Эзэн эргэн ирсэн

Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Та Эзэнтэй уулзсан уу? Та гай гамшгаас өмнө өргөгдөхийг хүсэж байна уу?

2018-02-28 14:09:40

Бурхан бие махбодтой болохын нууцыг тайлах нь (1)

Эзэн Есүс яагаад эцсийн өдрүүдэд ажиллахын тулд бие махбодтой болсон бэ? Бурхан бие махбодтой болохын гүн гүнзгий ач холбогдол юу вэ? Энэ нь яагаад хүн төрөлхтөнд маш амин чухал вэ?

2018-07-13 19:58:15

Бурхан бие махбодтой болохын нууцыг тайлах нь (2)

Бие махбодтой болсон Бурханы мөн чанар юу вэ? Эзэн Есүс Бурханы Хүү юү эсвэл Бурхан Өөрөө юү? Эцсийн өдрүүдийн Христ яаж хуучин эрин үеийг төгсгөдөг вэ?

2018-07-14 08:44:06

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Христийн хоёр дахь ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Эзэн үг хэлж, ажиллахаар эргэн ирсэн билээ. Эзэний үгийг үнэн болон Бурханы дуу хоолой мөн гэж таньж чадах ухаалаг охид л Эзэний эргэн ирэлтийг угтаж, төгс бол…

2018-09-14 08:45:14