Эзэн эргэн ирсэн

Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Та Эзэнтэй уулзсан уу? Та гай гамшгаас өмнө өргөгдөхийг хүсэж байна уу?

2018-02-28 14:09:40

Бурхан бие махбодтой болохын нууцыг тайлах нь (1)

Эзэн Есүс яагаад эцсийн өдрүүдэд ажиллахын тулд бие махбодтой болсон бэ? Бурхан бие махбодтой болохын гүн гүнзгий ач холбогдол юу вэ? Энэ нь яагаад хүн төрөлхтөнд маш амин чухал вэ?

2018-07-13 19:58:15

Бурхан бие махбодтой болохын нууцыг тайлах нь (2)

Бие махбодтой болсон Бурханы мөн чанар юу вэ? Эзэн Есүс Бурханы Хүү юү эсвэл Бурхан Өөрөө юү? Эцсийн өдрүүдийн Христ яаж хуучин эрин үеийг төгсгөдөг вэ?

2018-07-14 08:44:06

Ухаалаг охид сүйт залууг угтдаг

Христийн хоёр дахь ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Эзэн үг хэлж, ажиллахаар эргэн ирсэн билээ. Эзэний үгийг үнэн болон Бурханы дуу хоолой мөн гэж таньж чадах ухаалаг охид л Эзэний эргэн ирэлтийг угтаж, төгс бол…

2018-09-14 08:45:14

Өргөгдөх тухай онцгой сэдвүүд

Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх нь бүх Христэд итгэгчийн хамгийн агуу найдвар билээ. Ямар хүмүүс өргөгдөж чадах вэ? Гамшгийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцохын тулд бид юу хийх ёстой вэ? 4 элемент нь өргөгдөхийн…

2018-12-27 12:50:06

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг ойлгох нь

Бурханы ажлыг мэдэхэд та нарт туслахын тулд Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үед хүнийг аврах Бурханы ажлын дотоод түүхийг энд илчилдэг.

2019-01-04 19:00:27

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ?

Бурханд итгэх итгэлээр дамжуулан бид мөнх амийг хэрхэн олж авч чадах вэ? Библид, “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” гэдэг. Эзэн Есүс бол хүний Хүү. Эзэний эргэн ирэлт бол махбод болж, хүний Хүү болж илрэх явдал гэж Библид зө…

2019-02-06 09:58:56

Ялагч

Илчлэлд зөгнөсөн ялагчдыг Бурхан хэрхэн төгс болгодог вэ? Ялагчдад өгсөн Бурханы амлалт болон ерөөл юу вэ? Сайн мэдээний энэхүү хуудас нууцуудыг илчилж, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг мэдэхэд чинь тусална.

2019-03-06 10:15:02

Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтаж, тэнгэрийн хаанчлалд өргөгдөх нь бүх Христэд итгэгчийн хамтын хүсэл билээ. Тэгвэл Эзэн Есүс эргэж ирэх үедээ хэрхэн илэрч, ажиллах вэ? Бид Түүний эргэн ирэлтийг хэрхэн харуулдан хүлээх ё…

2019-04-14 18:47:15