01Эцсийн өдрүүдийн Христ Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлж, хуйлмал номын нууцыг дэлгэв.

“Илчлэл” номд зөгнөсөн тэрхүү долоон лацаар битүүмжлэгдсэн хуйлмал ном нь итгэгчдийн хувьд агуу нууц бөгөөд түүнийг зөвхөн Хурга ирснээр л тайлах боломжтой юм. Өнөөдөр Эзэн Есүс аль хэдийн буцаж ирсэн. Тэр бол бие махбод болсон Төгс Хүчит Бурхан юм. Төгс Хүчит Бурхан долоон лацыг нээж, хуйлмал номыг дэлгэж, хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахад шаардагдах бүх үнэнийг илэрхийлсэн байна. Эдгээр үнэний ихэнх нь “Үг нь махбодоор илэрсэн” номонд агуулагдаж байна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Үүлээр хувцасласан өөр нэгэн хүчирхэг тэнгэрэлч тэнгэрээс бууж ирэхийг би харлаа: түүний толгой дээр солонго байсан ба нүүр нь нар мэт, хөл нь галан багана мэт байв. Гартаа дэлгээстэй бяцхан ном барьсан байлаа. Тэр баруун хөлөө тэнгис дээр, зүүн хөлөө газар дээр тавьж, арслан хүрхрэх мэт чанга дуугаар хашхирав. Түүнийг хашхирахад долоон аянга нижигнэх дуу гарлаа. Долоон аянга дуу хоолойгоо айлдахад би бичих гэтэл: тэнгэрээс, Долоон аянгын айлдсан зүйлсийг битүүмжил, тэдгээрийг бүү бич хэмээх дуу гарахыг би сонлоо” (Илчлэл 10:1–4).

“Сэнтийн дээр сууж байгаа Түүний баруун гарт, дотор нь болоод ар талд нь бичиж, долоон тамгаар лацадсан ном байгааг би харлаа. ‘Хэн хуйлмал номыг нээж, лацнуудыг нь задлавал зохистой вэ?’ хэмээн чанга дуугаар тунхаглаж буй хүчтэй тэнгэрэлчийг би харлаа. Тэнгэрт ч, газарт ч, газрын доор ч хэн ч тэр хуйлмал номыг нээж, доторхыг нь үзэж чадсангүй. Номыг нээж уншиж, доторхыг нь үзэх зохистой хүн нэг ч олдоогүй тул би ихэд уйлав. Ахлагчдын нэг нь надад ‘Битгий уйл’ гэв: харцгаа, номыг нээж, долоон лацыг задлахын тулд Иудагийн овгийн Арслан буюу Давидын Үндэс ялсан билээ” (Илчлэл 5:1–5).

02Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг нь дэлгэгдсэн хуйлмал ном болохыг хэрхэн батлах вэ?

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлж, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг илчилсэн. Мөн хүмүүсийн нүгэл үйлддэг уг үндэс болон ялзарсан зан чанарыг бүрэн шийдвэрлэж, Сатаны нөлөөнөөс бүрмөсөн аварч гарган, хаанчлалд аваачихын тулд Тэрээр Эзэн Есүсийн золин авралын ажлын үндсэн дээр Шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх ажлыг хийж байна. Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханы үгийн шүүлт ба гэсгээлтийг туулснаар ялзарсан зан чанар нь аажмаар өөрчлөгдөж, Бурханаас үнэхээр эмээж дуулгавартай болдог. Тэд ямар ч хавчлага, бэрхшээлтэй тулгарсан ч бай гуйвшгүйгаар Бурханыг дагаж, Бурханыг гэрчилдэг. Энэ бол Төгс Хүчит Бурханы үг хүмүүст хүрсэн үр дүн юм. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг бол яг Илчлэлт номонд зөгнөгдсөн хуйлмал ном мөн.

1)Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлж, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг илчилжээ.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: Мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна” (Иохан 16:12–13).

2)Төгс хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлэн хүмүүсийг шүүж, гэсгээж ялзарсан зан чанарыг нь бүр мѳсѳн арилгаж ариусгаж байна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

“Тэнгэрээс миний сонссон дуу дахин надтай ярьж, ‘Яв, далай тэнгис болон газар дээр зогсдог тэнгэрэлчийн гарт буй дэлгэсэн бяцхан номыг ав’ гэлээ. Би тэнгэрэлч рүү очиж, ‘Бяцхан номоо надад өг’ гэв. Тэр надад: ‘Үүнийг аваад ид; энэ чиний ходоодыг хорсгох боловч аманд чинь зөгийн бал шиг амттай байх болно’ гэлээ. Би тэнгэрэлчийн гараас бяцхан номыг аваад идэв; энэ нь миний аманд зөгийн бал шиг амттай байсан ба идмэгц ходоод минь хорсов” (Илчлэл 10:8–10).

“Даниел аа, өөрийнхөө замаар яв: учир нь эцсийн цаг хүртэл эдгээр үг битүүмжлэгдэн, лацдагдсан. Олон хүн ариусгагдаж, цэвэрлэгдэн, шалгагдана; гэхдээ хорон муу хүмүүс хорон муугаа үйлдэнэ: хорон муу хүмүүсээс нэг нь ч ойлгохгүй; харин ухаалаг хүмүүс ойлгоно” (Даниел 12:9–10).

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

“Илчлэл”-номд зөгнөсөн хуйлмал ном нээгдлээ

Албан ёсны вэбсайт