01Бид Эзэнд итгэж, нүглээ уучлуулсан, тэгвэл бид яагаад дандаа нүгэл үйлдсээр л байдаг юм бэ?

Бид Эзэнд итгэх итгэлээрээ дамжуулан нүглээ уучлуулсан бөгөөд Бурханд залбирч, Түүний нигүүлсэл, ерөөлийг эдлэхэд тэнцдэг хэдий ч нүгэлт уг чанартаа хүлэгдсээр байдаг. Бид өөрийн мэдэлгүй нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцдэг бөгөөд өөрсдийгөө нүгэлт амьдралаас салгаж чаддаггүй. Бид байр суурь, нэр төрийн төлөө худал хэлж, Бурханыг мэхэлсээр байдаг; ялангуяа Бурханы ажил бидний үзэлтэй таарахгүй байх үед Түүнийг буруутгаж, шүүж, бүр үгүйсгэж, эсвэл Түүнээс нүүрээ буруулах хандлагатай байдаг. Хүн нүгэлт уг чанарынхаа улмаас байнга нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцдэг нь илэрхий юм.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Учир нь миний дотор (өөрөөр хэлбэл, миний махан биед) ямар ч сайн зүйл оршдоггүйг би мэднэ: Учир нь миний дотор хүсэл байдаг; гэхдээ үйлдэл маань хүссэнээр болдоггүй” (Ром 7:18).

“Гэвч миний эрхтнүүдэд өөр хууль байдаг ба оюун санааны минь хуультай дайтаж, эрхтнүүдэд минь байдаг нүглийн хуульд намайг олзлуулдаг гэдгийг би харж байна. Өө, би хөөрхийлөлтэй хүн юм! Энэ үхлийн биеэс хэн намайг ангижруулах билээ?” (Ром 7:23–24).

02Хүмүүс цэвэрлэгдээгүй, нүгэлт уг чанар нь шийдвэрлэгдээгүй бол Бурханы хаанчлалд орж чадах уу?

Бурхан: “Тиймээс та нар ариун бай, учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:45). “Нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг” (Иохан 8:34–35) гэж хэлсэн байдаг. Бурхан бол ариун, зөвт бөгөөд тэнгэрийн хаанчлал бол Бурханы хаанчилдаг газар юм; нүгэлт уг чанартай, нүгэлд дуртай хүмүүс Өөрийнх нь хаанчлалд орохыг Бурхан хэзээ ч зөвшөөрөхгүй. Энэ нь Түүний зөвт зан чанараар тодорхойлогддог. Хүний нүгэлт уг чанарыг шийдвэрлэхгүй бол түүний хувьд нүглээс мултарч, цэвэрлэгдэж, тэнгэрийн хаанчлалд орох ямар ч аргагүй байх болно.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Учир нь үнэний мэдлэгийг хүлээн авсныхаа дараа хэрвээ бид санаатайгаар нүгэл үйлдвэл нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй, харин шүүлт болон эсэргүүцэгчдийг залгих галын хилэнг айдастайгаар хүлээх нь гарцаагүй” (Еврей 10:26–27).

“Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно. Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ” (Матай 7:21–23).

“Тиймээс та нар ариун бай, учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:45).

“Ариун байдалгүйгээр хэн ч Эзэнийг харахгүй” (Еврей 12:14).

“‘Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг’ гэж хэлэв” (Иохан 8:34–35).

03Бид хэрхэн нүглээс мултарч, цэвэрлэгдэж болох вэ?

Библид: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12–13). “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17). гэж зөгнөсөн байдаг. Бурхан эцсийн өдрүүдэд дахин ирж, хүн төрөлхтнийг аварч, цэвэрлэхийн төлөө бүх үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хэрэгжүүлж, хүний нүгэлт уг чанар, сатанлаг зан чанарыг нэгд нэггүй шийдвэрлэн, хүмүүсийг ариусаж, тэнгэрийн хаанчлалд хүргэгдээсэй гэсэндээ нүглээс чөлөөлнө гэж бидэнд амласан.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Иймээс Христ олны нүглийг үүрэхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн; хоёр дахь удаагаа үзэгдэхдээ нүглийг үүрэхийн тулд биш, харин Өөрийг нь хүлээдэг хүмүүсийг аврахын тулд ирнэ” (Еврей 9:28).

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12–13).

“Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:48).

“Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17).

“Үнэнээр тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ” (Иохан 17:17).

“Энэ нь бүх газарт тохиолдоно гэж Ехова хэлээд, ‘Үүний доторх хоёр хэсэг таслагдаж, сүйрнэ; харин гурав дахь нь тэндээ үлдэнэ. Би гурав дахь хэсгийг гал дундуур гаргаж, мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг цэвэршүүлж, алтыг шалгадаг шиг шалгана. Тэд Миний нэрийг дуудаж, Би тэднийг сонсоно. Энэ бол Миний ардууд гэж Би хэлнэ. Ехова бол миний Бурхан гэж тэд хэлнэ’ гэлээ” (Зехариа 13:8–9).

“Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ” (Илчлэл 22:14).

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Хүний завхралыг хэрхэн цэвэрлэж болох вэ

Албан ёсны вэбсайт