01Хэрэв би Эзэнд итгэдэг ч байнга нүгэл үйлдээд байвал бүрэн аврагдах уу?

Эзэн Есүс Нигүүлслийн эрин үед золин авралын ажил хийж, хүн төрөлхтнийг нүглээс нь золин аварснаар тэд хуулийн дор яллагдаж, хараагдахаа больсон юм. Тиймээс, Эзэнд итгэснээрээ бид авралын нигүүлслийг хүртэж, нүглээ уучлуулсан ба Эзэнийг ирэх үед шууд тэнгэрийн хаанчлалд хүргэгдэнэ гэж олон хүн итгэдэг. Гэвч энэ үнэхээр үнэн гэж үү? Эзэнд итгэх итгэлээрээ бид аврагддаг ч нүгэлт уг чанар, сатанлаг зан чанар маань бидний дотор байсаар байгаа ба бид өөрийн эрхгүй нүгэл үйлдэн, Бурханыг эсэргүүцдэг. Энэ нь үнэхээр, байнга нүгэл үйлддэг бидэн шиг хүмүүс цэвэрлэгдэж, бүрэн аврагдсан гэсэн үг үү? Бид үнэхээр тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7:21).

“Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг” (Иохан 8:34–35).

“Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариун байдлыг дагагтун, ариун байдалгүйгээр хэн ч Эзэнийг харахгүй” (Еврей 12:14).

02Бүрэн аврал хүртэх гэж юу вэ?

Бүрэн аврал гэж юу вэ? Энэ нь үнэндээ нүглээс ангижирч, цэвэрлэгдэхийг хэлдэг. Бүрэн аврагдсан хүмүүс зөвхөн гаднаа сайхан аашлаад зогсохгүй, биеэ тоосон, ихэрхүү, шударга бус зан, ов мэхтэй, хувиа хичээсэн, өөдгүй, хорон муу байдал, шунал зэрэг завхарсан зан чанар нь бүгд өөрчлөгдсөн байдаг. Тэд бүрэн дүүрэн Бурханы үгийн дагуу амьдарч чаддаг бөгөөд Бурханд үнэхээр захирагдаж, Бурханыг хүндэлж чаддаг. Ямар ч шалгалт, бэрхшээлтэй тулгарсан бай, Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож, Бурханыг хайрлаж, сэтгэл хангалуун болгож чаддаг. Тэд Сатаны завхралд өртөхөөргүй болдог. Зөвхөн энэ л бүрэн аврал юм.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Тэд бол эмсээр бузарлагдаагүй хүмүүс юм; учир нь тэд ариун билээ. Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ. Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй: Учир нь тэд Бурханы сэнтийн өмнө гэм зэмгүй билээ” (Илчлэл 14:4–5).

“Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ” (Илчлэл 22:14).

“Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр яллаа; тэд үхэх хүртлээ амиа хайрласангүй” (Илчлэл 12:11).

“Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун; Ялагч хоёр дахь үхэлд өртөхгүй” (Илчлэл 2:11).

03Бүрэн авралд яаж хүрэх вэ?

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг цэвэрлэж, аврах бүх үнэнийг илэрхийлдэг. Тэрээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийж, хүн төрөлхтний сатанлаг уг чанар, завхарсан мөн чанарыг ил болгож, төрөлхийн зөвт зан чанараа бидэнд илчлэн, биднийг ариусгаж, бүрэн аврахын тулд нүглээс ангижрах замыг бидэнд харуулдаг. Бид Бурханы ажилтай хөл нийлүүлж, Бурханы шүүлт, гэсгээлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтийг хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагаж байгаа цагт завхарсан зан чанар маань аажмаар цэвэрлэгдэж, өөрчлөгдөн, эцэст нь бид бүрэн аврагдаж, тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12–13).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

“Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17).

“Энэ нь бүх газарт тохиолдоно гэж Ехова хэлээд, ‘Үүний доторх хоёр хэсэг таслагдаж, сүйрнэ; харин гурав дахь нь тэндээ үлдэнэ. Би гурав дахь хэсгийг гал дундуур гаргаж, мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг цэвэршүүлж, алтыг шалгадаг шиг шалгана. Тэд Миний нэрийг дуудаж, Би тэднийг сонсоно. Энэ бол Миний ардууд гэж Би хэлнэ. Ехова бол миний Бурхан гэж тэд хэлнэ’ гэлээ” (Зехариа 13:8–9).

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Ариусгалтад хүрэх зам

Ариусгалтад хүрэх зам

Аврал гэж юу вэ?Тэнгэрийн хаанчлалд ороход хэрэгтэй бүхэн нь аврал мөн үү?

Аврал гэж юу вэ?Тэнгэрийн хаанчлалд ороход хэрэгтэй бүхэн нь аврал мөн үү?

Илүү олон контент

Илүү олон сэдэв

Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа
Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа
Хүний завхралыг хэрхэн цэвэрлэж болох вэ
Хүний завхралыг хэрхэн цэвэрлэж болох вэ
Эзэний золин аврал ба Түүний эцсийн өдрүүдийн шүүлт
Эзэний золин аврал ба Түүний эцсийн өдрүүдийн шүүлт
Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялган таньж, Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авах нь
Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялган таньж, Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авах нь