01Тэнгэрийн хаанчлалд ямар хүн орж чадах вэ

Эзэнд итгэж, нүглээ уучлуулснаараа аль хэдийн нигүүлслээр аврагдсан гэж олон хүн боддог. Хэдий нүглийн хүлээсээс мултраагүй ч Эзэний төлөө хичээнгүйлэн ажиллаж, золиос гарган, өөрсдийгөө зарлагадвал Эзэнийг ирэх үед тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөнө гэж тэд боддог. Гэвч энэ үнэхээр үнэн гэж үү? Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Тиймээс та нар ариун бай, учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:45). Бурхан зөвт бөгөөд ариун учраас үргэлж нүгэл үйлдэж байдаг хүмүүсийг Өөрийн хаанчлалд оруулж яахан чадах билээ? Ямар хүн чухамдаа тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг” (Иохан 8:34–35).

“Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно. Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ” (Матай 7:21–23).

“Би бол та нарын Бурхан Ехова: тиймээс та нар өөрсдийгөө ариусгаж, ариун байх ёстой; учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:44).

“Үнэнээр Би та нарт хэлье, та нар өөрчлөгдөж, жаахан хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй” (Матай 18:3).

“Тэд бол эмсээр бузарлагдаагүй хүмүүс юм; учир нь тэд ариун билээ. Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ” (Илчлэл 14:4).

“Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ” (Илчлэл 22:14).

02Тэнгэрийн хаанчлалд орох цорын ганц зам

Эзэн Есүсийн золин авралын ажил хүний нүглийг л өршөөсөн боловч хүн төрөлхтний завхарсан зан чанарыг шийдвэрлээгүй. Хүн төрөлхтний нүгэлт уг чанар гүн бат тогтсон бөгөөд хэдийгээр бид Эзэнд тогтмол залбирч, нүглээ улайн, Эзэнд үйлчлэхээр шаргуу ажилладаг ч нүглийн дөнгийг хаяж, ариусгагдан, тэнгэрийн хаанчлалд орж чаддаггүй. Тиймээс хүмүүс нүглээ хаяж, цэвэрлэгдээсэй гэсэндээ хүн төрөлхтний нүгэлт уг чанар, завхарсан зан чанарыг бүрэн шийдвэрлэхийн тулд эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ Эзэн үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийдэг. Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрч, туулах нь бүрэн аврагдаж, тэнгэрийн хаанчлалд орох цорын ганц зам гэдэг нь тодорхой.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн авралын төлөө та нар итгэлээрээ дамжуулан Бурханы хүчээр хамгаалагджээ” (1 Петр 1:5).

“Тэднийг Та энэ ертөнцөөс аваач гэж Би залбирахгүй, харин тэднийг муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна… Үнэнээр тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ… Тэд бас үнэнээр дамжуулан ариусгагдахын тулд тэдний төлөө Би Өөрийгөө ариусгадаг” (Иохан 17:15-19).

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна” (Иохан 16:12–13).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

“Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17).

“Шударга бус хүн, шударга бусаараа байг: бузар нь бузар чигээрээ байг: зөвт хүн зөвт хэвээрээ байг: ариун нэгэн нь ариунаараа байг. Харагтун, Би удахгүй ирнэ; хийсэн үйлдлийнх нь дагуу хүн бүрд өгөхийн тулд Миний шагнал Надад байгаа” (Илчлэл 22:11–12).

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Тэнгэрийн хаанчлалд орох замыг би оллоо

Тэнгэрийн хаанчлалд орох замыг би оллоо

Аврал гэж юу вэ?Тэнгэрийн хаанчлалд ороход хэрэгтэй бүхэн нь аврал мөн үү?

Аврал гэж юу вэ?Тэнгэрийн хаанчлалд ороход хэрэгтэй бүхэн нь аврал мөн үү?

Бурханы аврал: Христэд итгэгч нүглээс ангижрах замыг олжээ

Бурханы аврал: Христэд итгэгч нүглээс ангижрах замыг олжээ

Загалмайн авралыг хүлээн авдаг бүх хүнийг Бурхан тэнгэрийн хаанчлал руу өргөх үү?

Загалмайн авралыг хүлээн авдаг бүх хүнийг Бурхан тэнгэрийн хаанчлал руу өргөх үү?

Илүү олон контент

Илүү олон сэдэв

Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ
Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ
Хүний завхралыг хэрхэн цэвэрлэж болох вэ
Хүний завхралыг хэрхэн цэвэрлэж болох вэ
Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа
Авралыг олох ба бүрэн аврагдахын ялгаа
Цэвэрлэгдэж, бүрэн аврагдах зам
Цэвэрлэгдэж, бүрэн аврагдах зам