01Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шинэ нэр—Төгс Хүчит Бурхан

Хуулийн эрин үед Бурханы нэр Ехова, Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс байсан. Илчлэлд ингэж зөгнөсөн байдаг: “Ялагчийг Би Өөрийн Бурханы сүмдээ багана болгоно, тэр цаашид тэндээс гарахгүй: Би түүн дээр Өөрийн Бурханы нэрийг, тэнгэрээс Миний Бурханаас ирсэн Миний Бурханы хотын нэр болох шинэ Иерусалимыг бичнэ: Би түүн дээр Өөрийн шинэ нэрийг бичнэ” (Илчлэл 3:12). Бурхан эцсийн өдрүүдэд шинэ нэртэйгээр ирдэг болохыг энэ нь бидэнд харуулдаг. Энэ нь олон хүний хувьд будилмаар байдаг: Бурханы нэр яагаад өөрчлөгдөнө гэж? Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шинэ нэр юу вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Ялагчийг Би Өөрийн Бурханы сүмдээ багана болгоно, тэр цаашид тэндээс гарахгүй: Би түүн дээр Өөрийн Бурханы нэрийг, тэнгэрээс Миний Бурханаас ирсэн Миний Бурханы хотын нэр болох шинэ Иерусалимыг бичнэ: Би түүн дээр Өөрийн шинэ нэрийг бичнэ” (Илчлэл 3:12).

“‘Би бол байгаа, байсан мөн хожим ирэх Төгс хүчит Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл’ гэж Эзэн айлдав” (Илчлэл 1:8).

“Хуран цугласан олон хүний дуу хоолой, их усны шуугиан, хүчит аянгын нүргээн мэт дуу гарахыг би сонслоо, ‘Халлелуяа: Төгс хүчит Эзэн Бурхан хаанчилсан’ гэв” (Илчлэл 19:6).

02Бурханы нэр болон Бурханы ажлын хоорондох харилцаа юу вэ? Эрин үе бүрд Бурханы авдаг нэрсийн ач холбогдол юу вэ?

Анх Бурханд ямар ч нэр байгаагүй. Тэрээр хүн төрөлхтнийг аврах Өөрийн ажлын төлөө л өөр өөр эрин үед өөр өөр нэр авч эхэлсэн юм. Бурханы ажил өөрчлөгдөхийн хэрээр нэр нь өөрчлөгддөг. Бурхан хуучинтай зууралддаггүй—Түүний ажил өөрчлөгдөхөд нэр нь үүнтэй хамт өөрчлөгддөг. Түүний нэр бүр нь нэг эрин үеийг төлөөлдөг, түүнчлэн тухайн эрин үе дэх Түүний ажил болон Түүний илэрхийлдэг зан чанарыг төлөөлдөг. Нэр болгон нь бас өөрийн гэсэн ач холбогдолтой байдаг. Эрин үе бүрд Бурханы ашигладаг нэр болгоны цаад утга учир юу вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Цааш нь Бурхан Мосед, Тиймээс Израилийн хөвгүүдэд чи, ‘Та нарын эцэг өвгөдийн Бурхан, Абрахамын Бурхан, Исаакын Бурхан, Иаковын Бурхан Ехова намайг та нар луу илгээлээ’ гэж хэл: энэ бол мөнхөд Миний нэр, мөн энэ бол үеийн үед Миний дурсгалт нэр юм гэв” (Гэтлэл 3:15).

“Би, зөвхөн Би л Ехова мөн; Надаас өөр аврагч байхгүй” (Исаиа 43:11)

“Эзэний тэнгэрэлч түүний зүүдэнд үзэгдэж, Давидын хүү Иосеф оо, Мариаг эхнэрээ болгохоос бүү ай: учир нь түүнд олдоод байгаа нь Ариун Сүнснийх юм. Тэр хүү төрүүлнэ, Түүнийг чи ЕСҮС гэж нэрлэ: учир нь Тэр Өөрийн ардуудыг нүглээс нь аварна гэж хэлэв” (Матай 1:20–21).

“Өөр хэний ч дотор аврал үгүй: учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доорх хүмүүсийн дунд байхгүй” (Үйлс 4:12).

“‘Би бол байгаа, байсан мөн хожим ирэх Төгс хүчит Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл’ гэж Эзэн айлдав”(Илчлэл 1:8).

“Бурханы өмнө өөр өөрсдийн сэнтийд сууж байсан хорин дөрвөн ахлагчид нүүрээрээ унаж, Бурханд мөргөөд, ‘Байгаа, байсан, байсаар байх Төгс Хүчит ЭЗЭН Бурхан минь, бид Танд талархал өргөе; учир нь Та Өөрийн агуу их хүчээ авч, хаанчилсан билээ’ гэв” (Илчлэл 11:16–17).

03Төгс Хүчит Бурханы нэрийг хүлээн авахгүй байхын уг чанар юу вэ? Үр дагавар нь ямар байх вэ?

Эзэн Есүс Нигүүлслийн эрин үед золин авралын ажил хийхээр ирэхэд фарисайчууд Еховагийн нэртэй зууралдаж, Эзэн Есүсийн нэрийг хүлээн авахаас татгалзаад, Түүнийг эсэргүүцэж, ялласан юм. Эцэст нь тэд Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлуулахын тулд Ромын засгийн газартай сүлбэлдэж, улмаар жигшүүрт гэмт хэрэг үйлдэн, Бурханы шийтгэл, хараалыг хүртжээ. Одоо эцсийн өдрүүдэд, Төгс Хүчит Бурхан Эзэн Есүсийн золин авралын ажлын суурин дээр үнэнийг илэрхийлэн, хүн төрөлхтнийг нэгмөсөн цэвэрлэж, аврах шүүлтийн ажлын үе шатыг хийж байна. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг бол үнэн, тэдгээр нь Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы шинэ нэрийг хүлээн авч, Бурханы шинэ ажилтай хөл нийлүүлдэг хүмүүс Бурханаар цэвэрлүүлж, төгс болгуулна. Харин Эзэн Есүсийн нэртэй л зууралдаад, Төгс Хүчит Бурханы нэрийг хүлээн авахаас татгалзаж, Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж, ялладаг хүмүүс гарцаагүй харанхуйд унан, ихэд уйлж, шүдээ хавирна.

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Бурханы нэрсийн нууц илчлэгдлээ

Албан ёсны вэбсайт