01Эзэн Есүс золин авралын ажлыг хийсэн болохоор, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажид дууссан гэсэн үг үү?

Загалмай дээр байхдаа Эзэн Есүс “Биелэгдлээ” гэж хэлсэн нь хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дууссан гэсэн үг хэмээн олон хүн итгэдэг. Гэвч үнэхээр тийм гэж үү? Үнэндээ, Эзэн Есүс хүмүүсийн нүглийг уучлахтай л холбоотой золин авралын ажлыг хийсэн юм. Тэрээр нүгэлт уг чанар, сатанлаг зан чанараас нь тэднийг ангижруулаагүй. Нүгэлт байдалдаа хүлэгдсэн хүмүүс өөрийн эрхгүй нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцдэг. Бид бүгд нүгэл үйлдэж, нүглээ улайдаг байдалд амьдран, нүглийн хүлээсээс огт ангижирч чаддаггүй. Хүн төрөлхтнийг нүглээс бүрмөсөн аврахын тулд Бурхан эцсийн өдрүүдэд ажлын өөр нэг үе шат буюу өмнө нь хийсэн ажлаас илүү шинэ, илүү өндөр түвшний ажлыг хийх хэрэгтэй.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг” (Иохан 8:34–35).

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: Мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна” (Иохан 16:12–13).

“Иймээс Христ олны нүглийг үүрэхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн; хоёр дахь удаагаа үзэгдэхдээ нүглийг үүрэхийн тулд биш, харин Өөрийг нь хүлээдэг хүмүүсийг аврахын тулд ирнэ” (Еврей 9:28).

“Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн авралын төлөө та нар итгэлээрээ дамжуулан Бурханы хүчээр хамгаалагджээ” (1 Петр 1:5).

“Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17).

“Тэнгэрийн дундуур өөр нэг тэнгэрэлч нисэж байгааг би харлаа. Газар дээр оршин суугчид, бүх үндэстэн, овог, хэлтэн, ард түмэнд тунхаглах мөнхийн сайн мэдээ түүнд байгаа ба тэр чанга дуугаар, ‘Бурханаас эмээж, Түүнд алдрыг өргө; учир нь Түүний шүүлтийн цаг ирлээ: тэнгэр, газар, тэнгис ба усны ундаргыг бүтээсэн Түүнийг шүтэн мөргө’ гэв” (Илчлэл 14:6–7).

02Ажлын гурван үе шат хамтдаа л хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы бүрэн гүйцэд ажил юм

Хүн төрөлхтнийг Сатан завхруулсны дараа Бурхан, хүмүүсийн амьдралыг залж чиглүүлж, нүгэл гэж юу болохыг мэддэг болгохын тулд Өөрийн хуулийг гаргасан. Хуулийн эрин үеийн сүүлээр хүн төрөлхтөн улам гүн гүнзгий завхарч, хэн ч хуулийн мөрдөж чадахгүй байхдаа тулж, бүгд цаазлуулах аюулд оржээ. Эзэн Есүс Өөрөө махбод болж, хүн төрөлхтнийг золин аврах ажил хийн, итгэлээрээ аврагдаж, хуулийн дор яллалт, хараалаас ангижрах боломжийг хүмүүст олгосон юм. Энэхүү золин авралыг үл харгалзан, хүмүүсийн сатанлаг уг чанар бат оршсоор байгаа бөгөөд хүмүүс өөрийн эрхгүй нүгэл үйлдсээр байдаг. Хүн төрөлхтнийг нүглээс бүрэн аврахын тулд Бурхан эцсийн өдрүүдэд мөн л шүүлтийн ажил хийх хэрэгтэй бөгөөд, тэр үед л хүмүүс бүрмөсөн нүглээс чөлөөлөгдөж, ариусна. Тийм учраас Бурханы бүхий л удирдлагын төлөвлөгөө нь ажлын гурван үе шатыг багтаадаг.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Тэгээд тэр надад, ‘Энэ гүйцэлдлээ. Би бол Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл. Би цангасан нэгэнд амийн усны булгаас үнэгүй өгнө. Ялсан хүн бүх зүйлийг өвлөн авна; Би түүний Бурхан, тэр Миний хүү болно’” (Илчлэл 21:6–7).

03Бурханы авралын төлөвлөгөө гурван үе шат бүрд хэрхэн гүнзгийрдэг вэ?

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван үе шат бүр нь сүүлчийнхээсээ илүү өндөр, илүү гүн гүнзгий юм. Тэдгээр нь хоорондоо нягт уялдаатай бөгөөд үе шат бүр нь өмнөх үе шатны суурин дээр хийгддэг. Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн золин авралын ажил Хуулийн эрин үед хийгдсэн ажлын суурин дээр хийгдсэн ба түүнчлэн эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт, цэвэрлэлтийн ажлын суурийг тавьсан юм. Эзэн Есүсийн золин авралын ажилгүйгээр бид хэзээ ч нүглээ уучлуулж чадахгүй байх байлаа. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт, цэвэрлэлтийн ажил байхгүй бол Бурханы золин аварсан хүмүүс хэзээ ч нүглээсээ ангижирч, бүрэн авралыг хүртэж чадахгүй. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван үе шат хүмүүсийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврахын тулд хийгддэг бөгөөд энэ гурван үе шат хамдаа л Бурханы нийт удирдлагын төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлдэг.

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын бүхий л үйл явц: Ажлын гурван үе шат

Албан ёсны вэбсайт