01

Эзэний эргэн ирэлтийн тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелж, эцсийн өдрүүдийн түгшүүрийн дохиог дуугаргалаа

Хүн төрөлхтний завхрал, ёрын муу одоо дээд цэгтээ хүрч, Эзэний эргэн ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд үндсэндээ биеллээ. Гай гамшиг дэлхий дахинд улам бүр ширүүсэж, газар хөдлөлт, тахал, өлсгөлөн, дайн дажин ойр ойрхон тохиолдож, ховорхон тохиох үзэгдэл ч тэнгэрт харагдав. Эзэний эргэн ирэлтийн өдрүүд хүрэлцэн ирж, Эзэн аль хэдийн буцаад ирснийг маш олон үнэн сүсэгт Христэд итгэгч мэдэрчээ …

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

Холбогдолтой Бурханы үг

Бурханы хийдэг бүхэн чамбай төлөвлөгддөг. Тэр ямар нэг үйл явдал, эсвэл үзэгдэл тохиолдож байгааг харах үед үүнийг хэмжих стандарт Түүний санаанд байдаг ба энэ стандарт нь арга хэмжээ авах төлөвлөгөө эхлүүлэх эсэхийг, эсвэл энэ үйл явдал, үзэгдлийг хэрхэн үзэхийг нь тодорхойлдог. Тэр бүх зүйл дээр тоомжиргүй, эсвэл мэдрэмжгүй байдаггүй. Энэ нь үнэндээ бүр эсрэгээрээ байдаг. Бурханы Ноад хэлсэн эшлэл энд байна: “Мах цустай бүхний төгсгөл Миний өмнө ирлээ; тэднээс болж газар дэлхий хүчирхийллээр дүүрч байгаа учир Би тэднийг газартай нь сүйрүүлнэ.” Энэ удаа Бурханы үгэнд Тэр зөвхөн хүмүүсийг устгана гэж хэлсэн үү? Үгүй! Бурхан мах цустай бүхнийг устгана гэж хэлсэн. Бурхан яагаад сүйрэл хүссэн бэ? Бурханы зан чанарын бас нэг илэрхийлэл энд байна: Бурханы нүдээр бол, хүний ялзрал, мах цустай бүхний бузар булай, хүчирхийлэл, дуулгаваргүй байдалд хандах Түүний тэвчээрт хязгаар байдаг. Түүний хязгаар юу вэ? Бурханы хэлснээр: “Бурхан ажиглаж харахад дэлхий завхарсан байлаа; учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний зам завхарсан байв.” “Учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний зам завхарсан байв” гэсэн хэллэг юу гэсэн утгатай вэ? Энэ нь Бурханыг дагаж байсан, Бурханы нэрийг дуудсан, Бурханд нэгэнтээ шатаалт тахил өргөсөн, Бурханыг үгээр хүлээн зөвшөөрсөн, бүр Бурханыг магтаж байсан хүмүүсийг оролцуулаад бүх амьд амьтан гэсэн үг—нэгэнт тэдний үйлдэл ялзралаар дүүрч, Бурханы нүдэнд өртсөн тул Тэр тэднийг устгах хэрэгтэй болсон юм. Тэр нь Бурханы хязгаар байлаа. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүн төрөлхтөн болон мах цустай бүхний ялзралыг ямар хэмжээнд хүртэл тэвчдэг вэ? Бурханыг дагагчид ч бай, эсвэл үл итгэгчид ч бай бүх хүн бүгдээрээ зөв замаар явахаа болих хүртэл. Хүн төрөлхтөн зүгээр нэг ёс суртахууны хувьд ялзарч, ёрын муу бүхнээр дүүрснээр үл барам ертөнцийг Бурхан захирдаг, Бурхан хүмүүст гэрэл гэгээ болон зөв замыг авчирч чадна гэдэгт итгэдэг хүн байтугай, Бурханы оршин тогтнолд итгэдэг хүн байхгүй болох хүртэл. Хүн төрөлхтөн Бурханы оршин тогтнолд зэвүүцэж, Бурханы оршин тогтнолыг зөвшөөрөхгүй болох хүртэл. Хүн төрөлхтний ялзрал энэ цэгт хүрэхэд Бурханы тэвчээр цаашид үгүй болно. Үүнийг нь юу орлох вэ? Бурханы уур хилэн ба Бурханы шийтгэл удахгүй ирнэ. Энэ нь Бурханы зан чанарын илэрхийллийн нэг хэсэг биш гэж уу? Одоогийн эрин үед Бурханы нүдээр зөв шударга хүн бас л бий юу? Бурханы нүдээр төгс хүн бас л бий юу? Энэ эрин үе нь Бурханы нүдээр бол, газар дээрх мах цустай бүхний үйлдэл ялзарсан үе мөн үү? Энэ эрин үед Бурханы бүрэн төгс болгохыг хүсдэг хүмүүсээс, Бурханыг дагаж, Түүний авралыг хүлээн авч чадах хүмүүсээс бусад мах цусаас бүрдсэн бүх хүн Бурханы тэвчээрийн хязгаарыг сорьж байгаа биш гэж үү? Өдөр бүр энэ ертөнц дээр та нарын хажууд тохиолддог, та нарын нүдээрээ харж, чихээрээ сонсдог, биеэрээ мэдэрдэг бүхэн хүчирхийллээр дүүрэн биш гэж үү? Бурханы нүдээр бол, ийм ертөнц, ийм эрин үеийг дуусгавал зохих бус уу? Одоогийн эрин үеийн нөхцөл байдал нь Ноагийн үеийн нөхцөл байдлаас огт өөр боловч хүний ялзралд хандах Бурханы мэдрэмж болон уур хилэн нь яг тэр үеийнхтэйгээ адилхан хэвээрээ. Бурхан Өөрийн ажлаас болоод тэвчих чадвартай байдаг боловч бүхий л төрлийн нөхцөл, байдлын дагуу бол Бурханы нүдээр энэ ертөнц аль хэдийн устгагдах ёстой байлаа. Нөхцөл байдал нь дэлхийг үерээр устгасан тэр үеийнхээс ч илүү дор байна.“Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө i”-ээс

Сайн мэдээний асуулт, хариулт

Асуулт 30: Эзэн Есүс аль хэдийн бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурханы дүрээр эргэн ирсэн ба хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахын тулд бүх үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийдэг гэж та нар гэрчилдэг, тэгвэл бид Бурханы дуу хоолойг хэрхэн ялгаж таних ёстой вэ, мөн Төгс Хүчит Бурхан бол үнэхээр эргэн ирсэн Эзэн Есүс юм гэдгийг бид хэрхэн батлах ёстой вэ?

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

02

Эзэн Есүсийн эргэн ирэх хоёр арга зам

Эзэний эргэн ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд нь Эзэн үүлэн дээр ил тод ирэх зөгнөлийг төдийгүй, мөн нууцаар, хулгайч мэт ирэх зөгнөлийг багтаадаг. Тэгвэл энэ хоёр зөгнөл яаж биелэх вэ? Хэрвээ бид Эзэн үүлэн дээр ирэхийг л хүлээж, хулгайч мэт ирэх тухай зөгнөлийг орхигдуулбал Эзэнийг ирэхэд угтан авч чадах уу?

Эзэн нууцаар ирэх тухай зөгнөлүүд

Тиймээс та нар ч бас бэлэн бай: учир нь та нарын бодоогүй цагт хүний Хүү ирнэ” (Лук 12:40).

Тиймээс чи юу хүлээн авснаа болон сонссоноо санаж, түүнийгээ сахиж, гэмш. Хэрэв чи сэрэхгүй бол Би хулгайч мэт очих ба ямар цагт Би чам дээр очихыг чи мэдэхгүй” (Илчлэл 3:3).

Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ. Сэрүүн байж, хувцсаа байлгадаг хүн ерөөлтэй еэ, эс бөгөөс тэр нүцгэн явж, хүмүүс ичгүүрийг нь харах вий” (Илчлэл 16:15).

Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20).

Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ” (Матай 25:6).

Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” (Лук 17:24-25).

Эзэн ил тод буун ирэх тухай зөгнөлүүд

Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна. Тийм ээ, Амен” (Илчлэл 1:7).

Тэгээд хүний Хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илрэн харагдана: газар дээрх бүх овог гашуудан уйлах ба тэд хүний Хүү тэнгэрийн үүлэн дээр хүч чадал, агуу алдартайгаар ирэхийг харах болно” (Матай 24:30).

Холбогдолтой Бурханы үг

Үг нь махбодоор илэрсэн

Аврагчийн ирэхийг нүдээр үзэж чадах юм сан хэмээн хүн хэдэн мянган жилийн туршид эгээрэн хүссэн. Мянга мянган жилийн турш Өөрийг нь санан бэтгэрч, хүсэн мөрөөссөн хүмүүсийн дунд Аврагч Есүс цагаан үүлэн дээр биечлэн бууж ирэхийг хүн харахыг хүссэн. Аврагч эргэн ирж, хүмүүстэй эргэн нэгдээсэй, өөрөөр хэлбэл, Аврагч Есүс хэдэн мянган жилийн туршид алс байсан хүмүүс рүүгээ буцаад ирээсэй гэж хүн хүсэн хүлээсэн. Бас Түүнийг иудейчүүдийн дунд хийсэн золин аврах ажлаа дахин нэг удаа хэрэгжүүлж, хүнд энэрэнгүй, элэгсэг хандаж, хүний нүглийг уучилж, хүний нүглийг үүрч, тэр ч бүү хэл хүний бүх гэм бурууг үүрч, хүнийг нүглээс гэтэлгэх болно хэмээн хүн найддаг. Тэд Аврагч Есүсийг өмнөхтэйгөө адил хайр татам, нөхөрсөг, эрхэм бөгөөд хэзээ ч хүнд хилэгнэдэггүй, хэзээ ч хүнийг зэмлэдэггүй Аврагч байгаасай гэж хүсэн хүлээдэг. Энэ Аврагч нь хүний бүх нүглийг уучилж, үүрч, бүр хүний төлөө дахин нэг удаа загалмай дээр нас эцэслэдэг. Есүсийг явснаас хойш Түүнийг дагаж байсан шавь нар болоод Түүний нэрийн ачаар аврагдсан ариун хүмүүс бүгд цөхрөнгүйгээр Түүнийг санан бэтгэрч, хүлээсээр ирсэн юм. Нигүүлслийн эрин үед Есүс Христийн нигүүлслээр аврагдсан бүх хүн Аврагч Есүс цагаан үүлэн дээр сууж, эцсийн өдрүүд дэх нэгэн баярт өдөр хүмүүсийн дунд буун ирж, бүх хүнд үзэгдэхийг хүсэн хүлээсээр байна. Мэдээж энэ нь мөн өнөөдөр Аврагч Есүсийн нэрийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тэр бүх хүний хамтын хүсэл юм.

Сайн мэдээний асуулт, хариулт

Gospel Q&A

Эзэн Есүс аль хэдийн бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурханы дүрээр эргэн ирсэн ба хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахын тулд бүх үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийдэг гэж та нар гэрчилдэг, тэгвэл бид Бурханы дуу хоолойг хэрхэн ялгаж таних ёстой вэ, мөн Төгс Хүчит Бурхан бол үнэхээр эргэн ирсэн Эзэн Есүс юм гэдгийг бид хэрхэн батлах ёстой вэ?

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

03

Аврагч үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил явуулахаар аль хэдийн нууцаар ирчихсэн

Хоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүс эргэн ирэх тухайгаа зөгнөсөн бөгөөд Эзэний эргэн ирэлтийн тухай зөгнөлүүд одоо үндсэндээ биелчихсэн. Бидний удаан хүлээсэн Аврагч, Эзэн Есүс нууцаар ирчихсэн бөгөөд Тэр бол эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан билээ. Төгс Хүчит Бурхан, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийж, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууцыг дэлгэж, хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврах бүх үнэнийг илэрхийлсэн; Тэрээр Бурханы ариун, зөвт мөн чанарыг, мөн түүнчлэн ямар ч халдлагыг тэвчдэггүй сүр жавхлант, уур хилэнт зан чанарыг хүн төрөлхтөн бидэнд илчилсэн юм. Тэрээр хүн төрөлхтнийг завхарсан зан чанараас нь бүрэн аварч, Сатаны нөлөөнөөс ангижрахад нь тэдэнд тусалж, гамшгийн өмнө бүлэг ялагчдыг бий болгож, эцэст нь хүн төрөлхтнийг үзэсгэлэнтэй сайхан хүрэх газарт аваачихын тулд үүнийг хийсэн билээ.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

Холбогдолтой Бурханы үг

Үг нь махбодоор илэрсэн

Есүс хүний ертөнцөд ирэх үедээ Нигүүлслийн эрин үеийг авчирч, Хуулийн эрин үеийг төгсгөсөн. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан дахин нэг удаа махбод болсон ба энэ удаа махбод болохдоо Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж, Хаанчлалын эрин үеийг авчирсан. Хоёр дахь удаа бие махбод болсон Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг бүх хүн Хаанчлалын эрин үе рүү хөтлөгдөж, Бурханы удирдамжийг биечлэн хүлээн зөвшөөрч чадах болно. Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч, бүх хүн төрөлхтний золин авралыг л гүйцэлдүүлж, хүний нүглийн тахил болсон юм; Тэрээр хүнийг бүх ялзарсан зан чанараас нь салгаагүй. Хүнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврах нь, Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрэхийг шаардаад зогсохгүй, Сатаны ялзруулсан зан чанараас нь хүнийг бүрэн салгахын тулд Бурханаас улам агуу ажил хийхийг шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсаны дараа Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү хөтлөхийн тулд махбодод эргэн ирж, гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг эхэлсэн бөгөөд энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түүний эрх мэдэл дор захирагдсан бүх хүмүүс илүү өндөр үнэнийг эдэлж, илүү агуу ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно. “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” -ээс

Сайн мэдээний асуулт, хариулт

Библид: “Учир нь зүрх сэтгэлээрээ хүн зөвт байдалд итгэдэг; амаараа хүлээн зөвшөөрч авралд хүрдэг” (Ром 10:10) гэж байдаг. Эзэн Есүс бидний нүглийг цагаатгаж, итгэлээр дамжуулан биднийг зөвт болгосон гэж бид итгэдэг. Түүнчлэн, хэрвээ хүн нэгэнтээ аврагдсан бол үүрд аврагдсан бөгөөд Эзэнийг эргэн ирэх үед бид даруй өргөгдөж, тэнгэрийн хаанчлалд орно гэдэгт бид итгэдэг. Тэгвэл, аврагдаж, тэнгэрийн хаанчлалд орохын тулд бид эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж та нар яагаад гэрчилдэг юм бэ?

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

“Яасан сайхан дуу хоолой вэ” киноны клип: Эзэн Есүс хэдийнэ эргэн ирсэн гэдэгт бид яаж итгэх вэ?

“Яасан сайхан дуу хоолой вэ” киноны клип: Эзэн Есүс хэдийнэ эргэн ирсэн гэдэгт бид яаж итгэх вэ?

Бурхан, эцсийн өдрүүдэд хүнийг шүүж, ариусгахын тулд үнэнийг ашигладаг (Монгол хэлээр)

Бурхан, эцсийн өдрүүдэд хүнийг шүүж, ариусгахын тулд үнэнийг ашигладаг (Монгол хэлээр)

Киноны клип: Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхдээ үг ашигладаг (Монгол хэлээр)

Киноны клип: Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхдээ үг ашигладаг (Монгол хэлээр)

“Эцсийн өдрүүдийн шүүлт” Христийн хошин яриа (Монгол хэлээр)

“Эцсийн өдрүүдийн шүүлт” Христийн хошин яриа (Монгол хэлээр)

Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” (Эрэгтэй гоцлол дуу)

Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” (Эрэгтэй гоцлол дуу)

04

Эзэн хаалга тогшиж байна—ухаалаг охин байж, Түүний эргэн ирэлтийг угтаарай

Илчлэл ном дахь зөгнөл: “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20). Эзэн Есүс ингэж хэлсэн: “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27). Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үг айлдах замаар хүн төрөлхтний үүд хаалгыг тогшиж, Өөрийн хоньдыг хайж байна. Бурханд үнэхээр итгэж, үнэнийг хүсэн эрмэлздэг тэр ухаалаг охид эцсийн өдрүүдийн Бурханы илрэлт болон ажлыг даруухнаар, ямар ч хүчний саадгүйгээр эрж хайж, судалж шинжилж чаддаг бөгөөд ийнхүү тэд Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэнийг угтан авсан. Гагцхүү тэд л Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт тансаг зоогт оролцох эрхтэй хүмүүс юм.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

Холбогдолтой Бурханы үг

Бид Бурханы мөрийг хайж байгаа тул Бурханы хүсэл, Бурханы үг, айлдварыг хайх нь зохистой—учир нь Бурхан хаана шинэ үгээ хэлнэ, Бурханы дуу хоолой тэнд байх бөгөөд Бурханы мөр хаа байна, Бурханы үйл хэрэг тэнд байдаг. Бурханы илэрхийлэл хаа байна, тэнд Бурхан илэрдэг, Бурхан хаана илэрнэ, тэнд үнэн, зам, амь оршдог. Та нар Бурханы мөрийг эрж хайхдаа “Бурхан бол үнэн, зам, амь” гэх үгийг үл тоомсорлосон. Иймээс олон хүн үнэнийг хүлээн авах үедээ ч гэсэн Бурханы мөрийг олсон гэдэгтээ итгэдэггүй бөгөөд Бурханы илрэлтийг бүр ч хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ямар ноцтой алдаа гээч! Бурханы илрэлт хүний үзэлтэй нийцэх боломжгүй, мөн Бурхан хүний шаардлагаар гарч ирэх бүр ч боломжгүй. Бурхан ажлаа хийх үедээ Өөрийн гэсэн сонголтыг хийж, Өөрийн гэсэн төлөвлөгөөг гаргадаг; түүнчлэн Өөрийн гэсэн зорилго, арга барилтай байдаг. Тэрээр ямар ч ажил хийлээ гэсэн энэ тухай хүнтэй хэлэлцэж, хүний зөвлөгөөг эрж хайх шаардлагагүй, мөн хүн нэг бүрд ажлынхаа талаар мэдэгдэх шаардлага бүр ч байхгүй. Энэ бол хүн бүрийн мэдэх ёстой Бурханы зан чанар юм. Та нар Бурханы илрэлтийг нүдээр үзэж, Бурханы мөрийг дагая гэвэл эхлээд өөрсдийнхөө үзлээс холдох ёстой. Та нар Бурханаас ингэ, тэг гэж шаардах ёсгүй, Түүнийг өөрийнхөө хорионд оруулж, өөрийнхөө үзлээр бүр ч хязгаарлах ёсгүй. Харин та нар Бурханы мөрийг хэрхэн хайж, Бурханы илрэлтийг хэрхэн хүлээн зөвшөөрч, Бурханы шинэ ажилд хэрхэн захирагдах учиртайгаа өөрсдөөсөө шаардах хэрэгтэй; хүний хийх ёстой зүйл бол энэ. Хүн бол үнэн биш, мөн үнэнийг эзэмшдэггүй тул эрж хайж, хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагах ёстой. “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан” -аас

Сайн мэдээний асуулт, хариулт

Gospel Q&A

Эзэн Есүс эргэн ирчихсэн гэж та нар хэлдэг, тэгвэл бид яагаад Түүнийг хараагүй байгаа юм бэ? Нүд үнэнч, чих худалч. Хэрвээ бид Түүнийг хараагүй бол, Тэр хараахан эргэн ирээгүй гэсэн үг байх ёстой; Түүнийг харах үедээ би итгэнэ. Эзэн Есүс эргэн ирсэн гэж та нар хэлдэг, тэгвэл Тэр одоо хаана байна вэ? Ямар ажил хийж байгаа юм бэ? Эзэн ямар үг хэлсэн юм бэ? Гэрчлэлээр дамжуулан эдгээр зүйлийг тодруулж чадсаны чинь дараа л би итгэнэ.

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Эцсийн өдрүүд ирлээ: Эзэн Есүс яг яаж эргэн ирэх вэ?

Эцсийн өдрүүд ирлээ: Эзэн Есүс яг яаж эргэн ирэх вэ?

Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийн тухай  Библийн 5 зөгнөл биелжээ

Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийн тухай Библийн 5 зөгнөл биелжээ

Уй гашуу эхэлж, Эзэний эргэн ирэлтийг илтгэх тэмдгүүд өдгөө гарч ирлээ:Эзэнийг угтан авахдаа хэрхэн ухаалаг охид байх вэ?

Уй гашуу эхэлж, Эзэний эргэн ирэлтийг илтгэх тэмдгүүд өдгөө гарч ирлээ:Эзэнийг угтан авахдаа хэрхэн ухаалаг охид байх вэ?

Эзэний эргэн ирэлтийг илтгэх тэмдгүүд гарч ирсэн: Түүнийг бид хэрхэн угтан авах ёстой вэ?

Эзэний эргэн ирэлтийг илтгэх тэмдгүүд гарч ирсэн: Түүнийг бид хэрхэн угтан авах ёстой вэ?

Илүү олон контент

Илүү олон сэдэв