01Дэлхийг гамшиг нөмөрчээ—Эзэн аль хэдийн нууцаар ирчихсэн

Тахал, өлсгөлөн, газар хөдлөлт, үер болон бусад гамшиг дэлхий даяар түгээмэл тохиолдох болж, улам ширүүсэж байна. Огторгуйн хачирхалтай үзэгдэл ч бас харагдлаа. Эзэний эргэн ирэлтийн тухай зөгнөлүүдийн ихэнх нь биелчихсэн. Эзэн Есүс аль хэдийн нууцаар ирчихсэн; Тэр үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хэрэгжүүлсэн.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд:

Учир нь үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босно, янз бүрийн газруудад өлсгөлөн, тахал, газар хөдлөлт болох болно. Энэ бүхэн нь гай гамшгийн эхлэл юм” (Матай 24:7–8).

Мөн Би тэнгэр болон газарт цус, гал, утааны баганын гайхамшгийг үзүүлэх болно. Еховагийн ирэлтийн агуу бөгөөд аймшигт өдөр болохоос өмнө нар хав харанхуй болж сар цусаар бүрхэх болно” (Иоел 2:30–31).

Түүнийг зургаа дахь лацыг нээх үед би харж байлаа, асар хүчтэй газар хөдлөлт болов; нар хялгасан таар шиг хар болж, сар цус шиг болов. Хүчит салхинд ганхсан инжрийн мод боловсроогүй инжир жимсээ хаялах мэт тэнгэрийн одод газар уналаа” (Илчлэл 6:12–13).

Тиймээс та нар ч бас бэлэн бай: учир нь та нарын бодоогүй цагт хүний Хүү ирнэ” (Лук 12:40).

Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12–13).

Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:48).

Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17).

02Аврагдаж, тэнгэрийн хаанчлалд орох цорын ганц боломж бол их гамшгаас өмнө өргөгдөх явдал юм

Бурханы илрэлтийг хүсэн эрмэлздэг хүн бүрийн хүсэл бол их гай гамшгаас өмнө өргөгдөх явдал билээ. Бурханы мөрийг дагаж, Түүний өмнө ирдэг, Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хүлээн авдаг бүх хүн их гай гамшгаас өмнө Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөнө. Зөвхөн тэд л Хурганы найрт оролцож, Бурханаар ялагчид болгуулж чадна. Их гай гамшиг ирэх үед Бурхан тэднийг хамгаалж, хадгалах бөгөөд Бурханы хаанчлал руу хүргэнэ.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд:

Тэр надад, ‘Хурганы хуримын зоогонд уригдагсад ерөөлтэй еэ!’ гэж бичигтүн гэв. Тэгээд тэр надад, ‘Эдгээр нь Бурханы үнэн үг мөн’ гэлээ” (Илчлэл 19:9).

Амьд Бурханы тамгатай өөр нэг тэнгэрэлч зүүн зүгээс гарч ирэхийг би харав. Тэрээр, газар болон тэнгист хор хөнөөл учруулах эрхтэй дөрвөн тэнгэрэлчид хандан чанга дуугаар хашхирч, ‘Биднийг Бурханыхаа зарц нарын духан дээр тамгалах хүртэл газарт ч, тэнгист ч, модонд ч бүү хор хөнөөл учруул’ гэв. Тэгээд би тамгалуулсан хүмүүсийн тоог сонслоо: Израилийн хөвгүүдийн бүх овгоос зуун дөчин дөрвөн мянган хүн тамгалуулжээ” (Илчлэл 7:2–4).

Намайг харахад Сион уулан дээр Хурга зогсож байлаа, духан дээрээ Түүний Эцэгийн нэрийг бичсэн зуун дөчин дөрвөн мянган хүн Түүнтэй хамт байв… Тэд бол эмсээр бузарлагдаагүй хүмүүс юм; учир нь тэд ариун билээ. Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ. Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй: учир нь тэд Бурханы сэнтийн өмнө гэм зэмгүй билээ” (Илчлэл 14:1-5).

Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ” (Илчлэл 22:14).

Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байж, Тэр тэдэнтэй хамт суурьших ба тэд Түүний ард болж, Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж, тэдний Бурхан болно. Бурхан тэдний нүднээс бүх нулимсыг нь арчина; тэнд цаашид үхэл байхгүй, уй гашуу, уйлаан, өвдөлт ч гэж байхгүй болно: учир нь урьдын юмс өнгөрөн оджээ” (Илчлэл 21:3-4).

03Их гай гамшгаас өмнө хэрхэн Эзэнийг угтаж, Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөх вэ?

Илчлэл ном дахь зөгнөл: “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20). Бид энэхүү эшлэлээс, Эзэний ирэлтийг угтахад хамгийн чухал зүйл бол Бурханы дуу хоолойг сонсож чаддаг байх явдал юм гэдгийг харж чадна. Энэ бол Бурханы дуу хоолой мөн гэж тодорхойлмогцоо хүлээн зөвшөөрч, захирагдаж, дагах нь гай гамшгаас өмнө Эзэнийг угтаж, Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөх цорын ганц зам билээ.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд:

Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20).

Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ” (Матай 25:6).

Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27).

Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:11).

“Есүс түүнд, ‘Би бол зам, үнэн, амь юм. Надаар дамжилгүйгээр хэн ч Эцэгт хүрэхгүй’ гэжээ” (Иохан 14:6).

04Их гай гамшгаас өмнө өргөгдөх боломжоо алдахын үр дагавар

Эзэнийг үгээ хэлж, гарч ирж, ажиллахаар эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэх үед Бурханы дуу хоолойг сонсохоор эрж хайдаггүй, ялангуяа Бурханы дуу хоолойг сонсдог ч Бурханыг улайран эсэргүүцэж, ялласаар байдаг, Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалздаг хүмүүс гай гамшгаас өмнө өргөгдөх боломжоо үрэн таран хийнэ. Бурханы ажил төгсгөлдөө ирж, их гай гамшиг бууж ирэх үед, мөн сайн нь шагнуулж, хорон муу нь шийтгүүлж эхлэх үед гай гамшгаас өмнө өргөгдөөгүй бүх хүн гамшигт унаж, уйлж, шүдээ хавирна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд:

Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ. Тэгээд бүх охид босож, дэнлүүгээ цэгцлэв. Мунхгууд ухаалгуудад, ‘Бидэнд тосноосоо өгөөч; учир нь бидний дэнлүү бөхөх нь’ гэлээ. Харин ухаалгууд нь, ‘Чадахгүй, бидэнд ч, та нарт ч хангалтгүй байх вий: харин та нар худалдаачид руу очиж, өөрсдөө худалдаж ав’ гэжээ. Тэднийг худалдаж авахаар явсан хойгуур сүйт залуу ирэв; бэлэн байсан хүмүүс Түүнтэй хамт хуриманд орж: хаалгыг хаажээ. Дараа нь бусад охид ирж, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бидэнд онгойлгооч’ гэв. Харин тэр, ‘Үнэнээр би та нарт хэлье. Би та арыг танихгүй’ гэжээ” (Матай 25:6-12).

Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно. Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ” (Матай 7:22-23).

Тав дахь тэнгэрэлч бүрээгээ дуугаргахад би тэнгэрээс дэлхий рүү од унахыг харав. Түүнд ёроолгүй нүхний түлхүүрийг өгчээ. Тэр од ёроолгүй нүхийг нээлээ; асар том зуухных мэт утаа тэр нүхнээс гарав; нүхнээс гарсан утаанаас болоод нар болон агаар харанхуйллаа. Утаанаас царцаанууд газар дээр гарсан ба тэдэнд газрын хилэнцэт хорхойнуудынх шиг хүчийг өгсөн байв. Тэдэнд, газар дэлхийн өвс ногоо, ямар ч ногоон зүйл, ямар ч модонд хор учруулж болохгүй, харин духан дээрээ Бурханы тамгагүй хүмүүст л болно гэж тушаасан байжээ. Тэднийг хөнөөхгүй, харин таван сарын турш тарчилгаж болно гэж царцаануудад зөвшөөрсөн байлаа. Тэдний тарчилгах нь хилэнцэт хорхой хүнийг хатган тарчилгахтай адил байжээ. Тэр өдрүүдэд хүмүүс үхлийг эрж хайсан ч олохгүй; үхэхийг хүссэн ч үхэл тэднээс зайлсхийнэ” (Илчлэл 9:1–6).

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Гай гамшгаас өмнө хэрхэн өргөгдөх вэ?

Албан ёсны вэбсайт