Эхний өдөр нь Бурханы эрх мэдлийн улмаас хүн төрөлхтний өдөр, шөнө бий болж бат зогсов

Эхний ишлэлийг харцгаая: “Мөн Бурхан, ‘Гэрэл бий болог!’ гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан сайхан гэрэл буйг хараад, гэрлийг харанхуйгаас таслан авав. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Ийн үдэш бо…

2018-05-20 20:58:14

Хоёр дахь өдөр Бурханы эрх мэдэл нь усыг зохицуулж, огторгуйг бүтээсэн ба хүмүүсийн амьдрах хамгийн үндсэн орон зай гарч ирсэн

Библийн хоёр дахь ишлэлийг уншицгаая: “Мөн Бурхан, ‘Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг’ гэв. Бурхан мандлыг бүтээж, огторгуйгаас дээш байсан уснаас дор байсан усыг нь хувааж таслав. Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов…

2018-05-20 21:58:14

Гурав дахь өдөр Бурханы үг газар болон далайг төрүүлсэн ба Бурханы эрх мэдэл нь дэлхий ертөнцийг амьдралаар бялхахад хүргэсэн

Дараа нь Эхлэл 1:9-11-ийн эхний өгүүлбэрийг уншицгаая: “Бурхан—Тэнгэрийн доорх усыг нэг дор цуглуулан, хуурай газар үүсгэе!” гэсэн. Бурхан зүгээр л “Тэнгэрийн доорх усыг нэг дор цуглуулан, хуурай газар үүсгэе” гэж хэлсни…

2018-05-20 22:58:14

Дөрөв дэх өдөр Бурхан Өөрийн эрх мэдлийг дахин нэгэнтээ ашиглахад хүн төрөлхтний улирал, өдөр, жил бий болсон

Бүтээгч Өөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ Өөрийн үгийг ашигласан ба ийм байдлаар Тэр Өөрийн төлөвлөгөөний эхний гурван өдрийг өнгөрүүлсэн. Энэ гурван өдрийн туршид Бурхан завгүй мэт харагдаагүй эсвэл Өөрийгөө ядраагаагүй…

2018-05-20 23:58:14

Тав дахь өдөр олон янзын амьд биетүүд нь Бүтээгчийн эрх мэдлийг өөр өөр байдлаар харуулсан

Сударт “Бурхан, ‘Уснууд амьтай хөдөлдөг амьтдыг үржүүлж, жигүүртэн шувууд газар дэлхий дээгүүр, тэнгэр огторгуйгаар нисэг’ гэв. Тэгээд Бурхан аварга том загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүт…

2018-05-21 00:58:14

Зургаа дахь өдөр Бүтээгчийг үгээ хэлэнгүүт Түүний сэтгэл дэх бүх төрлийн амьд биетүүд ээлж дараалан гарч ирсэн

Бүх зүйлийг бүтээх Бүтээгчийн ажил анзаарагдахгүйгээр таван өдөр үргэлжилсэн ба үүний дараа Бүтээгч бүх зүйлийг бүтээх зургаа дахь өдрийг нэн даруй угтан авсан. Энэ өдөр нь өөр нэг шинэ эхлэл, өөр нэг ер бусын өдөр байса…

2018-05-21 01:58:14

Бүтээгчийн эрх мэдлийн дор бүх зүйл төгс юм

Шувуу, загас гэх мэт, мод цэцэг гэх мэт хөдөлдөг болон хөдөлдөггүй зүйлсийг оролцуулаад мөн зургаа дахь өдөр бүтээгдсэн мал амьтан, шавж хорхой, зэрлэг амьтдыг оролцуулаад бүх зүйлс Бурханаар бүтээгдсэн—тэдгээр нь бүгд Б…

2018-05-21 02:58:14