Үнэнтэй нийцдэг, эрин үеүдийн туршид Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүсийн үг болон Бурханы үгийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Үнэн нь хүний ертөнцөөс ирдэг боловч хүмүүсийн дундах үнэн нь Христээр дамжуулагдсан.

2018-10-01 20:27:11

Хуулийн эрин үед эш үзүүлэгчдийн дамжуулсан Бурханы үг болон бие махбодтой болсон Бурханы илэрхийлсэн Бурханы үгний хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан бие махбодтой болоогүй байх үед Түүний хэлсэн зүйлийн ихэнхийг хүмүүс ойлгоогүй, учир нь энэ нь бүрэн бурханлаг байдлаас гардаг байсан билээ.

2018-07-15 12:19:39

Ухаалаг охид гэж үнэндээ юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. … харин ухаалгууд нь дэнлүүний хамтаар тостой сав авсан байлаа. … Шөнө дунд хашхир…

2018-08-21 12:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Эзэнийг угтдаг ухаалаг охидын юу нь ухаалаг юм бэ?

“Нигүүлслийн эрин үед, Есүс ухаалаг охидын тухай ярьсан. Энэ нууцын утга учир юу вэ? Ухаалаг охин гэсэн нэр томьёо ямар утгатай вэ? Гол нь гэвэл тэр охин Бурханы дуу хоолойг таньдаг. Үүнийг сонсмогцоо тэрээр, ‘Яагаад би,…

2018-08-21 13:35:46

Ухаалаг охид хэрхэн Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэнийг угтдаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар яр…

2018-08-21 14:35:46

Мунхаг охид гэж яг юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. Тэдний … тав нь мунхаг байжээ. Мунхгууд нь дэнлүүгээ аваад тосыг нь авсангүй … Сүй…

2018-08-21 15:35:46

Мунхаг охид хэрхэн илчлэгдэж, таягдан хаягддаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Надтай хамт байдаггүй хүн Миний эсрэг байдаг: Надтай хамт хураалцдаггүй хүн бол тараадаг хүн юм” (Лук 11:23). “Түүний гарт шигшүүр байдаг, Тэр үтрэмээ бүрэн цэвэрлээд буудайгаа саравчи…

2018-08-21 16:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Яагаад мунхаг охид ил болж, таягдан хаягддаг вэ?

“‘ухаалаг охид’ бол Бурханы дуу хоолойг таньж чаддаг, ‘Сүйт залуу’-гийн дуу хоолойг сонсдог, иймд Христийг хүлээн зөвшөөрч, захирагдаж чаддаг бөгөөд практик Бурханыг гэртээ аваачдаг хүмүүсийг төлөөлдөг. Харин ‘Мунхаг охи…

2018-08-21 17:35:46

Үнэнтэй нийцдэг, эрин үеүдийн туршид Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүсийн үг болон Бурханы үгийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Үнэн нь хүний ертөнцөөс ирдэг боловч хүмүүсийн дундах үнэн нь Христээр дамжуулагдсан.

2018-10-01 20:27:11

Хуулийн эрин үед эш үзүүлэгчдийн дамжуулсан Бурханы үг болон бие махбодтой болсон Бурханы илэрхийлсэн Бурханы үгний хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан бие махбодтой болоогүй байх үед Түүний хэлсэн зүйлийн ихэнхийг хүмүүс ойлгоогүй, учир нь энэ нь бүрэн бурханлаг байдлаас гардаг байсан билээ.

2018-07-15 12:19:39

Ухаалаг охид гэж үнэндээ юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. … харин ухаалгууд нь дэнлүүний хамтаар тостой сав авсан байлаа. … Шөнө дунд хашхир…

2018-08-21 12:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Эзэнийг угтдаг ухаалаг охидын юу нь ухаалаг юм бэ?

“Нигүүлслийн эрин үед, Есүс ухаалаг охидын тухай ярьсан. Энэ нууцын утга учир юу вэ? Ухаалаг охин гэсэн нэр томьёо ямар утгатай вэ? Гол нь гэвэл тэр охин Бурханы дуу хоолойг таньдаг. Үүнийг сонсмогцоо тэрээр, ‘Яагаад би,…

2018-08-21 13:35:46

Ухаалаг охид хэрхэн Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэнийг угтдаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар яр…

2018-08-21 14:35:46

Мунхаг охид гэж яг юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. Тэдний … тав нь мунхаг байжээ. Мунхгууд нь дэнлүүгээ аваад тосыг нь авсангүй … Сүй…

2018-08-21 15:35:46

Мунхаг охид хэрхэн илчлэгдэж, таягдан хаягддаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Надтай хамт байдаггүй хүн Миний эсрэг байдаг: Надтай хамт хураалцдаггүй хүн бол тараадаг хүн юм” (Лук 11:23). “Түүний гарт шигшүүр байдаг, Тэр үтрэмээ бүрэн цэвэрлээд буудайгаа саравчи…

2018-08-21 16:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Яагаад мунхаг охид ил болж, таягдан хаягддаг вэ?

“‘ухаалаг охид’ бол Бурханы дуу хоолойг таньж чаддаг, ‘Сүйт залуу’-гийн дуу хоолойг сонсдог, иймд Христийг хүлээн зөвшөөрч, захирагдаж чаддаг бөгөөд практик Бурханыг гэртээ аваачдаг хүмүүсийг төлөөлдөг. Харин ‘Мунхаг охи…

2018-08-21 17:35:46