Үнэнтэй нийцдэг, эрин үеүдийн туршид Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүсийн үг болон Бурханы үгийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Үнэн нь хүний ертөнцөөс ирдэг боловч хүмүүсийн дундах үнэн нь Христээр дамжуулагдсан.

2018-10-01 20:27:11

Хуулийн эрин үед эш үзүүлэгчдийн дамжуулсан Бурханы үг болон бие махбодтой болсон Бурханы илэрхийлсэн Бурханы үгний хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан бие махбодтой болоогүй байх үед Түүний хэлсэн зүйлийн ихэнхийг хүмүүс ойлгоогүй, учир нь энэ нь бүрэн бурханлаг байдлаас гардаг байсан билээ.

2018-07-15 12:19:39

Ухаалаг охид гэж үнэндээ юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. … харин ухаалгууд нь дэнлүүний хамтаар тостой сав авсан байлаа. … Шөнө дунд хашхир…

2018-08-21 12:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Эзэнийг угтдаг ухаалаг охидын юу нь ухаалаг юм бэ?

“Нигүүлслийн эрин үед, Есүс ухаалаг охидын тухай ярьсан. Энэ нууцын утга учир юу вэ? Ухаалаг охин гэсэн нэр томьёо ямар утгатай вэ? Гол нь гэвэл тэр охин Бурханы дуу хоолойг таньдаг. Үүнийг сонсмогцоо тэрээр, ‘Яагаад би,…

2018-08-21 13:35:46

Ухаалаг охид хэрхэн Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэнийг угтдаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар яр…

2018-08-21 14:35:46

Мунхаг охид гэж яг юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. Тэдний … тав нь мунхаг байжээ. Мунхгууд нь дэнлүүгээ аваад тосыг нь авсангүй … Сүй…

2018-08-21 15:35:46

Мунхаг охид хэрхэн илчлэгдэж, таягдан хаягддаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Надтай хамт байдаггүй хүн Миний эсрэг байдаг: Надтай хамт хураалцдаггүй хүн бол тараадаг хүн юм” (Лук 11:23). “Түүний гарт шигшүүр байдаг, Тэр үтрэмээ бүрэн цэвэрлээд буудайгаа саравчи…

2018-08-21 16:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Яагаад мунхаг охид ил болж, таягдан хаягддаг вэ?

“‘ухаалаг охид’ бол Бурханы дуу хоолойг таньж чаддаг, ‘Сүйт залуу’-гийн дуу хоолойг сонсдог, иймд Христийг хүлээн зөвшөөрч, захирагдаж чаддаг бөгөөд практик Бурханыг гэртээ аваачдаг хүмүүсийг төлөөлдөг. Харин ‘Мунхаг охи…

2018-08-21 17:35:46

Эзэн эргэж ирэх үедээ хэрхэн илэрч, ажиллах вэ?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд…

2019-03-11 09:17:15

Эзэний илрэлтийг угтан авах чадвартай байхын тулд бид хэрхэн сэргэг байж, хүлээх ёстой вэ?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд "Гуй, тэгвэл та нарт өгнө; хай, тэгвэл олно; тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ” (Матай 7:7). “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:7). “Харагтун, Би үүдэнд зогсо…

2019-03-11 09:29:22

Эзэн эргэж ирэх үедээ шашны ертөнцөд илрэх нь гарцаагүй юу? Сүмд байна гэдэг нь Эзэнийг угтаж чадна гэсэн үг мөн үү?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Миний гэр бүх улс үндэстний залбирлын гэр хэмээн нэрлэгдэнэ гэж бичигдээгүй гэж үү? Гэтэл та нар үүнийг дээрэмчдийн үүр болгочихож” (Марк 11:17). “Энэ хүмүүс Надад амаараа ойртож, Намайг …

2019-03-11 09:35:31

Библийг баримталснаар бид Эзэний мөрийг дагаж, Түүний ирэлтийг угтаж чадах уу?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Та нарын дотор Түүний үг оршдоггүй: учир нь Түүний илгээсэн хүнд та нар итгээгүй. Бичвэрүүдийг хай. Чи тэдгээрт чиний мөнхийн амь бий гэж боддог: Мөн тэдгээр нь Намайг гэрчилдэг юм. Түүнчл…

2019-03-11 09:38:14

Хуурамч Христүүдээс сохроор сэрэмжилж, мөн Эзэний илрэлт болон ажлыг эрж хайж, судалж шинжлэхээс татгалзсанаар Эзэнийг угтаж чадах уу?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл2-3). “Сүнсээрээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм” (Матай 5:3). “Зөвт байдлын төлөө өлсө…

2019-03-11 09:41:15

Төгс Хүчит Бурханы үг бол Бурханы дуу хоолой бөгөөд Эзэн ажиллахаар илэрсэн гэдгийг бид хэрхэн тодорхойлох вэ?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихг…

2019-03-11 10:09:12

Үнэнтэй нийцдэг, эрин үеүдийн туршид Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүсийн үг болон Бурханы үгийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Үнэн нь хүний ертөнцөөс ирдэг боловч хүмүүсийн дундах үнэн нь Христээр дамжуулагдсан.

2018-10-01 20:27:11

Хуулийн эрин үед эш үзүүлэгчдийн дамжуулсан Бурханы үг болон бие махбодтой болсон Бурханы илэрхийлсэн Бурханы үгний хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан бие махбодтой болоогүй байх үед Түүний хэлсэн зүйлийн ихэнхийг хүмүүс ойлгоогүй, учир нь энэ нь бүрэн бурханлаг байдлаас гардаг байсан билээ.

2018-07-15 12:19:39

Ухаалаг охид гэж үнэндээ юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. … харин ухаалгууд нь дэнлүүний хамтаар тостой сав авсан байлаа. … Шөнө дунд хашхир…

2018-08-21 12:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Эзэнийг угтдаг ухаалаг охидын юу нь ухаалаг юм бэ?

“Нигүүлслийн эрин үед, Есүс ухаалаг охидын тухай ярьсан. Энэ нууцын утга учир юу вэ? Ухаалаг охин гэсэн нэр томьёо ямар утгатай вэ? Гол нь гэвэл тэр охин Бурханы дуу хоолойг таньдаг. Үүнийг сонсмогцоо тэрээр, ‘Яагаад би,…

2018-08-21 13:35:46

Ухаалаг охид хэрхэн Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэнийг угтдаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар яр…

2018-08-21 14:35:46

Мунхаг охид гэж яг юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлалыг, сүйт залууг угтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан арван охинтой адилтгаж болно. Тэдний … тав нь мунхаг байжээ. Мунхгууд нь дэнлүүгээ аваад тосыг нь авсангүй … Сүй…

2018-08-21 15:35:46

Мунхаг охид хэрхэн илчлэгдэж, таягдан хаягддаг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Надтай хамт байдаггүй хүн Миний эсрэг байдаг: Надтай хамт хураалцдаггүй хүн бол тараадаг хүн юм” (Лук 11:23). “Түүний гарт шигшүүр байдаг, Тэр үтрэмээ бүрэн цэвэрлээд буудайгаа саравчи…

2018-08-21 16:35:46

Номлол ба нөхөрлөл: Яагаад мунхаг охид ил болж, таягдан хаягддаг вэ?

“‘ухаалаг охид’ бол Бурханы дуу хоолойг таньж чаддаг, ‘Сүйт залуу’-гийн дуу хоолойг сонсдог, иймд Христийг хүлээн зөвшөөрч, захирагдаж чаддаг бөгөөд практик Бурханыг гэртээ аваачдаг хүмүүсийг төлөөлдөг. Харин ‘Мунхаг охи…

2018-08-21 17:35:46

Эзэн эргэж ирэх үедээ хэрхэн илэрч, ажиллах вэ?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд…

2019-03-11 09:17:15

Эзэний илрэлтийг угтан авах чадвартай байхын тулд бид хэрхэн сэргэг байж, хүлээх ёстой вэ?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд "Гуй, тэгвэл та нарт өгнө; хай, тэгвэл олно; тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ” (Матай 7:7). “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:7). “Харагтун, Би үүдэнд зогсо…

2019-03-11 09:29:22

Эзэн эргэж ирэх үедээ шашны ертөнцөд илрэх нь гарцаагүй юу? Сүмд байна гэдэг нь Эзэнийг угтаж чадна гэсэн үг мөн үү?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Миний гэр бүх улс үндэстний залбирлын гэр хэмээн нэрлэгдэнэ гэж бичигдээгүй гэж үү? Гэтэл та нар үүнийг дээрэмчдийн үүр болгочихож” (Марк 11:17). “Энэ хүмүүс Надад амаараа ойртож, Намайг …

2019-03-11 09:35:31

Библийг баримталснаар бид Эзэний мөрийг дагаж, Түүний ирэлтийг угтаж чадах уу?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Та нарын дотор Түүний үг оршдоггүй: учир нь Түүний илгээсэн хүнд та нар итгээгүй. Бичвэрүүдийг хай. Чи тэдгээрт чиний мөнхийн амь бий гэж боддог: Мөн тэдгээр нь Намайг гэрчилдэг юм. Түүнчл…

2019-03-11 09:38:14

Хуурамч Христүүдээс сохроор сэрэмжилж, мөн Эзэний илрэлт болон ажлыг эрж хайж, судалж шинжлэхээс татгалзсанаар Эзэнийг угтаж чадах уу?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл2-3). “Сүнсээрээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм” (Матай 5:3). “Зөвт байдлын төлөө өлсө…

2019-03-11 09:41:15

Төгс Хүчит Бурханы үг бол Бурханы дуу хоолой бөгөөд Эзэн ажиллахаар илэрсэн гэдгийг бид хэрхэн тодорхойлох вэ?

Холбогдолтой Библийн эшлэлүүд “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихг…

2019-03-11 10:09:12