Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханы ажлыг мэдэх нь | Эшлэл 161

2020-07-03

Нигүүлслийн эрин үед, Есүс ч гэсэн маш ихийг ярьж, маш их ажил хийсэн. Тэр Исаиагаас ямар ялгаатай байсан бэ? Тэр Даниелээс ямар ялгаатай байсан бэ? Тэр эш үзүүлэгч байсан уу? Яагаад бид Түүнийг Христ гэж хэлдэг вэ? Тэдний хоорондын ялгаа юу вэ? Тэд бүгдээрээ үг хэлсэн хүмүүс байсан ба тэдний үг хүмүүст бараг л адилхан харагдаж байсан юм. Тэд бүгд ярьж, ажил хийсэн. Хуучин Гэрээний эш үзүүлэгчид нь зөгнөл хэлж байсан ба үүнтэй адилаар Есүс ч гэсэн тэгсэн. Яагаад ийм байгаа юм бэ? Энд байгаа ялгаа нь ажлын уг чанар дээр үндэслэдэг. Энэ асуудлыг ялган салгахын тулд, чи бие махбодын уг чанарыг авч үзэх ёсгүй ба тухайн хүний үгийн гүн гүнзгийг, эсвэл өнгөц байдлыг авч үзэх ёсгүй. Ямартай ч эхлээд чи түүний ажлыг болон түүний ажлын хүнд үзүүлэх үр нөлөөг авч үзэх ёстой. Исаиагийн тэр үед хэлсэн зөгнөлүүд нь хүний амийг хангаагүй бөгөөд Даниел зэрэг хүмүүсийн хүлээн авсан мэдээ нь амийн зам биш, ердөө л зөгнөл байсан. Хэрвээ Еховагийн шууд илчлэл байгаагүй бол хэн ч тэр ажлыг хийж чадахгүй байсан, учир нь энэ нь эгэл хүмүүсийн хувьд боломжгүй юм. Есүс ч гэсэн ихийг ярьсан, гэхдээ тийм үгс нь амийн зам байсан ба хүн үүнээс хэрэгжүүлэх замыг олж авч чадсан. Өөрөөр хэлбэл, эхлээд Тэр, хүний амийг хангаж чадсан, учир нь Есүс бол амь; хоёрдугаарт, Тэр хүний гажуудлыг эргүүлж чадсан; гуравдугаарт, эрин үеийг үргэлжлүүлэхийн тулд Түүний ажил Еховагийн ажлыг залгамжилж чадсан; дөрөвдүгээрт, Тэр хүний доторх хэрэгцээг ухаарч, хүнд юу дутагдаж байгааг ойлгож чадсан; тавдугаарт, Тэр шинэ эрин үеийг урин залж, хуучин эринийг төгсгөж чадсан. Тийм учраас Түүнийг Бурхан ба Христ гэж нэрлэдэг; Тэр Исаиагаас өөр байгаад зогсохгүй бас бусад бүх эш үзүүлэгчээс өөр. Эш үзүүлэгчдийн ажлын харьцуулалт болгож Исаиаг аваад үзье. Нэгдүгээрт, тэр хүний амийг хангаж чадаагүй; хоёрдугаарт, шинэ эрин үеийг эхлүүлж чадаагүй. Тэрээр Еховагийн удирдлага дор ажиллаж байсан ба шинэ эрин үеийг эхлүүлэхээр ажиллаагүй юм. Гуравдугаарт, түүний ярьж байсан зүйл өөрийнх нь ойлголтоос ч давсан байсан. Тэр Бурханы Сүнснээс шууд илчлэл хүлээн авч байсан ба тэдгээрийг сонссоныхоо дараа ч бусад нь ойлгохгүй байсан. Энэ цөөхөн хэдэн зүйл нь дангаараа, түүний үг бол зөгнөлөөс өөрцгүй байсан, Еховагийн оронд хийсэн ажлын нэг талаас өөр юу ч биш байсан гэдгийг батлахад хангалттай билээ. Гэхдээ тэр Еховаг бүрэн дүүрэн төлөөлж чадаагүй. Тэр бол Еховагийн зарц, Еховагийн ажлын хэрэгсэл л байсан. Тэр зөвхөн Хуулийн эрин үе дэх ажлыг, Еховагийн ажлын цар хүрээн дэх ажлыг хийж байсан; тэр Хуулийн эрин үеэс илүү даван гараагүй. Үүний эсрэгээр, Есүсийн ажил өөр байсан. Тэр Еховагийн ажлын хүрээг даван гарсан; Тэр бие махбодтой болсон Бурхан болон ажиллаж, бүх хүн төрөлхтнийг золин аврахын тулд цовдлолыг туулсан. Өөрөөр хэлбэл, Тэр Еховагийн хийсэн ажлаас гадна шинэ ажил гүйцэтгэсэн юм. Энэ нь шинэ эрин үеийг эхлүүлэх явдал байв. Өөр нэг нөхцөл нь Тэр хүний хийж чадахгүй зүйлсийн талаар ярьж чаддаг байлаа. Түүний ажил нь Бурханы удирдлага доторх ажил байсан бөгөөд бүх хүн төрөлхтнийг хамарч байсан. Тэр ердөө цөөхөн хэдэн хүн дээр ажиллаагүй, мөн Түүний ажил нь цөөн тооны хүмүүсийг удирдах явдал байгаагүй. Бурхан хэрхэн бие махбодтой хүн болсон, тухайн үед Сүнс хэрхэн илчлэл өгсөн, Сүнс ажлаа хийхийн тулд хэрхэн хүн дээр бууж ирсэн гэх мэтийн хувьд эдгээр нь хүний харж, эсвэл хүрч чадахгүй зүйлс юм. Эдгээр үнэн нь, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийн баталгаа болох ямар ч боломжгүй. Иймээс, зөвхөн Бурханы үг ба ажилд үндэслэн ялгааг харж болох ба эдгээр нь хүнд мэдэгдэхүйц байдаг. Зөвхөн энэ л бодитой. Яагаад гэвэл Сүнсний үйл хэрэг чамд харагддаггүй ба зөвхөн Бурхан Өөрөө л тодорхой мэддэг, тэр ч байтугай Бурханы махбод болсон бие ч бүгдийг мэдэхгүй; чи Түүний хийсэн ажлаар нь л Тэр Бурхан мөн эсэхийг баталж чадна. Түүний ажлаас, нэгдүгээрт Тэр шинэ эрин үеийг нээж чаддаг; хоёрдугаарт Тэр хүний амийг хангаж, хүний дагах замыг харуулж чаддаг гэдгийг харж болно. Тэр бол Бурхан Өөрөө гэдгийг тогтооход энэ хангалттай. Хамгийн наад зах нь, Түүний хийдэг ажил Бурханы Сүнсийг бүрэн дүүрэн төлөөлж чадах ба Бурханы Сүнс Түүн дотор байгаа гэдгийг ийм ажлаас харж болно. Бие махбодтой болсон Бурханы хийдэг ажил нь үндсэндээ шинэ эрин үеийг урин залж, шинэ ажлыг удирдан чиглүүлж, шинэ нөхцөл байдлыг нээхийн төлөө байдаг учраас Тэр бол Бурхан Өөрөө гэдгийг батлахад энэ хэдэн нөхцөл л дангаараа хангалттай. Тиймээс энэ нь Түүнийг, Исаиа, Даниел болон бусад агуу эш үзүүлэгчдээс ялгаж байгаа юм. Исаиа, Даниел болон бусад нь бүгд өндөр боловсролтой, соёлтой хүмүүс байсан; тэд Еховагийн удирдлага доорх гайхамшигтай хүмүүс байсан. Бие махбодтой болсон Бурхан ч гэсэн мэдлэгтэй, оюун ухаан дутуугүй хүн байсан боловч Түүний хүн чанар нэн хэвийн байв. Тэр энгийн хүн байсан ба энгийн нүдээр, Түүний ямар нэг онцгой хүн чанарыг ялган таньж, эсвэл бусдынхаас ялгаатай ямар нэг зүйл Түүний хүн чанараас олж чадаагүй. Тэр огтхон ч ер бусын буюу өвөрмөц байгаагүй ба Тэр илүү өндөр боловсрол, мэдлэг эсвэл онолыг эзэмшиж байгаагүй. Түүний ярьж байсан амь болоод Түүний хөтөлсөн зам нь онолоор дамжуулж, мэдлэгээр дамжуулж, амьдралын туршлагаар дамжуулж, эсвэл гэр бүлийн хүмүүжлээр дамжуулж олдоогүй. Харин ч, тэдгээр нь Сүнсний болоод Бурханы махбод болсон биеийн шууд ажил байлаа. Хүн Бурханы талаар асар их үзэлтэй байдаг ба эдгээр үзэл нь ялангуяа хэтэрхий олон бүдэг бадаг, ер бусын элементээс бүрддэг учраас хүний нүдээр, шинж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж чаддаггүй, хүний сул талуудтай энгийн Бурхан бол мэдээж Бурхан биш байсан. Эдгээр нь хүний эндүү ташаа үзэл биш гэж үү? Хэрвээ Бурханы махбод болсон бие энгийн хүн байгаагүй бол Түүнийг яаж махбод болсон гэж хэлж болох юм бэ? Махбодтой байна гэдэг бол ердийн энгийн хүн байх явдал юм; хэрвээ Тэр ер бусын хүн байсан бол бие махбодтой байхгүй байх байв. Махбодтой гэдгээ батлахын тулд бие махбодтой болсон Бурхан нь энгийн махбодыг эзэмших хэрэгтэй байлаа. Энэ нь зүгээр л бие махбодтой болохын ач холбогдлыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө байсан юм. Гэсэн хэдий ч, эш үзүүлэгчид болон хүний хөвгүүдийн хувьд ийм байгаагүй. Тэд бол авьяас чадвартай ба Ариун Сүнсээр ашиглагдсан хүмүүс байсан, хүний нүдээр тэдний хүн чанар нь нэн агуу байсан ба тэд хэвийн хүн чанараас давсан олон үйл хийсэн. Энэ шалтгааны улмаас, хүн тэднийг Бурхан шиг үзсэн. Одоо та нар бүгдээрээ үүнийг тодорхой ойлгох ёстой, учир нь энэ нь өнгөрсөн эриний хүмүүсийн хамгийн амархан төөрч будилдаг асуудал байсаар ирсэн юм. Нэмж хэлэхэд, бие махбодтой болох нь бүх зүйлээс хамгийн нууцлаг нь бөгөөд бие махбодтой болсон Бурхан нь хүн хүлээн зөвшөөрөхөд хамгийн хэцүү зүйл. Миний хэлдэг зүйл бол, та нарыг чиг үүргээ биелүүлэхэд нөлөөлөх, мөн бие махбодтой болохын нууцыг ойлгоход тус дэм болох зүйл юм. Энэ нь бүгд Бурханы удирдлага болон үзэгдэлтэй холбоотой. Та нар үүнийг ойлгох нь үзэгдлийн тухай буюу удирдлагын ажлын талаар илүү их мэдлэг олж авахад илүү тустай байх болно. Ийм байдлаар, та нар ч бас өөр өөр төрлийн хүмүүсийн биелүүлэх ёстой үүргийн талаар илүү их ойлголт олж авна. Хэдий эдгээр үг нь та нарт замыг шууд харуулдаггүй ч гэсэн, та нарын оролтод асар их тус нэмэр болдог, учир нь та нарын өнөөгийн амьдралд үзэгдэл ихээхэн дутагдаж байгаа бөгөөд энэ нь та нарын оролтод саад болох ихээхэн садаа тээг болно. Хэрвээ та нар эдгээр асуудлыг ойлгож чадаагүй бол та нарт орох ямар ч сэдэл байхгүй байх болно. Тэгвэл ийм эрэл хайгуул нь, үүргээ байдаг чадлаараа биелүүлэх боломжийг яаж та нарт олгох юм бэ?

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн ялгаа

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих