Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Удиртгал

Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан

Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг

Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь

Нэгдүгээр хэсэг

Бие махбод болсон Бурханы үйлчлэлээ хэрэгжүүлж байх үеийн айлдварууд

Оршил