Үг нь махбодоор илэрсэн

Нэгдүгээр хэсэг

Бие махбод болсон Бурханы үйлчлэлээ хэрэгжүүлж байх үеийн айлдварууд