Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Филаделфийн чуулган хэлбэрээ олсон бөгөөд энэ нь бүхэлдээ Бурханы нигүүлсэл болон өршөөлийн улмаас болсон юм. Ариун хүмүүс Бурханы төлөөх хайраа тодорхой харуулсан бөгөөд сүнслэг замаасаа хэзээ ч хазайгаагүй. Нэгэн жинхэнэ Бурхан махбод болсон бөгөөд Тэр бол бүх зүйлд тушаадаг орчлон ертөнцийн Тэргүүн гэсэн итгэлдээ тэд бат зогсдог—Ариун Сүнс үүнийг баталгаажуулсан ба энэ нь хөдөлшгүй баримтаар батлагдсан! Энэ нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй!

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Өнөөдөр Та сохор нь харж, доголон нь алхаж, уяман өвчтөн эдгэх боломжийг олгон бидний сүнслэг нүдийг нээсэн. Та тэнгэрлэг цонхыг нээж, бид сүнсний ертөнцийн нууцуудыг харлаа. Таны ариун үг бидэнд шингэсэн бөгөөд Сатаны бий болгосон ялзарсан хүмүүсээс Та биднийг аварлаа. Энэ бол Таны агуу ажил, Таны үлэмж өршөөл билээ. Бид бол Таныг гэрчлэгчид!

Та удаан хугацаанд чимээгүйхнээр даруухан, нуугдмал байж ирсэн. Та амилалыг болон цовдлолын зовлонг туулсан; Та хүний амьдралын баяр хөөр, уй гашууг, мөн түүнчлэн хавчлага, бэрхшээлийг ч мэдэж авсан. Та хүний ертөнцийн өвдөлтийг туулж, амссан, бас Та эрин үед хаягдсан. Бие махбодтой болсон Бурхан бол Бурхан Өөрөө юм. Бурханы хүслийн төлөө Та биднийг овоолсон бааснаас аварч, баруун гараараа биднийг өргөсөн; Та бидэнд нигүүлслээ чөлөөтэй өгдөг. Өөрийн амийг бидэнд оруулахын тулд Та харамгүй хүч чармайлт гаргадаг; цус, хөлс, нулимсаараа Таны төлсөн төлөөс ариун хүмүүсийн төлөө байсаар ирсэн. Бид бол Таны хүч чармайлтын шалтгаан; бид бол Таны төлдөг төлөөс.

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Таны хайр болон өршөөл, Таны зөвт байдал болон сүр жавхлан, Таны ариун агаад даруу байдлын хүчинд бүх хүн Таны өмнө сөгдөж, үүрд мөнхөд Таныг шүтэн мөргөнө.

Өнөөдөр Та бүх чуулганыг бүрэн төгс болгосон—Филаделфийн чуулган —нь Таны 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжилт юм. Ариун хүмүүс одоо Таны өмнө даруухнаар дуулгавартай байж чадна; тэд нэг нэгэнтэйгээ сүнсээрээ холбогдож, нэг нэгнийгээ хайраар дагалддаг. Тэд булгийн эх сурвалжтай холбогдсон. Амийн амьд ус зогсолтгүй урсаж, Таны сүмийг дахин нэгэнтээ ариусган сүм дэх бүхий л бохир заваан болон шавар шавхайг угааж, цэвэрлэдэг. Бид практик жинхэнэ Бурханыг танин мэдэж, Түүний үгэн дотор алхаж, өөрсдийн үүрэг, ролийг хүлээн авч, чуулганы төлөө өөрсдийгөө зарлагадахын тулд чадах бүхнээ хийсэн. Таны өмнө тайван байж, Ариун Сүнсний ажлыг анхаарч үзэхийн тулд бид агшин бүрийг алдаж болохгүй, ингэснээр Таны хүсэл бидэнд хашигдахгүй. Ариун хүмүүсийн дунд харилцан хоёр талын хайр байдаг бөгөөд зарим нэгийнх нь давуу тал бусдынхаа алдаа дутагдлыг нөхдөг. Тэд агшин бүрд сүнсэндээ алхаж, Ариун Сүнсний гэгээрэл болон гэрэлтүүлэлтийг олж авч чаддаг. Тэд ойлгосон даруйдаа үнэнийг хэрэгжүүлдэг; шинэ гэрэлтэй хөл нийлүүлж, Бурхан хөлийн мөрийг дагадаг.

Бурхантай идэвхтэй хамтран ажилла; Түүнд хяналтыг өгнө гэдэг нь Түүнтэй хамт алхах явдал юм. Бидний бүх санаа, үзэл болон бодол, энэ ертөнцийн ээдрээ бартаа агаарт удаа мэт замхардаг. Бид Бурханыг сүнсэндээ хаанчлуулж, Түүнтэй хамт алхаж, давуу тал олж авч, дэлхий ертөнцийг ялах бөгөөд бидний сүнс чөлөөтэй нисэж, чөлөөлөлтөд хүрдэг; эдгээр нь Төгс Хүчит Бурхан Хаан болж байгаагийн үр дагавар юм. Бид бүжиглэж, магтаал дуулж, магтаалаа өргөж, шинэ магтан дуугаа өргөхгүй байж яаж чадах билээ?

Бурханыг магтах үнэхээр олон зам байдаг: Түүний нэрийг дуудах, Түүнд ойртох, Түүнийг бодох, залбиран-унших, нөхөрлөх, бодож бясалгах, тунгаах, залбирал болон магтаалын дуу. Эдгээр магтаалын төрөлд, жаргал цэнгэл ч бий, тослолт ч бий; магтаалд хүч ч байдаг, бас ачаа ч байдаг. Магтаалд итгэл ч байдаг, шинэ мэдлэг ухаан ч байдаг.

Бурхантай идэхтэй хамтран ажилла, уялдуулан үйлчилж, нэг бол, Төгс Хүчит Бурханы хүслийг ханга, ариун сүнслэг бие болохоор яаравчил, Сатан гишгэл, үүний заяа тавиланг төгсгө. Филаделфийн чуулган Бурханы өмнө өргөгдсөн бөгөөд Бурханы алдар сууд өөрийгөө үзүүлдэг.

Өмнөх:НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дараах:ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ