Үг нь махбодоор илэрсэн

VI БОТЬ, Үнэний эрэл хайгуулын тухай 1

“Үнэний эрэл хайгуулын тухай” бол “Үг нь махбодоор илэрсэн” номын зургаа дахь боть юм. Энэхүү ном нь эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханы чуулгануудад хандсан тусгай нөхөрлөл, номлолыг агуулдаг. Эдгээр номлол, нөхөрлөл нь үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болох, үнэнийг эрэлхийлэхийн ач холбогдол юу болохыг тодорхой, илэн далангүй тайлбарлаж, үнэний эрэл хайгуулын талаарх хүний янз бүрийн эндүүрэл, гажууд ойлголт, түүнчлэн хүний өөр өөр эндүү ташаа бодол санаа, үзэл бодол, сөрөг сэтгэл хөдлөлийг илчлэхийн зэрэгцээ задлан шинжилж, ялган салгасан юм. Үүнээс гадна эдгээр номлол, нөхөрлөл нь үнэнийг эрэлхийлж, бодит байдалд орох замыг хүнд зааж өгсөн билээ. Эдгээр үнэн нь аврал хүртэхийн тулд үнэнийг эрэлхийлж буй хүмүүст туйлын чухал ач холбогдолтой.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд

Татах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих