Бурханыг мэдэх тухай

Үг нь махбодоор илэрсэн

II БОТЬ, Бурханыг мэдэх тухай

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын хоёрдугаар боть болох “Бурханыг мэдэх тухай” ном нь “Бурханы илрэлт ба ажил”-ын дараа эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан айлдваруудыг агуулдаг. Дэлхий ертөнцийг бүтээснээсээ хойш Бурханы хийсэн ажил, үүнд агуулагдаж буй Түүний хүсэл, хүн төрөлхтөнд тавих хүлээлт, Бурханы ажлаар илчлэгддэг Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болох бүхэн, түүнчлэн Бурханы зөвт байдал, эрх мэдэл, ариун байдал, мөн Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэх зэрэг олон янзын үнэнийг Бурхан энд тайлбарласан. Энэхүү номыг уншаад Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүс, энэ ажлыг хийж, эдгээр зан чанарыг илэрхийлдэг Тэр бол бүх зүйлийг захирдаг Нэгэн гэдгийг баталгаажуулж, бас Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, мөн чанарыг үнэхээр мэдэж авч, улмаар эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан бол цор ганц Бурхан Өөрөө мөн гэдгийг баталгаажуулж чадна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд

Татах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих