Цор ганц Бурхан Өөрөө I

Бурханы эрх мэдэл (I)

Миний сүүлийн хэдэн нөхөрлөл Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай байсан. Эдгээр нөхөрлөлийг сонссоны дараа та нарт Бурханы зан чанарын талаар ойлголт, мэдлэг олж авсан мэт санагдаж байна уу? Хэр их ойлголт, мэдлэг олж авсан бэ? Та нар үүнийгээ хэмжиж чадах уу? Эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы талаар илүү гүн гүнзгий ойлголт өгсөн үү? Эдгээр ойлголтыг Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг гэж хэлж болох уу? Бурханы талаарх эдгээр мэдлэг, ойлголтыг Бурханы бүхий л мөн чанар, мөн Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох тухай мэдлэг гэж хэлж болох уу? Үгүй, мэдээж үгүй! Учир нь эдгээр нөхөрлөл Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох тухай бүх ойлголтыг бүхэлд нь бус, нэг хэсэг ойлголтыг л өгсөн. Эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы өнгөрсөнд хийсэн ажлын нэг хэсгийг ойлгох боломж олгосон, эдгээр нөхөрлөлөөр дамжуулан та нар Бурханы зан чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг, мөн Түүний хийсэн бүх зүйлийн цаадах чиг хандлага, бодол санааг харсан. Гэхдээ энэ нь Бурханы талаарх шууд утгаар, үгээр илэрхийлсэн ойлголтоос цаашгүй бөгөөд зүрх сэтгэл дотроо та нар үүний хэчнээн нь бодитой болохыг тодорхой мэдэхгүй хэвээр байгаа. Ийм зүйлсийн талаарх хүмүүсийн ойлголтод бодит байдал байгаа эсэх нь юугаар голчлон тодорхойлогддог вэ? Тэд жинхэнэ туршлагынхаа явцад Бурханы үг, зан чанараас хэр ихийг үнэхээр туулсан бэ, мөн тэд эдгээр жинхэнэ туршлагын явцад хэр ихийг харж, мэдэж чадсан бэ гэдгээр энэ нь тодорхойлогддог. “Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь бидэнд Бурханы хийсэн зүйлс, Бурханы бодол, түүнчлэн хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага, Түүний үйлдлийн үндэслэл болон Түүний үйлдлийн зарчмыг ойлгох боломж олгосон. Иймээс бид Бурханы зан чанарыг ойлгож, Бурханыг бүхэлд нь мэдэж авсан” гэж хэлэх хүн байна уу? Ингэж хэлэх зөв үү? Мэдээж, үгүй. Яагаад Би ингэж хэлэх нь буруу гэж хэлж байна вэ? Бурханы зан чанарыг болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг Түүний хийсэн зүйлс, хэлсэн үг нь илэрхийлдэг. Хүн Бурханы хийсэн ажил, хэлсэн үгээр дамжуулан Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг харж чаддаг боловч эдгээр ажил, үг нь хүнд Бурханы зан чанарын болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын нэг хэсгийг л ойлгох боломж олгодог гэсэн үг. Хэрвээ хүн Бурханы талаар илүү өргөн, гүн гүнзгий ойлголт олж авахыг хүсвэл Бурханы үг болон ажлыг илүү их туулах ёстой. Хүн Бурханы үг, ажлын нэг хэсгийг туулахдаа Бурханы талаар хагас хугас ойлголт олж авдаг хэдий ч энэ хагас хугас ойлголт нь Бурханы жинхэнэ зан чанарыг төлөөлдөг үү? Энэ нь Бурханы мөн чанарыг төлөөлдөг үү? Мэдээж энэ нь Бурханы жинхэнэ зан чанар болон Бурханы мөн чанарыг төлөөлдөг, үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Цаг хугацаа, орон зайг үл харгалзан, эсвэл Бурхан Өөрийн ажлыг ямар байдлаар хийдэг, ямар хэлбэрээр хүнд үзэгддэг, Өөрийн хүслийг ямар замаар илэрхийлдгээс ч үл хамааран, Түүний илчилдэг, илэрхийлдэг бүхэн нь Бурханыг Өөрийг нь, Бурханы мөн чанарыг, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг төлөөлдөг. Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох болон Өөрийн жинхэнэ ялгамж чанараар Бурхан ажлаа хэрэгжүүлдэг; энэ бол туйлын үнэн. Гэсэн ч, өнөөдөр хүмүүс Бурханы үгээр дамжуулан, мөн номлолоос сонссон зүйлээрээ дамжуулан Түүний талаар зөвхөн хагас хугас ойлголттой болдог, иймээс энэ ойлголтыг тодорхой хэмжээнд зөвхөн онолын мэдлэг л гэж хэлж болох юм. Бодит байр байдлыг чинь харгалзан үзвэл, чи өнөөдөр өөрийн сонссон, харсан, эсвэл зүрх сэтгэлдээ ойлгож, мэдсэн Бурханы тухай ойлголт, мэдлэгээ бодит туршлагаараа туулж, бага багаар мэдэж авсан цагт л баталгаажуулж чадна. Хэрвээ эдгээр үгийг Би та нартай нөхөрлөөгүй бол та нар зөвхөн туршлагаараа дамжуулан Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгт хүрч чадах байсан уу? Тэгнэ гэдэг маш хэцүү л байх сан болов уу. Учир нь, хэрхэн туулахаа мэдэхийн тулд хүмүүст эхлээд Бурханы үг байх ёстой юм. Хүмүүс Бурханы үгийг хэдий чинээ их иднэ, төдий чинээ ихийг үнэхээр туулж чадна. Бурханы үг өмнөх замыг зааж, хүнийг туршлагад нь удирдан чиглүүлдэг. Товчхондоо гэвэл, тодорхой хэмжээний жинхэнэ туршлагатай хүмүүст, үнэний талаар илүү гүн гүнзгий ойлголт болон Бурханы талаар илүү бодитой мэдлэг олж авахад нь сүүлийн энэ хэдэн нөхөрлөл тусална. Харин ямар ч жинхэнэ туршлагагүй хүмүүс, эсвэл дөнгөж туршлага авч эхэлсэн хүмүүс болон бодит байдалд дөнгөж хүрч эхэлсэн хүмүүсийн хувьд энэ нь асар том туршилт юм.

Сүүлийн хэдэн нөхөрлөлийн үндсэн агуулга нь “Бурханы зан чанар, Бурханы ажил болон Бурханы Өөрийн” тухай байсан. Миний ярьсан бүх зүйлийн гол, чухал хэсгүүдээс та нар юу харсан бэ? Энэ ажлыг хийж, эдгээр зан чанарыг илчилсэн Тэрээр бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг та нар эдгээр нөхөрлөлөөр дамжуулан таньж чадав уу? Хэрвээ та нар тийм гэж хариулсан бол юу та нарыг ийм дүгнэлтэд хүргэсэн бэ? Энэ дүгнэлтэд хүрэхдээ та нар хэдэн талаас нь харгалзан үзсэн бэ? Надад хэлж чадах хүн байна уу? Сүүлийн нөхөрлөлүүд та нарт гүнээ нөлөөлж, та нарын зүрх сэтгэл дотор Бурханы талаарх мэдлэгт чинь шинэ эхлэл тавьсныг Би мэднэ, энэ нь маш сайн зүйл. Хэдийгээр та нар урьдынхтайгаа харьцуулахад Бурханы талаарх ойлголтдоо асар том үсрэлт хийсэн боловч Бурханы ялгамж чанарын талаарх тодорхойлолт чинь Хуулийн эрин үеийн Ехова Бурхан, Нигүүлслийн эрин үеийн Эзэн Есүс болон Хаанчлалын эрин үеийн Төгс Хүчит Бурханы нэрсээс цааш ахих болоогүй байна. Өөрөөр хэлбэл, “Бурханы зан чанар, Бурханы ажил болон Бурханы Өөрийн” тухай эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы нэгэнтээ хэлсэн үг, нэгэнтээ хийсэн ажил, Бурханы нэгэнтээ илчилсэн оршихуй болон эзэмшлийн тухай зарим нэг ойлголтыг өгсөн боловч та нар “Бурхан” хэмээх үгийн жинхэнэ тодорхойлолт, оновчтой баримжааг гаргаж өгч чаддаггүй. Мөн та нарт Бурханы Өөрийн байр суурь, ялгамж чанарын талаар, өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүх зүйлийн дундах болон бүхий л орчлон ертөнц даяарх байр суурийн талаар жинхэнэ, оновчтой баримжаа болон мэдлэг байдаггүй. Учир нь, Бурханы Өөрийн тухай болон Бурханы зан чанарын тухай өмнөх нөхөрлөлүүдийн бүх агуулга нь Библид тэмдэглэгдсэн Бурханы урьдын илэрхийлэл, илчлэлүүд дээр үндэслэсэн юм. Гэсэн ч хүн төрөлхтнийг удирдах удирдлага, авралынхаа үеэр болон бусад үеэр Бурханы илчилж, илэрхийлсэн оршихуй болон эзэмшлийг олж илрүүлнэ гэдэг хүмүүст хэцүү байдаг. Иймээс та нар Бурханы урьдын хийсэн ажилд илчлэгдсэн Түүний оршихуй болон эзэмшлийг ойлголоо ч гэсэн, Бурханы ялгамж чанар, байр суурийн талаарх тодорхойлолт чинь бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурханы ялгамж чанар, байр сууриас хол зөрүүтэй, бас “Бүтээгч”-ийнхээс өөр байдаг. Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл хүн бүрд ижил сэтгэгдэл төрүүлсэн: Хүн Бурханы бодлыг хэрхэн мэдэж чадах юм бэ? Хэрвээ хэн нэгэн үнэхээр мэдлээ гэхэд тэр хүн Бурхан байх нь гарцаагүй, учир нь Бурхан Өөрөө л Өөрийнхөө бодлыг мэддэг ба Бурхан Өөрөө л хийдэг бүх зүйлийнхээ цаад үндэслэл, хандлагыг мэддэг билээ. Та нарт Бурханы ялгамж чанарыг ийм байдлаар таньж мэдэх нь оновчтой агаад үндэслэлтэй санагддаг, гэхдээ Бурханы зан чанар болон ажлаас хараад энэ нь хүний ажил биш, үнэхээр Бурханы Өөрийн ажил, Бурханы өмнөөс хүний хийж чадах ажил биш гэдгийг хэн хэлж чадах юм бэ? Энэ ажил нь Бурханы мөн чанар, хүч чадалтай Нэгний дээд эрхэн дор оршдог гэдгийг хэн харж чадах юм бэ? Өөрөөр хэлбэл, Тэр бол Бурханы ялгамж чанартай Бурхан Өөрөө гэдгийг, бас бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг Нэгэн мөн гэдгийг та нар ямар шинж тэмдэг, мөн чанараар дамжуулан таньж чадах юм бэ? Та нар тэр талаар ер нь бодож үзсэн үү? Хэрвээ та нар бодож үзээгүй бол энэ нь нэг баримтыг баталж байна: Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь Бурханы урьд нь хийсэн ажлын тухай түүх, мөн энэ ажлын үеэрх Бурханы хандлага, илрэл болон илчлэлийн талаарх зарим нэг ойлголтыг л та нарт өгсөн. Хэдийгээр ийм ойлголтоороо та нар ажлын энэ хоёр үе шатыг хэрэгжүүлсэн Нэгэн нь та нарын итгэж, дагадаг Бурхан Өөрөө бөгөөд та нарын үүрд дагах ёстой Нэгэн мөн гэдгийг дор бүрдээ эргэлзэх зүйлгүйгээр таньж мэдсэн боловч Тэр бол дэлхий ертөнц бүтээгдсэнээс хойш оршин байсаар ирсэн, цаашид ч мөнх орших Бурхан гэдгийг таньж мэдэх чадваргүй хэвээр байгаагийн дээр Тэр бол бүх хүн төрөлхтнийг удирддаг, дээд эрх барьдаг Нэгэн гэдгийг ч таньж чаддаггүй. Та нар энэ асуудлын талаар хэзээ ч бодож үзээгүй нь лавтай. Ехова ч бай, эсвэл Эзэн Есүс ч бай, Тэр бол та нарын дагах ёстой Бурхан мөнөөр зогсохгүй хүн төрөлхтнийг удирдаж, хүн төрөлхтний хувь заяаг атгах дээд эрхтэй Нэгэн, цаашлаад тэнгэр, газар, бүх зүйлийг захирах дээд эрхтэй цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг нь мөн чанар, илрэлийн аль талаар дамжуулан та нар таньж чаддаг вэ? Итгэж, дагадаг Нэгэн чинь бүх зүйлийг захирдаг Бурхан Өөрөө гэдгийг та нар ямар сувгаар дамжуулж таньдаг вэ? Та нар өөрсдийн итгэдэг Бурханыг хүн төрөлхтний хувь заяаг атгах дээд эрхтэй Бурхантай ямар сувгаар дамжуулан холбодог вэ? Итгэдэг Бурхан чинь тэнгэр, газарт болон бүх зүйлийн дунд байдаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг таних боломжийг та нарт юу олгодог вэ? Энэ бол дараагийн хэсэгт Миний шийдэх асуудал юм.

Та нарын хэзээ ч бодож үзээгүй, эсвэл бодож чадахгүй асуудлууд Бурханыг мэдэхэд хамгийн чухал зүйлс байх өндөр боломжтой ба хүний ойлгошгүй үнэнийг эдгээрээс эрж хайж болно. Эдгээр асуудал та нарт тохиолдож, та нар нүүр тулж, сонголт хийх шаардлагатай болох үед мунхаг, мэдлэггүй байдлаасаа болж, эсвэл хэтэрхий өнгөц туршлагатай бөгөөд Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэг дутуугаасаа болж эдгээр асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй бол Бурханд итгэх замд чинь эдгээр нь хамгийн том саад тотгор, хамгийн том бартаа болох болно. Иймээс энэ сэдвээр та нартай нөхөрлөх асар их шаардлагатай гэж Надад санагдаж байна. Та нарын асуудал юу болохыг одоо мэдэв үү? Миний ярьж байгаа асуудлууд та нарт тодорхой байна уу? Эдгээр нь та нарт тулгарах асуудлууд мөн үү? Та нарын ойлгодоггүй асуудлууд мөн үү? Та нарын хэзээ ч бодож байгаагүй асуудлууд мөн үү? Эдгээр асуудал та нарт чухал уу? Эдгээр нь үнэхээр асуудал мөн үү? Энэ асуудал та нарт асар их төөрөгдөл үүсгэдэг бөгөөд итгэдэг Бурханыхаа талаар жинхэнэ ойлголтгүй, мөн Түүнийг нухацтайгаар авч үздэггүй чинь үүгээр харагддаг. “Тэр бол Бурхан гэдгийг би мэднэ, тиймээс ч би Түүнийг дагадаг, учир нь Түүний үг бол Бурханы илэрхийлэл юм. Энэ л хангалттай. Өөр ямар нотолгоо хэрэгтэй юм бэ? Бид Бурханы талаар эргэлзэх хэрэгтэй гэж үү? Мэдээж бид Бурханыг турших ёсгүй биз дээ? Бид Бурханы мөн чанар, Бурханы Өөрийнх нь ялгамж чанарт эргэлзэх хэрэгтэй гэж үү?” гэж зарим нь хэлдэг. Та нар ингэж боддог ч бай, үгүй ч бай, Бурханы талаар та нарт төөрөгдөл үүсгэх, мөн та нараар Түүнийг туршуулах, тэр ч бүү хэл Бурханы ялгамж чанар, мөн чанарын талаар та нарт эргэлзээ төрүүлэх гэсэндээ Би ийм асуулт тавьдаггүй. Харин ч Би та нарт Бурханы мөн чанарын талаар илүү их ойлгуулж, Бурханы байр суурийн талаар илүү баттай итгэл үнэмшилтэй болгохын тулд ийнхүү хийдэг, ингэснээр Бурханыг дагадаг бүх хүний зүрх сэтгэлд Бурхан цорын ганц Нэгэн болж, мөн бүх зүйлийн Бүтээгч, Захирагч, цорын ганц Бурхан Өөрөө хэмээх Бурханы анхдагч байр суурь нь бүх бүтээлийн зүрх сэтгэлд дахин сэргэх юм. Энэ нь бас Миний нөхөрлөх гэж байгаа сэдэв билээ.

Одоо Библиэс дараах бичвэрийг уншиж эхэлцгээе.

1. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ үг ашигладаг

Эхлэл 1:3–5 Мөн Бурхан: “Гэрэл бий болог!” гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан гэрлийг харахад энэ нь сайн байв: тэгээд Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Үдэш болоод өглөө болсон нь эхний өдөр байсан юм.

Эхлэл 1:6–7 Бурхан: “Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг” гэв. Бурхан огторгуйг бүтээж, огторгуйн доор байсан усыг огторгуйн дээр байсан уснаас салгасан ба энэ нь ёсоор болов.

Эхлэл 1:9–11 Бурхан: “Тэнгэрийн доорх ус нэг дор цуглаж, хуурай газар гарч ирэг” хэмээхэд энэ нь ёсоор болов. Ингээд Бурхан хуурай газрыг Газар; хурсан их усыг Тэрээр Далай хэмээн нэрлэв: Бурханыг харахад тэр нь сайн байлаа. Бурхан: “газар нь ногоон өвс, үрт ургамал ногоо болон газарт үрээ гөвдөг үр жимст модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг” гэхэд хэлсэн ёсоор нь болов.

Эхлэл 1:14–15 Бурхан: “Өдрийг шөнөөс салгахын тулд огторгуйн мандалд гэрэлтүүлэгчид бий болог; эдгээр нь тэмдэг, улирал, өдөр ба жилд зориулагдаг: Тэдгээр нь газрыг гэрэлтүүлдэг огторгуйн мандал дахь гэрэл байг” хэмээв, тэгэхэд хэлсэн ёсоор нь боллоо.

Эхлэл 1:20–21 Бурхан: “Уснууд амьд амьтдаар бялхаж, жигүүртэн шувууд газар дээгүүр, тэнгэр огторгуйд нисэг” гэв. Тэгээд Бурхан аварга загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээгээд дараа нь жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.

Эхлэл 1:24–25 Бурхан: “Газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгож, мал амьтан, мөлхөгчид, зэрлэг араатан амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгог” гэсэнд тэр нь ёсоор болов. Дараа нь газрын араатан амьтад төрөл төрлөөрөө бүтээгдэж, мал адгуус, газар дээр мөлхдөг хорхой шавж төрөл төрлөөрөө бүтээгдэв. Бурханыг харахад тэр нь сайн байлаа.

Эхний өдөр, Бурханы эрх мэдлийн ачаар хүн төрөлхтний өдөр, шөнө бий болж, бат зогсов

Эхний эшлэлийг харцгаая: “Мөн Бурхан: ‘Гэрэл бий болог!’ гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан гэрлийг харахад энэ нь сайн байв: тэгээд Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Үдэш болоод өглөө болсон нь эхний өдөр байсан юм” (Эхлэл 1:3–5). Энэ эшлэл нь бүтээлийн эхэн дэх Бурханы эхний үйлдлийг, мөн үдэш болж өглөө болсноор Бурханы өнгөрүүлсэн эхний өдрийг дүрсэлдэг. Гэхдээ энэ нь ер бусын өдөр байсан: Бурхан бүх зүйлийн төлөө гэрлийг бэлдэж эхэлсэн бөгөөд бас харанхуйгаас гэрлийг салгасан. Энэ өдөр Бурхан үг хэлж эхэлсэн ба Түүний үг болон эрх мэдэл зэрэгцэн оршиж байсан юм. Түүний эрх мэдэл бүх зүйлийн дунд ил болж, Түүний үгээс үүдэн Түүний хүч чадал бүх зүйлийн дунд түгсэн. Энэ өдрөөс хойш бүх зүйл Бурханы үг, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадлаас үүдэн бүтээгдэж, бат зогссон бөгөөд Бурханы үг, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадлын ачаар үүргээ биелүүлж эхэлсэн билээ. “Гэрэл бий болог!” гэх үгийг Бурхан хэлэхэд гэрэл бий болсон. Бурхан ямар ч ажлын хөтөлбөр эхлүүлээгүй; Түүний үгийн үр дүнд гэрэл бий болсон юм. Өнөөдөр ч гэсэн хүний оршин тогтнол энэ гэрэлд түшиглэдэг бѳгѳѳд энэ нь Бурханы ѳдѳр хэмээн нэрлэсэн гэрэл юм. Бурханы тушаалаар, үүний мөн чанар болон үнэ цэн хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй ба энэ нь хэзээ ч алга болоогүй. Үүний оршин тогтнол нь Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулж, Бүтээгчийн оршин байгааг тунхагладаг. Энэ нь Бүтээгчийн ялгамж чанар болон байр суурийг ахин дахин баталгаажуулдаг. Энэ нь биегүй, хий хоосон бус, харин хүний харж чадах бодит гэрэл юм. Тэр цагаас эхлээд “газар ямар ч хэлбэргүй, хоосон байсан ба гүний гадаргуу дээр харанхуй бүрхэж” байсан хоосон дэлхий дээр хамгийн эхний материаллаг зүйл бий болсон. Энэ зүйл нь Бурханы амнаас гарсан үгээс үүсэж, Бурханы эрх мэдэл, айлдвараас үүдэн бүх зүйлийн бүтээлийн нэгдүгээр үзэгдэлд илэрсэн. Удалгүй Бурхан гэрэл, харанхуйг салахыг тушаасан… Бурханы үгээс үүдэн бүх зүйл өөрчлөгдөж, гүйцэлдсэн… Бурхан энэ гэрлийг “Өдөр” гэж нэрлэн, харанхуйг “Шөнө” хэмээн нэрийдсэн. Тэр цаг үед Бурханы бүтээхийг зорьсон дэлхийд эхний үдэш, эхний өглөө бий болсон бөгөөд Бурхан үүнийг эхний өдөр хэмээжээ. Энэ өдөр нь бүх зүйлийг бүтээсэн Бүтээгчийн эхний өдөр, бүх зүйлийн бүтээлийн эхлэл, мөн Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг Түүний бүтээсэн энэ дэлхийд анх удаа харуулсан явдал байсан билээ.

Хүн эдгээр үгээр дамжуулан Бурханы эрх мэдэл, Бурханы үгийн эрх мэдэл болон Бурханы хүч чадлыг харж чаддаг. Бурхан л ийм хүч чадлыг эзэмшдэг учраас Бурханд л ийм эрх мэдэл байдаг ба Бурхан ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг учраас Бурханд л ийм хүч чадал байдаг. Аливаа хүн, эд зүйл ийм эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшиж чадах байсан уу? Та нарын зүрх сэтгэлд хариулт байна уу? Бурханаас өөр бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдсэн бус аливаа зүйл ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг үү? Та нар ийм зүйлийн жишээг өөр бусад ном, хэвлэлээс харж байсан уу? Хэн нэг хүн тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн гэх бүртгэл байдаг уу? Өөр бусад ном, бүртгэлд ингэж гардаггүй; эдгээр нь мэдээж Бурханы газар дэлхийг сүр жавхлантайгаар бүтээсэн тухай Библид тэмдэглэгдсэн эрх мэдэл, хүч чадалтай цорын ганц үг бөгөөд эдгээр үг нь Бурханы цорын ганц эрх мэдэл, ялгамж чанарыг төлөөлдөг. Ийм эрх мэдэл, хүч чадал нь Бурханы цорын ганц ялгамж чанарыг бэлгэддэг гэж хэлж болох уу? Тэдгээрийг зөвхөн Бурхан ганцаараа эзэмшдэг гэж хэлж болох уу? Ямар ч эргэлзээгүйгээр, Бурхан л ийм эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшдэг! Энэ эрх мэдэл болон хүч чадлыг аливаа бүтээгдсэн, бүтээгдсэн бус зүйл эзэмшиж эсвэл орлож чадахгүй! Энэ нь цорын ганц Бурханы Өөрийн шинж чанаруудын нэг мөн үү? Та нар үүнийг нүдээр үзсэн үү? Эдгээр үг нь хүмүүст, Бурхан цорын ганц эрх мэдэл, цорын ганц хүч чадлыг болон дээдийн дээд ялгамж чанар, байр суурийг эзэмшдэг хэмээх бодит баримтыг хурдан, тодорхой ойлгох боломж олгодог. Дээрх нөхөрлөлөөс үзээд та нар итгэдэг Бурханаа цорын ганц Бурхан Өөрөө мөн гэж хэлж чадах уу?

Хоёр дахь өдөр, Бурханы эрх мэдэл нь усыг зохицуулж, огторгуйг бүтээсэн ба хүмүүсийн амьдрах хамгийн үндсэн орон зай гарч ирсэн

Библийн хоёр дахь эшлэлийг уншицгаая: “Бурхан: ‘Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг’ гэв. Бурхан огторгуйг бүтээж, огторгуйн доор байсан усыг огторгуйн дээр байсан уснаас салгасан ба энэ нь ёсоор болов” (Эхлэл 1:6–7). Бурханыг “Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг” гэж хэлсний дараа ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Бичвэрүүдэд: “Бурхан огторгуйг бүтээж, огторгуйн доор байсан усыг огторгуйн дээр байсан уснаас салгасан” гэж байдаг. Бурхан үүнийг хэлж, хийсний дараах үр дүн нь юу байсан бэ? Эшлэлийн “энэ нь ёсоор болов” хэмээх сүүлийн хэсэгт хариулт нь оршдог.

Энэ хоёр богино өгүүлбэр нь сүр жавхлантай үйл явдлыг тэмдэглэж, гайхалтай дүр зураг буюу Бурхан усыг захирч, хүн төрөлхтний оршин тогтнох орон зайг бүтээсэн асар том үйл хэргийг дүрсэлдэг…

Энэ дүр зурагт, ус болон огторгуй Бурханы нүдний өмнө хоромхон зуурт гарч ирэн, Бурханы үгийн эрх мэдлээр хуваагдаж, Бурханы заасан байдлаар дээд, доод болон тусгаарлагдсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн огторгуй нь доорх усыг бүрхээд зогсохгүй, дээрх усыг мөн тогтоон барьсан… Энд, Бүтээгч усыг хөдөлгөж, усанд тушааж, огторгуйг бүтээсэн сүр жавхлантай дүр зураг болон Түүний эрх мэдлийн хүчийг хүн гайхан биширсэндээ гөлөрч, мэл гайхан, уулга алдахаас өөр аргагүй. Бурхан Өөрийн үг, хүч чадал, эрх мэдлээр дамжуулан бас нэгэн агуу үйл хэргийг гүйцэлдүүлсэн. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн сүр хүч биш гэж үү? Бичвэрүүдийг ашиглан Бурханы үйл хэргийг тайлбарлацгаая: Бурхан үгээ хэлсэн ба Бурханы эдгээр үгийн улмаас усны дунд огторгуй бий болсон. Үүний зэрэгцээ, Бурханы эдгээр үгийн улмаас энэ орон зайд асар их өөрчлөлт гарсан бөгөөд энэ нь энгийн нэг өөрчлөлт байгаагүй, харин оргүй хоосон нь ортой зүйл болж солигдсон явдал байсан юм. Энэ нь Бүтээгчийн бодлоос төрж, Бүтээгчийн хэлсэн үгээс үүдэн оргүй хоосноос ортой зүйл болсон ба цаашлаад, энэ мөчөөс хойш Бүтээгчийн төлөө оршин тогтнож, бат зогсож, Бүтээгчийн бодлын дагуу шилжиж, өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэх болсон юм. Энэ эшлэл нь бүх дэлхийг бүтээсэн Бүтээгчийн хоёр дахь үйлдлийг дүрсэлдэг. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын бас нэгэн илэрхийлэл байсан ба Бүтээгчийн өөр нэг анхдагч үйл хэрэг байсан юм. Энэ өдөр нь дэлхийг бүтээснээс хойш Бүтээгчийн өнгөрүүлсэн хоёр дахь өдөр бөгөөд Түүний хувьд бас нэгэн гайхамшигт өдөр байв: Тэр гэрлийн дунд алхаж, огторгуйг авчирсан, Тэр усыг захирч, зохицуулсан ба шинэ өдөрт Түүний үйл хэрэг, эрх мэдэл, хүч чадал ажиллаж эхэлсэн билээ…

Бурхан үгээ хэлэхээс өмнө усны дунд огторгуй байсан уу? Мэдээж үгүй! Тэгвэл Бурхан “Усны голд огторгуй байг” гэж хэлсний дараа юу болсон бэ? Бурханы зорьсон зүйлс гарч ирсэн; усан дунд огторгуй бий болж, Бурхан “усыг уснаас салгаг” гэж хэлсэн учраас ус тусгаарлагдсан. Ийм маягаар, Бурханы үгийг даган Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын үр дүнд хоёр шинэ эд юм, шинээр бий болсон хоёр зүйл бүх зүйлийн дунд гарч ирсэн. Тэгвэл энэ хоёр шинэ зүйлийн илрэлт та нарт ямар санагдаж байна вэ? Бүтээгчийн хүч чадлын агуу байдлыг та нар мэдэрч байна уу? Та нар Бүтээгчийн цор ганц, ер бусын сүр хүчийг мэдэрч байна уу? Ийм агуу сүр хүч болон хүч чадал нь Бурханы эрх мэдлээс үүдэлтэй ба энэ эрх мэдэл нь Бурханы Өөрийнх нь төлөөлөл, Бурханы Өөрийн цорын ганц шинж чанар билээ.

Энэ эшлэл та нарт Бурханы цорын ганц чанарын талаар бас нэгэн гүн гүнзгий мэдрэмж төрүүлсэн үү? Гэвч үнэндээ энэ нь ер хангалтгүй; Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал үүнээс хол илүү байдаг. Тэр ердөө өөр ямар ч бүтээлтэй адилгүй мөн чанарыг эзэмшдэг учраас биш, харин Түүний эрх мэдэл, хүч чадал нь ер бусын, хил хязгааргүй, бүхнээс давуу, бүхний дээр оршдог учраас, цаашлаад Түүний эрх мэдэл болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь амийг бүтээж, гайхамшгийг бий болгож, онц сонин, ер бусын минут, секунд тутмыг бүтээж байдаг учраас Тэр цор ганц чанартай байдаг юм. Үүний зэрэгцээ Тэр Өөрийн бүтээсэн амийг удирдах чадвартай, мөн Өөрийн бүтээсэн гайхамшгууд болон минут секунд бүрийг захирах дээд эрхтэй.

Гурав дахь өдөр, Бурханы үг газар болон тэнгисийг бий болгосон ба Бурханы эрх мэдэл нь дэлхий ертөнцийг амиар бялхахад хүргэсэн

Одоо, Эхлэл 1:9–11-ийн эхний өгүүлбэрийг уншицгаая: “Бурхан: ‘Тэнгэрийн доорх ус нэг дор цуглаж, хуурай газар гарч ирэг’ гэсэн.” Бурхан зүгээр л “Тэнгэрийн доорх ус нэг дор цуглаж, хуурай газар гарч ирэг” гэж хэлсний дараа ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Гэрэл болон огторгуйгаас гадна энэ орон зайд бас юу байсан бэ? Бичвэрүүдэд: “Ингээд Бурхан хуурай газрыг Газар; хурсан их усыг Тэрээр Далай хэмээн нэрлэв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэж бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, одоо энэ орон зайд газар, далай бий болсон ба хуурай газар, далай хоёр тусгаарлагджээ. Эдгээр шинэ зүйлийн илрэлт нь Бурханы амнаас гарсан тушаалын улмаас “энэ нь ёсоор болов.” Бурхан үүнийг хийх зуураа завгүй тэвдэж байсан хэмээн Бичвэрүүдэд дүрсэлсэн үү? Энд Түүнийг биеийн хүчний ажил хийж байгаагаар дүрсэлсэн үү? Тэгвэл, Бурхан энэ бүхнийг хэрхэн хийсэн юм бэ? Бурхан эдгээр шинэ зүйлийг хэрхэн бий болгосон юм бэ? Энэ бүхнийг гүйцэлдүүлж, бүхнийг бүтээхийн тулд Бурхан үг ашигласан гэдэг нь илэрхий юм.

Дээрх гурван эшлэлээс бид гурван агуу үйл явдал тохиолдсоныг мэдэж авсан. Энэ гурван агуу үйл явдал Бурханы үгээр дамжин илрэн гарч, бий болсон бөгөөд Түүний үгээс үүдэн ээлж дараалан Бурханы нүдний өмнө гарч ирсэн. Тиймээс “Бурхан үг хэлдэг ба энэ нь биелэх болно; Тэр тушаадаг ба энэ нь оршин тогтнох болно” гэдэг нь хий хоосон үг биш гэдгийг харж болно. Бурханы энэ мөн чанар нь Түүнд бодол төрсөн мөчид баталгааждаг ба Бурханыг үг хэлэхээр амаа нээх үед мөн чанар нь бүрэн тусгагддаг.

Энэ эшлэлийн сүүлийн өгүүлбэрийг үргэлжлүүлэн уншицгаая: “Бурхан: ‘газар нь ногоон өвс, үрт ургамал ногоо болон газарт үрээ гөвдөг үр жимст модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг’ гэхэд хэлсэн ёсоор нь болов.” Бурханыг үг хэлж байх зуур энэ бүх зүйл Бурханы бодлыг даган бий болж, агшин зуурын дотор янз бүрийн өчүүхэн жаахан амьд биетүүд газрын хөрснөөс дэнжгэнэн толгойгоо цухуйлгаж эхэлсэн ба бие дээрх шороогоо сэгсэрч унагахаасаа ч өмнө өөр хоорондоо баяртайгаар даллан мэндэлж, дэлхий ертөнц рүү толгой дохин, инээмсэглэж байсан. Тэд өөрсдөд нь амь хайрласан Бүтээгчид талархаж, бүх зүйлийн нэг хэсэг гэдгээ, мөн дор бүрнээ Бүтээгчийн эрх мэдлийг харуулахын тулд өөрсдийн амийг зориулна гэдгээ дэлхий ертөнцөд зарласан юм. Бурхан үгээ хэлэхэд газар үржил шимтэй, ногоон болж, хүний таашааж болох бүх төрлийн хүнсний ногоо газрыг зүсэн соёолж, уул тал ой хөвчөөр шигүү бүрхэгдсэн… Амийн ямар ч ул мөргүй байсан үржил шимгүй энэ дэлхий элбэг арвин өвс ургамал, мод бутаар хурдацтай бүрхэгдэж, ногоон ургамлаар бялхаж байсан… Өвсний анхилуун үнэр болон хөрсний таатай үнэр агаарт түгж, төрөл бүрийн ургамал агаарын урсгалтай зэрэгцэн амьсгалж, ургах үйл явцаа эхлүүлсэн. Үүний зэрэгцээ Бурханы үгийн ачаар, Бурханы бодлыг даган бүх ургамал ургаж, цэцэглэж, жимсэлж, үрждэг амьдралын тасралтгүй мөчлөгийг эхлүүлжээ. Тэд тус тусын амийн замналаа чандлан мөрдөж, бүх зүйлийн дунд тус бүрийн үүргээ гүйцэтгэж эхэлсэн юм… Тэд бүгд Бүтээгчийн үгээс үүдэн төрж, амьдарсан. Тэд Бүтээгчээс дуусашгүй хангалт, тэжээл хүлээн авч, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулахын тулд газар дэлхийн өнцөг булан бүрд үргэлж цөхрөлтгүйгээр амьд үлдэж, Бүтээгчийн хайрласан амийн хүчийг үргэлж харуулж байлаа…

Бүтээгчийн амь нь ер бусын, бодол нь ер бусын, эрх мэдэл нь ч ер бусын байдаг, иймээс Түүнийг үг хэлэх үед эцсийн үр дүн нь “хэлсэн ёсоор нь болов.” Мэдээж Бурхан үйлдэл хийхдээ гараа гарган ажиллах хэрэггүй байдаг; Тэр зүгээр л удирдахын тулд Өөрийн бодлыг, тушаахын тулд Өөрийн үгийг ашигладаг бөгөөд ийм маягаар аливаа зүйл биелдэг. Энэ өдөр Бурхан усыг нэг газар хуримтлуулж, хуурай газрыг ил гаргасан, үүний дараа Бурхан газраас өвс ногоо, үрлэгч хүнсний ногоо, үр жимстэй моддыг ургуулсан бөгөөд Бурхан тэдгээрийг төрөл төрлөөр нь ангилан, тус бүрийг нь үрээ тээдэг болгосон. Энэ бүхэн нь Бурханы бодлын дагуу, мөн Бурханы үгийн тушаалын дагуу биелж, дор бүрнээ ээлж дараалан энэ шинэ дэлхийд бий болсон.

Өөрийн ажлыг хараахан эхлээгүй байх үедээ Бурхан хүрэх гэж зорьсон зүйлийнхээ дүр зургийг аль хэдийн сэтгэлдээ буулгасан байсан ба эдгээр зүйлийг биелүүлж эхлэн, мөн энэ дүр зургийн агуулгыг хэлэх гэж амаа нээх үед Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын ачаар бүх зүйлд өөрчлөлт гарч эхэлсэн. Бурхан үүнийг хэрхэн хийж, эсвэл Өөрийн эрх мэдлийг хэрхэн хэрэгжүүлснээс үл хамааран, бүгд Бурханы төлөвлөгөөний дагуу, Бурханы үгээс үүдэн алхам алхмаар биелж, Бурханы үг болон эрх мэдлийн ачаар тэнгэр газрын хооронд алхам алхмаар өөрчлөлт гарсан юм. Энэ бүх өөрчлөлт, үүсэл хөгжил нь Бүтээгчийн эрх мэдлийг болон Бүтээгчийн амийн хүч чадлын ер бусын агаад агуу байдлыг харуулсан юм. Түүний бодол нь энгийн санаа, эсвэл хоосон дүр зураг биш, харин амин чанар, ер бусын эрч хүчийг агуулсан эрх мэдэл бөгөөд тэдгээр нь бүх зүйлийг өөрчлөгдөж, сэргэж, шинэчлэгдэж, мөхөхөд хүргэдэг хүч чадал билээ. Иймээс бүх зүйл Түүний бодлоос үүдэн чиг үүргээ гүйцэтгэхийн зэрэгцээ Түүний амнаас гарсан үгээс болж биелдэг…

Бүх зүйл гарч ирэхээс өмнө Бурханы бодолд бүрэн төгс төлөвлөгөө аль хэдийн бүрэлдэж, шинэ дэлхий аль хэдийн биелсэн байсан юм. Хэдийгээр гурав дахь өдөр газар дээр бүх төрлийн ургамал гарч ирсэн ч энэ дэлхийг бүтээх алхмуудаа зогсоох ямар ч шалтгаан Бурханд байгаагүй; Тэр үгээ үргэлжлүүлэн хэлж, шинэ зүйл болгоны бүтээлийг үргэлжлүүлэн гүйцэлдүүлэхээр зорьсон. Тэр үг хэлж, Өөрийн тушаалыг буулгаж, эрх мэдлээ хэрэгжүүлж, хүч чадлаа харуулахаар зорьж байсан бөгөөд Өөрийн бүтээхээр зорьсон бүх зүйл болон хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдэхээр төлөвлөсөн бүх зүйлийг бэлдэж байсан юм…

Дөрөв дэх өдөр, Бурханыг эрх мэдлээ дахин нэг удаа хэрэгжүүлэхэд хүн төрөлхтний улирал, өдөр, жил бий болжээ

Бүтээгч төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхдээ үгээ ашигласан бөгөөд Түүний төлөвлөгөөний эхний гурван өдөр энэ мэтчилэн өнгөрөв. Энэ гурван өдрийн туршид Бурхан завгүй юм уу ядарсан харагдаагүй; харин ч эсрэгээрээ Тэр төлөвлөгөөнийхөө эхний гурван өдрийг гайхалтай өнгөрөөгөөд, дэлхий ертөнцийг эрс өөрчлөх агуу үйл хэргийг гүйцэлдүүлсэн. Түүний нүдний өмнө цоо шинэ ертөнц бий болж, Түүний бодол дотор битүүмжлэгдэн байсан үзэсгэлэнт дүр зураг эцэст нь Бурханы үгээр хэсэг хэсгээрээ илчлэгдсэн юм. Бий болж буй шинэ зүйл бүр нь яг л шинээр төрж буй нярай хүүхэд мэт байсан бөгөөд нэгэнтээ оюун бодолд нь байсан боловч одоо амилсан байгаа дүр зураг Бүтээгчид таатай байлаа. Энэ үед Түүний зүрх сэтгэлд өчүүхэн ч гэсэн сэтгэл ханамж төрсөн боловч Түүний төлөвлөгөө дөнгөж эхэлж байв. Нүд ирмэхийн зуурт шинэ өдөр ирлээ—Бүтээгчийн төлөвлөгөөний дараагийн хуудас юу байсан бэ? Тэр юу гэж хэлсэн бэ? Тэр эрх мэдлээ хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ? Мөн энэ зуур, энэ шинэ дэлхий дээр ямар шинэ зүйлс бий болсон бэ? Бүтээгчийн удирдамжаар, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдөр буюу бас нэгэн цоо шинэ эхлэлийн өдөр дээр бидний хараа туслаа. Мэдээж Бүтээгчийн хувьд энэ нь бас нэгэн гайхамшигт өдөр байсан нь эргэлзээгүй ба өнөөгийн хүн төрөлхтний хувьд бас нэг туйлын чухал өдөр байлаа. Энэ өдөр мэдээж хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй байсан юм. Яагаад гайхамшигтай, яагаад тийм чухал, мөн яагаад хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй байсан бэ? Эхлээд бид Бүтээгчийн хэлсэн үгийг сонсоцгооё…

“Бурхан: ‘Өдрийг шөнөөс салгахын тулд огторгуйн мандалд гэрэлтүүлэгчид бий болог; эдгээр нь тэмдэг, улирал, өдөр ба жилд зориулагдаг: Тэдгээр нь газрыг гэрэлтүүлдэг огторгуйн мандал дахь гэрэл байг’ хэмээв” (Эхлэл 1:14–15). Энэ нь, хуурай газар болоод үүн дээрх өвс ургамлыг бүтээснийхээ дараа Бурханы бүтээлүүдээр дамжуулан харуулсан эрх мэдлийнх нь өөр нэгэн хэрэгжилт байв. Бурханы хувьд ийм үйл нь урьд өмнө хийж байсантай нь адил амархан байсан, учир нь Бурханд тийм хүч чадал бий; Бурхан үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелэх болно. Бурхан тэнгэрт гэрэлтүүлэгч бий болохыг тушаасан ба эдгээр гэрэлтүүлэгч нь тэнгэр, газар дээр гэрэлтээд зогсохгүй өдөр шөнө, улирал, хоног, жилийн тэмдэг болжээ. Ийм маягаар, Бурханыг үгээ хэлэхэд гүйцэлдүүлэхийг хүссэн үйл бүр нь Бурханы зорьсон ёсоор, Бурханы тогтоосон байдлаар биелсэн юм.

Тэнгэр дэх гэрэлтүүлэгчид нь гэрэл цацруулж чаддаг тэнгэр дэх зүйл юм; тэдгээр нь тэнгэрт гэрэлтэж, хуурай газар, тэнгис далайг гийгүүлж чаддаг. Тэд Бурханы тушаасан хэмнэл, давтамжийн дагуу эргэлдэж, газрыг өөр өөр цаг хугацаанд гэрэлтүүлдэг ба энэ маягаар гэрэлтүүлэгчдийн эргэлдэх мөчлөгөөр газрын баруун, зүүн зүгт өдөр шөнө бий болдог, мөн тэдгээр нь өдөр шөнийн тэмдэг болоод зогсохгүй, эдгээр өөр өөр мөчлөгөөр дамжуулан хүн төрөлхтний баяр наадам, төрөл бүрийн онцгой өдрүүдийг тэмдэглэдэг. Тэдгээр нь Бурханы бүтээсэн хавар, зун, намар, өвөл гэсэн дөрвөн улирлын төгс чимэг, хослол бөгөөд эдгээртэй хамт гэрэлтүүлэгчид хүн төрөлхтний сарны тоолол, өдөр, жилийн тогтмол, үнэн зөв тэмдэг болон зохицон үйлчилдэг. Хэдийгээр газар тариалан дөнгөж үүссэний дараа л хүмүүс Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчдээс үүдсэн сарны тоолол, өдөр, жилийг ойлгож, тэдгээртэй тулгарч эхэлсэн боловч үнэндээ өнөөдөр хүмүүсийн ойлгодог сарны тоолол, өдөр, жил нь аль эрт Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдөрт бий болсон бөгөөд хүмүүсийн мэдэрч туулдаг хавар, зун, намар, өвлийн ээлжлэн солигддог мөчлөг ч гэсэн аль эрт Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдрөөс үүсэж эхэлсэн юм. Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчид нь хүнд өдөр шөнийг тогтмол, яв цав, тодорхой ялгаж, хоног өдрийг тоолж, сарны тоолол болон жилийг тодорхой бүртгэх боломжийг олгосон. (Тэргэл сартай өдөр нэг сар дууссаны илэрхийлэл байв, эндээс хүн гэрэлтүүлэгчдийн гэрэл шинэ мөчлөгийг эхлүүлдгийг мэдэж авсан; тал сартай өдөр нь нэг сар дундаа орсны илэрхийлэл байв, эндээс хүн сарны шинэ тоолол эхэлснийг мэдэж, сарны тоололд хэдэн өдөр, хэдэн шөнө байдгийг, нэг улиралд хэдэн сарны тоолол байдгийг, нэг жилд хэдэн улирал байдгийг тооцоолж болдог байсан бөгөөд бүх илчлэл нь гайхалтай зүй тогтолтой байсан.) Иймээс, хүн төрөлхтөн гэрэлтүүлэгчдийн тойрог замын эргэлтээр тэмдэглэгддэг сарны тоолол, өдөр, жилийг амархан бүртгэж чаддаг байв. Энэ мөчөөс эхлээд хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл гэрэлтүүлэгчдийн тойрог замын эргэлтээр үүсэх эмх цэгцтэйгээр солигдох өдөр шөнө болон ээлжлэх улирлуудыг элээн өөрийн ухамсаргүйгээр амьдарсан юм. Бүтээгч дөрөв дэх өдөр гэрэлтүүлэгчдийг бүтээсний ач холбогдол энэ байлаа. Үүний адилаар, Бүтээгчийн энэ үйлдлийнх нь зорилго болон ач холбогдол эрх мэдэл, хүч чадлаас нь мөн л салшгүй холбоотой байсан юм. Иймээс Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчид болон тэдгээрийн хүнд авчрах үнэ цэн нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн хэрэгжилтийн бас нэгэн агуу бүтээл байсан билээ.

Хүн төрөлхтөн хараахан гарч ирээгүй байсан энэ шинэ дэлхийд удахгүй бүтээх гэж буй шинэ амьдаа зориулан Бүтээгч үдэш ба өглөө, огторгуй, газар ба далай тэнгис, өвс ургамал, хүнсний ногоо ба төрөл бүрийн мод, гэрэлтүүлэгчид, улирал, өдөр хоног, жилийг бэлтгэсэн юм. Бүтээсэн шинэ зүйл бүр нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг илэрхийлж байсан бөгөөд Түүний үг, бүтээмж хоёр өчүүхэн ч зөрөхгүйгээр, өчүүхэн төдий ч цагийн зөрүүгүйгээр тохиож байлаа. Эдгээр шинэ зүйлийн илрэлт болон үүсэл нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын баталгаа байсан: Тэр үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелэх болно, мөн биелсэн зүйл нь үүрд үргэлжилнэ. Энэ баримт хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй: энэ нь урьд нь ч ийм байсан, өнөөдөр ч ийм байгаа ба үүрд мөнхөд ийм байх болно. Бичвэрийн эдгээр үгийг дахин нэг харахад та нарт шинэлэг санагдаж байна уу? Та нар шинэ агуулгыг харж, шинэ нээлт хийв үү? Тэгсэн бол Бүтээгчийн үйл хэрэг та нарын зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж, та нарыг Өөрийн эрх мэдэл, хүч чадлын талаарх мэдлэг рүү чиглүүлж, Бүтээгчийг ойлгох ойлголтын чинь үүдийг нээж, Түүний үйл хэрэг, эрх мэдэл эдгээр үгэнд амь хайрласнаас болж байгаа юм. Иймээс хүн эдгээр үгээс Бүтээгчийн эрх мэдлийн бодитой, тод томруун илэрхийллийг харж, Бүтээгчийн дээд эрхийг бодитоор харж, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын ер бусын байдлыг харсан.

Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал гайхамшгийг ар араас нь бүтээж, Тэр хүмүүсийн анхаарлыг татдаг бөгөөд Түүний эрх мэдлийн хэрэгжилтээс үүдсэн гайхалтай үйл хэргийг хүн өөрийн эрхгүй зогтусан ширтдэг. Түүний ер бусын хүч чадал баяр хөөрийг ар араас нь авчирдаг бөгөөд хүмүүсийн нүд баясаж, хөөрөн баярладаг, шагшин гайхсандаа уулга алдаж, бахдан биширч, уухайлдаг; цаашлаад хүний сэтгэл илт хөдлөн, түүнд хүндлэл, бишрэл, татагдах сэтгэл төрдөг. Бүтээгчийн эрх мэдэл болон үйл хэрэг нь хүний сүнсэнд асар их нөлөө үзүүлж, хүний сүнсийг цэвэрлэж, цаашлаад хүний сүнсийг цатгадаг. Түүний бодол нэг бүр, айлдвар нэг бүр, эрх мэдлийнх нь илчлэл бүр бүх зүйлийн дундах сор бүтээл бөгөөд бүтээгдсэн хүн төрөлхтний гүн гүнзгий ойлгож, мэдэх ёстой хамгийн үнэ цэнтэй агуу ажил хэрэг юм. Бид Бүтээгчийн үгээс үүссэн бүтээл бүрийг тоолох үед сүнс маань Бурханы хүч чадлын гайхамшигт татагдан өөрийн мэдэлгүйгээр Бүтээгчийн мөрийг дагаж, удаах өдөр буюу Бурханы бүх зүйлийг бүтээсэн тав дахь өдөр лүү хүрч ирсэн.

Бүтээгчийн өөр олон үйл хэргийг харах зуур Бичвэрийг хэсэг, хэсгээр нь үргэлжлүүлэн уншицгаая.

Тав дахь өдөр, янз бүрийн хэлбэртэй амь Бүтээгчийн эрх мэдлийг өөр өөр байдлаар харуулсан

Бичвэрт, “Бурхан: ‘Уснууд амьд амьтдаар бялхаж, жигүүртэн шувууд газар дээгүүр, тэнгэр огторгуйд нисэг’ гэв. Тэгээд Бурхан аварга загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээгээд дараа нь жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” (Эхлэл 1:20–21) гэж байдаг. Энэ өдөр Бурхан усан дахь амьтад болон агаар дахь шувуудыг бүтээсэн, өөрөөр хэлбэл Тэр янз бүрийн загас, шувуудыг бүтээж, тэдгээрийг дор бүрд нь төрөл төрлөөр нь ангилсан гэдгийг Бичвэр бидэнд тодорхой өгүүлдэг. Энэ маягаар газар, тэнгэр болон ус Бурханы бүтээлийн улмаас баяжжээ…

Бурханыг үгээ хэлэхэд дор бүрнээ өөр өөр хэлбэртэй цоо шинэ амь Бүтээгчийг үгээ хэлэх зуур даруй амь орж байв. Тэд байраа олох гэж түлхэлцэн, үсрэн харайж, баяр хөөртэйгөөр наадан тоглож, энэ дэлхий дээр ирсэн юм… Бүх төрлийн загас усан дотор сүлжилдэж, бүх төрлийн дун элснээс гарч ирж, хайрстай, хясаатай, сээр нуруугүй амьтад том, жижиг, урт богино янз бүрийн хэлбэртэйгээр яаран бий болж байв. Мөн олон төрлийн далайн замаг шаламгай гэгч нь ургаж, олон янзын усны амьтдын хөдөлгөөнд найган далбаганаж: Хурдал! Найз нөхдөө авчир! Учир нь чи хэзээ ч дахин ганцаардахгүй! гэж хэлж буй мэт тогтоол усыг шавдуулж байлаа. Бурханы бүтээсэн олон янзын амьтад усанд гарч ирсэн мөчөөс эхлээд цоо шинэ амь бүр, асар урт удаан хугацаанд тогтонги байсан усанд эрч хүч авчирч, шинэ эрин үеийг урин залжээ… Тэр үеэс хойш тэд бие биеэ түшиж, бие биедээ хань болж, үй зайгүй болцгоожээ. Дотроо буй амьтдын төлөө ус оршин тогтнож, өвөрт нь оршдог амь бүрийг тэжээн тэтгэсэн бөгөөд шим тэжээлтэй болохоор нь усны төлөө амь бүхэн оршин тогтносон юм. Тэд бүгд бие биедээ амь хайрлаж, үүний зэрэгцээ бүгд ийм маягаар Бүтээгчийн бүтээлийн гайхалтай, агуу байдал болон Бүтээгчийн эрх мэдлийн давшгүй их хүч чадлыг гэрчилж байлаа…

Далай тэнгис цаашид нам гүм байхаа больж, тэнгэр ч гэсэн хөөр хөгжөөнтэй болж эхэлсэн. Том, жижиг шувууд нэг нэгээрээ газраас тэнгэрт хөөрөн ниссэн юм. Тэнгисийн амьтдаас ялгаатай нь тэд даль жигүүртэй, мөн туяхан, уян налархай биеийг нь бүрхсэн өд сөдтэй байв. Тэд далавчаа дэрвэлзүүлэн, Бүтээгчийн хайрласан гоёмсог өдөн хүрэм болон өөрийн онцгой чиг үүрэг, ур чадварыг бахархалтай, ихэмсгээр харуулж байлаа. Тэд эрх чөлөөтэйгөөр халин дүүлж, тэнгэр газрын хооронд, өвст тал, ой хөвчийг дамнан чадварлагаар хэрэн ниссэн… Тэд агаарын хайртай амьтад, бүх зүйлийн хайрыг татсан амьтад байсан билээ. Тэд удалгүй тэнгэр газар хоорондын холбоо болж, бүх зүйлд мэдээ дамжуулдаг байсан юм… Тэд дуулан жиргэж, баяр хөөртэйгөөр халин нисэж, нэгэнтээ хоосон байсан энэхүү дэлхий ертөнцөд баяр баясал, инээд хөөр, эрч хүчийг авчирсан билээ… Тэд өөрсдөд нь амь хайрласных нь төлөө Бүтээгчийг магтахын тулд зүрх сэтгэл доторх үгээ хэрэглэж, цээлхэн, уянгалаг жиргээгээ ашиглажээ. Тэд Бүтээгчийн бүтээлийн төгс агаад ер бусын байдлыг харуулахын тулд баяр хөөртэйгөөр бүжсэн бөгөөд өөрсдөд нь Түүний хайрласан онцгой амиар дамжуулан Бүтээгчийн эрх мэдэлд гэрчлэл хийхийн төлөө бүхий л амьдралаа зориулдаг байлаа…

Усанд байна уу, тэнгэрт байна уу хамаагүй, энэхүү элбэг олон амьд биет нь Бүтээгчийн тушааснаар амьдралын өөр өөр хэлбэртэйгээр оршин тогтнож, Бүтээгчийн тушааснаар тус тусын төрөл зүйлийнхээ дагуу цугларсан бөгөөд энэ хууль, энэ дүрмийг ямар ч бүтээл өөрчлөх аргагүй байсан. Тэд Бүтээгчийн өөрсдөд нь тогтоож өгсөн хил хязгаарыг хэзээ ч давж зүрхлээгүй, тэгэх чадвар ч тэдэнд байгаагүй. Өнөөдрийг хүртэл тэд Бүтээгчийн тушаасан ёсоор амьдарч, өсөн үржиж, Бүтээгчийн тэдэнд тогтоож өгсөн амьдралын замнал, хууль дүрмийг чанд мөрдөж, тэдэнд өгсөн үгээр илэрхийлээгүй тушаал болон тэнгэрлэг зарлиг, зааврыг нь ухамсарлан дагасан юм. Тэд өөрсдийн тусгай аргаар Бүтээгчтэй ярилцаж, Бүтээгчийн санаа зорилгыг ойлгож эхэлсэн бөгөөд Түүний тушаалыг дуулгавартай дагасан юм. Бүтээгчийн эрх мэдлийг хэн ч, хэзээ ч зөрчиж байгаагүй бөгөөд тэднийг захирах дээд эрх, тушаал нь Түүний бодол дотор хэрэгждэг байсан; нэг ч үг хэлдэггүй байсан боловч Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдэл хүн төрөлхтнөөс ялгаатай, хэл яриа эзэмшээгүй бүх зүйлийг аниргүйд хянадаг байсан. Эрх мэдлээ ийм онцгой байдлаар хэрэгжүүлсэн нь хүнд Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдлийн талаар шинэ мэдлэг олгож, шинэ тайллыг нээж өгсөн юм. Энэ шинэ өдөр Бүтээгч эрх мэдлээ хэрэгжүүлснээрээ Өөрийн цорын ганц чанарыг дахин нэгэнтээ харуулсан гэдгийг энд Би та нарт хэлэх ёстой.

Одоо бичвэрийн энэ эшлэлийн сүүлийн өгүүлбэрийг харцгаая: “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.” Энэ нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ? Энэ үгэнд Бурханы сэтгэл санааны байдал багтсан байдаг. Өөрийн үгээс улбаалан бүтээсэн бүх зүйл нь бий болж, бат зогсож, аажмаар өөрчлөгдөж эхлэхийг Бурхан харсан. Энэ үед Бурхан үгээрээ бүтээсэн янз бүрийн зүйлдээ, гүйцэлдүүлсэн олон янзын үйлдэлдээ сэтгэл хангалуун байсан уу? “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэдэг нь үүний хариулт юм. Та нар эндээс юу харж байна вэ? “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэдэг нь юуг төлөөлж байна вэ? Энэ юуг бэлгэдэж байна вэ? Энэ нь, төлөвлөж тушаасан зүйлээ биелүүлж, хүрэх гэж зорьсон зорилгодоо хүрэх хүч чадал, мэргэн ухаан Бурханд байсан гэсэн үг юм. Бурхан ажил бүрээ гүйцэлдүүлчхээд харамссан уу? Хариулт нь мөн л “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл, Тэр харамсаагүйгээр үл барам, харин ч сэтгэл хангалуун байсан. Тэр харамсаагүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, Бурханы төлөвлөгөө бол төгс, мөн хүч чадал, мэргэн ухаан нь төгс бөгөөд Түүний эрх мэдэл л тийм төгс байдлыг биелүүлж чадах цорын ганц эх сурвалж гэсэн үг юм. Хүн ямар нэг зүйлийг биелүүлэх үедээ Бурханы адилаар тэр нь сайн байлаа гэж хэлж болох уу? Хүний хийдэг бүх зүйл төгс болж чаддаг уу? Хүн аливаа зүйлийг нэгмөсөн гүйцэлдүүлж чаддаг уу? “Төгс зүйл гэж үгүй, харин илүү дээр зүйл л гэж байдаг” гэж хүмүүс хэлдэгчлэн хүний хийдэг юу ч төгс болж чаддаггүй. Хийсэн, биелүүлсэн бүхэн нь сайн байсныг Бурхан харах үед Бурханы бүтээсэн бүхэн Түүний үгээр болсон, өөрөөр хэлбэл, “Бурханыг харахад энэ нь сайн байх” үед Түүний бүтээсэн бүхэн тогтсон хэлбэр дүрсээ олж, өөрсдийн төрлөөр ангилагдан, эцсийн тогтсон орон байр, хэрэгцээ болон чиг үүрэг нь өгөгдсөн гэсэн үг юм. Түүнчлэн, тэдний бүх зүйлийн дунд гүйцэтгэх үүрэг болон бүх зүйлийг удирдах Бурханы удирдлагын үеэр туулах ёстой аян зам нь Бурханаар аль хэдийн урьдчилан тогтоогдсон бөгөөд үүрд хувиршгүй юм. Бүтээгчийн бүх зүйлд өгсөн тэнгэрлэг хууль энэ байлаа.

“Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” хэмээх энэхүү энгийн бөгөөд дутуу үнэлэгдсэн, ихэвчлэн үл ойшоогддог үг нь Бурханаас бүх бүтээлд өгсөн тэнгэрлэг хууль, тэнгэрлэг зарлиг юм. Энэ үг нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн илүү бодитой, илүү гүн гүнзгий өөр нэгэн биелэл юм. Бүтээгч үгээрээ дамжуулан олж авах гэж зорьсон бүхнээ олж авч, хүрэх гэж зорьсон бүхэндээ хүрч чадсанаар зогсохгүй бүтээсэн бүхнээ гартаа хянаж, Өөрийн эрх мэдэл дор захирч чадсан, цаашлаад энэ бүхэн нь дэг журамтай, тогтмол байсан. Бүх зүйл Түүний үгээр өсөн үржиж, оршин тогтнож, устаж үгүй болсон төдийгүй Түүний эрх мэдлийн хүчинд тэд Түүний тогтоосон хуулийн дунд оршин тогтносон бөгөөд үүнээс ангид ямар ч зүйл байгаагүй юм! Энэ хууль нь “Бурханыг харахад энэ нь сайн байх” яг тэр мөчид эхэлсэн бөгөөд Бүтээгчийн хүчингүй болгох өдөр хүртэл Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төлөө оршин тогтнож, үргэлжилж, чиг үүргээ гүйцэтгэх болно! Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдэл нь бүх зүйлийг бүтээж, бүх зүйлд бий болохыг тушаах чадвараар нь илрээд зогсохгүй, бүх зүйлийг удирдаж захирах, бүх зүйлд амийн эрч хүчийг хайрлах, цаашлаад төлөвлөгөөнийхөө дагуу бүтээх бүх зүйлээ Өөрийн бүтээсэн дэлхийд төгс хэлбэр, төгс амийн бүтэц, төгс үүрэгтэйгээр нэгмөсөн гарч ирж, оршин тогтноход хүргэх Түүний чадвараар илэрсэн. Энэ нь мөн Бүтээгчийн бодол ямар ч хориг хязгаарт баригддаггүй, цаг хугацаа, орон зай, газар зүйд хязгаарлагддаггүй байдлаар илэрсэн. Эрх мэдлийнх нь адилаар Бүтээгчийн цор ганц ялгамж чанар ч мөнхөөс мөнхөд үл өөрчлөгдөнө. Түүний эрх мэдэл үргэлж цор ганц ялгамж чанарынх нь төлөөлөл, бэлгэ тэмдэг байх бөгөөд Түүний эрх мэдэл ялгамж чанартай нь зэрэгцэн үүрд мөнх орших болно!

Зургаа дахь өдөр, Бүтээгчийг үгээ хэлмэгц Түүний оюун санаан дахь төрөл бүрийн амьтад ээлж дараалан гарч ирсэн

Бүх зүйлийг бүтээх Бүтээгчийн ажил таван өдөр анзаарагдалгүй үргэлжилсэн ба үүний дараа Бүтээгч бүх зүйлийг бүтээх зургаа дахь өдрөө даруй угтан авсан. Энэ өдөр нь өөр нэг шинэ эхлэл, бас нэгэн ер бусын өдөр байсан юм. Тэгвэл энэ шинэ өдөр ирэхийн өмнө Бүтээгчийн ямар төлөвлөгөөтэй байсан бэ? Ямар шинэ бүтээлүүдийг Тэр бий болгож, бүтээх гэж байсан бэ? Сонс, тэр бол Бүтээгчийн дуу хоолой юм…

“Бурхан: ‘Газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгож, мал амьтан, мөлхөгчид, зэрлэг араатан амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгог’ гэсэнд тэр нь ёсоор болов. Дараа нь газрын араатан амьтад төрөл төрлөөрөө бүтээгдэж, мал адгуус, газар дээр мөлхдөг хорхой шавж төрөл төрлөөрөө бүтээгдэв. Бурханыг харахад тэр нь сайн байлаа” (Эхлэл 1:24–25). Үүнд ямар амьтад багтаж байна вэ? Бичвэрт: мал амьтан, хорхой шавж болон газрын зэрлэг амьтад төрөл төрлөөрөө гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ өдөр газар дээр бүх төрлийн амьтад бий болоод зогсохгүй, тэдгээр нь бүгд төрөл төрлөөрөө ангилагдсан ба бас “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.”

Бүтээгч өмнөх таван өдрийнхтэйгөө адил өнгөөр ярьж, Өөрийн хүссэн амьтдыг төрөхийг тушаасан ба тэдгээр нь газар дээр төрөл төрлөөрөө гарч ирсэн. Бүтээгч эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх үед Түүний хэлсэн ямар ч үг талаар болдоггүй учир зургаа дахь өдөр Түүний бүтээхээр зорьсон амьтан бүр заасан цагт гарч ирсэн юм. Бүтээгчийг “Газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгог” хэмээн хэлэхэд, газар дэлхий тэр дороо амьдралаар дүүрч, газар дээр бүх төрлийн амьтдын амьсгал гэнэт гарч иржээ… Зүлэгт ногоон атар талд тарган үхрүүд сүүлээ шарван ар араасаа гарч ирж, хоньд майлан сүрэглэн бэлчиж, морьд янцгаан давхилдаж эхэлсэн юм… Анир чимээгүй уудам ногоон тал тэр дороо амьдралаар бялхжээ… Эдгээр янз бүрийн мал амьтан гарч ирсэн нь тогтуун хээр тал дээрх үзэсгэлэнт дүр зураг байсан бөгөөд хязгааргүй эрч хүчийг авчирсан юм… Эдгээр нь хээр талын хань, хээр талын эзэн болж, бүгд бие биеэсээ харилцан хамааралтай байна; мөн тэд хээр талын хамгаалагч, сахиул нь болох бөгөөд хээр тал ч тэдний байнгын нутаг болж, тэднийг хэрэгтэй бүхнээр хангаж, оршихуйг нь мөнхөд тэжээн тэтгэх эх үүсвэр нь байх болно…

Эдгээр төрөл бүрийн мал амьтан Бүтээгчийн үгээр бий болсон тэр өдөр үй олон шавж хорхой бас ар араасаа гарч ирсэн. Тэд бүх бүтээлийн дундаас хамгийн жижигхэн амьтад байсан боловч амийн хүч нь мөн л Бүтээгчийн гайхамшигт бүтээл байсан бөгөөд хэт оройтож ирээгүй билээ… Зарим нь жаахан далавчаа дэвж байхад, өөр нэг нь аажмаар мөлхөж байсан; зарим нь дэвхэрч, харайж, нөгөө нь найган ганхаж байлаа; зарим нь урагш шаламгай хөдөлж байхад бусад нь хурднаар ухарч байв; зарим нь хажуу тийш хөдөлж байхад, өөр бусад нь өндөр нам үсэрч байв… Бүгд гэр орноо олох гэж чармайн, завгүй байлаа: Зарим нь өвс рүү шурган орж, зарим нь газар нүхлэхээр зүтгэж, нөгөө хэсэг нь мод руу нисэж, ой шугуйд бүгжээ… Тэд хэдийгээр жижиг ч гэсэн гэдэс хоосон байхын зовлон амсахыг хүсээгүй бөгөөд амьдрах газраа олсныхоо дараа идэх хоол хүнсээ эрж хайхаар яарчээ. Зарим нь зөөлөн навч идэх гэж өвсөнд авирч, зарим нь амаараа дүүрэн шороо үмхэж залгин ходоод руугаа оруулж, тун их дуршил, тааламжтайгаар иджээ (тэдний хувьд шороо хүртэл амттай зоог юм); зарим нь ойд бүгсэн боловч гялалзсан хар ногоон навчны шүүс нь шимтэй хоол болж байсан тул тэд амрах гэж зогссонгүй… Цадсаныхаа дараа ч гэсэн шавжууд хөдөлгөөнөө зогсоогоогүй юм; тэд хэдийгээр биеэр жижиг ч гэсэн асар их эрч хүч, хязгааргүй тамир тэнхээтэй байсан тул бүх бүтээлээс хамгийн идэвхтэй, хамгийн хөдөлмөрч нь юм. Тэд хэзээ ч залхуурч, амрахыг эрхэмлэж байсангүй. Ходоод гэдэс нь цадангуутаа тэд ирээдүйнхээ төлөө мөн л шаргуу хөдөлмөрлөж, маргаашийнхаа төлөө, амьд үлдэхийн төлөө борви бохисхийх чөлөөгүй, яаран зүтгэж байлаа… Тэд өөрсдийгөө шавдуулж, зоригжуулахын тулд олон янзын айзам хэмнэлт эгшгийг намуухан аялж байсан. Түүнчлэн өвс ногоо, ой хөвч, хөрсний ямх бүрд баяр хөөр нэмж, өдөр бүр, жил болгоныг онцгой болгож байсан билээ… Өөрсдийн хэл болон өөрсдийн аргаар тэд газар дээрх бүх амьтанд мэдээлэл дамжуулдаг байсан. Мөн амьдралынхаа онцгой замналыг ашиглан бүх зүйл дээр ул мөрөө үлдээж тэмдэглэсэн юм… Тэд хөрс шороо, өвс ногоо, ой хөвчтэй дотно холбоотой байсан бөгөөд хөрс шороо, өвс ногоо, ой хөвчид эрч хүч, амин чанарыг авчирч, бүх амьтанд Бүтээгчийн захиас, мэндчилгээг хүргэсэн билээ…

Бүтээгчийн харц бүтээсэн бүх зүйлийнхээ дээгүүр хараа бэлчээх энэ мөчид харц нь ой хөвч, уул нурууд дээр саатаж, оюун санаа нь эргэлдэж байлаа. Түүнийг үгээ айлдахад, өтгөн ой шугуй болон уул нуруудад урьд өмнө гарч ирж байгаагүй амьтад гарч ирэв: Тэдгээр нь Бурханы амаар хэлэгдсэн зэрлэг амьтад байлаа. Оройтож гарч ирсэн тэд толгойгоо сэгсэрч, сүүлээ шарвацгааж, дор бүрнээ дахин давтагдашгүй зүстэй байлаа. Зарим нь үслэг арьстай, зарим нь хуягтай, зарим нь ярзайсан соёотой, бас зарим нь ярзайтал инээсэн, зарим нь урт хүзүүтэй, зарим нь оготор сүүлтэй, зарим нь догшин нүдтэй, зарим нь аймхай харцтай, зарим нь өвс идэхээр бөхийж байхад, зарим нь амандаа цустай, зарим нь хоёр хөл дээрээ дэгдэж, зарим нь дөрвөн туурайгаараа алхалж, зарим нь модны оройгоос алсын бараа ширтэж, зарим нь ой модон дотор отон хэвтэж, зарим нь амрах агуй хайж, зарим нь тал газар хөгжилдөн давхиж, зарим нь ойд гэтэж байв…; зарим нь архирч, зарим нь ульж, зарим нь хуцаж, зарим нь орилж байлаа…; зарим нь нарийн, зарим нь баргил хоолойтой, зарим нь цээлхэн, зарим нь тод уянгалаг дуутай байсан…; зарим нь догшин, зарим нь хөөрхөн, зарим нь ой гутам, зарим нь өхөөрдөм, зарим нь аймаар, зарим нь хайр татам гэнэн байсан… Тэд нэг нэгээрээ гарч ирсэн. Тэд ямар сүрлэг бөгөөд хүчирхэг, эрх чөлөөтэй, бие биеэ зүгээр л үл хайхран, нэг нэгнээ зэрвэс ч харахгүй байгааг хараач… Тэд дор бүрнээ Бүтээгчийн онцгойлон хайрласан амийг болон зэрлэг, догшин байдлаа хадгалж, ой шугуй, уул нуруудад гарч ирсэн. Бүхнийг үл ойшоогч, туйлын эзэрхэг тэд эцсийн эцэст уул нурууд, ой хөвчийн жинхэнэ эзэд байсан. Гарч ирэхийг нь Бүтээгч тушаасан мөчөөс эхлээд тэд ой мод, уул нуруудад “эзэн суусан”, учир нь Бүтээгч аль хэдийн тэдний хил хязгаарыг тогтоож, оршихуйнх нь цар хүрээг тодорхойлсон юм. Зөвхөн тэд уул нурууд, ой хөвчийн жинхэнэ эзэд байсан, ийм ч учраас тэд маш зэрлэг, дээрэнгүй байсан юм. Тэднийг “зэрлэг амьтан” хэмээн нэрийдсэн нь ердөө л тэд бүх бүтээлүүдээс үнэхээр зэрлэг, догшин, номхоршгүй байсанд оршино. Тэднийг гаршуулж болдоггүй тул өсгөж үржүүлж болдоггүй, тэд хүн төрөлхтөнтэй эв найртай амьдарч, хүн төрөлхтний төлөө хөдөлмөрлөж чаддаггүй байсан. Тэднийг өсгөж үржүүлж болдоггүй байсан учраас тэд хүн төрөлхтний төлөө ажиллаж чадаагүй бөгөөд хүн төрөлхтнөөс хол амьдрах ёстой болж, хүн тэдэнд ойртож чаддаггүй байсан. Нэгэнт тэд хүн төрөлхтнөөс хол амьдарч, хүмүүс тэдэнд ойртож чаддаггүй байсан учраас Бүтээгчийн хайрласан үүрэг буюу уул нурууд, ой хөвчийг манах үүргээ биелүүлж чадсан. Тэдний зэрлэг байдал уул нуруудыг хамгаалж, ой хөвчийг манаж байсан бөгөөд энэ нь тэдний оршин тогтнол, үржлийн хамгийн сайн хамгаалалт, баталгаа байсан. Үүний зэрэгцээ тэдний зэрлэг байдал нь бүх зүйлийн дундах тэнцвэрийг хадгалж, баталгаажуулсан. Тэд ирсэн нь уул нурууд, ой хөвчид тусламж дэмжлэг, түшиг тулгуур авчирсан; тэд ирсэн нь онгон зэлүүд уул нурууд, ой хөвчийг хязгааргүй их эрч хүч, амин чанараар сэлбэсэн. Энэ үеэс хойш уул нурууд болон ой хөвч тэдний байнгын нутаг болсон бөгөөд уул нурууд болон ой хөвч тэдний төлөө бий болж, оршиж буй тул тэд гэр орноо хэзээ ч алдахгүй болсон; зэрлэг амьтад үүргээ биелүүлж, уул нурууд болон ой хөвчийг сахин хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Түүнчлэн газар нутгаа хадгалж үлдэхийн тулд зэрлэг амьтад ч гэсэн Бүтээгчийн сургамжийг чанд сахисан бөгөөд Бүтээгчийн байгуулсан бүх зүйлийн тэнцвэрийг хадгалж, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулахын тулд араатны уг чанараа цаашид ашигласаар байх болно!

Бүтээгчийн эрх мэдлийн дор бүх зүйл төгс байдаг

Жигүүртэн шувууд, загас жараахай, мод, цэцэг гэх мэт хөдөлдөг болон хөдөлдөггүй зүйлс, мөн зургаа дахь өдөр бүтээсэн мал амьтан, хорхой шавж, зэрлэг амьтад зэрэг Бурханы бүтээсэн бүх зүйл—Бурханы хувьд бүгд сайн байсан төдийгүй Бурханы нүдээр эдгээр зүйл төлөвлөгөөнийх нь дагуу бүгд төгс байдлын оргилд хүрч, Бурханы хүрэх гэсэн стандартад хүрсэн юм. Бүтээгч хийхээр зорьсон ажлаа Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу алхам алхмаар хийсэн. Түүний бүтээхээр зорьсон зүйлс ар араасаа бий болсон бөгөөд тус бүрийнх нь илрэлт Бүтээгчийн эрх мэдлийн тусгал, биелэл байсан, эдгээр биеллээс үүдэн бүх бүтээл, Бүтээгчийн нигүүлсэл, хангалтад өөрийн эрхгүй талархаж байв. Бурханы гайхамшигт үйл хэргийн улмаас энэ дэлхий ертөнц хэсэг хэсгээрээ Бурханы бүтээсэн бүх зүйлээр дүүрч, эмх замбараагүй, харанхуй байснаа цэвэр тунгалаг, гэрэл гэгээтэй болж, үхсэн мэт анир чимээгүй байснаа хөл хөдөлгөөнтэй, хязгааргүй эрч хүчтэй болж өөрчлөгдсөн юм. Томоос жижиг, жижгээс бичил хүртэлх бүтээгдсэн бүх зүйл дундаас Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлаар бүтээгдээгүй нэг ч зүйл байгаагүй ба бүтээл бүрийн оршин тогтнолд цорын ганц, төрөлх хэрэгцээ, үнэ цэн байв. Хэлбэр, бүтэц дэх ялгаанаасаа үл хамааран тэд Бүтээгчээр л бүтээгдсэн бол Бүтээгчийн эрх мэдэл дор оршин тогтноно. Заримдаа хүмүүс үзэшгүй муухай шавж хараад, “Энэ шавж үнэхээр муухай юм, ийм муухай зүйлийг Бурхан бүтээсэн байх учиргүй—Тэр ийм муухай зүйл бүтээнэ гэж байхгүй” гэж хэлнэ. Ямар мунхаг бодол вэ! Тэд “Энэ шавж маш муухай ч гэсэн Бурхан бүтээсэн болохоор өөрийн гэсэн өвөрмөц зорилготой л байх ёстой” гэж хэлэх ёстой. Бурхан бодохдоо бүтээсэн төрөл бүрийн амьд зүйлдээ бүхий л янзын дүр төрх, бүх төрлийн чиг үүрэг болон хэрэглээг өгөхөөр зорьсон тул Бурханы бүтээсэн зүйлсээс аль нь ч нэг хэвд цутгагдаагүй. Тэдний гадна талаас эхлээд дотоод бүтэц нь, амьдрах зуршлаас нь эхлээд оршин суудаг газар нутаг нь—дор бүрнээ өөр өөр байдаг. Үхэр нь үхрийн дүр төрхтэй, илжиг нь илжигний дүр төрхтэй, буга нь бугын төрхтэй, заан нь зааны төрхтэй байдаг. Аль нь хамгийн үзэсгэлэнтэй, аль нь хамгийн үзэшгүй муухай гэдгийг чи хэлж чадах уу? Аль нь хамгийн хэрэгтэй, алиных нь оршин тогтнол хамгийн хэрэгцээгүй гэдгийг чи хэлж чадах уу? Зарим хүнд зааны харагдах байдал таалагддаг боловч талбайд үр суулгахдаа хэн ч зааныг ашигладаггүй; бүх зүйлийн дотроос хамгийн сүрлэг дүр төрхтэй болохоор нь зарим хүн арслан, барын харагдах байдалд дуртай байдаг хэдий ч чи тэднийг гэрийн тэжээвэр амьтан болгож чадах уу? Товчхондоо, бүх зүйлийн тухайд хүмүүс Бүтээгчийн эрх мэдлийг дагах ёстой, өөрөөр хэлбэл, бүх зүйлд оноосон Бүтээгчийн хуулийг дагах ёстой; энэ бол хамгийн ухаалаг хандлага юм. Бүтээгчийн анхдагч санаа зорилгыг хайж, үүнд дуулгавартай байх хандлага нь л Бүтээгчийн эрх мэдлийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, бат итгэж буй явдал билээ. Бурханд энэ нь сайн байсан учраас үүнээс өө хайх ямар шалтгаан хүнд байгаа юм бэ?

Тиймээс Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байгаа бүх зүйл Бүтээгчийн дээд эрхийн төлөө шинэ найрал хөгжмийг тоглож, Түүний шинэ өдрийн ажлын гайхалтай удиртгалыг эхлүүлэх ба энэ мөчид Бүтээгч мөн удирдлагын ажлынхаа шинэ хуудсыг нээх болно! Бүтээгчийн тогтоосон хаврын нахиалж, зуны боловсорч, намрын ургац хурааж, өвлийн нөөцлөх тухай хуулийн дагуу бүх зүйл Бүтээгчийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй хамт цуурайтаж, өөрсдийн шинэ өдөр, шинэ эхлэл болон амьдралын шинэ замналыг угтаж, Бүтээгчийн эрх мэдлийн дээд эрхэн дор өдөр бүрийг угтахын тулд эцэс төгсгөлгүйгээр үе залгамжлан үржих болно…

Бүтээгдсэн болон бүтээгдсэн бус зүйлсийн юу ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй

Бүх зүйлийг бүтээж эхэлснээс хойш Бурханы хүч чадал илэрхийлэгдэж, илчлэгдэж эхэлсэн, учир нь Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ үг ашигласан. Тэр тэднийг ямар байдлаар, яагаад бүтээсэн нь хамаагүй, бүх зүйл Бурханы үгийн ачаар бий болж, бат зогсож, оршин тогтносон бөгөөд энэ бол Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдэл юм. Хүн төрөлхтөн дэлхий дээр гарч ирэхээс өмнөх хугацаанд Бүтээгч, хүн төрөлхтний төлөө бүх зүйлийг бүтээхийн тулд хүч чадал, эрх мэдлээ хэрэглэж, хүн төрөлхтөнд тохирох амьдралын орчныг бэлтгэхийн тулд цор ганц арга барилаа ашигласан. Түүний хийсэн бүхэн удалгүй амьсгалыг нь хүлээн авах хүн төрөлхтөнд зориулсан бэлтгэл байв. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтнийг бүтээхээс өмнөх хугацаанд Бурханы эрх мэдэл тэнгэр, гэрэл, тэнгис далай, хуурай газар зэрэг агуу том зүйлс болон ан амьтан, жигүүртэн шувууд, бүх төрлийн шавж, бичил биетэн, тэр дундаа хүний нүдэнд харагдахгүй олон янзын нян гэх мэт өчүүхэн жижиг зүйлс зэрэг хүн төрөлхтнөөс бусад бүх бүтээл дээр илэрсэн юм. Бүтээгчийн үгээр амьд үлддэггүй юу ч үгүй, Бүтээгчийн үгээр өсөж үрждэггүй юу ч байхгүй, мөн Бүтээгчийн үгийн захиралт дор амьдардаггүй юу ч үгүй. Тэд Бүтээгчийн амьсгалыг хүлээн аваагүй ч гэсэн өөр өөр хэлбэр дүрс, бүтцээрээ Бүтээгчийн өөрсдөд нь хайрласан амийн эрч хүчийг харуулж байсан; тэд хүн төрөлхтөнд өгсөнтэй нь адил ярих чадварыг Бүтээгчээс хүлээн аваагүй боловч Бүтээгчийн хайрласан хүний хэлээс ялгаатайгаар амийг илэрхийлэх аргыг дор бүрнээ хүлээн авсан байв. Бүтээгчийн эрх мэдэл илэрхий хөдөлгөөнгүй материаллаг зүйлсэд амийн эрч хүчийг өгдөг, тиймээс тэд хэзээ ч алга болдоггүй, түүнчлэн бүх амьд зүйлд үржиж олшрох зөн мэдрэмж өгдөг, тиймээс тэд хэзээ ч устдаггүй, ийнхүү тэд Бүтээгчийн олгосон оршин тогтнох хууль, зарчмыг үеэс үед уламжлах болно. Бүтээгч эрх мэдлээ хэрэгжүүлдэг байдал нь макро эсвэл микро үзэл бодлыг хатуу чанд баримталдаггүй бөгөөд энэ нь ямар ч хэлбэрээр хязгаарлагддаггүй; Тэр орчлон ертөнцийн үйл ажиллагааг захирч, мөн бүх зүйлийн амьдрал, үхлийг захирч чадах ба цаашлаад Өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд бүх зүйлийг удирдан жолоодож чаддаг; Тэр уул нурууд, гол нуурын бүх ажиллагааг зохицуулж, тэдгээрийн доторх бүх зүйлийг захирч чаддаг, түүнчлэн бүх зүйлийг хэрэгтэй зүйлээр нь хангаж чаддаг. Энэ бол хүн төрөлхтнөөс бусад бүх зүйлийн дундах Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдлийн илрэл юм. Энэ нь нэг амьдралын туршид л илэрдэггүй, энэ хэзээ ч зогсож, амрахгүй бөгөөд ямар ч хүн болон зүйл өөрчилж, сэвтээж чадахгүй, бас ямар ч хүн, зүйл нэмж, хорогдуулж чадахгүй—учир нь Бүтээгчийн ялгамж чанарыг хэн ч орлож чадахгүй, тиймээс Бүтээгчийн эрх мэдлийг ямар ч бүтээгдсэн зүйл орлож чадахгүй ба ямар ч бүтээгдсэн бус зүйл үүнд хүрэх аргагүй юм. Жишээ нь, Бурханы элч, тэнгэрэлч нарыг авч үзье. Тэд Бүтээгчийн эрх мэдлийг эзэмших нь бүү хэл Бурханы хүч чадлыг ч эзэмшдэггүй. Тэдэнд Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл байдаггүйн шалтгаан бол тэд Бүтээгчийн мөн чанарыг эзэмшдэггүйгээс нь үүдэлтэй. Бурханы элчүүд болон тэнгэрэлчүүд гэх зэрэг бүтээгдсэн бус зүйлс хэдийгээр Бурханы өмнөөс зарим зүйлийг хийж чадах боловч Бурханыг төлөөлж чадахгүй. Тэд хүний эзэмшдэггүй зарим нэг хүч чадлыг эзэмшдэг ч гэсэн Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй, тэд бүх зүйлийг бүтээх, бүх зүйлийг удирдах, бүх зүйлийг захирах Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй. Иймээс Бурханы цор ганц байдлыг бүтээгдсэн бус ямар ч зүйл орлож чадахгүй, үүний адилаар Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг ч бүтээгдсэн бус ямар ч зүйл орлож чадахгүй. Бурханы хэн нэг элч бүх зүйлийг бүтээсэн гэж чи Библиэс харсан уу? Бүх зүйлийг бүтээхийн тулд Бурхан яагаад Өөрийн элчүүд, эсвэл тэнгэрэлчүүдийг илгээгээгүй вэ? Тэд Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй байсан учраас Бурханы эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байсан. Бүх бүтээлийн адилаар тэд бүгд Бүтээгчийн дээд эрх, Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байдаг ба иймээс Бүтээгч мөн л тэдний Бурхан, тэдний Захирагч билээ. Сурвалжит ч бай, дорд ч бай, хүч чадал нь их ч бай, бага ч бай хамаагүй, тэд бүгдийн дотроос Бүтээгчийн эрх мэдлийг даван гарах нэг ч зүйл байхгүй, иймд тэдний дотроос нэг нь ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй. Тэд хэзээ ч Бурхан гэж нэрлэгдэхгүй ба хэзээ ч Бүтээгч болж чадахгүй. Энэ бол хувиршгүй үнэн агаад бодит баримт юм!

Дээрх нөхөрлөлөөр дамжуулан бид дараах зүйлийг баталж болно: цорын ганц эрх мэдэл, цорын ганц хүч чадлыг эзэмшсэн бүх зүйлийн Бүтээгч ба Захирагчийг л цор ганц Бурхан Өөрөө гэж нэрлэж болох уу? Одоо та нарт миний асуулт хэтэрхий гүн гүнзгий санагдаж магадгүй. Одоохондоо та нар үүнийг ойлгох чадваргүй, доторх мөн чанарыг ч ойлгож чадахгүй байгаа, иймээс энэ мөчид та нарт үүнд хариулах хэцүү санагдаж байгаа. Энэ тохиолдолд Би нөхөрлөлөө үргэлжлүүлэх болно. Дараа нь Би Бурханы ганцаараа эзэмшдэг эрх мэдэл, хүч чадлын олон талын бодит үйл хэргийг харах боломжийг та нарт олгоно, тэгснээр Бурханы цор ганц байдлыг, мөн Бурханы цор ганц эрх мэдэл гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг үнэхээр ухамсарлаж, ойлгож, мэдэж авах боломжийг олгоно.

2. Хүнтэй гэрээ байгуулахын тулд Бурхан Өөрийн үгийг ашигласан

Эхлэл 9:11–13 Би та нартай гэрээ байгуулах ба мах цустай бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; газар дэлхийг сүйрүүлэх үер дахиад болохгүй. Тэгээд Бурхан: “Миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь энэ: Би үүлэнд солонго татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондын гэрээний тэмдэг байх болно” гэв.

Бүх зүйлийг бүтээснийх нь дараа Бүтээгчийн эрх мэдэл солонгон гэрээнд дахин нэг удаа батлагдаж, харагдсан юм

Бүтээгчийн эрх мэдэл нь бүх бүтээлийн дунд хэзээд харагдаж, хэрэгждэг ба Тэр бүх зүйлийн хувь заяаг захираад зогсохгүй, өөр өөр амийн бүтцийг эзэмшиж, өөр өөр амийн хэлбэртэйгээр оршдог, Өөрийн гараар бүтээсэн онцгой бүтээл болох хүн төрөлхтнийг захирдаг юм. Бүх зүйлийг бүтээснийхээ дараа Бүтээгч эрх мэдэл, хүч чадлаа илэрхийлэхээ зогсоогоогүй; Түүний хувьд бол бүх зүйл, бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг захирч байсан эрх мэдэл нь Өөрийнх нь гараас хүн төрөлхтөн үнэхээр төрөх тэр үед л албан ёсоор эхэлсэн юм. Тэр хүн төрөлхтнийг удирдаж, захирахаар зорьсон, Тэр хүн төрөлхтнийг аварч, үнэхээр олж авч, бүх зүйлийг удирдаж чадах хүн төрөлхтнийг олж авахаар зорьсон бөгөөд ийм хүн төрөлхтнийг эрх мэдлийнхээ дор амьдруулж, эрх мэдлийг нь мэддэг, дуулгавартай дагадаг болгохоор зорьсон юм. Тиймээс Бурхан Өөрийн үгийг ашиглан хүмүүсийн дунд эрх мэдлээ албан ёсоор илэрхийлж, үгээ биелүүлэхийн тулд эрх мэдлээ ашиглаж эхэлсэн. Мэдээж, энэ үйл явцад Бурханы эрх мэдэл бүхий л газарт харагдсан; гэхдээ Би ердөө л тодорхой, олонд танигдсан зарим жишээг сонгосон ба та нар эдгээрээс Бурханы цор ганц байдлыг ойлгон мэдэж, Бурханы цор ганц эрх мэдлийг ойлгож, мэдэж болох юм.

Эхлэл 9:11–13 дэх эшлэл болон Бурхан дэлхийг бүтээсэн тухай тэмдэглэсэн дээрх эшлэлүүдийн хооронд төстэй тал байдаг боловч ялгаатай тал бас бий. Төстэй тал нь юу вэ? Бурхан зорьсон зүйлээ хийхийн тулд үг ашигладагт төстэй тал нь оршдог бол ялгаатай тал нь энэ эшлэл Бурханы хүнтэй хийсэн яриа бөгөөд үүгээрээ хүнтэй гэрээ байгуулж, гэрээнд агуулагдсан зүйлийн тухай хүнд хэлсэн явдал юм. Энэ удаа Бурханы эрх мэдлийн хэрэгжилт нь Бурхан хүн хоёрын яриагаар дамжин биелсэн юм, өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтнийг бүтээхээс өмнөх Бурханы үг нь бүтээх гэж зорьсон бүтээлүүддээ өгсөн заавар, тушаал байсан. Харин нэгэнт Бурханы үгийг сонсох хүн байсан учраас Түүний үг нь хүнтэй ярилцах яриа, мөн хүнд өгсөн сануулга, сэрэмжлүүлэг байсан төдийгүй, цаашлаад Түүний эрх мэдлийг агуулсан, бүх зүйлд хүргэсэн тушаал байсан.

Энэ эшлэлд Бурханы ямар үйлдэл тэмдэглэгдсэн бэ? Үүнд дэлхийг үерээр сүйрүүлснийхээ дараа Бурханы хүнтэй байгуулсан гэрээг тэмдэглэсэн бөгөөд Бурхан энэ дэлхийд дахин тийм сүйрэл авчрахгүй, тиймдээ ч Бурхан тэмдэг хийсэн гэдгийг хүнд хэлдэг—энэ тэмдэг нь юу байсан бэ? Бичвэрт “Би үүлэнд солонго татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондын гэрээний тэмдэг байх болно” гэсэн байдаг. Эдгээр нь Бүтээгчийн анх хүн төрөлхтөнд хэлсэн үг юм. Тэр эдгээр үгийг хэлэхэд хүний нүдний өмнө солонго бий болсон бөгөөд өнөөдөр ч солонго оршсоор байгаа билээ. Бүх хүн тийм солонгыг харсан, тэгвэл солонгыг харах үедээ чи хэрхэн гарч ирдгийг нь мэддэг үү? Шинжлэх ухаан үүнийг баталж, эх үүсвэрийг нь тогтоож, эсвэл хаана байдгийг нь тодорхойлж чадахгүй. Учир нь солонго бол Бүтээгч болон хүний хооронд хийгдсэн гэрээний тэмдэг юм; үүнд ямар ч шинжлэх ухааны үндэслэл хэрэггүй, үүнийг хүн хийгээгүй, мөн хүн үүнийг өөрчлөх чадваргүй. Энэ нь үгээ хэлснийх нь дараах Бүтээгчийн эрх мэдлийн үргэлжлэл юм. Хүнтэй байгуулсан Өөрийн гэрээ болон Өөрийн амлалтыг биелүүлэхийн тулд Бүтээгч Өөрийн гэсэн онцгой аргыг ашигласан, иймээс Өөрийн байгуулсан гэрээний тэмдэг болгон солонгыг ашигласан, энэ нь Бүтээгчийн хувьд ч, эсвэл бүтээгдсэн хүн төрөлхтний хувьд ч үүрд мөнх хувиршгүй үлдэх тэнгэрийн зарлиг, хууль билээ. Гэсэн ч энэ хувиршгүй хууль нь бүх зүйлийг бүтээсний дараах Бүтээгчийн эрх мэдлийн өөр нэг жинхэнэ илрэл юм гэдгийг хэлэх ёстой бөгөөд Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал нь хязгааргүй гэдгийг хэлэх ёстой; солонгыг тэмдэг болгон хэрэглэсэн нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн үргэлжлэл болон өргөжилт юм. Энэ нь Бурханы үгээ ашиглан хийсэн өөр нэгэн үйл байсан бөгөөд үг ашиглан хүнтэй байгуулсан гэрээнийх нь тэмдэг байв. Тэр юу хийхээр шийдсэнээ болон үүнийг ямар байдлаар хэрэгжүүлж, биелүүлэх тухайгаа хүнд хэлсэн бөгөөд ийм маягаар Бурханы амнаас гарсан үгийн дагуу энэ нь биелсэн. Зөвхөн Бурхан л ийм хүч чадлыг эзэмшдэг ба Тэр эдгээр үгийг хэлснээс хойш хэдэн мянган жилийн дараа, өнөөдөр ч хүмүүс Бурханы амаар хэлэгдсэн солонгыг харж чадна. Бурханы айлдсан тэдгээр үгийн ачаар энэ зүйл өнөөдрийг хүртэл хувирч, өөрчлөгдөлгүй үлдсэн. Хэн ч энэ солонгыг алга болгож чадахгүй, хэн ч үүний хуулийг өөрчилж чадахгүй бөгөөд энэ нь гагцхүү Бурханы үгийн төлөө оршдог. Үүнийг л Бурханы эрх мэдэл гээд байгаа юм. “Бурхан үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелнэ, тэгээд биелсэн зүйл нь үүрд мөнх үргэлжлэх болно.” Ийм үг энд тодорхой харагддаг бөгөөд энэ нь Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын тодорхой тэмдэг, шинж чанар юм. Ийм тэмдэг, шинж чанар ямар ч бүтээгдсэн зүйлд байдаггүй, тэдний алинаас ч харагддаггүй, бүтээгдсэн бус ямар нэг зүйлээс ч харагддаггүй. Энэ нь зөвхөн цор ганц Бурханд харьяалагддаг ба гагцхүү Бурханы эзэмшдэг ялгамж чанар, мөн чанарыг бүтээлүүдийнхээс ялгадаг. Үүний зэрэгцээ энэ нь бас, Бурханаас Өөрөөс нь өөр, бүтээгдсэн юм уу бүтээгдсэн бус ямар ч зүйлсийн хэзээ ч даван гарч чадахааргүй тэмдэг болон шинж чанар юм.

Бурхан хүнтэй гэрээ байгуулсан нь асар чухал үйл явдал байсан. Тэр үүгээр дамжуулан хүнд нэг баримтыг болон Өөрийн хүслийг хэлсэн юм. Бурхан энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд өвөрмөц арга барил хэрэглэж, хүнтэй гэрээ байгуулахад онцгой тэмдэг ашигласан ба энэ тэмдэг нь Түүний хүнтэй байгуулсан гэрээний амлалт байлаа. Тэгвэл, энэ гэрээг байгуулсан нь агуу үйл явдал байсан уу? Яг хэр агуу байсан бэ? Үүнд л энэ гэрээний маш онцгой чанар оршдог юм: Энэ нь хоёр хүн, хоёр бүлэг, хоёр улсын хооронд байгуулсан гэрээ бус, харин Бүтээгч, бүх хүн төрөлхтний хооронд байгуулсан гэрээ бөгөөд Бүтээгч бүх зүйлийг эцэслэх хүртэл хүчинтэй хэвээр байх болно. Энэ гэрээг хэрэгжүүлэгч нь Бүтээгч, үүнийг сахиулагч нь ч бас Бүтээгч юм. Товчхондоо бол, хүн төрөлхтөнтэй байгуулсан солонгон гэрээ нь бүхэлдээ Бүтээгч, хүн төрөлхтний хоорондын ярианы дагуу хэрэгжиж, биелсэн бөгөөд өнөөдрийг хүртэл энэ хэвээр байж ирсэн. Бүтээлүүд Бүтээгчийн эрх мэдэлд захирагдаж, дуулгавартай байж, итгэж, ойлгож, нүдээр үзэж, магтахаас өөр юу хийж чадах билээ? Учир нь цорын ганц Бурхан л ганцаараа тийм гэрээ байгуулах хүч чадлыг эзэмшдэг. Ахин дахин солонго татах нь хүн төрөлхтөнд зарлал тунхаглаж буй хэрэг бөгөөд энэ нь хүний анхаарлыг Бүтээгч болон хүн төрөлхтөн хоорондын гэрээнд хандуулдаг. Бүтээгч болон хүн төрөлхтний хоорондох гэрээний тогтмол илрэл болж хүн төрөлхтөнд харагддаг зүйл нь солонго бус, уг гэрээ ч бус, харин Бүтээгчийн хувиршгүй эрх мэдэл билээ. Ахин дахин солонго гарч ирэх нь Бүтээгчийн нуугдмал газар дахь агуу, гайхалтай үйл хэргийг илэрхийлдгийн зэрэгцээ хэзээ ч бөхөхгүй, хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй Бүтээгчийн эрх мэдлийн эрч хүчтэй тусгал болдог. Энэ нь Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдлийн өөр нэг талын илрэл биш гэж үү?

3. Бурханы ерөөлүүд

Эхлэл 17:4–6 Харагтун, Миний хувьд чамтай гэрээ байгуулж, чи олон үндэстний эцэг болно. Үүнээс хойш чамайг Абрам гэж нэрлэхгүй, харин Абрахам гэх болно; учир нь Би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон. Би чамайг өнөр өтгөн болгож, чамаас үндэстнүүдийг бий болгох бөгөөд хаад чамаас гарах болно.

Эхлэл 18:18–19 Абрахам гарцаагүй агуу, хүчирхэг үндэстэн болж, газар дэлхийн бүх үндэстэн түүгээр ерөөгдөнө. Учир нь өөрийнх нь араас үнэн зөв, шударгыг үйлдэж, Еховагийн замыг сахихыг тэр хүүхдүүд болон гэр бүлийнхэндээ тушаана гэдгийг Би мэддэг; ингэснээр Абрахамд амласан зүйлээ Ехова биелүүлж болох юм.

Эхлэл 22:16–18 Ехова: “Чи энэ зүйлийг хийж, цорын ганц хүүгээ харамлаагүй учраас Би Өөртөө тангараглаж байна: Би чамайг ерөөж, чиний үр удмыг тэнгэрийн од, далайн эрэг дээрх элс шиг олшруулна; чиний үр удам дайснуудынхаа үүд хаалгыг эзэгнэнэ; чи Миний дуу хоолойг дуулгавартай дагасан учир үр удмаар чинь газар дэлхийн бүх үндэстэн ерөөгдөнө” гэлээ.

Иов 42:12 Иймээс Ехова Иовын сүүлчийн өдрүүдийг эхэн үеэс нь илүүгээр ерөөжээ: учир нь тэр арван дөрвөн мянган хонь, зургаан мянган тэмээ, нэг мянган буулгат хос шар, мөн нэг мянган эм илжигтэй байлаа.

Бүтээгчийн айлдварын өвөрмөц байдал болон шинж чанар нь Бүтээгчийн цор ганц ялгамж чанар болон эрх мэдлийн бэлгэ тэмдэг юм

Олон хүн Бурханы ерөөлийг эрж хайж, олж авахыг хүсдэг боловч эдгээр ерөөлийг хүн болгон олж авч чаддаггүй, учир нь Бурханд Өөрийн гэсэн зарчим байдаг бөгөөд Өөрийн гэх арга замаар хүмүүсийг ерөөдөг. Бурханы хүнд өгдөг амлалтууд болон хайрладаг нигүүлслийн хэмжээ нь хүний бодол, үйлдэл дээр үндэслэн хуваарилагддаг. Тэгвэл Бурханы ерөөл юу харуулдаг вэ? Хүмүүс тэндээс юу харж болох вэ? Одоохондоо, Бурхан ямар хүмүүсийг ерөөдөг тухай болон Бурхан хүнийг ерөөдөг зарчмыг хэлэлцэхээ түр хойш тавьцгаая. Үүний оронд, Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зорилгоор, Бурханы эрх мэдлийг мэдье гэсэн өнцгөөс Бурханы хүнийг ерөөх ерөөлийг харцгаая.

Бичвэр дээрх дөрвөн эшлэл нь бүгд Бурхан хүнийг ерөөсөн тухай тэмдэглэл юм. Тэдгээр нь Абрахам, Иов зэрэг Бурханы ерөөлийг хүртэгчдийн тухай, түүнчлэн Бурхан ерөөлөө хайрласан шалтгаан болон эдгээр ерөөл юу агуулж байсан тухай нарийвчилсан дүрслэлийг харуулдаг. Бурханы айлдварын өнгө, хэв маяг, хэлсэн өнцөг, байр суурь нь ерөөл хайрладаг Нэгэн болон ийм ерөөлийг хүртэгчид нь харваас өөр ялгамж чанар, байр суурь, мөн чанартай байдаг гэдгийг хүмүүст ойлгуулдаг. Эдгээр айлдварын өнгө, хэв маяг, хэлсэн байр суурь нь Бүтээгчийн ялгамж чанарыг эзэмшдэг Бурханд л ганцхан байдаг. Түүнд эрх мэдэл, сүр хүч, Бүтээгчийн нэр хүнд, түүнчлэн ямар ч хүний эргэлзээг тэвчдэггүй сүр жавхлан байдаг.

Эхлээд Эхлэл 17:4–6-г харцгаая: “Харагтун, Миний хувьд чамтай гэрээ байгуулж, чи олон үндэстний эцэг болно. Үүнээс хойш чамайг Абрам гэж нэрлэхгүй, харин Абрахам гэх болно; учир нь Би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон. Би чамайг өнөр өтгөн болгож, чамаас үндэстнүүдийг бий болгох бөгөөд хаад чамаас гарах болно.” Эдгээр үг нь Бурханы Абрахамтай байгуулсан гэрээ, түүнчлэн Абрахамд өгсөн Бурханы ерөөл байсан: Бурхан Абрахамыг үндэстнүүдийн эцэг болгож, үр удмыг нь өнөр өтгөн болгож, түүнээс үндэстнүүдийг бий болгож, хаадыг гаргах байв. Чи эдгээр үгээс Бурханы эрх мэдлийг харж байна уу? Тийм эрх мэдлийг хэрхэн харж байна вэ? Бурханы эрх мэдлийн мөн чанарын аль талыг чи харж байна вэ? Эдгээр үгийг няхуур уншвал Бурханы эрх мэдэл, ялгамж чанар нь Бурханы айлдварт тодорхой илчлэгдсэн гэдгийг олж мэдэхэд амархан. Жишээлбэл, “чамтай гэрээ байгуулж, чи … болно, Би чамайг … болгосон. Би чамайг … болгох болно” гэж Бурхан хэлэх үед Бурханы ялгамж чанар, эрх мэдлийн баталгааг агуулсан “чи тэгэх болно” ба “Би тэгэх болно” гэх мэтийн хэллэг нь нэг талаараа Бүтээгчийн итгэмжит байдлын илрэл; нөгөө талаараа тэдгээр нь Бүтээгчийн ялгамж чанарыг эзэмшдэг Бурханы ашигладаг тусгай үгс—түүнчлэн уламжлалт үгсийн сангийн нэг хэсэг юм. Хэрэв хэн нэгэн хүн, өөр нэг хүний үр удам нь өнөр өтгөн болж, түүнээс үндэстнүүд бий болж, хаад гарна гэж найддагаа хэлбэл энэ нь нэг төрлийн хүсэл бөгөөд амлалт, ерөөл биш гэдэг нь эргэлзээгүй. Иймээс хүмүүс “Би чамайг ийм, тийм болгоно, чи ийм тийм болох болно,” гэж хэлж зүрхэлдэггүй, учир нь тэд ийм хүч чадал эзэмшдэггүйгээ мэднэ; энэ нь тэднээс шалтгаалдаггүй, ийм зүйл хэллээ ч гэсэн энэ нь хий хоосон, утгагүй, хүсэл санаархалд нь жолоодуулсан үг байх байсан. Хүслээ биелүүлж чадахгүй юм шиг санагдвал хэн ч бай, ийм сүрлэг өнгөөр ярьж зүрхэлнэ гэж үү? Хүн бүр л үр удамдаа сайн сайхныг хүсэж, чадварлаг болж, агуу амжилтад хүрээсэй гэж найддаг. “Нэг нь эзэн хаан болчихвол ямар сайхан агуу хувь заяа байх сан билээ! Нэг нь захирагч болбол, ер нь нэр нөлөөтэй хүн л болж байвал мөн л сайн хэрэг!” Эдгээр нь бүгд хүний хүсэл боловч хүмүүс үр удамдаа ерөөлийг л хүсдэг ба өөрсдийнхөө ямар ч амлалтыг хэрэгжүүлж, эсвэл биелүүлж чаддаггүй. Ийм зүйлийг биелүүлэх хүч чадлыг эзэмшдэггүй гэдгээ хүн бүр зүрх сэтгэлдээ сайн мэддэг, учир нь тэдний бүх зүйл өөрсдийнх нь мэдлээс гадна байдаг байхад бусдын хувь заяаг яаж захирч чадах юм бэ? Харин Бурхан ийм үгийг хэлж чаддагийн шалтгаан гэвэл Бурхан ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг бөгөөд хүнд өгдөг бүх амлалтаа хэрэгжүүлж, гүйцэтгэж, хүнд хайрласан бүх ерөөлөө биелүүлэх чадвартай. Хүнийг Бурхан бүтээсэн бөгөөд Бурханы хувьд хэн нэгнийг улам үржүүлэх нь хүүхдийн тоглоом төдий; хэн нэгний үр удмыг амжилтад хүргэхэд Түүний нэг үг л шаардлагатай. Тэр ийм зүйлийн төлөө хэзээ ч хөлсөө гоожтол ажиллаж, сэтгэлээ чилээж, үүнээс болж санаагаа зовоохгүй; энэ бол Бурханы жинхэнэ хүч чадал, жинхэнэ эрх мэдэл юм.

Эхлэл 18:18 дахь “Абрахам гарцаагүй агуу, хүчирхэг үндэстэн болж, газар дэлхийн бүх үндэстэн түүгээр ерөөгдөнө” гэдгийг уншсаны дараа та нар Бурханы эрх мэдлийг мэдэрч чадав уу? Бүтээгчийн ер бусын байдлыг мэдэрч чадав уу? Бүтээгчийн эрхэм дээд байдлыг мэдэрч чадав уу? Бурханы үг тодорхой байдаг. Бурхан амжилтдаа итгэсэндээ, үүнийгээ төлөөлүүлэхийнтулд ийм үг хэлдэггүй; харин тэдгээр нь Бурханы айлдварын эрх мэдлийн нотолгоо бөгөөд Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэг тушаал юм. Энд та нарын анхаарах ёстой хоёр илэрхийлэл бий. Бурханы хэлсэн “Абрахам гарцаагүй агуу, хүчирхэг үндэстэн болж, газар дэлхийн бүх үндэстэн түүгээр ерөөгдөнө” хэмээх эдгээр үгэнд ямар нэгэн тодорхойгүй элемент байна уу? Санаа зовоох ямар нэгэн элемент байна уу? Айдсын ямар нэгэн элемент байна уу? Бурханы айлдвар дахь “гарцаагүй ингэх болно”, “тэгэх болно” гэсэн үгээс үүдэн, хүнд ялангуяа байдаг, хүнээс ихэвчлэн харагддаг эдгээр элемент нь Бүтээгчтэй хэзээ ч, ямар ч хамаатай байгаагүй юм. Бусдад сайн сайхныг хүсэхдээ хэн ч тийм үг ашиглаж зүрхлэхгүй, хэн ч ийм итгэлтэйгээр өөр нэгнийг агуу, хүчирхэг үндэстэн болгохоор ерөөж, газар дээрх бүх үндэстэн түүгээр ерөөгдөнө гэж амлаж зүрхлэхгүй. Бурханы үг хэдий чинээ тодорхой байна, ямар нэг зүйлийг төдий чинээ баталдаг—тэгвэл тэр зүйл нь юу вэ? Бурханд ийм эрх мэдэл байгаа бөгөөд Түүний эрх мэдэл эдгээр зүйлийг биелүүлж чадна, мөн эдгээрийн хэрэгжилт нь гарцаагүй юм гэдгийг энэ нь баталдаг. Бурхан Абрахамыг ерөөхдөө зүрх сэтгэлдээ өчүүхэн ч эргэлзээгүй, бүрэн итгэлтэй байсан. Цаашлаад энэ нь бүхэлдээ Түүний үгийн дагуу биелэх бөгөөд биелэлтийг нь ямар ч хүч өөрчилж, саад болж, сулруулж, үймүүлж чадахгүй юм. Юу ч тохиолдсон бай, Бурханы үгийн хэрэгжилт, биелэлтийг юу ч цуцалж, нөлөөлж чадахгүй. Энэ нь Бүтээгчийн амнаас гарсан үгийн жинхэнэ хүч бөгөөд хүний үгүйсгэлийг тэвчдэггүй Бүтээгчийн эрх мэдэл юм! Чи эдгээр үгийг уншчихаад эргэлзсээр л байна уу? Эдгээр үг Бурханы амнаас гарсан бөгөөд Бурханы үгэнд хүч чадал, сүр жавхлан, эрх мэдэл байдаг. Ийм сүр хүч, эрх мэдэл, бодит баримт хэрэгжих нь гарцаагүй байдалд бүтээгдсэн, бүтээгдсэн бус ямар ч зүйл хүрч чадахгүй бөгөөд бүтээгдсэн, бүтээгдсэн бус ямар ч зүйл үүнийг давах аргагүй. Бүтээгч л хүн төрөлхтөнтэй ийм өнгө, аялгатайгаар ярьж чадах бөгөөд Түүний амлалтууд нь хоосон үг, хий дэмий бардамнал биш, харин ямар ч хүн, зүйл, эд юмсын давах аргагүй цор ганц эрх мэдлийн илэрхийлэл юм гэдгийг баримтууд нотолсон билээ.

Бурханы хэлсэн үг, хүний хэлсэн үг хоёрын ялгаа юу вэ? Чи Бурханы хэлсэн эдгээр үгийг уншихдаа Бурханы үгийн сүр хүч болон Бурханы эрх мэдлийг мэдэрдэг. Хүмүүс ийм үг хэлэх үед чамд ямар санагддаг вэ? Тэд туйлын биеэ тоосон, онгироо бөгөөд өөрсдийгөө гайхуулж байна гэж чамд боддог уу? Тэд ийм хүч чадалгүй учраас, ийм эрх мэдэл эзэмшдэггүй тул тийм зүйлсийг биелүүлэх ямар ч чадваргүй юм. Тэд амлалтдаа маш итгэлтэй байдаг нь үгэндээ хайхрамжгүй ханддагийг нь илтгэдэг. Хэн нэгэн хүн ийм үг хэлж байвал тэр гарцаагүй биеэ тоосон, өөртөө хэт итгэлтэй нэгэн байх бөгөөд тэргүүн тэнгэрэлчийн зан чанарын сонгодог жишээ гэдгээ үүгээрээ илчлэх болно. Эдгээр үг Бурханы амнаас гарсан; чи эндээс биеэ тоосон зангийн ямар нэг элементийг мэдэрч байна уу? Бурханы үг зүгээр л наргиан юм шиг чамд санагдаж байна уу? Бурханы үг бол эрх мэдэл, Бурханы үг бол баримт бөгөөд Түүний амнаас үг гарахаас өмнө, өөрөөр хэлбэл, Тэр ямар нэг зүйлийг хийх шийдвэр гаргах үед тухайн зүйл аль хэдийн биелсэн байдаг. Бурханы Абрахамд хэлсэн бүхэн нь Абрахамтай байгуулсан Бурханы гэрээ, Абрахамд өгсөн Бурханы амлалт байсан гэж хэлж болно. Эдгээр амлалт нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн баримт, мөн хэрэгжсэн баримт байсан бөгөөд эдгээр баримт Бурханы төлөвлөгөөний дагуу Бурханы бодолд аажмаар гүйцэлдсэн. Иймээс Бурханы хувьд ийм үгсийг хэлэх нь Тэр биеэ тоосон зан чанартай гэсэн үг биш, учир нь Бурхан ийм зүйлсийг биелүүлэх чадвартай билээ. Түүнд ийм хүч чадал, эрх мэдэл байдаг бөгөөд эдгээр үйлийг биелүүлэх бүрэн чадвартай, мөн тэдгээрийн биелэлт нь бүхэлдээ Түүний чадварын хүрээнд оршдог. Бурханы амнаас иймэрхүү үг гарах үед Бурханы жинхэнэ зан чанарын илчлэл, илрэл, Бурханы мөн чанар, эрх мэдлийн төгс илчлэл, илрэл байдаг бөгөөд Бүтээгчийн ялгамж чанарыг нотлох үүнээс илүү тохиромжтой, зохистой юу ч үгүй. Ийм айлдварын өнгө, хэв маяг, хэллэг нь яг Бүтээгчийн ялгамж чанарыг илтгэдэг бөгөөд Бурханы ялгамж чанарын илэрхийлэлд төгс зохицдог, мөн эдгээрт ямар ч дүр эсгэлт, хольц байдаггүй; тэдгээр нь Бүтээгчийн мөн чанар болон эрх мэдлийн бүрэн бүтэн, туйлын төгс илэрхийлэл юм. Бүтээлүүдийн хувьд гэвэл, Бурханаас өгөгдсөн хүч чадлыг эзэмших нь бүү хэл, энэ эрх мэдэл, энэ мөн чанарын алийг нь ч эзэмшдэггүй. Хүн ийм зан авир харуулах юм бол энэ нь гарцаагүй ялзарсан зан чанарынх нь тэсрэлт байх бөгөөд тухайн хүний их зан, жолоогүй санаархлын хөндлөнгийн нөлөө, мөн хүмүүсийг хуурч, Бурханаас урвахад уруу татахыг хүсдэг өнөөх диавол Сатаны хорон санааны илрэлээс үүдэлтэй байх болно. Иймэрхүү үг хэлээр илчлэгдсэн зүйлд Бурхан хэрхэн ханддаг вэ? Бурхан чамайг, Өөрийнх нь байрыг булааж, Өөрийг нь дуурайж, орлохыг хүсэж байна гэж хэлнэ. Чи Бурханы айлдварын өнгийг дуурайх үедээ хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг орлож, Бурханд зүй ёсоор харьяалагддаг хүн төрөлхтнийг өөрийн болгох санаа зорилготой байдаг. Энэ бол Сатанаас өөр хэн ч биш; эдгээр нь Тэнгэрийн хувьд тэвчишгүй тэргүүн тэнгэрэлчийн үр удмын үйлдэл юм! Хүмүүсийг төөрөгдүүлж, мэхлэх санаатайгаар цөөн хэдэн үг хэлж, үг, үйлдэл нь Бурханы эрх мэдэл, сүр хүчийг агуулдаг, мөн чанар болон ялгамж чанар нь цор ганц, тэр ч бүү хэл ярианы өнгө нь хүртэл Бурханыхтай төстэй хэмээн хүмүүст санагдуулахын тулд Бурханыг хэзээ нэгэн цагт тодорхой маягаар дуурайж байсан хүн та нарын дунд бий юу? Та нар хэзээ нэгэн цагт иймэрхүү зүйл хийж байсан уу? Бурханы зан чанарыг төлөөлөх мэт үйл хөдлөлөөр, сүр хүч, эрх мэдэлтэй гэмээр байдлаар Бурханы өнгийг хэзээ нэгэн цагт дуурайн ярьж байсан уу? Та нарын олонх нь үргэлж ийм маягаар аяглаж, эсвэл ингэж аяглахаар төлөвлөдөг үү? Одоо Бүтээгчийн эрх мэдлийг үнэхээр харж, ойлгож, мэдээд, юу хийж, өөрсдийгөө илчилдэг байснаа эргэн санах үедээ ой гутаж байна уу? Та нар олиггүй, ичгүүргүй байдлаа хүлээн зөвшөөрч байна уу? Ийм хүмүүсийн зан чанар болон мөн чанарыг судалж шинжилсний дараа тэднийг хараал хүрсэн тамын хүү гэж хэлж болохоор байна уу? Ийм зүйл хийдэг хүн бүр өөрсдийгөө доромжилж байна гэж хэлж болох уу? Үүний шинж чанар ноцтой гэдгийг та нар мэдсэн үү? Энэ нь яг хэр ноцтой вэ? Ингэж аягладаг хүмүүсийн санаа зорилго нь Бурханыг дуурайх явдал. Тэд Бурхан байж, хүмүүсээр өөрсдийгөө Бурхан мэт шүтүүлэхийг хүсдэг. Тэд хүмүүсийг хянаж, хүмүүсийг залгиж, эзэмшилдээ авахын тулд хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг үгүй хийж, хүмүүсийн дунд ажилладаг Бурханаас ангижрахыг хүсдэг. Хүн бүрд ийм далд хүсэл, санаархал байдаг ба хүн болгон ийм ялзарсан сатанлаг мөн чанартайгаар амьдарч, Бурхантай дайсагнаж, Бурханаас урваж, Бурхан болохыг хүсдэг ийм сатанлаг уг чанартайгаар амьдардаг. Бурханы эрх мэдлийн тухай сэдэвтэй Миний нөхөрлөлийн дараа та нар Бурханыг хуулбарлаж, дуурайхыг хүсэж, тэмүүлсээр л байна уу? Та нар Бурхан байхыг хүссээр л байна уу? Та нар Бурхан болохыг хүссээр л байна уу? Бурханы эрх мэдлийг хүн дуурайж чадахгүй, Бурханы ялгамж чанар болон байр суурийг хүн хуулбарлаж чадахгүй. Бурханы ярианы өнгийг чи дуурайж чадах боловч Бурханы мөн чанарыг дуурайж чадахгүй. Хэдийгээр чи Бурханы оронд зогсож, Бурханыг дуурайж чадах боловч Бурханы хийхээр зорьдог зүйлийг хэзээ ч хийж чадахгүй бөгөөд хэзээ ч бүх зүйлийг удирдан, захирч чадахгүй. Бурханы нүдээр чи үүрд өчүүхэн бүтээл байх бөгөөд ур дүй, ур чадвар чинь хэчнээн агуу ч бай, авьяас билиг чинь хэчнээн их ч бай хамаагүй, чи бүхэлдээ Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байдаг. Чи ганц нэг хүчтэй үг хэлж чадлаа гээд энэ нь чамайг Бүтээгчийн мөн чанартай болгон харагдуулж чадахгүй, Бүтээгчийн эрх мэдлийг эзэмшсэн гэдгийг ч илэрхийлэхгүй. Бурханы эрх мэдэл болон хүч чадал нь Бурханы Өөрийн мөн чанар юм. Тэдгээрийг сурч мэдсэн юм биш, гаднаас олж авсан ч юм биш, харин энэ нь Бурханы Өөрийн төрөлх мөн чанар юм. Иймээс Бүтээгч, бүтээл хоёрын харилцаа хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Бүтээлүүдийн нэг болохын хувьд хүн өөрт оногдсон байраа хадгалж, ухамсартайгаар авирлаж, Бүтээгчийн өөрт нь даалгасан зүйлийг хариуцлагатайгаар биелүүлэх ёстой. Хүн хэмжээ хязгаараас хэтэрч, чадвар чансаанаас нь давсан зүйл юм уу Бурханы жигшдэг зүйлийг хэзээ ч хийх ёсгүй. Хүн агуу, супер хүн болж, бусдаас дээр байхаар хичээх ёсгүй, мөн Бурхан болох гэж эрэлхийлэх ёсгүй. Хүмүүс ийм байхыг хүсэх ёсгүй юм. Агуу, супер хүн болохыг эрэлхийлнэ гэдэг нь утгагүй зүйл. Бурхан болохыг хичээх нь бүр ч гутамшигтай; энэ нь ой гутаж, жигшмээр үйлдэл юм. Магтууштай зүйл буюу бүтээлүүдийн юунаас ч илүүгээр баримтлах ёстой зүйл нь жинхэнэ бүтээл болох явдал; энэ л бүх хүний эрэлхийлэх ёстой цорын ганц зорилго билээ.

Бүтээгчийн эрх мэдэл нь цаг хугацаа, орон зай, эсвэл газар зүйд хязгаарлагддаггүй ба Бүтээгчийн эрх мэдэл хэмжээлшгүй

Эхлэл 22:17–18-ыг харцгаая. Энэ нь Ехова Бурханы хэлсэн бас нэгэн эшлэл бөгөөд Абрахамд, “Би чамайг ерөөж, чиний үр удмыг тэнгэрийн од, далайн эрэг дээрх элс шиг олшруулна; чиний үр удам дайснуудынхаа үүд хаалгыг эзэгнэнэ; чи Миний дуу хоолойг дуулгавартай дагасан учир үр удмаар чинь газар дэлхийн бүх үндэстэн ерөөгдөнө” гэж хэлсэн. Ехова Бурхан Абрахамыг үр удам нь өнөр өтгөн болно хэмээн олон удаа ерөөсөн—тэгвэл хэр хэмжээгээр өнөр өтгөн болох юм бэ? Бичвэрт өгүүлснээр: “тэнгэрийн од, далайн эрэг дээрх элс шиг” олон болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Абрахамд тэнгэрийн одод шиг олон, далайн эргийн элс мэт арвин үр удмыг хайрлахыг хүссэн. Бурхан дүрслэл ашиглан ярьсан бөгөөд энэ дүрслэлээс Бурхан Абрахамд ердөө нэг, хоёр, эсвэл бүр мянган мянга ч биш, харин үй олон үндэстэн болоход хангалттай тоо томшгүй олон үр удмыг хайрлана гэдгийг ойлгоход амархан, учир нь Бурхан олон үндэстний эцэг болгоно гэж Абрахамд амласан юм. Энэ тоог хүн шийдсэн үү, Бурхан шийдсэн үү? Хэчнээн үр удамтай байхаа хүн хянаж чадах уу? Энэ нь хүнээс шалтгаалдаг уу? “Тэнгэрийн од, далайн эрэг дээрх элс шиг” олон байх нь бүү хэл, хэд хэдэн үр удамтай байх уу, үгүй юу гэдэг нь ч хүнээс шалтгаалдаггүй. Үр хойчоо од шиг үй олон болгохыг хүсдэггүй хэн байх билээ? Харамсалтай нь, аливаа зүйл үргэлж хүссэнээр чинь болдоггүй. Хүн хэчнээн чадвар, чадамжтай бай, энэ нь хүнээс шалтгаалдаггүй; хэн ч Бурханы урьдчилан тогтоосон зүйлээс гадуур байж чадахгүй. Тэр чамд хэдий чинээ ихийг өгнө, чи төдий чинээ ихийг л авах болно: Бурхан чамд багыг өгвөл чи хэзээ ч их зүйлтэй болохгүй, Бурхан чамд ихийг өгвөл чи их зүйлтэй байгаадаа хэчнээн дургүйцээд ч нэмэргүй. Ийм байдаг биш үү? Энэ бүхэн бүгд хүнээс бус, Бурханаас шалтгаалдаг! Бурхан хүнийг захирдаг ба хэн ч үүнээс ангид байдаггүй!

Бурхан “Би чиний үр удмыг олшруулна” гэж хэлсэн нь Бурханы Абрахамтай байгуулсан гэрээ билээ. Энэ нь Абрахамд өгсөн Бурханы амлалт бөгөөд солонгон гэрээтэй адил мөнх биелэх юм. Бурхан л энэ амлалтыг биелүүлэхэд тохиромжтой, мөн биелүүлэх чадвартай. Хүн үүнд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, үүнийг хүлээн зөвшөөрдөг ч бай, үгүй ч бай, мөн үүнийг хэрхэн үзэж, үүнд хэрхэн ханддаг ч бай, энэ бүгд нь Бурханы хэлсэн үгийн дагуу нэгд нэггүй биелэх болно. Хүний хүсэл юм уу, үзэл дэх өөрчлөлтийн улмаас Бурханы үг өөрчлөгдөхгүй ба аливаа хүн, зүйл, эд юман дахь өөрчлөлтөөс болж өөрчлөгдөхгүй. Бүх зүйл үгүй болж болох ч Бурханы үг үүрд үлдэнэ. Харин ч, бүх зүйл үгүй болох өдөр нь Бурханы үг бүрэн биелэх яг тэр өдөр байдаг, учир нь Тэр бол Бүтээгч бөгөөд Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшиж, бүх зүйлийг болон амийн бүх хүчийг хянадаг билээ; Тэр оргүй хоосноос ортой зүйлийг бий болгож, ортой зүйлийг үгүй хийж чаддаг ба амьдаас үхсэн хүртэлх бүх зүйлийн хувиралт өөрчлөлтийг хянадаг, иймээс Бурханы хувьд хүний үрийг үржүүлэхээс амархан зүйл гэж үгүй. Энэ нь хүнд уран зөгнөл, үлгэр мэт сонсогддог боловч Бурханы хувьд хийхээр шийдсэн, хийх гэж амласан зүйл нь уран зөгнөл ч биш, үлгэр ч биш. Харин энэ нь Бурханы аль хэдийн харсан, гарцаагүй биелэх баримт юм. Та нар үүнийг ухамсарлаж байна уу? Абрахамын үр удам үй олон байсан гэдгийг баримтууд нотолж байна уу? Яг хэр олон байсан бэ? Бурханы хэлснээр “тэнгэрийн од, далайн эрэг дээрх элс шиг” олон уу? Тэд дэлхий дээрх бүх үндэстэн, бүс нутаг, газар орон бүрд тархсан уу? Энэ баримтыг юу биелүүлсэн бэ? Энэ нь Бурханы үгийн эрх мэдлээр биелсэн үү? Бурхан үгээ хэлснээс хойш хэдэн зуун, хэдэн мянган жилийн турш Бурханы үг үргэлжлэн биелж, байнга бодит байдал болсоор байсан; энэ нь Бурханы үгийн сүр хүч, Бурханы эрх мэдлийн баталгаа юм. Бурхан анх бүх зүйлийг бүтээхдээ гэрэл бий болтугай гэж хэлэхэд гэрэл бий болсон. Энэ нь маш хурдан болж өнгөрч, тун богино хугацаанд биелсэн, үүний биелэлт болон хэрэгжилтэд ямар ч саатал байгаагүй; Бурханы үгийн үр нөлөө нь шуурхай байсан. Аль аль нь Бурханы эрх мэдлийн илрэл байсан, гэхдээ Бурхан Абрахамыг ерөөхдөө Бурханы эрх мэдлийн мөн чанарын өөр нэг талын зэрэгцээ Бүтээгчийн эрх мэдлийн хэмжээлшгүй байдал, цаашлаад Бүтээгчийн эрх мэдлийн илүү бодитой, илүү нарийн талыг харах боломжийг хүнд олгосон юм.

Бурханыг үгээ хэлмэгц Бурханы эрх мэдэл энэ ажлыг хариуцан авч, Бурханы амаараа амласан баримт нь аажмаар бодит байдал болдог. Үүний үрээр бүх зүйлийн дунд, хавар ирэх, зүлэг ногоорох, цэцэг дэлгэрэх, мод нахиалах, шувууд жиргэх, галуу буцаж ирэх, талбай хүмүүсээр дүүрэх гэх мэтээр юм бүхэнд өөрчлөлт гарч эхэлдэг… Хавар ирснээр бүх зүйл сэргэсэн ба энэ нь Бүтээгчийн гайхалтай үйл хэрэг юм. Бурхан амлалтаа биелүүлэх үед тэнгэр газар дахь бүх зүйл Бурханы бодлын дагуу шинэчлэгдэж, өөрчлөгддөг—юу ч үүнээс ангид байдаггүй. Бурханы амнаас амлалт гарах үед бүх зүйл үүний хэрэгжилтэд үйлчилж, үүний хэрэгжилтийн төлөө жолоодуулж, бүх бүтээл Бүтээгчийн эрх мэдэл дор зохион байгуулагдан, зохицуулагдаж, тус тусын үүргээ биелүүлж, дор бүрнээ чиг үүргээ гүйцэтгэдэг. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн илрэл юм. Үүнээс чи юу олж харж байна вэ? Бурханы эрх мэдлийг чи хэрхэн мэддэг вэ? Бурханы эрх мэдэлд цар хүрээ бий юу? Цаг хугацааны хязгаар бий юу? Үүнийг тодорхой өндөртэй, тодорхой урттай гэж хэлж болох уу? Тодорхой хэмжээ, хүч чадалтай гэж хэлж болох уу? Үүнийг хүний хэмжигдэхүүнээр хэмжиж болох уу? Бурханы эрх мэдэл нь асаж унтардаггүй, ирж буцдаггүй ба Түүний эрх мэдэл хэчнээн агуу болохыг хэн ч хэмжиж чадахгүй. Хэр их цаг хугацаа өнгөрөхөөс үл хамааран Бурхан хүнийг ерөөх үед энэхүү ерөөл нь үргэлжилж, үргэлжлэл нь Бурханы хэмжээлшгүй эрх мэдлийг гэрчилж, Бүтээгчийн бөхөшгүй амийн хүчний дахин илрэлтийг удаа дараа харах боломжийг хүн төрөлхтөнд олгох болно. Түүний эрх мэдлийн илрэл бүр нь Түүний амнаас гарсан үгийн төгс үзүүлэн болж бүх зүйлд болон хүн төрөлхтөнд харагддаг. Түүнчлэн, Түүний эрх мэдлээр хэрэгжсэн бүх зүйл нь юутай ч харьцуулшгүй нарийн гоёмсог, туйлын өө сэвгүй юм. Түүний бодол, Түүний үг, Түүний эрх мэдэл болон Түүний хэрэгжүүлдэг бүх ажил бүгд харьцуулахын аргагүй сайхан дүр зураг бөгөөд бүтээлүүдийн хувьд хүн төрөлхтний хэл нь үүний ач холбогдол болон үнэ цэнийг илэрхийлэх чадваргүй гэж хэлж болно. Бурхан хүнд амлалт өгөх үед, тухайн хүний хаана амьдардаг, юу хийдэг эсэх нь, амлалтыг хүлээн авахын өмнөх, эсвэл дараах нөхцөл, мөн амьдрах орчинд нь хэр их өөрчлөлт байсан эсэх нь—Бурханд бүгд алган дээр нь байгаа мэт тодхон байдаг. Бурхан үгээ хэлсний дараа хэчнээн их хугацаа өнгөрөх нь хамаагүй Бурханы хувьд үгээ дөнгөж хэлсэн мэт л байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөнд өгсөн амлалт бүрээ бүртгэж, хянаж, биелүүлэх хүч чадал, ийм эрх мэдэл Бурханд байдаг бөгөөд тухайн амлалт нь юу ч бай, бүрэн биелэх хүртлээ хэр их хугацаа шаарддаг ч бай, бүр цаг хугацаа, газар зүй, арьс өнгөөр тодорхойлогдох хэрэгжүүлэлтийнх нь цар хүрээ хэр өргөн байдаг ч бай, энэ амлалт биелж, хэрэгжих болно, түүнчлэн хэрэгжилт, биелэлт нь Түүнээс өчүүхэн төдий ч хичээл зүтгэл шаардахгүй. Энэ нь юуг нотолдог вэ? Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын өргөн хүрээ нь бүхий л орчлон ертөнцийг болон бүхий л хүн төрөлхтнийг хянахад хангалттай. Бурхан гэрлийг бүтээсэн, гэхдээ Бурхан гэрлийг л удирддаг гэсэн үг биш, эсвэл Тэр усыг бүтээсэн учраас усыг л удирдаж, бусад бүх зүйл Бурхантай хамааралгүй байдаг гэсэн үг биш. Энэ нь буруу ойлголт биш гэж үү? Абрахамд өгсөн Бурханы ерөөл нь хэдэн зуун жилийн дараа аажмаар хүний ой ухаанаас арилсан хэдий ч Бурханы хувьд энэхүү амлалт хэвээр үлдсэн. Энэ нь мөн л хэрэгжих явцдаа байсан бөгөөд хэзээ ч зогсоогүй. Бурхан эрх мэдлээ хэрхэн хэрэгжүүлдэг болох, бүх зүйл хэрхэн зохион байгуулагдаж, зохицуулагддаг болох, энэ хугацаанд Бурханы бүтээсэн бүх зүйл дунд хэчнээн гайхалтай түүх тохиолдсон болохыг хүн хэзээ ч мэдээгүй, дуулаагүй боловч Бурханы эрх мэдлийн илэрхийлэл, үйл хэргийнх нь илчлэлийн гайхалтай хэсэг бүр бүх зүйлийн дунд уламжлагдаж, өргөмжлөгдөн, бүх зүйл Бүтээгчийн гайхалтай үйл хэргийг харуулж, энэ тухай ярьсан бөгөөд бүх зүйлийг захирах Бүтээгчийн дээд эрхийн тухай түгээмэл яригддаг түүх бүрийг бүх зүйл үүрд мөнх тунхаглах болно. Бурханы бүх зүйлийг захирдаг эрх мэдэл, мөн хүч чадал нь Бурхан цаг үргэлжид хаа сайгүй оршин байдаг гэдгийг бүх зүйлд харуулдаг. Бурханы эрх мэдэл болон хүч чадал хаа сайгүй байдгийг нүдээр үзэх үедээ чи Бурхан цаг үргэлжид газар сайгүй байдаг гэдгийг харна. Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь цаг хугацаа, газар зүй, орон зай, аливаа хүн, эд юм, зүйлээр хязгаарлагдахгүй. Бурханы эрх мэдэл болон хүч чадлын өргөн хүрээ нь хүний төсөөллийг даван гардаг; энэ нь хүн ойлгохын аргагүй, хүн төсөөлөхийн аргагүй байдаг бөгөөд хүн хэзээ ч бүрэн мэдэж авахгүй.

Зарим хүн тааж төсөөлөх дуртай, гэвч хүний төсөөлөл хэр хол хүрч чадах вэ? Энэ дэлхий ертөнцөөс даван гарч чадах уу? Хүн Бурханы эрх мэдлийн жинхэнэ байдал болон үнэн зөв байдлыг тааж төсөөлөх чадвартай юу? Хүний таамаг, төсөөлөл нь Бурханы эрх мэдлийн тухай мэдлэгтэй болгох чадвартай юу? Тэдгээр нь Бурханы эрх мэдлийг үнэхээр үнэлж, үүнд захирагдахад хүмүүсийг хүргэж чадах уу? Хүний таамаг болон төсөөлөл нь зөвхөн хүний оюун ухааны бүтээл бөгөөд Бурханы эрх мэдлийн талаарх хүний мэдлэгт өчүүхэн төдий ч тус нэмэр, үр ашиггүй гэдгийг баримтууд баталдаг. Шинжлэх ухааны уран зөгнөлийг уншаад, зарим хүн сарыг төсөөлж, одод ямар вэ гэдгийг төсөөлж чаддаг. Гэсэн ч энэ нь, хүн Бурханы эрх мэдлийн тухай ямар нэгэн ойлголттой гэсэн үг биш юм. Хүний төсөөлөл нь зүгээр л төсөөлөл юм. Эдгээр зүйлийн баримтуудаас, өөрөөр хэлбэл, Бурханы эрх мэдэлтэй холбогдох эдгээрийн холбооноос хүн юуг ч огт ухаардаггүй. Чи саран дээр очсон байлаа гээд яах юм бэ? Энэ нь Бурханы эрх мэдлийн талаар олон хэмжээст ойлголттойг чинь харуулах уу? Энэ нь Бурханы эрх мэдэл болон хүч чадлын өргөн хүрээг төсөөлж чадна гэдгийг чинь харуулах уу? Хүний таамаг, төсөөлөл нь Бурханы эрх мэдлийг мэдэх боломж олгож чадахгүй юм хойно, хүн яах ёстой вэ? Хамгийн ухаалаг сонголт бол таамаглаж, төсөөлөхгүй байх, өөрөөр хэлбэл, Бурханы эрх мэдлийг мэдэх тухайд хүн хэзээ ч төсөөлөлдөө найдаж, таамагтаа түшиглэх ёсгүй юм. Би энд та нарт юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадал, Бурханы ялгамж чанар, Бурханы мөн чанарын тухай мэдлэгт төсөөлөлдөө найдсанаар хүрч чадахгүй. Бурханы эрх мэдлийг мэдэхийн тулд чи төсөөлөлдөө найдаж болохгүй болохоор ямар арга замаар Бурханы эрх мэдлийн талаарх жинхэнэ мэдлэгийг олж авч чадах вэ? Чи Бурханы үгийг идэж, ууснаар, Бурханы үгийг нөхөрлөж, туулснаар аажмаар Бурханы эрх мэдлийн талаар туршлага, баталгаажуулалттай болж, улмаар энэ тухай шат дараатай ойлголт, нэмэлт мэдлэгийг олж авах болно. Энэ нь Бурханы эрх мэдлийн тухай мэдлэгт хүрэх цорын ганц зам юм; ямар ч дөт зам байхгүй. Та нараас битгий төсөөл гэж гуйж байгаа нь сүйрлийг чинь хүлээлгэн зүгээр суулгах юм уу юу ч хийлгэхгүй байхтай адилгүй. Бодож, төсөөлөхдөө уураг тархиа ашиглахгүй байна гэдэг нь таамаглахад логик ашиглахгүй, дүн шинжилгээ хийхэд мэдлэг ашиглахгүй, шинжлэх ухааныг үндэслэл болгон ашиглахгүй байх явдал бөгөөд үүний оронд Бурханы үг, үнэн болон амьдралд чинь тулгарч байгаа бүх зүйлээр дамжуулан чиний итгэдэг Бурханд эрх мэдэл бий гэдгийг ухамсарлаж, бататгаж, баталгаажуулах, мөн Бурхан хувь заяаг чинь захирдгийг, Түүний хүч чадал цаг үргэлж жинхэнэ Бурхан Өөрөө гэдгийг нь нотолдог болохыг баталгаажуулах явдал юм. Аливаа хүн Бурханы тухай ойлголтыг олж авах цорын ганц арга энэ билээ. Зарим нь энэ зорилгод хүрэх хялбар арга зам олмоор байна гэдэг, гэхдээ та нар ийм хялбар арга замыг бодож олсон уу? Бодох хэрэг байхгүй гэдгийг чамд Би хэлье: Өөр ямар ч арга зам байхгүй! Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг илэрхийлдэг үг, хийдэг зүйл бүрээр нь дамжуулан чин сэтгэлээсээ, тууштайгаар мэдэж, бататгана гэдэг цорын ганц арга зам юм. Энэ нь Бурханыг мэдэх цорын ганц зам. Учир нь Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох болон Бурханы бүх зүйл хөндий, хоосон биш—харин бодитой билээ.

Бүх зүйл болон амьтдыг Бүтээгч хянаж, захирдаг баримт нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ оршин тогтнолыг илтгэдэг

Үүний адилаар, Иовыг ерөөсөн Еховагийн ерөөл Иовын Номд бичигдсэн. Бурхан Иовд юу хайрласан бэ? “Иймээс Ехова Иовын сүүлчийн өдрүүдийг эхэн үеэс нь илүүгээр ерөөжээ: учир нь тэр арван дөрвөн мянган хонь, зургаан мянган тэмээ, нэг мянган буулгат хос шар, мөн нэг мянган эм илжигтэй байлаа” (Иов 42:12). Хүний харах өнцгөөс бол Иовд өгсөн эдгээр зүйл юу байсан бэ? Эдгээр нь хүний эд хөрөнгө байсан уу? Эдгээр хөрөнгөтэй байснаар Иов тухайн эрин үед маш баян байх байсан биш үү? Тэгвэл тэр ийм эд хөрөнгийг яаж олж авсан бэ? Юу түүнийг хөрөнгөжүүлсэн бэ? Бурханы ерөөлийн ачаар Иов эдгээрийг эзэмших болсон гэдэг нь тодорхой юм. Эдгээр хөрөнгийг Иов хэрхэн үзэж, Бурханы ерөөлд хэрхэн хандаж байсан гэдэг нь энд бидний ярилцах зүйл биш. Бурханы ерөөлийн тухайд, бүх хүн Бурханаар ерөөгдөх гэж өдөр шөнөгүй хүсэн хүлээдэг боловч насан туршдаа хэр их хөрөнгө олж авч чадах, мөн Бурханы ерөөлийг хүртэж чадах эсэх нь хүний мэдлийн хэрэг биш—энэ бол маргашгүй баримт билээ! Хүнд хүссэн эд хөрөнгөө хайрлаж, адис хүртэх боломжийг хүссэнээрээ олгох эрх мэдэл, хүч чадал Бурханд байдаг боловч Бурханы ерөөлд зарчим гэж бий. Ямар хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг вэ? Мэдээж, Өөртөө таалагдсан хүмүүсийг ерөөдөг! Абрахам, Иов хоёрын хэн хэнийг нь Бурхан ерөөсөн, гэхдээ тэдний хүлээн авсан ерөөл адилхан байгаагүй. Бурхан Абрахамыг элсний ширхэг болон одод шиг олон үр удамтай болог гэж ерөөсөн. Бурхан Абрахамыг ерөөх үедээ нэг хүний үр удам болон нэг үндэстнийг хүчирхэг, амжилттай болгосон. Ийнхүү, бүх зүйл, амьтдын дундаас Бурханы амьсгалаар амьсгалсан хүн төрөлхтнийг Бурханы эрх мэдэл захирсан юм. Бурханы эрх мэдлийн дээд эрх дор энэ хүн төрөлхтөн Бурханы шийдсэн цар хүрээн дотор, Бурханы шийдсэн хурдцын дагуу өсөн үржиж, оршин тогтносон. Ялангуяа энэ үндэстний амьдрах чадвар, өсөж үржих түвшин, наслалт нь бүгд Бурханы зохицуулалтын нэг хэсэг байсан бөгөөд энэ бүхний зарчим нь тэр чигтээ Бурханы Абрахамд өгсөн амлалтад үндэслэж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, нөхцөл байдлаас үл хамааран Бурханы амлалт Түүний эрх мэдлийн ивээл дор саадгүй хэрэгжиж, биелэх болно. Бурханы Абрахамд өгсөн амлалтын дагуу, дэлхий ертөнцийн өөрчлөлт, эрин үе, хүн төрөлхтний туулсан гай гамшгаас үл хамааран, Абрахамын үр удам газрын хөрснөөс арчигдах эрсдэлд орохгүй бөгөөд тэдний үндэстэн мөхөхгүй байх байсан юм. Харин Иовыг ерөөсөн Бурханы ерөөл нь түүнийг асар баян болгосон. Бурхан түүнд амьд, амьсгалдаг сүрэг олон амьтан өгсөн бөгөөд тэдгээрийн тоо толгой, өсөн үржих хурд, амьдрах чадвар, өөх таргынх нь хэмжээ гэх мэт нарийн ширийн зүйлийг нь мөн л Бурхан хянаж байсан юм. Энэ амьтад ярих чадваргүй байсан боловч мөн л Бүтээгчийн зохицуулалтын нэг хэсэг байсан бөгөөд тэдгээрийг зохицуулах Бурханы зохицуулалтын цаад зарчим нь Иовд амласан Бурханы ерөөлд суурилж байсан юм. Абрахам, Иов хоёрт өгсөн Бурханы ерөөлд амласан зүйлс нь өөр өөр байсан боловч Бүтээгчийн бүх зүйл, амьтдыг захирах эрх мэдэл нь нэгэн адил байсан билээ. Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын бүх нарийн учир нь Абрахам, Иов хоёрт өгсөн өөр өөр амлалт, ерөөлд нь илэрхийлэгдсэн байдаг бөгөөд Бурханы эрх мэдэл нь хүний төсөөллөөс хол давуу гэдгийг хүн төрөлхтөнд дахин нэг удаа харуулдаг. Хүн Бурханы эрх мэдлийг мэдье гэвэл зөвхөн Бурханы үгээс, мөн Бурханы ажлыг туулснаар л мэдэж авч болно гэдгийг эдгээр нарийн ширийн зүйл хүн төрөлхтөнд дахин нэг удаа хэлдэг билээ.

Бүх зүйлийг захирах Бурханы эрх мэдэл нь нэг баримтыг харах боломжийг хүнд олгодог: Бурханы эрх мэдэл “Бурханыг гэрэл бий бол гэхэд гэрэл бий болж, Огторгуй бий бол гэхэд огторгуй бий болж, Газар бий бол гэхэд газар бий болсон” гэдэг үгэнд биеллээ олоод зогсохгүй, цаашилбал гэрлийг үргэлжлүүлж, огторгуйг үгүй болохоос сэргийлж, газрыг үүрд уснаас салангид байлгах үед нь болон гэрэл, огторгуй, газар зэрэг бүтээсэн бүтээлээ захирч, удирдах явц дахь нарийн ширийн үйл хэрэгт нь ч биеллээ олдог юм. Хүн төрөлхтөнд өгсөн Бурханы ерөөлөөс та нар өөр юуг олж харж байна вэ? Мэдээж, Абрахам, Иов хоёрыг ерөөснийхөө дараа Бурхан алхаагаа зогсоогоогүй, учир нь Тэр эрх мэдлээ дөнгөж хэрэгжүүлж эхэлсэн байсан ба үг бүрээ бодит байдал болгож, Өөрийн ярьсан нарийн учир нэг бүрийг биелүүлэхээр зорьсон, иймээс дараагийн жилүүдэд нь Тэр зорьсон бүх зүйлээ үргэлжлүүлэн хийсэн. Бурхан эрх мэдэлтэй тул бүх зүйл, эд юмсыг хэрэгжүүлэхийн тулд үг л хэлээд, хуруугаа ч хөдөлгөх хэрэггүй байдаг мэт хүнд санагддаг байх. Ингэж төсөөлнө гэдэг жаахан хөгийн юм! Хэрвээ чи, үг ашиглан хүнтэй байгуулсан Бурханы гэрээний талаар болон үг ашиглан Бурханы биелүүлсэн бүх зүйлийн талаар өрөөсгөл бодолтой байж, Бурханы эрх мэдлийн захиралтад байгаа бүх зүйлийн оршин тогтнолын олон янзын шинж тэмдэг, баримтыг харж чадахгүй бол Бурханы эрх мэдлийн талаарх ойлголт чинь хэтэрхий хоосон, хөгийн байгаа хэрэг! Хүн Бурханыг ингэж төсөөлдөг бол Бурханы талаарх мэдлэг нь эцсийн оролдлогодоо очиж, мухардалд хүрсэн гэж хэлэхээс аргагүй, учир нь хүний төсөөлдөг Бурхан бол эрх мэдэл эзэмшсэн Бурхан бус, тушаал буулгадаг машин юм. Абрахам, Иов хоёрын жишээнээс чи юу олж харсан бэ? Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын бодитой талыг харсан уу? Бурхан Абрахам, Иов хоёрыг ерөөснийхөө дараа байгаа газартаа үлдээгүй, бас гарах үр дүнг нь харахаар хүлээнгээ Өөрийн элчүүдийг ажиллуулаагүй. Харин ч Бурханыг үгээ айлдмагц, Бурханы эрх мэдлийн удирдамж дор бүх зүйл Бурханы хийх гэж зорьсон ажилтай нийцэж эхэлсэн бөгөөд Бурханы шаардсан хүмүүс, зүйлс болон эд юмс бэлтгэгдсэн байсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы амнаас үг гармагц бүхий л газар нутаг даяар Түүний эрх мэдэл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд Тэрээр Абрахам болон Иовд өгсөн амлалтаа хэрэгжүүлж, биелүүлэх замаа тавих зуураа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн алхам, гол үе шат болгондоо шаардагдах бүх зүйлийг зохих ёсоор төлөвлөж, бэлтгэдэг. Энэ хугацаанд Бурхан Өөрийн элч нарыг төдийгүй, бүтээсэн бүх зүйлээ удирдан жолоодсон. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы хэрэгжүүлсэн эрх мэдлийн цар хүрээ дотор элч нар төдийгүй бүх зүйл хамрагдаж байсан ба биелүүлэх гэж зорьсон ажлаа гүйцэтгэхийн тулд Тэр эдгээрийг удирдан жолоодсон; ийм тодорхой арга замаар Бурханы эрх мэдэл хэрэгжсэн юм. Зарим хүн үзэл бодолдоо Бурханы эрх мэдлийн талаар дараах ойлголттой байдаг: Бурханд эрх мэдэл байгаа, Бурханд хүч чадал байгаа, иймээс Бурхан гуравдагч тэнгэрт юм уу, тогтсон газраа л байх хэрэгтэй, тодорхой нэгэн ажил хийх хэрэггүй, Бурханы ажил бүхэлдээ бодол дотор нь гүйцэлддэг. Бас Бурхан Абрахамыг ерөөсөн ч гэсэн, Түүнд юу ч хийх хэрэг байгаагүй бөгөөд үгээ хэлэх төдийхөн л хангалттай байсан гэж зарим нэг хүн боддог байж магад. Ийм зүйл үнэхээр тохиолдсон уу? Мэдээж үгүй! Хэдийгээр Бурхан эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшдэг боловч эрх мэдэл нь хий хоосон бус, жинхэнэ, бодитой байдаг. Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын жинхэнэ, бодит байдал нь Түүний бүх зүйлийг бүтээх, бүх зүйлийг хянах мөн хүн төрөлхтнийг удирдаж, чиглүүлэх үйл явцад нь аажмаар илчлэгдэн, биеллээ олдог. Хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлийг захирах Бурханы арга барил, харах өнцөг, нарийн учир бүр, мөн Түүний хэрэгжүүлсэн бүх ажил, бүх зүйлийн талаарх Түүний ойлголт—эдгээр нь бүгд Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь хоосон үг биш гэдгийг яг таг нотолдог. Түүний эрх мэдэл, хүч чадал бүх зүйл дээр байнга харагдаж, илчлэгддэг. Эдгээр илрэл, илчлэл нь Бурханы эрх мэдлийн бодит оршин тогтнолыг өгүүлдэг, учир нь Тэр агшин тутамд Өөрийн эрх мэдэл, хүч чадлаар ажлаа үргэлжлүүлж, бүх зүйлийг удирдаж, захирдаг бөгөөд Түүний хүч чадал, эрх мэдлийг тэнгэрэлч нар юм уу Бурханы элч нар орлож чадахгүй юм. Абрахам, Иов хоёрт ямар ерөөл хайрлахаа Бурхан шийдсэн—энэ нь Бурханаас хамаарсан. Хэдийгээр Бурханы элч нар Абрахам болон Иов дээр биечлэн очсон боловч үйлдэл нь Бурханы тушаалын дагуу, Бурханы эрх мэдлийн дор, мөн Бурханы дээд эрхийн дор байсан. Хүмүүс, Библийн тэмдэглэлээс Бурханы элч нар Абрахам дээр зочилсныг мэдэх бөгөөд харин Ехова Бурханы аливааг биечлэн хийж байхыг нь хараагүй боловч үнэндээ хүч чадал, эрх мэдлийг үнэхээр хэрэгжүүлдэг цорын ганц Нэгэн бол Бурхан Өөрөө бөгөөд энэ нь ямар ч хүний эргэлзээг тэвчихгүй! Тэнгэрэлч болон элч нар агуу хүч чадлыг эзэмшиж, гайхамшгуудыг үйлдэх юм уу Бурханы даалгасан зарим зүйлийг хэрэгжүүлснийг чи харсан ч гэсэн, тэдний үйлдэл ердөө л Бурханы даалгаврыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө байдаг бөгөөд Бурханы эрх мэдлийн илрэл яавч биш—бүх зүйлийг бүтээж, захирах Бүтээгчийн эрх мэдэл ямар ч хүн, эд юманд байхгүй, тэд үүнийг эзэмшдэггүй. Иймээс ямар ч хүн, эд юм Бүтээгчийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх юм уу харуулж чадахгүй.

Бүтээгчийн эрх мэдэл хувиршгүй ба халдашгүй

Бичвэрийн энэ гурван хэсгээс та нар юу ойлгосон бэ? Бурханд эрх мэдлээ хэрэгжүүлдэг зарчим байдгийг та нар харав уу? Жишээлбэл, Бурхан хүнтэй гэрээ байгуулахын тулд солонгыг ашиглаж, дэлхий ертөнцийг сүйрүүлэхэд дахин хэзээ ч үер ашиглахгүй гэдгээ хүнд хэлэхийн тулд үүлэн дунд солонгыг тавьсан. Өнөөдөр хүмүүсийн хардаг солонго нь Бурханы амаараа хэлсэн солонготой бас л адилхан уу? Үүний шинж чанар, утга учир өөрчлөгдсөн үү? Өөрчлөгдөөгүй гэдэг нь ямар ч эргэлзээгүй. Энэ үйлдлийг хэрэгжүүлэхийн тулд Бурхан эрх мэдлээ ашигласан ба хүнтэй байгуулсан гэрээ нь өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсэн, энэхүү гэрээ өөрчлөгдөх цаг үе нь мэдээж Бурханаас хамаарна. Бурхан “Би үүлэнд солонго татуулах болно” гэж хэлснийхээ дараа энэ гэрээг өнөөдрийг хүртэл үргэлж мөрдөж ирсэн. Үүнээс чи юуг олж харж байна вэ? Бурхан эрх мэдэл, хүч чадалтай ч гэсэн, үйлдэлдээ маш нягт нямбай, зарчимч байж, хэлсэн үгэндээ хүрдэг. Түүний хатуу чанд байдал болон үйлдлийн зарчмууд нь Бүтээгчийн халдашгүй байдал болон Бүтээгчийн эрх мэдлийн даван туулшгүй байдлын илрэл юм. Бурхан дээдийн дээд эрх мэдлийг эзэмшдэг, бүх зүйл Түүний эрх мэдэл дор байдаг, бүх зүйлийг захирах хүч чадал Түүнд байдаг хэдий ч Бурхан хэзээ ч Өөрийн төлөвлөгөөг нурааж, тасалдуулж байгаагүй бөгөөд эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх болгондоо Өөрийнхөө зарчмыг чанд баримталж, амаараа хэлсэн зүйлээ яг таг дагаж, төлөвлөгөөнийхөө алхмууд болон зорилгыг дагадаг. Бурханы захирдаг бүх зүйл Бурханы эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмуудыг ч мөн дуулгавартай дагадаг ба Түүний эрх мэдлийн зохицуулалтаас зугтдаг ямар ч хүн, зүйл гэж үгүй, мөн тэд Түүний эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмуудыг өөрчилж чадахгүй гэдгийг хэлэх нь илүүц юм. Бурханы нүдээр бол, ерөөгдсөн хүмүүс Түүний эрх мэдлээр бий болсон сайн хувь заяаг хүртэж, хараагдсан хүмүүс Бурханы эрх мэдлийн улмаас шийтгэлээ хүлээдэг. Бурханы эрх мэдлийн дээд эрхэн дор, эрх мэдлийнх нь хэрэгжилтээс ангид ямар ч хүн юм уу зүйл байдаггүй, тэд Түүний эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмуудыг ч өөрчилж чадахгүй. Бүтээгчийн эрх мэдэл нь аливаа хүчин зүйлийн өөрчлөлтөөр хувирдаггүй, тэрчлэн Түүний эрх мэдлийн хэрэгжих зарчмууд нь ямар ч шалтгааны улмаас өөрчлөгддөггүй. Тэнгэр, газарт асар их өөрчлөлт гарч болох ч Бүтээгчийн эрх мэдэл өөрчлөгдөхгүй; бүх зүйл үгүй болж болох ч Бүтээгчийн эрх мэдэл хэзээ ч алга болохгүй. Энэ бол Бүтээгчийн хувиршгүй, халдашгүй эрх мэдлийн мөн чанар бөгөөд энэ нь чухамдаа Бүтээгчийн цор ганц байдал юм!

Дараах үг Бурханы эрх мэдлийг мэдэхэд амин чухал бөгөөд эдгээрийн утга учрыг доорх нөхөрлөлд өгүүлсэн юм. Бичвэрийг үргэлжлүүлэн уншицгаая.

4. Бурханы Сатанд өгсөн тушаал

Иов 2:6 Тэгээд Ехова Сатанд хандан, “Харагтун, тэр чиний гарт байна; харин түүний аминд л бүү хүр” гэв.

Сатан хэзээ ч Бүтээгчийн эрх мэдлийг зөрчиж зүрхлээгүй ба үүний ачаар бүх зүйл дэг журамтай амьдардаг

Энэ бол Иовын Номоос авсан эшлэл бөгөөд энэ үгэн дэх “тэр” гэдэг нь Иовыг хэлж байгаа юм. Хэдий товчхон ч энэ өгүүлбэр нь олон асуудлыг тодорхой болгодог. Энэ нь Бурхан, Сатан хоёрын тодорхой харилцан яриаг дүрслэн, Бурханы үгийн бай нь Сатан байсан гэдгийг бидэнд хэлдэг. Мөн Бурханы хэлсэн зүйлийг тусгайлан тэмдэглэсэн байдаг. Бурханы үг нь Сатанд өгсөн захирамж, тушаал байсан. Энэ тушаалын онцгой нарийн учир нь Иовын амийг хэлтрүүлэхтэй холбоотой бөгөөд энд Бурхан, Сатаны Иовд үзүүлэх хандлагад хязгаар тогтоосон—Сатан Иовын амийг хэлтрүүлэх ёстой болсон юм. Энэ өгүүлбэрээс бидний мэдэж авах эхний зүйл бол эдгээр нь Бурханы Сатанд хэлсэн үг байжээ. Иовын Номын эх бичвэрт энэ үгийн цаад шалтгааныг бидэнд өгүүлсэн байдаг: Сатан Иовыг буруутгахыг хүссэн тул түүнийг сорихоосоо өмнө Бурханы зөвшөөрлийг авах ёстой болсон. Иовыг сорих хүсэлтэд нь зөвшөөрөл олгохдоо Сатанд Бурхан дараах болзлыг тавьсан: “Иов чиний гарт байна, харин түүний аминд л бүү хүр.” Эдгээр үгийн шинж чанар юу вэ? Эдгээр нь мэдээж захирамж, тушаал юм. Эдгээр үгийн шинж чанарыг чи ойлгосон тул энэ тушаалыг буулгасан Нэгэн бол Бурхан, тушаалыг хүлээн авч, дуулгавартай дагасан нэгэн нь Сатан байсан гэдгийг мэдээж бас ухаарах ёстой. Эдгээр үгийг хэн ч уншсан гэсэн энэ тушаалд, Бурхан, Сатан хоёрын харилцаа илэрхий байдаг гэдгийг хэлэх нь илүүц билээ. Мэдээж энэ нь бас, Судар дахь Бурхан, Сатан хоёрын харилцан ярианы тэмдэглэлд байсан сүнсний ертөнц дэх Бурхан, Сатан хоёрын харилцаа, Бурхан, Сатан хоёрын ялгамж чанар, байр суурийн ялгаа бөгөөд өнөөг хүртэл энэ нь Бурхан, Сатан хоёрын ялгамж чанар, байр суурийн илэрхий ялгааг хүн мэдэж авч болох тодорхой жишээ ба бичгэн тэмдэглэл юм. Энэ үед, эдгээр үгийн тэмдэглэл нь Бурханы ялгамж чанар болон байр суурийн талаарх хүн төрөлхтний мэдлэгт чухал баримт бичиг бөгөөд энэ нь Бурханы талаарх хүн төрөлхтний мэдлэгийг чухал мэдээллээр хангадаг. Сүнсний ертөнц дэх Бүтээгч, Сатан хоёрын энэ харилцан яриагаар дамжуулан хүн Бүтээгчийн эрх мэдлийн дахин нэг тодорхой агуулгыг ойлгож чаддаг. Эдгээр үг нь Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдлийн бас нэгэн гэрчлэл юм.

Гаднаа бол эдгээр нь Ехова Бурхан, Сатан хоёрын харилцан яриа. Эдгээрийн мөн чанар нь гэвэл, Ехова Бурханы ярьж буй хандлага, байр суурь нь Сатанаас дээгүүр байсан явдал билээ. Өөрөөр хэлбэл, Ехова Бурхан захирсан өнгөөр Сатанд тушааж, Иов аль хэдийн гарт нь орсон ба Иовд хүссэнээрээ хандаж болно, гэхдээ Иовын амийг л авч болохгүй хэмээн Сатанд юу хийх ёстой, юу хийх ёсгүйг нь хэлж байна. Цаад санаа нь гэвэл, Иовыг Сатаны гарт өгсөн боловч амийг нь Сатанд өгөөгүй; Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр хэн ч Иовын амийг Бурханы гараас авч чадахгүй. Бурханы хандлага Сатанд өгсөн энэ тушаалд тодорхой илэрхийлэгдсэн ба энэ тушаал нь мөн Ехова Бурханы Сатантай ярилцдаг байр суурийг илэрхийлж, илчилдэг. Энд Ехова Бурхан дан ганц гэрэл, агаар, бүх зүйл, амьтдыг бүтээсэн Бурханы, бүх зүйл, амьтдыг захирдаг Бурханы байр суурийг баримтлаад зогсохгүй, хүн төрөлхтнийг захирч, Үхэгсдийн орныг захирдаг Бурханы, мөн амьтай бүх зүйлийн үхэл амьдралыг хянадаг Бурханы байр суурийг баримталдаг. Сүнсний ертөнцөд Бурханаас өөр хэн Сатанд ийм тушаал гаргаж зүрхлэх билээ? Яагаад Бурхан Сатанд биечлэн тушаал өгсөн бэ? Учир нь хүний амь, тэр дундаа Иовын амийг ч Бурхан захирдаг. Бурхан Иовын амийг авах, аминд нь хор хөнөөл учруулахыг Сатанд зөвшөөрөөгүй, Сатанд Иовыг сорихыг зөвшөөрөхдөө ч онцгойлон тэрхүү тушаалыг буулгахаа умартаагүй бөгөөд Иовын амийг авахгүй байхыг Сатанд дахин нэгэнтээ тушаасан байдаг. Сатан хэзээ ч Бурханы эрх мэдлийг зөрчиж зүрхлээгүй, мөн цаашлаад Бурханы тушаал болон онцгой захирамжуудыг үргэлж анхааралтай сонсож, дуулгавартай даган, эдгээрийг хэзээ ч үл тоож зүрхлээгүй ба Бурханы аливаа зарлигийг дур мэдэн өөрчилж мэдээж зүрхлээгүй. Энэ нь Бурханы Сатанд тогтоож өгсөн хязгаар тул Сатан эдгээр хязгаарыг хэзээ ч давж зүрхлээгүй. Бурханы эрх мэдлийн сүр хүч энэ биш гэж үү? Бурханы эрх мэдлийн гэрчлэл энэ биш гэж үү? Бурханд хэрхэн хандаж, Бурханыг хэрхэн үзэх талаар Сатан хүн төрөлхтнөөс илүү тодорхой мэддэг тул сүнсний ертөнц дэх Бурханы эрх мэдэл, байр суурийг маш тодорхой харж, Бурханы эрх мэдлийн сүр хүч болон Түүний эрх мэдлийн хэрэгжилтийн цаад зарчмуудыг илүү гүн гүнзгий ухамсарладаг. Сатан эдгээрийг үл ойшоож огтхон ч зүрхэлдэггүй бөгөөд ямар нэг байдлаар зөрчиж зүрхэлдэггүй, мөн Бурханы эрх мэдлийг зөрчих ямар ч зүйл хийдэггүй, ямар нэгэн байдлаар Бурханы уур хилэнг сорьж ч зүрхэлдэггүй. Хэдийгээр ёрын муу, биеэ тоосон уг чанартай боловч Сатан өөрт нь зориулж Бурханы тогтоосон зааг, хязгаарыг хэзээ ч давж зүрхлээгүй. Мянга мянган жилийн турш Сатан эдгээр зааг хязгаарыг чанд мөрдөж, Бурханы өгсөн бүх тушаал, зарлигийг мөрдсөн бөгөөд хэзээ ч энэ хэм хэмжээг давж зүрхлээгүй. Сатан хэдий хорлонтой боловч ялзарсан хүн төрөлхтнөөс хамаагүй ухаалаг; тэр Бүтээгчийн ялгамж чанарыг болон өөрийн хил хязгаарыг мэддэг. Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь Сатаны зөрчиж чадахгүй тэнгэрийн зарлиг гэдгийг, мөн Бурханы эрх мэдэл болон цор ганц байдлаас л улбаалан бүх зүйл дэг журамтай байдлаар өөрчлөгдөж, үржиж олшрон, хүн төрөлхтөн Бурханы тогтоосон замналаар амьдарч, өсөн үржиж чаддаг бөгөөд ямар ч хүн юм уу эд юм энэ дэг журмыг нураах чадваргүй, ямар ч хүн юм уу, эд юм энэ хуулийг өөрчлөх чадваргүй гэдгийг Сатаны “хүлцэнгүй” үйлдлээс харж болно—учир нь эдгээр нь бүгд Бүтээгчийн гараас, Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосноор, Бүтээгчийн эрх мэдлээс гарсан.

Бүтээгчийн ялгамж чанартай Бурханд л цор ганц эрх мэдэл байдаг

Сатаныг онцгой ялгамж чанартай болохоор нь маш олон хүн түүний янз бүрийн талын илрэлийг хүчтэй сонирхох болсон. Гайхамшиг үзүүлж, хүн төрөлхтний хийх боломжгүй зүйлсийг хийх чадвартай болохоор нь Сатаныг бас Бурхан шиг эрх мэдэл эзэмшдэг гэж боддог мунхаг хүмүүс ч олон байдаг. Иймээс хүн төрөлхтөн Бурханыг шүтэн мөргөхийн сацуу зүрх сэтгэлдээ Сатанд ч бас орон зай үлдээж, тэр ч бүү хэл Сатаныг Бурхан хэмээн шүтдэг. Энэ хүмүүс хөөрхийлөлтэй агаад жигшмээр. Тэд мэдлэггүй учраас хөөрхийлөлтэй ба тэрс үзэл, төрөлхийн ёрын муу мөн чанарынхаа улмаас жигшүүртэй. Одоо та нарт, эрх мэдэл гэж юу болох, энэ нь юуг бэлгэдэж, юуг төлөөлдөг болохыг хэлэх шаардлагатай мэт Надад санагдаж байна. Ерөнхийд нь ярихад, Бурхан Өөрөө эрх мэдэл юм, Бурханы эрх мэдэл Өөрийнх нь дээдийн дээд байдал, мөн чанарыг бэлгэддэг ба Бурханы Өөрийн эрх мэдэл нь Бурханы байр суурь, ялгамж чанарыг төлөөлдөг. Ийм байхад Сатан өөрийгөө Бурхан гэж хэлж зүрхлэх үү? Сатан өөрийгөө бүх зүйлийг бүтээсэн, бүхнийг захирдаг гэж хэлж зүрхэлдэг үү? Мэдээж үгүй! Учир нь Сатан бүх зүйлийг бүтээх чадваргүй; өдийг хүртэл тэр Бурханы бүтээлээс нэг ч атугай зүйлийг бүтээж байсан удаагүй бөгөөд ямар нэг амьтай зүйлийг бүтээж үзээгүй. Учир нь түүнд Бурханы эрх мэдэл байхгүй, Бурханы байр суурь, ялгамж чанарыг хэзээ ч эзэмших боломжгүй бөгөөд энэ нь түүний мөн чанараар тодорхойлогддог. Түүнд Бурхантай адил хүч чадал бий юу? Мэдээж үгүй! Сатаны үйл, үзүүлсэн гайхамшгийг бид юу гэж нэрлэдэг вэ? Энэ нь хүч чадал уу? Үүнийг эрх мэдэл гэж нэрлэж болох уу? Мэдээж үгүй! Сатан хорон муу урсгалыг удирдаж, Бурханы ажлыг бүх талаар үймүүлж, доголдуулж, саад болдог. Сүүлийн хэдэн мянган жилд хүн төрөлхтнийг ялзруулж, зовоож, хүнийг урхидаж, мэхлэн доройтолд оруулж, хүнийг үхлийн сүүдэрт хөндий рүү явуулахын тулд Бурханыг голоход хүргэснээс бусдаар Сатан хүнд дурсагдаж, сайшаагдаж, нандигнамаар зүйл өчүүхэн төдийхнийг ч хийсэн гэж үү? Сатан эрх мэдэл, хүч чадал эзэмшдэг байсан бол хүн төрөлхтнийг ялзруулах байсан уу? Сатан эрх мэдэл, хүч чадал эзэмшдэг байсан бол хүн төрөлхтнийг хорлох байсан уу? Хэрвээ Сатан эрх мэдэл, хүч чадал эзэмшдэг байсан бол хүн төрөлхтөн Бурханыг орхиж, үхэл рүү явах байсан уу? Сатанд ямар ч эрх мэдэл, хүч чадал байдаггүй болохоор хийдэг бүхнийх нь мөн чанарыг бид юу гэж дүгнэх хэрэгтэй вэ? Сатаны хийдэг бүхнийг шалихгүй заль мэх гэж тодорхойлдог хүмүүс бий, гэхдээ тийм тодорхойлолт төдийлөн зохистой биш гэж Би боддог. Хүн төрөлхтнийг ялзруулсан түүний муу үйл нь шалихгүй заль мэх гэж үү? Иовыг хэрцгийлсэн Сатаны муу ёрын хүч болон түүнийг хэрцгийлж, залгих гэсэн догшин хүсэл нь шалихгүй заль мэх төдийхнөөр хийгдсэн байж хэрхэвч таарахгүй. Эргээд харвал, уул толгодоор хааяагүй таран бэлчсэн Иовын мал сүрэг хормын төдийд үгүй болсон; Иовын их хөрөнгө агшин зуурын төдийд алга болсон. Үүнийг шалихгүй заль мэх төдийхнөөр хийж болно гэж үү? Сатаны хийдэг бүхний уг чанар нь хохироох, үймүүлэх, устгах, хорлох, муу ёр, хорлонт байдал, харанхуй гэх мэт сөрөг нэр томьёотой таарч, нийцдэг тул шударга бус, ёрын муу бүх тохиолдол нь Сатаны үйлтэй нягт холбоотой, Сатаны муу ёрын мөн чанараас салшгүй байдаг. Сатан хэчнээн “хүчирхэг” ч бай, хэчнээн давлиун, амбицтай ч бай, хэчнээн их хор хохирол учруулах чадалтай ч бай, хүнийг ялзруулж, урхидах арга барил нь хэчнээн ч өргөн хүрээтэй бай, хүнийг айлган сүрдүүлэх заль мэх, явуулга нь хэчнээн ч ухаалаг бай, оршин тогтнодог хэлбэр нь хэчнээн ч хувирамтгай бай хамаагүй, тэр хэзээ ч ямар нэгэн амьд зүйлийг бүтээж чадаагүй, хэзээ ч бүх зүйлийн оршин тогтнолын хууль, дүрмийг тогтоож чадаагүй, бас амьтай, амьгүй аливаа эд юмыг хэзээ ч удирдаж, захирч чадаагүй юм. Орчлон ертөнц, өргөн уудам газар нутаг даяар, түүнээс төрж, түүнээс болж оршин тогтнодог нэг ч хүн, нэг ч эд юм байхгүй; түүнд захируулж, удирдуулдаг нэг ч хүн, нэг ч юм байхгүй. Харин ч эсрэгээрээ, тэр Бурханы эрх мэдэл дор амьдрах ёстойгоор барахгүй Бурханы бүх тушаал, захирамжийг дуулгавартай дагах ёстой. Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр газар дээрх дусал ус юм уу элсний ширхэгт хүрэх ч Сатанд хэцүү; Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөн байтугай газар дээрх шоргоолжийг ч хөдөлгөх эрх чөлөө Сатанд байхгүй. Бурханы нүдээр бол Сатан, уулын сараана цэцэгс, агаарт нисэх шувууд, тэнгисийн загас, хөрс шороон дээрх өтнөөс ч дорд. Бүх зүйлийн дундах түүний үүрэг гэвэл бүх зүйлд болон хүн төрөлхтөнд үйлчилж, бас Бурханы ажил болон удирдлагын төлөвлөгөөнд үйлчлэх явдал юм. Түүний уг чанар хэчнээн ч хорлонтой, мөн чанар нь хэчнээн ч ёрын муу бай, Бурханд үйлчлэл үзүүлж, Бурханы товойлгогч байх чиг үүргээ лхариуцлагатайгаар биелүүлэх нь түүний хийж чадах ганц зүйл юм. Сатаны мөн чанар, байр суурь ийм байдаг. Түүний мөн чанар нь амь, хүч чадал, эрх мэдэлтэй холбоогүй; тэр бол ердөө л Бурханы гар дахь тоглоом, Бурханд үйлчлэх машин төдий юм!

Олон хүн Сатаны үнэн төрхийг ойлгочхоод, эрх мэдэл гэж юу болохыг бас л ойлгодоггүй, иймээс Би чамд хэлж өгье! Эрх мэдлийг Бурханы хүч чадал хэмээн тайлбарлаж болно. Нэгдүгээрт, эрх мэдэл, хүч чадал хоёрын аль аль нь эерэг гэдгийг баттай хэлж болно. Эдгээр нь ямар ч сөрөг зүйлтэй холбоогүй бөгөөд бүтээгдсэн, бүтээгдсэн бус ямар ч зүйлтэй хамаагүй. Бурханы хүч чадал нь амь болон амин чанар бүхий ямар ч хэлбэрийн зүйлсийг бүтээх чадвартай бөгөөд Бурханы амь үүнийг тогтоосон байдаг. Бурхан бол амь, иймээс Тэр бол бүх амьд зүйлийн эх сурвалж мөн. Түүнчлэн Бурханы эрх мэдэл нь Бурханы үг бүрийг бүх амьд зүйл дуулгавартай дагадаг болгож чаддаг, өөрөөр хэлбэл, тэд Бурханы амнаас гарах үгийн дагуу бий болж, Бурханы тушаалаар амьдарч, үрждэг. Дараа нь Бурхан бүх амьд зүйлийг захирч, тушаадаг бөгөөд үүрдийн үүрд хэзээ ч гажуудал гарахгүй. Ямар ч хүн, эд юманд эдгээр зүйл байхгүй; Бүтээгч л ийм хүч чадлыг эзэмшиж, агуулдаг тул үүнийг эрх мэдэл хэмээдэг. Энэ бол Бүтээгчийн цор ганц байдал билээ. Иймээс “эрх мэдэл” гэх үг нь өөрөө юу, эсвэл эрх мэдлийн мөн чанар нь уу гэдгээс үл хамааран аль алийг нь Бүтээгчтэй л холбон үзэж болдог, учир нь энэ нь Бүтээгчийн цор ганц ялгамж чанар, мөн чанарын бэлгэ тэмдэг бөгөөд Бүтээгчийн ялгамж чанар болон байр суурийг төлөөлдөг; Бүтээгчээс өөр хэн ч, юу ч “эрх мэдэл” хэмээх үгтэй холбоотой байж чадахгүй. Энэ бол Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдлийн тайлбар билээ.

Хэдийгээр Сатан Иовыг шунахай харцаар харсан боловч Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр Иовын бие дэх ширхэг үсэнд ч хүрч зүрхлээгүй. Сатан хэдий төрөлхийн ёрын муу, харгис ч гэсэн Бурханыг тушаал өгсний дараа тушаалыг нь дагахаас өөр сонголт түүнд байгаагүй. Иймээс Сатан Иов дээр ирэхдээ хонинд орсон чоно мэт улангассан байсан ч Бурханы өөрт нь тогтоосон хязгаарыг умартаж зүрхлээгүй, Бурханы тушаалыг зөрчиж зүрхлээгүй ба хийсэн бүх зүйлдээ Сатан Бурханы үгийн зарчим болон хязгаарыг давж зүрхлээгүй—энэ баримт биш гэж үү? Сатан, Ехова Бурханы ямар ч үгийг зөрчиж зүрхэлдэггүй гэдгийг үүнээс харж болно. Сатанд бол Бурханы амнаас гарсан үг бүр тушаал, тэнгэрлэг хууль, Бурханы эрх мэдлийн илэрхийлэл юм—учир нь Бурханы тушаалыг зөрчдөг, учир нь Бурханы үг болгоны ард тушаалыг нь зөрчиж, тэнгэрлэг хуулийг дуулгавартай дагадаггүй хүмүүсийг шийтгэх Бурханы шийтгэл агуулагдаж байдаг. Бурханы тушаалыг зөрчвөл Бурханы эрх мэдэлд халдаж, тэнгэрлэг хуулийг эсэргүүцсэнийхээ үр дагаврыг хүртэх ёстойг Сатан тодорхой мэддэг. Тэгвэл эдгээр үр дагавар нь яг юу вэ? Эдгээр нь мэдээж Бурханы шийтгэл гэдгийг хэлэх нь илүүц юм. Сатаны Иовд гаргасан үйлдэл бол хүнийг ялзруулах үйлийнх нь бичил дүр зураг төдий зүйл байсан. Сатаны хэрэгжүүлэх эдгээр үйлдэлд Бурханы тогтоосон хязгаар, Сатанд өгсөн тушаал нь Сатаны хийдэг бүх зүйлийн ард үйлчилдэг зарчмуудын ердөө л бичил дүр зураг нь байсан юм. Үүнээс гадна, энэ асуудал дахь Сатаны үүрэг, байр суурь нь ердөө Бурханы удирдлагын ажил дахь түүний үүрэг, байр суурийн бичил дүр зураг байсан ба Иовыг сорихдоо Сатан Бурханд бүрэн дуулгавартай байсан нь Бурханы удирдлагын ажилд Бурханыг өчүүхэн төдий ч эсэргүүцэж зүрхлээгүйнх нь бичил дүр зураг төдий байсан. Эдгээр бичил дүр зураг та нарт ямар анхааруулга өгч байна вэ? Сатан байтугай бүх зүйлийн дотроос Бүтээгчийн тогтоосон тэнгэрлэг хууль, зарлигийг зөрчиж чадах, эдгээр тэнгэрлэг хууль, зарлигийг зөрчиж зүрхлэх ямар ч хүн болон зүйл үгүй. Учир нь эдгээрийг дуулгавартай дагадаггүй хүмүүст Бүтээгчийн оноодог шийтгэлийг ямар ч хүн болон эд юм өөрчилж, мултарч чаддаггүй. Бүтээгч л тэнгэрлэг хууль, зарлигийг тогтоож чадна, эдгээрийг хүчинтэй болгох хүч чадал Бүтээгчид л байдаг ба Бүтээгчийн хүч чадлыг л ямар ч хүн, эд зүйл даван гарч чадахгүй. Энэ бол Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдэл, энэ эрх мэдэл нь бүх зүйлийн дунд дээдийн дээд тул “Бурхан хамгийн агуу нь, Сатан удаах нь” гэж хэлэх боломжгүй. Цор ганц эрх мэдлийг эзэмшсэн Бүтээгчээс өөр ямар ч Бурхан байхгүй!

Та нар одоо Бурханы эрх мэдлийн талаар шинэ мэдлэгтэй болсон уу? Нэгдүгээрт, дөнгөж сая дурдсан Бурханы эрх мэдэл болон хүний хүч чадлын хооронд ялгаа бий юу? Ялгаа нь юу вэ? Энэ хоёрыг хооронд нь харьцуулшгүй гэж зарим хүн хэлдэг. Тэр бол зөв! Энэ хоёрыг хооронд нь харьцуулшгүй гэж хүмүүс хэлдэг ч хүн бодол болон үзэлдээ хүний хүч чадлыг эрх мэдэлтэй байнга андуурч, энэ хоёрыг байнга нэг нэгэнтэй нь харьцуулдаг. Энд юу болоод байна вэ? Хүмүүс санамсаргүйгээр нэгийг нь нөгөөгөөр орлуулах алдаа гаргаж байгаа юм биш үү? Энэ хоёр хоорондоо холбоогүй, хооронд нь харьцуулшгүй байхад хүмүүс бас л андуурдаг. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх ёстой вэ? Чи шийдэл үнэхээр олмоор байвал Бурханы цор ганц эрх мэдлийг ойлгож, мэдэх л ганц арга бий. Чи Бүтээгчийн эрх мэдлийг ойлгож мэдсэнийхээ дараа хүний эрх мэдэл, Бүтээгчийн эрх мэдэл хоёрыг эн тэнцүү ярихгүй.

Хүний эрх мэдэл гэж юуг хэлдэг вэ? Энгийнээр хэлбэл, энэ нь хүний ялзарсан зан чанар, хүсэл, санаархлыг асар ихээр нэмэгдүүлэх юм уу биелэх боломжтой болгодог чадал, чадвар юм. Үүнийг эрх мэдэл гэж үзэх үү? Хүний хүсэл, санаархал хэчнээн маадгар, шунахай байлаа ч тэр хүнийг эрх мэдэл эзэмшдэг гэж хэлж болохгүй; сайндаа л энэхүү додигор байдал, амжилт нь хүмүүсийн дундах Сатаны маазралын илэрхийлэл төдий, сайндаа л энэ нь Бурхан болох гэсэн эрмэлзлээ биелүүлэхийн тулд Сатан өөрөө өөрийнхөө өвөг дээдэс мэт авирладаг инээдтэй явдал юм.

Чи одоо Бурханы эрх мэдлийг яг хэрхэн үзэж байна вэ? Эдгээр үгийн талаар нөхөрлөчихсөн юм чинь чи Бурханы эрх мэдлийн талаар шинэ мэдлэгтэй болсон байх ёстой. Иймээс Би та нараас асууя: Бурханы эрх мэдэл юуг бэлгэддэг вэ? Бурханы Өөрийн ялгамж чанарыг бэлгэддэг үү? Бурханы Өөрийн хүч чадлыг бэлгэддэг үү? Бурханы Өөрийн цор ганц байр суурийг бэлгэддэг үү? Бүх зүйлийн дунд чи Бурханы эрх мэдлийг юунаас харсан бэ? Яаж харсан бэ? Хүний туулдаг дөрвөн улирлын тухайд, хавар, зун, намар, өвөл ээлжлэн солигдох хуулийг хэн нэгэн хүн өөрчилж чадах уу? Хавар мод нахиалж, цэцэглэдэг; зун навчаар бүрхэгддэг; намар жимс нь ургаж, өвөл навчис унадаг. Энэ хуулийг хэн нэгэн өөрчилж чадах уу? Энэ нь Бурханы эрх мэдлийн нэг талыг харуулдаг уу? Бурхан “Гэрэл бий болог” хэмээн хэлэхэд гэрэл бий болсон. Энэхүү гэрэл одоо ч оршдог уу? Энэ нь юунаас болж оршдог вэ? Мэдээж Бурханы үг, Бурханы эрх мэдлийн ачаар оршин тогтнодог. Бурханы бүтээсэн агаар одоо ч оршсоор байдаг уу? Хүний амьсгалдаг агаар Бурханаас үүсэлтэй юу? Бурханаас ирдэг зүйлсийг хэн нэгэн булаан авч чадах уу? Эдгээрийн мөн чанар, чиг үүргийг хэн нэгэн өөрчилж чадах уу? Бурханы хуваарилсан өдөр, шөнийг болон Бурханы тушаасан өдөр шөнийн хуулийг хэн нэгэн сүйтгэх чадвартай юу? Сатан ийм зүйл хийж чадах уу? Чи шөнө унталгүй, шөнийг өдөр гэж үзсэн ч гэсэн шөнийн цаг хэвээр л байна; чи өдөр тутмын хэвшлээ өөрчилж болох ч өдөр шөнө ээлжлэн солигдох хуулийг өөрчлөх чадваргүй—энэ баримтыг ямар ч хүн өөрчлөх аргагүй, тийм биз дээ? Арсланг анжсанд үхэр шиг хөллөөд, газар хагалуулж чадах хүн бий юу? Зааныг илжиг болгон өөрчилж чадах хүн бий юу? Тахиаг бүргэд мэт тэнгэрт дүүлэн нисгэж чадах хүн бий юу? Чоныг хонь мэт өвс идүүлж чадах хүн бий юу? (Үгүй.) Усны загасыг хуурай газар дээр амьдруулж чадах хүн бий юу? Үүнийг хүмүүс хийж чадахгүй. Яагаад чадахгүй гэж? Бурхан усанд амьдар гэж загасанд тушаасан учраас тэд усанд амьдардаг. Тэд газар дээр амьд үлдэж чадалгүй үхнэ; Бурханы тушаалын хязгаарыг давж чадахгүй. Бүх зүйлд оршин тогтнох хууль, хил хязгаар байдаг ба бүгд өөрсдийн гэсэн төрөлх араншинтай байдаг. Эдгээрийг Бүтээгч тушаасан ба ямар ч хүн өөрчилж, даван гарах аргагүй. Жишээлбэл, арслан хүний нийгмээс үргэлж хол, зэрлэг байгальд амьдрах бөгөөд хүнтэй хамт амьдарч, хүний төлөө ажилладаг шар үхэр адил номхон, үнэнч байж хэзээ ч чадахгүй. Хэдийгээр заан, илжиг хоёр хоёулаа амьтан, хоёулаа дөрвөн хөлтэй, агаараар амьсгалдаг бүтээл боловч төрөл зүйл нь ондоо байдаг. Учир нь тэднийг Бурхан өөр өөр төрөлд хуваасан, тэд тус тусын зөн мэдрэмжтэй, иймээс тэд хэзээ ч нэг нь нөгөөгөө орлохгүй. Хэдийгээр тахиа бүргэд шиг хоёр хөлтэй, хос далавчтай боловч хэзээ ч агаарт нисэж чадахгүй; сайндаа л модон дээр гарч чаддаг—энэ нь зөн мэдрэмжээр нь тодорхойлогддог. Энэ бүхэн нь Бурханы эрх мэдлийн тушаалаас үүддэг гэдгийг хэлэх нь илүүц юм.

Өнөөгийн хүн төрөлхтний хөгжлийн хувьд хүн төрөлхтний шинжлэх ухааныг хөгжин цэцэглэж яваа гэж хэлж болох бөгөөд хүний шинжлэх ухааны эрэл хайгуулын ололт амжилтыг бахдам гэж тодорхойлж болно. Хүний чадвар улам их өсөж байгаа гэж хэлж болох ч хүн төрөлхтөн шинжлэх ухаанаар нээлт хийж чаддаггүй нэг зүйл байдаг: Хүн төрөлхтөн нисэх онгоц, нисэх онгоц тээвэрлэгч болон цөмийн бөмбөг хийсэн, хүн төрөлхтөн сансарт нисэж, саран дээр алхаж, интернэт зохион бүтээж, өндөр технологи бүхий амьдралын хэв маягаар амьдарсан, гэсэн ч хүн төрөлхтөн амьд, амьсгалдаг зүйлийг бүтээх чадваргүй байна. Амьтан бүрийн зөн мэдрэмж, амьдардаг хууль, мөн бүх төрлийн амьд зүйлийн амьдрал, үхлийн мөчлөг—энэ бүхэн нь хүн төрөлхтний шинжлэх ухаанд боломжгүй, мөн захирагдахгүй. Одоо, хүний шинжлэх ухаан хэчнээн их өндөрлөгт хүрсэн ч бай, Бүтээгчийн ямар ч бодолтой харьцуулшгүй юм. Энэ нь Бүтээгчийн бүтээлийн гайхалтай байдал болон Түүний эрх мэдлийн сүр хүчийг хэмжих чадваргүй гэдгийг хэлэх ёстой. Газар дэлхий дээр маш олон далай тэнгис байдаг боловч эдгээр нь хэзээ ч хязгаараа давж, хуурай газар дээр дураараа гарч ирээгүй, учир нь Бурхан дор бүрд нь хил хязгаар тогтоож өгсөн; эдгээр нь Түүний хаа тушаасан газарт байдаг бөгөөд Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр ийш тийш чөлөөтэй нүүж чаддаггүй. Эдгээр нь Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр бие биедээ халдаж болдоггүй бөгөөд Бурханыг хөдөл гэхэд л хөдөлж чаддаг. Хаа хүрч, хаана үлдэхийг нь Бурханы эрх мэдэл тодорхойлдог.

Шулуухан хэлэхэд, “Бурханы эрх мэдэл” гэдэг нь Бурханаас хамаарна гэсэн үг юм. Аливаа зүйлийг яаж хийхийг шийдэх эрх Бурханд байдаг бөгөөд Тэр хүссэнээрээ л хийдэг. Бүх зүйлийн хууль хүнээс бус, Бурханаас хамаардаг; үүнийг хүн өөрчилж чадахгүй. Энэ нь хүний хүслээр хөдлөхгүй, харин Бурханы бодол, Бурханы мэргэн ухаан, Бурханы тушаалаар өөрчлөгддөг, энэ нь ямар ч хүний үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Тэнгэр, газар, бүх зүйл, орчлон ертөнц, одот тэнгэр, жилийн дөрвөн улирал гэх мэт хүнд харагдах болон үл харагдах зүйлс—бүгд Бурханы эрх мэдлийн дор, Бурханы захирамжийн дагуу, Бурханы тушаалын дагуу, бүтээлийн эхлэлийн хуулийн дагуу өчүүхэн төдий ч алдаа мадаггүйгээр оршин тогтнож, үйл ажиллагаа явуулж, өөрчлөгдөж байдаг. Ганц ч хүн, эсвэл эд юм өөрсдийн хуулийг өөрчилж чадахгүй, бас үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрөлхийн замналаа ч өөрчилж чадахгүй; тэд Бурханы эрх мэдлээс үүдэн бий болсон бөгөөд Бурханы эрх мэдлийн улмаас мөхдөг. Энэ бол Бурханы эрх мэдэл юм. Энэ хэрийн зүйл ярьсны дараа чи, Бурханы эрх мэдэл нь Бурханы ялгамж чанар болон байр суурийн бэлгэ тэмдэг гэдгийг мэдэрч байна уу? Бурханы эрх мэдлийг аливаа бүтээгдсэн, бүтээгдсэн бус зүйл эзэмшиж чадах уу? Үүнийг ямар нэг хүн, зүйл, эсвэл эд юм дуурайж, хуулбарлаж, орлож чадах уу?

Бүтээгчийн ялгамж чанар цор ганц бөгөөд чи олон бурхан шүтэх үзэл санааг баримтлах ёсгүй

Сатаны чадвар, чадамж хүнийхээс илүү бөгөөд хүний биелүүлэх аргагүй зүйлийг хийж чаддаг хэдий ч, Сатаны хийдэг зүйлд чиний атаархдаг эсвэл хүрэхийг эрмэлздэг эсэх, тэдгээрийг нь чи үзэн яддаг эсвэл жигшдэг эсэхээс үл хамааран, тэдгээрийг чи харж чаддаг ч бай, үгүй ч бай, Сатан хэр ихийг бүтээж, хэчнээн олон хүнийг мэхлэн өөрийгөө шүтүүлж, тахиулж чаддаг ч бай, түүнийг чи яаж ч тодорхойлдог бай хамаагүй Сатанд Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал бий гэж хэлэх ямар ч боломжгүй. Бурхан бол Бурхан бөгөөд цорын ганцхан Бурхан байдаг гэдгийг чи мэдэх ёстой. Түүнчлэн, Бурханд л эрх мэдэл байдаг бөгөөд бүх зүйлийг захирч, удирдах хүч чадал байдаг гэдгийг чи мэдэх ёстой. Сатан хүмүүсийг хуурах чадвартай, Бурханыг дуурайж, Бурханы үзүүлсэн тэмдэг, гайхамшгийг хуулбарлаж чаддаг, мөн Бурханы хийсэнтэй төстэй зүйл хийдэг болохоор чи Бурханыг цор ганц биш, олон байдаг, тэд зүгээр л их, бага ур чадвартай, эзэмшдэг хүч чадлынх нь хүрээ ялгаатай гэж андуу ташаа бодож болохгүй. Чи тэдний агуу байдлыг ирсэн дараалал, насны эрэмбээр нь жагсааж, Бурханаас өөр шүтээн байдаг, Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал цор ганц биш хэмээн эндүүрэн бодож болохгүй. Хэрвээ чи ийм үзэл санаатай бол, хэрвээ чи Бурханы цор ганц чанарыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, бас Бурхан л эрх мэдэл эзэмшдэг гэж боддоггүй бол, хэрвээ чи зөвхөн олон бурхан шүтэх үзэл санааг баримталдаг бол Би чамайг Бүтээлийн дундах хог шаар, Сатаны жинхэнэ биелэл, бас туйлын муу ёрын хүн гэж хэлнэ! Эдгээр үгийг хэлснээр Би та нарт юу заах гээд байгааг ойлгож байна уу? Цаг хугацаа, газар нутаг, чиний гарал үүсэл ямар байх нь хамаагүй, чи Бурханыг өөр ямар ч хүн, зүйл, эсвэл эд юмтай андуурах ёсгүй. Бурханы эрх мэдэл болон Бурханы Өөрийн мөн чанар чамд хэчнээн тайлагдашгүй, хүрэх аргагүй мэт санагддаг ч бай, Сатаны үг, үйл хэрэг чиний үзэл, төсөөлөлтэй хэчнээн их нийцдэг ч бай, эдгээрт чи хэчнээн сэтгэл ханамжтай байдаг ч бай бүү тэнэглэ, эдгээр ойлголтыг бүү хольж хутга, Бурханы оршин тогтнолыг бүү үгүйсгэ, Бурханы ялгамж чанар, байр суурийг бүү үгүйсгэ, зүрх сэтгэл дэх Бурханаа орлуулж, Бурханаа болгох гэж Сатаныг бүү оруул, Бурханыг бүү түлхэн гарга. Та нар ингэснийхээ үр дагаврыг төсөөлж чадна гэдэгт чинь Би эргэлзэхгүй байна!

Хүн төрөлхтөн хэдий ялзарсан ч гэсэн Бүтээгчийн эрх мэдлийн дээд эрх дор амьдарсаар байдаг

Сатан хүн төрөлхтнийг олон мянган жилийн турш ялзруулж ирсэн. Тэр тоолохын аргагүй олон ёрын мууг үйлдэж, үе үеийнхнийг хууран мэхэлж, дэлхий дээр аймшигтай том нүгэл үйлдсэн. Тэр хүнийг зовоож, хууран мэхэлж, Бурханы эсрэг уруу татаж, бас Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг үймүүлж, доголдуулах муу үйл хэргийг ахин дахин үйлдсэн. Гэсэн ч Бурханы эрх мэдэл дор бүх зүйл болон амьд амьтад Бурханы тогтоосон хууль, дүрмийг үргэлжлүүлэн баримталдаг. Бурханы эрх мэдэлтэй харьцуулахад Сатаны муу ёрын уг чанар, цадиггүй явдал маш муу муухай, маш ой гутам, жигшүүртэй, маш өчүүхэн агаад хэврэг юм. Хэдийгээр Сатан Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дунд алхдаг ч гэсэн Бурханд захирагддаг хүмүүс, зүйлс, эд юмст өчүүхэн төдий ч өөрчлөлт оруулж чадахгүй. Хэдэн мянган жил өнгөрсөн ба хүн төрөлхтөн одоо ч Бурханы хайрласан гэрэл, агаарыг эдэлж, Бурханы Өөрийн гаргасан амьсгаагаар амьсгалж, Бурханы бүтээсэн цэцэгс, шувууд, загас жараахай, шавж хорхойг эдэлж, Бурханы хангасан бүх зүйлийг эдэлдэг; өдөр шөнө бас л үргэлжлэн ар араасаа солигддог; дөрвөн улирал ердийнхөөрөө ээлжилдэг; тэнгэрт нисэх галуу энэ өвөл нүүдэллэн одож, дараа хавар нь эргэн ирдэг; усан дахь загас жараахай өөрсдийн гэр болох гол, нуурыг хэзээ ч орхидоггүй; газар дээрх голио зуны өдрүүдэд хоолой мэдэн донгоддог; өвсөн дундах хүрэлзгэнэ намрын салхины аясаар аяархан гүнгэнэдэг; галуу сүрэглэн цуглардаг байхад бүргэд ганцаараа амьдардаг; арслангийн сүрэг ан хийн амь зогоодог; хандгай өвс ногоо, цэцэгсээс холддоггүй… Бүх зүйлийн дундах төрөл бүрийн амьтад холдон одож, эргэн ирдэг, дараа нь дахин оддог гээд л нүд ирмэхийн төдийд үй түмэн өөрчлөлт тохиолддог—харин тэдний зөн мэдрэмж, амьд үлдэх хууль л өөрчлөгддөггүй. Тэд Бурханы хангалт, тэжээл дор амьдардаг бөгөөд зөнг мэдрэмжийг нь хэн ч өөрчилж, амьд үлдэх дүрмийг нь хэн ч доголдуулж чадахгүй. Хэдийгээр бүх зүйлийн дунд амьдардаг хүн төрөлхтнийг Сатан ялзруулж, мэхэлсэн боловч Бурханы бүтээсэн ус, Бурханы бүтээсэн агаар, Бурханы бүтээсэн бүх зүйлээс тэд бас л татгалзаж чадахгүй бөгөөд Бурханы бүтээсэн энэхүү орон зайд хүн амьдарч, өсөн үржсээр байдаг. Хүн төрөлхтний зөн мэдрэмж өөрчлөгдөөгүй. Хүн одоо ч харахын тулд нүд, сонсохын тулд чих, бодохын тулд уураг тархи, ойлгохын тулд зүрх сэтгэл, алхахын тулд хөл, ажиллахын тулд гар гэх зэрэгтээ түшиглэдэг; Бурханы хангалтыг хүлээн зөвшөөрч чаддаг болгох гэж Бурханаас хүнд хайрласан бүх зөн мэдрэмж нь өөрчлөгдөлгүй хэвээр үлдсэн, Бурхантай хамтран ажиллах хүний чадавх өөрчлөгдөөгүй, бүтээгдсэн зүйлийн үүргээ биелүүлэх хүн төрөлхтний чадавх өөрчлөгдөөгүй, хүн төрөлхтний сүнслэг хэрэгцээ өөрчлөгдөөгүй, гарал үүслээ олж тогтоох хүн төрөлхтний хүсэл өөрчлөгдөөгүй, Бүтээгчээр авруулах гэсэн хүн төрөлхтний хүсэл тэмүүлэл ч өөрчлөгдөөгүй. Бурханы эрх мэдэл дор амьдарч, Сатаны авчирсан цуст сүйрлийг тэвчсэн хүн төрөлхтний одоогийн нөхцөл байдал энэ юм. Хэдийгээр хүн төрөлхтөн Сатаны дарангуйлалд орж, бүтээлийн эхлэлийн Адам, Ева биш болж, мэдлэг, төсөөлөл, үзэл гэх мэт Бурхантай тэрслэх зүйлс болон ялзарсан сатанлаг зан чанараар дүүрсэн боловч Бурханы нүдэнд одоо ч Өөрийнх нь бүтээсэн тэр хүн төрөлхтөн хэвээрээ юм. Хүн төрөлхтөн одоо ч Бурханд захирагдаж, зохион байгуулагдаж, одоо ч Бурханы тогтоосон замналаар амьдардаг, иймээс Сатаны ялзруулсан хүн төрөлхтөн нь Бурханы нүдээр бол жаахан хир буртагт баригдсан, хоржигносон ходоодтой, үл ялиг удаан хөдөлгөөнтэй, өмнөх шигээ сайн ой санамжтай байхаа больж, бага зэрэг хөгширсөн төдий л боловч хүний бүх чиг үүрэг, зөн билэг нь тэр чигтээ бүрэн бүтэн харагддаг. Энэ бол Бурханы аврах гэж зорьдог хүн төрөлхтөн юм. Энэ хүн төрөлхтөн Бүтээгчийн дуудлагыг сонсож, Бүтээгчийн дуу хоолойг сонсох л юм бол энэ дуу хоолойны эх үүсвэрийг олж тогтоохоор яаран босох болно. Энэ хүн төрөлхтөн Бүтээгчийн дүрийг харах л юм бол Бурханд өөрийгөө зориулахын тулд өөр юуг ч хайхрахаа больж, бүх зүйлийг орхиж, тэр ч байтугай өөрийн амийг Түүний төлөө зориулах болно. Зүрх сэтгэл нь Бүтээгчийн үнэн сэтгэлийн үгийг ойлгох үед хүн төрөлхтөн Сатаныг хаяж, Бүтээгчийн талд ирэх болно; хүн төрөлхтөн биеийнхээ хир буртгийг бүрэн угааж, Бүтээгчийн хангалт, тэжээлийг дахин нэг удаа хүртсэн үед хүн төрөлхтний ой санамж сэргэж, энэ үед хүн төрөлхтөн Бүтээгчийн эрх мэдэл дор үнэхээр эргэн очсон байх болно.

2013 оны 12 дугаар сарын 14

Өмнөх: Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III

Дараах: Цор ганц Бурхан Өөрөө II

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих