Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй

(Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

Удиртгал

Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан

Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь

Шинэ итгэгчдийн юун түрүүнд зэвсэглэх ёстой үзэгдлийн тухай үнэн

1-р бүлэг. Төгс Хүчит Бурхан бол тэнгэр, газар болоод тэдгээрийн доторх бүхнийг бүтээсэн нэгэн жинхэнэ Бурхан гэдгийг чи мэдэх ёстой

2-р бүлэг. Бурханы нэрсийн үнэнийг чи мэдэх ёстой

3-р бүлэг. Бурханы ажлын гурван үе шатны тухай үнэнийг чи мэдэх ёстой

4-р бүлэг. Эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлын үнэнийг чи мэдэх ёстой

5-р бүлэг. Бие махбодтой болсон Бурханы тухай үнэнийг чи мэдэх ёстой

6-р бүлэг. Бурханд итгэх итгэлдээ чиний эзэмших ёстой хэд хэдэн төрлийн ялгаа

7-р бүлэг. Шинэ итгэгчдийн ойлгох ёстой наад захын үнэний хэд хэдэн өөр талууд

8-р бүлэг. Янз бүрийн төрлийн хүмүүсийн төгсгөл ба хүнд өгсөн Бурханы амлалт