ШҮҮЛТ БУРХАНЫ ГЭРЭЭС ЭХЭЛДЭГ

ШҮҮЛТ БУРХАНЫ ГЭРЭЭС ЭХЭЛДЭГ

Энэ ном дахь түүвэр нь голчлон “Үг нь махбодоор илэрсэн, I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил” номоос авсан, эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажилдаа зориулан Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг юм. Эдгээр нь эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг эрж хайж, судалдаг хүн бүрийн яаралтай олж авах хэрэгтэй үнэн билээ. Энэ номд буй Бурханы илэрхийлэл нь Илчлэл номд зөгнөснөөр чуулгануудад хандан Ариун Сүнсний хэлж буй үг юм. Бурханы өнөөгийн эдгээр үг нь Бурханы илрэлт болон ажлын хамгийн сайн гэрчлэл төдийгүй Христ бол үнэн, зам, амь гэх баримтын хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Энэхүү ном нь Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг бүх хүнд Бурханы дуу хоолойг аль болох хурдан сонсгох зорилготой. Эзэний ирэхийг хүлээж, Бурханы илрэлт болон ажлыг хүсэн хүлээдэг бүх хүнд энэ номыг унших боломж олдоно гэж бид найдаж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих