Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Агуулга

Хаанчлалын эрин үе нь Үгний эрин үе юм

Хаанчлалын эрин үед, шинэ эрин үед дагуулан оруулахын тулд, Өөрийн ажлын арга барилыг өөрчлөхийн тулд мөн бүхий л эриний ажлыг хийхийн тулд Бурхан үгийг ашигладаг. Энэ нь Үгийн эрин үед Бурханы ажиллах зарчим юм. Тэр бие махбод болж адил бус байрнаас үг хэлж, Үг нь махбодоор илэрсэн Бурхан болон Бурханы мэргэн ухаан, гайхамшгийг хүнд үнэхээр харуулав. Хүнийг байлдан дагуулж, хүнийг төгс болгох ба хүнийг таягдах зорилгыг илүү сайн хэрэгжүүлэхийн тулд тийм ажил хийгдсэн. Үгийн эрин үед ажиллахын тулд үгийг ашиглахын жинхэнэ утга учир энэ юм. Үгээр дамжуулан, хүн Бурханы ажлыг, Бурханы зан чанарыг, хүний мөн чанарыг болон хүн юу руу орох ёстой талаар мэдэж эхэлдэг. Үгийн эрин үед Бурханы хийхийг хүсэж байгаа бүх ажил үгээр дамжуулан хийгддэг. Үгээр дамжуулан хүн илчлэгдэж, таягддаг ба шалгагддаг. Хүн үгийг харсан, үгийг сонссон ба үгийн оршин тогтнолын талаар мэддэг болсон. Үүний үр дүнд, хүн Бурханы оршин тогтнолд итгэдэг; хүн Бурханы төгс хүчит байдал ба мэргэн ухаанд итгэдэг, түүнчлэн хүнийг хайрладаг Бурханы зүрх сэтгэл, хүнийг аврах Түүний хүсэлд итгэдэг. “Үг” хэмээх үг нь хэдий энгийн, эгэл хэдий ч бие махбод болсон Бурханы амнаас гарч ирсэн үг нь бүхий л орчлон ертөнцийг чичрүүлдэг; Түүний үг хүний зүрх сэтгэлийг, хүний хуучин зан чанар, үзэл болон бүхий л дэлхийн хуучин төрхийг хувирган өөрчилдөг. Эрин үеүдийн туршид, зөвхөн өнөө үеийн Бурхан ийм байдлаар ажилладаг ба Тэр зөвхөн ярьж, ингэснээрээ хүнийг авардаг. Үүнээс хойш, хүн үгийн заавар удирдамж дор амьдарч, үгээр хариулуулж, хангагдана; тэд үгийн дэлхийд амьдарч Бурханы үгийн хараал, адислал дунд амьдрах ба тэр ч байтугай үгийн шүүлт, гэсгээлт дор амьдарна. Эдгээр үгс ба энэ ажил нь бүгд хүний авралын төлөө, Бурханы хүслийг биелүүлж хуучин бүтээлийн дэлхийн анхдагч дүр төрхийг өөрчлөхийн төлөө юм. Бурхан энэ дэлхийг үгээр бүтээсэн, хорвоо дахины хүмүүсийг үгээр удирддаг ба тэднийг үгээр байлдан дагуулж аварна. Эцэст нь, хуучны бүхий л дэлхийг төгсгөл болгоход Тэр үгийг ашиглах болно. Зөвхөн тэр үед л удирдлагын төлөвлөгөө бүрэн хэрэгжих юм. Хаанчлалын эрин үеийн туршид, Өөрийн ажлаа хийж, Өөрийн ажлынхаа үр дүнд хүрэхийн тулд Бурхан үгийг ашигладаг; Тэр гайхамшгийг бүтээж, ид шид үзүүлэхгүй; Тэр Өөрийн ажлыг ердөө л үгээр дамжуулан хийнэ. Үгийн улмаас, хүн тэжээгдэж, хангагддаг; үгийн улмаас хүн мэдлэг болон жинхэнэ туршлагыг олж авдаг. Үгийн эрин үе дэх хүн үнэхээр онцгой ерөөлүүдийг хүлээн авсан. Хүн бие махбодын зовлонг туулалгүйгээр зөвхөн Бурханы үгийн элбэг дэлбэг хангамжийг эдэлдэг; тэд эрж хайх, бэдрэх хэрэггүй ба Бурханы дүр төрхийг амархан харж, Түүнийг биечлэн сонсож, Түүний хангамжийг хүлээн авч, Түүнийг ажлаа биечлэн хийж байгааг нь хардаг. Өмнөх эрин үеийн хүмүүс тийм зүйлийг мэдрэх боломжгүй байсан ба эдгээр зүйл нь тэдний хэзээ ч хүлээн авч чадахааргүй ерөөл байсан юм.

Бурхан хүнийг бүрэн төгс болгохоор шийдсэн. Тэр ямар ч өнцгөөс ярилаа гэсэн, энэ нь бүхэлдээ эдгээр хүмүүсийг төгс болгохын тулд билээ. Сүнсний өнцгөөс яригдсан үг нь хүн ойлгоход хэцүү бөгөөд үүнийг хүлээн авах хүний чадвар хязгаарлагдмал учраас хүн үүнийг хэрэгжүүлэх замыг олох чадваргүй байдаг. Бурханы ажил өөр өөр үр дүнд хүрдэг ба ажлынх нь алхам бүрд Түүний зорилго байдаг. Цаашлаад, хүнийг төгс болгохын тулд Тэр өөр өөр өнцгөөс ярих ёстой. Хэрвээ Тэр зөвхөн Сүнсний өнцгөөс Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлбэл, Бурханы ажлын энэ алхам биелж чадахгүй. Түүний дуу хоолойны өнгөнөөс, энэ бүлэг хүмүүсийг төгс болгохоор Тэр шийдсэн байна гэдгийг чи харж болно. Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж байгаа хүний хувьд чиний авах ёстой анхны алхам юу байх вэ? Чи эхлээд Бурханы ажлыг мэддэг болох ёстой. Шинэ арга барил хэрэглэгдэж, эрин үе нэгээс нөгөө рүү солигдсон учраас Бурханы ажилладаг арга барил ч гэсэн мөн өөрчлөгдсөн ба Бурханы ярих арга зам ч бас өөрчлөгдсөн. Одоо, зөвхөн Түүний ажлын арга барил өөрчлөгдөөд зогсохгүй, эрин үе ч өөрчлөгдсөн. Өмнө нь Хаанчлалын эрин үе байсан ба ажлын үе шат нь Бурханыг хайрлах явдал байсан. Одоо, энэ нь Мянган жилийн хаанчлалын эрин үе – Үгний эрин үе – энэ нь, хүнийг төгс болгохын тулд Бурхан олон янзын яриаг ашигладаг ба хүнийг хангахын тулд өөр өөр өнцгөөс ярьдаг эрин үе юм. Цаг хугацаа Мянган жилийн хаанчлалын эрин үед оронгуут, Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд үгийг ашиглаж эхэлсэн ба амийн бодит байдалд орох боломжийг хүнд олгож, хүнийг зөв зам руу удирдан чиглүүлсэн. Хүн Түүний ажлын маш олон алхмуудыг үзэж туулсан ба Бурханы ажил хувиршгүй хэвээр үлддэггүй гэдгийг харсан. Харин ч, энэ нь байнга хувирч, гүн гүнзгий болж байдаг. Тийм удаан хугацааны туршид, Бурханы ажил дахин дахин хувирч өөрчлөгдсөн боловч, мөн өөрчлөлт нь ямар ч байлаа гэсэн энэ нь хүний төлөө ажиллах Бурханы зорилгоос хэзээ ч хазайгаагүй билээ. Арван мянган өөрчлөлт явагдлаа ч гэсэн, үүний анхдагч зорилго хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй ба энэ нь үнэн болон амиас хэзээ ч салахгүй. Ажил хийгдэж байгаа арга барил дахь өөрчлөлт нь ердөө ажлын хэлбэрт болон ярианы байдалд гарч байгаа өөрчлөлт болохоос биш Түүний ажлын гол зорилгын өөрчлөлт биш юм. Дуу хоолойны өнгө болон ажлын арга барил дахь өөрчлөлт нь үр дүнд хүрэхийн тулд хийгдэж байгаа. Дуу хоолойны өнгөний өөрчлөлт нь ажлын зорилго юмуу ажлын зарчмыг өөрчлөх гэсэн үг биш. Хүн Бурханд итгэдгийн мөн чанар нь амийг эрж хайхын төлөө юм. Хэрвээ чи Бурханд итгэдэг ч Бурханы үнэнийг эсвэл мэдлэгийг эрж хайхгүй бол, Бурханд итгэх итгэл байхгүй байна гэсэн үг! Гэхдээ чи одоо ч хаан болохын тулд хаант улсад орохоор зорьдог нь бодит байдалд үндэслэсэн гэж үү? Амийг эрж хайснаар дамжуулан Бурханы жинхэнэ хайранд хүрэх нь л зөвхөн бодит байдал; үнэний эрэл хайгуул болон практик хэрэглээ нь бүгд бодит байдал. Түүний үгийг унших зуураа Бурханы үгийг мэдэрч туул; ийм байдлаар, чи жинхэнэ дадлага туршлагаараа дамжуулан Бурханы тухай мэдлэгийг ухаарах болно. Энэ нь жинхэнэ эрэл хайгуул юм.

Мянган жилийн хаанчлалын эрин үед, чи Бурханы үгийн бодит байдалд нэвтрэн орсон эсэхээр мөн Түүний үг чиний амийн бодит байдал болсон эсэхээр энэхүү шинэ эрин үед орсон эсэх чинь тодорхойлогддог. Бурханы үгийг бүх хүнд мэдэгдсэн, ингэснээр эцэст нь бүх хүмүүс үгийн дэлхийд амьдрах ба Бурханы үг үүн дотор байгаа бүх хүнийг гэгээрүүлж, сэнхрүүлэх болно. Хэрвээ энэ хугацааны туршид чи Бурханы үгийг уншихдаа хөнгөн хуумгай, анхааралгүй байвал мөн Түүний үгийг огт сонирхохгүй бол, чиний байдалд ямар нэг зүйл буруу байна гэдгийг энэ нь харуулна. Хэрвээ чи Үгийн эрин үед алхан орж чадахгүй бол, Ариун Сүнс чиний дотор ажиллахгүй; хэрвээ чи энэхүү эрин үед орвол, Тэр Өөрийн ажлаа хийх болно. Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын тулд, энэ эрин үеийн эхлэлд, энэ мөчид чи юу хийж чадах вэ? Энэ эрин үед, бүх хүн Бурханы үгийг амьдран харуулахыг, үнэнийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг, Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг гэдгийг Бурхан та нарын дунд бодит байдал болгох болно; бүх хүмүүс Бурханы үгийг үндэс суурь, өөрсдийн бодит байдал болгон ашиглаж, Бурханыг хүндэтгэх зүрх сэтгэлтэй болно; тэгээд Бурханы үгийг хэрэгжүүлснээр дамжуулан, хүн Бурхантай хамт хаанчилж чадна. Бурханы биелүүлэх ажил энэ юм. Чи Бурханы үгийг уншилгүйгээр явж чадах уу? Бурханы үгийг уншилгүйгээр ганц хоёр өдөр ч явж чадахгүй мэт мэдэрдэг олон хүмүүс одоо байдаг. Тэд Түүний үгийг өдөр бүр унших ёстой ба хэрвээ тийм цаг байхгүй байвал Түүний үгийг сонсох нь хангалттай. Ариун Сүнсний хүнд өгдөг мэдрэмж энэ бөгөөд ингэж Тэр хүнийг хөдөлгөж эхэлдэг. Тэр үгээр дамжуулан хүнийг захирдаг ба ингэснээр хүн Бурханы үгийн бодит байдалд орж чадах билээ. Хэрвээ чи Бурханы үгийг идэж уулгүйгээр ганцхан хоносны дараа харанхуйг болон цангааг мэдэрч байгаа ба чи энэ нь зөвшөөрөхийн аргагүй зүйл гэж бодож байвал, энэ нь Ариун Сүнс чамайг хөдөлгөсөн бөгөөд Тэр чамайг орхиогүй байгааг энэ нь харуулж байгаа юм. Тэгвэл чи энэ урсгал дотор байгаа хүн юм. Гэсэн хэдий ч, хэрвээ Бурханы үгийг идэж, уулгүйгээр нэг хоёр хоносны дараа чамд ямар ч мэдрэмж байхгүй, ямар ч цангааг мэдрэхгүй ба сэтгэл чинь хөдлөхгүй бол Ариун Сүнс чамаас татгалзсан гэдгийг энэ нь харуулж байна. Тэгвэл энэ нь чиний доторх байдал зөв биш гэсэн үг; чи Үгийн эрин үед ороогүй ба ард үлдсэн хүмүүсийн нэг гэсэн үг юм. Хүнийг захирахын тулд Бурхан үгийг ашигладаг; хэрвээ Бурханы үгийг идэж уух юм бол чамд сайхан санагдах ба хэрвээ тэгэхгүй бол, чамд дагах зам үгүй байх болно. Бурханы үг нь хүний хоол ба түүнийг хөдөлгөгч хүч болдог. Библид “Хүн зөвхөн талхаар амьдрах нь үгүй, харин Бурханы амнаас гарах үг бүрээр амьдарна” гэж байдаг. Энэ өдөр Бурханы хийж гүйцэтгэх ажил энэ юм. Тэр энэхүү үнэнийг та нарын дотор биелүүлнэ. Өнгөрсөн үеийн хүмүүс Бурханы үгийг уншилгүйгээр яаж тийм олон хоног явж чаддаг байсан юм бэ? Тэгвэл одоо яагаад ингэхгүй байгаа юм бэ? Энэ эрин үед, Бурхан бүхнийг захирахын тулд юуны өмнө үгийг ашигладаг. Бурханы үгээр дамжуулан, хүн шүүгдэж, төгс болох ба тэгээд эцэст нь хаант улс руу орох болно. Хаанчлалын эрин үед, зөвхөн Бурханы үг л хүний амийг хангаж чадах ба зөвхөн Бурханы үг л хүнд гэрэл гэгээг болон хэрэгжүүлэх арга замыг өгч чадна. Чи өдөр бүр Бурханы үгийг идэж, уун Бурханы үгийн бодит байдлыг орхин явчихгүй л бол, Бурхан чамайг төгс болгох боломжтой байх болно.

Амийг эрж хайж байхдаа амжилтанд хүрэхийн тулд хүн яарч болохгүй; амийн өсөлт ердөө нэг хоёр хоногт бий болдоггүй. Бурханы ажил бол энгийн, бодит байдаг бөгөөд энэ нь шаардлагатай үйл явцыг дамжих ёстой байдаг. Өөрийн цовдлолын ажлыг биелүүлэхийн тулд Есүс бие махбодтой болсон ба энэ үйл явц 33.5 жил болсон, тиймээс хүний амийг яриад ч хэрэггүй! Энгийн хүнийг, Бурханыг илэрхийлэх хүн болгоно гэдэг ч мөн амаргүй ажил. Ялангуяа агуу улаан луугийн үндэстний хүмүүсийн хувьд энэ нь гарцаагүй ийм байдаг. Тэдгээр нь дорд хэв чанартай ба Бурханы үг болон ажлын урт удаан хугацаа шаардагдана. Иймээс үр дүнг харахын тулд бүү яар. Чи Бурханы үгийг идэж, уухдаа санаачлагатай байж, Бурханы үгэнд илүү их хичээл чармайлт гаргах ёстой. Түүний үгийг уншсаны дараа, чи бодит байдалд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх боломжтой байх ёстой ба Бурханы үгнээс чи мэдлэг, зөн билиг, танин мэдэх чадвар болон мэргэн ухааныг олж авч чадна. Үүгээр дамжуулан, чи өөрөө ч мэдэлгүйгээр өөрчлөгдөх болно. Хэрвээ чи Бурханы үгийг идэж, уухыг, Түүний үгийг уншихийг, үүнийг таньж мэдэхийг, мэдэрч туулахыг, үүнийг хэрэгжүүлэхийг өөрийнхөө зарчим болгож чадах юм бол, чи өөрийн мэдэлгүй өсөх болно. Зарим хүмүүс, Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа ч хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэж хэлдэг! Чи юунд яараад байгаа юм бэ? Чи тодорхой биеийн хэмжээнд хүрэх үедээ, Түүний үгийг хэрэгжүүлэх чадвартай болно. Дөрөв юм уу таван настай хүүхэд, би эцэг эхдээ тусалж дэмжиж, хүндэлж чадахгүй байна гэж хэлдэг гэж үү? Одоо чиний биеийн өндөр ямар байгааг чи мэддэг байх ёстой ба чадах зүйлээ л хэрэгжүүл тэгээд Бурханы удирдлагад саад болдог хүн бүү бай. Зүгээр л Бурханы үгийг идэж уугаад урагшаа яв, үүнийг өөрийн зарчмаа болго. Бурхан чамайг бүрэн дүүрэн болгож чадах эсэх талаар хараахан бүү санаа зов. Одоохондоо тэр талаар бүү гүнзгий бод. Таарах бүрд нь Бурханы үгийг зүгээр л идэж уу, ингэвэл Бурхан чамайг бүрэн дүүрэн болгож чадах нь гарцаагүй юм. Гэхдээ, Түүний үгийг идэж, уухдаа чиний баримтлах ёстой зарчим бас бий. Үүнийг бодлогогүйгээр сохроор бүү хий. Үүний оронд, мэдэж авах ёстой үгээ буюу үзэгдэлтэй холбоотой үгсийг эрж хай. Чиний эрж хайх ёстой өөр нэг зүйл бол бодитоор хэрэгжүүлэх үг, өөрөөр хэлбэл чиний орох ёстой тэдгээр үг юм. Нэг тал нь мэдлэгийн тухай бөгөөд нөгөө нь үгэнд орохтой холбоотой. Чи хоёуланг нь олчих юм бол өөрөөр хэлбэл, юуг мэдэх ёстой ба юуг хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ олоод авчихвал Бурханы үгийг хэрхэн идэж, уухаа мэдэх болно.

Цаашлаад Бурханы үгийн талаар ярих юм бол, чиний ярих зарчим гэж бий. Та нар цуглах үедээ, Бурханы үгийн талаар хамтдаа нөхөрлөх ёстой ба үүнийг өөрсдийнхөө сэдвийг болгон ашиглах ёстой; Бурханы үгнээс юу мэддэг талаараа ярьж, Түүний үгийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа тухайгаа ярьж, Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг ярь. Хэрвээ чи Бурханы үгийн талаар нөхөрлөх юм бол Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлэх болно. Хэрвээ энэ нь Бурханы үгийн ертөнц болох юм бол хүн ч гэсэн хамтран ажиллах ёстой. Хэрвээ чи үүнд орохгүй л бол, Бурхан Өөрийн ажлаа хийж чадахгүй. Хэрвээ чи Түүний үгийн талаар ярихгүй бол, Тэр чамайг гэгээрүүлж чадахгүй. Зав чөлөөтэй байх болгондоо, Бурханы үгийн талаар ярьж бай. Дэмий зүйл бүү ярь! Амьдралаа Бурханы үгээр дүүргэ; тэгвэл чи үнэн сүсэгт итгэгч болно. Хэдий чиний хамтын нөхөрлөл гүн биш, өнгөцхөн байсан ч тэр нь зүгээрээ. Өнгөц гэдэг зүйл байхгүй бол гүн гүнзгий ч гэж үгүй юм. Явагдах ёстой үйл явц гэж байдаг. Сургуулилтаараа дамжуулан чи Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлж байгаа талаар мөн Бурханы үгийг хэрхэн үр ашигтайгаар идэж уух талаарх мэдлэг ухааныг олж авч чадна. Хэсэг хугацааны тийм эрэл хайгуулын дараа чи Бурханы үгийн бодит байдалд орох болно. Хамтран ажиллах шийдвэр чамд байгаа үед л Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч чадна.

Бурханы үгийг идэж, уух зарчимд хоёр тал байдаг: Нэг нь мэдлэгтэй хамаатай ба нөгөө нь орохтой холбоотой. Чи ямар үгийг мэдэх ёстой вэ? Чи үзэгдэлтэй холбоотой үгсийг (энэ нь Бурхан одоо ямар эрин үед орсон, Бурхан одоо юуг хийж бүтээхийг хүсэж байгаа, бие махбод бололт гэж юу болох гэх мэт. Эдгээр нь бүгд үзэгдэлтэй холбоотой) мэдэж авах ёстой. Хүний орох ёстой зам юу вэ? Энэ нь хүний хэрэгжүүлж, орох ёстой Бурханы үгтэй хамаатай. Эдгээр нь Бурханы үгийг идэж уухын хоёр тал юм. Одооноос эхлээд, ийм байдлаар Бурханы үгийг идэж уу. Хэрвээ чамд, үзэгдэлтэй холбоотой үгсийн талаар тодорхой ойлголт байгаа бол дахиад цааш унших хэрэггүй. Үндсэн чухал зүйл нь, өөрийн зүрх сэтгэлээ Бурхан руу хэрхэн эргүүлэх, Бурханы өмнө өөрийн зүрх сэтгэлээ хэрхэн тайван байлгах, бие махбодыг хэрхэн хаях вэ гэх мэтийн орохтой холбоотой үгсийг илүү их идэж уух юм. Үүнийг чи амьдралдаа хэрэгжүүлэх ёстой. Бурханы үгийг хэрхэн идэж уухаа мэдэхгүйгээр, жинхэнэ нөхөрлөл боломжгүй. Нэгэнт чи Бурханы үгийг хэрхэн идэж уухаа мэдчих юм бол гол зүйлээ бариад авсан гэсэн үг ба нөхөрлөл аяндаа ирнэ. Ямар ч асуудал гарлаа гэсэн чи тэдгээрийн талаар хамтдаа нөхөрлөж бодит байдлыг ухаарч чадах болно. Бурханы үгийн талаар, бодит байдалгүйгээр нөхөрлөх нь, чи юу гол зүйл вэ гэдгийг ухаарч чадахгүй байна гэсэн үг ба чи Түүний үгийг хэрхэн идэж уухаа мэдэхгүй байгааг энэ нь харуулж байна. Бурханы үгийг уншиж байхдаа зарим хүмүүс ядарч залхуу нь хүрдэг. Тийм байдал нь хэвийн зүйл биш. Үнэндээ юу хэвийн бэ гэвэл хэзээ ч Бурханы үгнээс залхахгүй байх, үргэлж үүгээр цангаж, Бурханы үг бол сайн гэж үргэлж бодох юм. Үнэхээр дотор нь орсон хүн Бурханы үгийг ингэж идэж уудаг билээ. Бурханы үг үнэхээр бодит гэдгийг мэдрэх нь хүний орох ёстой яг тэр зүйл юм; Түүний үг хүнд үнэхээр тустай, ашигтай ба энэ нь хүний амийн хангамж гэдгийг мэдрэх үед, Ариун Сүнс чиний сэтгэлийг хөдөлгөсөн учраас чиний энэ мэдрэмж Ариун Сүнснээс өгөгдсөн. Энэ нь, Ариун Сүнс чиний дотор ажиллаж байгаа ба Бурхан чамаас нүүр буруулаагүй гэдгийг баталж байна. Бурхан дандаа ярьж байгааг хараад зарим хүмүүс Түүний үгнээс залхаж, Түүний үгийг уншсан уншаагүй энэ нь ямар ч үр дүнгүй гэж боддог. Энэ нь хэвийн байдал биш. Бодит байдалд орохын тулд тэдний зүрх сэтгэл цангадаггүй ба тийм хүмүүс цангадаггүй мөн төгс болох тухайд ч ач холбогдол өгдөггүй. Чи Бурханы үгээр цангахгүй байгаагаа мэдэх болгонд, энэ нь чиний байдал хэвийн биш гэдгийг энэ нь харуулж байна. Өнгөрсөн үед, Бурхан та нараас нүүр буруулах эсэх нь, чи дотроо амар амгалан байж, таашаалыг мэдэрсэн эсэхээр тодорхойлогддог байсан. Одоо чухал зүйл бол чи Бурханы үгээр цангаж байгаа эсэх, Түүний үг чиний бодит байдал эсэх, чи итгэлтэй эсэх мөн чи Бурханы төлөө өөрийн хийж чадах бүхнээ хийх эсэх юм. Өөрөөр хэлбэл, хүн Бурханы үгийн бодит байдлаар шүүгдэнэ. Бурхан бүх хүмүүс рүү Өөрийн үгийг чиглүүлдэг. Хэрвээ чи үүнийг уншихад бэлэн байгаа бол Тэр чамайг гэгээрүүлэх болно, гэхдээ хэрвээ үгүй бол Тэр тэгэхгүй. Бурхан, шударга үнэний төлөө өлсөж, цангадаг хүмүүсийг мөн Түүнийг эрж хайдаг хүмүүсийг гэгээрүүлдэг. Түүний үгийг уншсаны дараа ч гэсэн Бурхан тэднийг гэгээрүүлээгүй гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Үгийг унших чинь ямархуу байсан бэ? Хэрвээ чи Түүний үгийг товчхон гүйлгэн уншиж, бодит байдлыг чухалчлахгүй бол Бурхан чамайг хэрхэн гэгээрүүлж чадах юм бэ? Бурханы үгийг нандигнан хайрладаггүй хүн яаж Түүгээр төгс болгуулж чадах юм бэ? Хэрвээ чи Бурханы үгийг нандигнадаггүй бол чамд үнэн ч, бодит байдал ч байхгүй байх болно. Хэрвээ чи Түүний үгийг нандигнан хайрлавал үнэнийг хэрэгжүүлэх боломжтой болно; ингэснээр чи бодит байдлыг олж авах болно. Иймээс нөхцөл байдал ямар ч байсан, чи завтай ч бай, үгүй ч бай, нөхцөл байдал тааламжгүй ч бай, үгүй ч бай, чи шалгагдаж байсан ч бай, үгүй ч бай Бурханы үгийг идэж, уух ёстой. Ерөнхийдөө, Бурханы үг бол хүний оршин тогтнолын суурь юм. Хэн ч Түүний үгнээс татгалзаж чадахгүй ба өдөрт гурван хоол иддэгтэйгээ адилаар Түүний үгийг идэж, уух ёстой. Бурханаар авахуулж, төгс болгуулна гэдэг нь тийм энгийн зүйл байж болох уу? Чи өнөөдөр үүнийг ойлгож байсан ч үгүй ч эсвэл чамд Бурханы ажлын талаар гүнзгий ойлголт байсан ч үгүй ч Бурханы үгийг илүү их идэж уух ёстой. Энэ нь, идэвх санаачлагатай замд орж байна гэсэн үг. Бурханы үгийг уншсаны дараа, өөрийн орж чадах бүхнээ амьдралд хэрэгжүүлэхээр шамд тэгээд чадахгүй зүйлсээ хэсэг хугацаанд хойш тавь. Эхэн үедээ чиний ойлгож чадахгүй Бурханы үг нэлээд их байж болно, гэхдээ хоёр гурван сарын дараа магадгүй бүр жилийн дараа, чи ойлгож чадах болно. Яагаад энэ вэ? Энэ нь, Бурхан ганц хоёрхон хоногийн дотор хүнийг бүрэн төгс болгож чадахгүй учраас юм. Ихэнх тохиолдолд, Түүний үгийг уншиж байхдаа, яг тэр мөчид чи ойлгохгүй байж болох юм. Тэр үед, энэ нь ердөө текстээс өөр юу ч биш юм шиг санагдаж болох юм; гэхдээ зөвхөн хэсэг хугацааны дадлага туршлагаар дамжуулж чи үүнийг ойлгох боломжтой болно. Бурхан маш ихийг ярьсан, иймээс чи Түүний үгийг идэж уухын тулд боломжтой бүхнээ хийх ёстой. Өөрөө ч анзааралгүйгээр, чи ойлгож эхлэх ба Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлэх болно. Ариун Сүнс хүнийг гэгээрүүлэх үед, энэ нь ихэвчлэн хүнд мэдэгдэлгүйгээр болдог. Чи цангаж, эрж хайх үед Тэрээр чамайг гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Ариун Сүнсний ажилладаг зарчим нь, чиний идэж уудаг Бурханы үг дээр төвлөрдөг. Бурханы үгийг чухалчилдаггүй, Түүний үгийн талаар өөр хандлагатай байдаг ба Түүний үгийг унших эсэх нь ямар ч ялгаагүй гэж итгэдэг, хайхрамжгүй бүх хүмүүс бол бодитойгүй хүмүүс юм. Ариун Сүнсний ажил ч, Түүний гэгээрүүлэх ажил ч аль аль нь тэднээс харагддаггүй. Тийм хүмүүс нь ердөө л урсгал даган хөвдөг ба Ноён. Нангуогийн сургаалт үлгэртэй[a] адил жинхэнэ чадваргүй дүр үзүүлэгчид юм.

Бурханы үг чиний бодит байдал болохгүйгээр, чамд бодитой биеийн хэмжээ байдаггүй. Шалгагдах цаг ирэх үед, чи гарцаагүй унана тэгээд чиний жинхэнэ биеийн хэмжээ харагдах болно. Гэхдээ тэр үед, бодит байдалд орохыг байнга эрж хайдаг хүмүүс Бурханы ажлын зорилгыг ойлгох болно. Бурханаар цангасан, мөс чанартай хүн Бурханы хайрын ачийг хариулахын тулд бодитой үйлдэл хийх ёстой. Бодит байдалгүй хүмүүс өчүүхэн асуудлын өмнө ч тууштай зогсож чаддаггүй. Бодитой биеийн хэмжээтэй хүмүүс болоод тиймгүй хүмүүсийн хооронд энгийн ялгаа байдаг. Яагаад аль аль нь Бурханы үгийг идэж ууж байгаа мөртлөө зарим нь бэрхшээл шалгалтад тууштай зогсож чаддаг байхад бусад нь үүнээс зугтаадаг юм бэ? Илэрхий ялгаа бол тэдэнд бодитой биеийн хэмжээ дутмаг байдаг; тэд Бурханы үгийг өөрсдийн бодит байдал болгоогүй ба Түүний үг тэдний дотор үндэслээгүй. Тэднийг шалгасан даруйд, тэдэнд ямар ч арга байхгүй байна. Яагаад тэгвэл, бусад нь энэ талаараа тууштай зогсож чадаж байна вэ? Энэ нь, тэдэнд агуу үзэгдэл байгаа буюу Бурханы үг тэдний доторх дадлага туршлага болж бодит байдалд тэдний харсан зүйлс нь тэдний оршин тогтнолын үндэс суурь болсон учраас юм. Иймээс тэд сорилт бэрхшээлийн үед ч тууштай зогсож чадаж байгаа юм. Энэ бол бодитой биеийн хэмжээ бөгөөд энэ нь мөн амь юм. Зарим хүмүүс Бурханы үгийг мөн уншдаг ч дараа нь үүнийг хэзээ ч хэрэгжүүлдэггүй буюу үүнд үнэн сэтгэлээсээ ханддаггүй. Үнэн сэтгэлээсээ ханддаггүй хүмүүс л хэрэгжүүлэхийг чухалчилдаггүй. Бурханы үгийг өөрсдийн бодит байдлаа болгоогүй хүмүүс нь бодитой биеийн хэмжээгүй хүмүүс юм. Тийм хүмүүс сорилт бэрхшээлийн үед тууштай зогсож чаддаггүй.

Бурханыг ярих үед, чи идэхийн тулд Түүний үгийг нэн даруй хүлээн авах ёстой. Чи үүнийг хэчнээн ойлгож байх нь хамаагүй, Түүний үгийг зөвхөн идэж, үүнийг мэдэж авч, хэрэгжүүлэхдээ л төвлөрөх ёстой гэсэн үзэл бодлыг баримтал. Энэ бол чиний хийх ёстой зүйл юм. Чиний биеийн хэмжээ хэчнээн том болох талаар бүү санаа зов; Түүний үгийг идэхдээ л зөвхөн төвлөр. Хүн ингэж л хамтран ажиллах ёстой. Та нарын сүнсэн амьдрал бол үндсэндээ, Бурханы үгийг идэж ууж тэдгээрийг хэрэгжүүлж чадах бодит байдалд орох явдал юм. Чи өөр юун дээр ч төвлөрөх ёсгүй. Чуулганы удирдагчид, Бурханы үгийг хэрхэн идэж уухыг мэдэж авахад нь ах эгч нарт зааж чиглүүлэх чадвартай байх ёстой. Энэ нь бүх чуулганы удирдагчдын хариуцлага юм. Тэд залуу ч бай, хөгшин ч бай бүгдээрээ, Бурханы үгийг идэж уухыг чухалд үзэж, Түүний үгийг зүрх сэтгэлдээ хадгалах ёстой. Хэрвээ чи энэхүү бодит байдалд орох юм бол Хаанчлалын эрин үед орох болно. Одоо үед, ихэнх хүмүүст, Бурханы үгийг идэж уухгүйгээр амьдарч чадахгүй мэт санагддаг ба ямар ч цаг үед тэд, Түүний үг бол цоо шинэ гэж мэдэрдэг. Тэгвэл хүн зөв замаар урагшилж эхэлнэ. Бурхан хүнийг хангаж, ажиллахын тулд үгийг хэрэглэдэг. Бүх хүмүүс Бурханы үгийг хүсэмжлэн, түүгээр цангаж байх үед, тэд Түүний үгийн ертөнцөд алхан орно.

Бурхан асар ихийг ярьсан. Чи хэр ихийг нь мэдэх вэ? Чи үүнд хэр их орсон бэ? Хэрвээ чуулганы удирдагч, ах эгч нарыг Бурханы үгийн бодит байдал руу залж чиглүүлээгүй бол, тэд өөрсдийн үүргээ хөсөр хаяж, өөрсдийн хариуцлагаа биелүүлэхдээ бүтэлгүйтсэн байна! Чиний идэж уух хэчнээн гүнзгий байлаа ч эсвэл чи хэчнээн ихийг хүлээн авсан ч, чи Түүний үгийг хэрхэн идэж уухаа мэдэх ёстой; чи Түүний үгийг чухалд үзэж, тэгж идэж уухын ач холбогдол ба шаардлагыг ойлгох ёстой. Бурхан маш ихийг ярьсан. Хэрвээ чи Түүний үгийг идэж уухгүй бол эсвэл Түүний үгийг эрж хайж, хэрэгжүүлэхгүй бол, чи Бурханд итгэдэг гэж тооцогдохгүй. Нэгэнт чи Бурханд итгэдэг учраас, Түүний үгийг идэж ууж, Түүний үгийг туулж мэдэрч, Түүний үгийг амьдран харуулах ёстой. Зөвхөн энэ л Бурханд итгэх итгэл юм! Хэрвээ чи Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг ч Түүний ямар ч үгийг хэлж чадахгүй эсвэл тэдгээрийг хэрэгжүүлж чадахгүй бол, чамайг Бурханд итгэдэг гэж үзэхгүй. Энэ бол “өлсгөлөнгөө дарахын тулд талх хайж байгаатай” адил. Өчүүхэн сэтгэгдэл, хэрэггүй асуудлууд, өнгөцхөн асуудлуудыг л зөвхөн ярьж, өчүүхэн төдий ч бодит байдалгүй байх нь Бурханд итгэх итгэлийг бүрдүүлдэггүй. Ингэвэл[b] чи Бурханд итгэх зөв замыг ойлгоогүй байна. Яагаад чи Бурханы үгийг илүү их идэж уух ёстой юм бэ? Хэрвээ чи Бурханы үгийг идэж уухгүй, зөвхөн диваажинд орохыг хүсвэл энэ нь итгэл гэж тооцогдох уу? Бурханд итгэж байгаа хүний эхний алхам юу вэ? Ямар замаар Бурхан хүнийг төгс болгох вэ? Бурханы үгийг идэж уухгүйгээр чи төгс төгөлдөр болж чадах уу? Бурханы үгийг өөрсдийн бодит байдал болголгүйгээр чамайг хаант улсын хүн гэж тооцож болох уу? Бурханд итгэх итгэл гэж яг юу вэ? Бурханд итгэгчид гадаад талаараа сайн зан авирыг эзэмшсэн байх ёстой ба эцэст нь хамгийн чухал нь, Бурханы үгтэй байх явдал юм. Юу ч болж байсан, чи Түүний үгээс хэзээ ч татгалзаж чадахгүй. Бурханы талаарх чиний мэдлэг болон Түүний хүслийн биелэлт нь бүгд Түүний үгээр дамжуулан хэрэгждэг. Бүх улс үндэстэн, шашны бүлэглэлүүд, урсгалууд болон секторуудыг ирээдүйд үгээр дамжуулан байлдан дагуулах болно. Бурхан шууд ярих ба бүх хүмүүс өөрсдийн гартаа Бурханы үгийг барих болно; үүгээр дамжуулан хүмүүс төгс болох болно. Бурханы үг бүхэлдээ тархана: Хүмүүс Бурханы үгийг ярьж, Бурханы үгийн дагуу хэрэгжүүлэх ба дотроо Бурханы үгийг хадгалсаар байх болно. Дотор гаднагүй тэд Бурханы үгэнд автсан ба ингэснээр тэд төгс болгуулна. Бурханы хүслийг биелүүлдэг хүмүүс ба Түүнийг гэрчилж чадах хүмүүс бол Бурханы үгийг бодит байдлаа болгосон хүмүүс юм.

Үгийн эрин үе буюу Мянган жилийн хаанчлалын эрин үед орох нь одоо гүйцэлдэж буй ажил юм. Одооноос эхлээд, Бурханы үгийн талаар нөхөрлөхийг дадлагажуул. Түүний үгийг идэж ууснаар болон үүнийг мэдэрч туулснаар л чи Бурханы үгийг харуулж чадах болно. Зөвхөн чиний туулж мэдэрсэн үгээр дамжуулан бусад хүмүүс чамд итгэх болно. Хэрвээ чамд Бурханы үг байхгүй бол хэн ч чамд итгэхгүй! Бурханаар ашиглагдаж байгаа бүх хүмүүс Бурханы үгийг ярих чадвартай байдаг. Хэрвээ чи чадахгүй бол, Ариун Сүнс чиний дотор ажиллаагүй ба чи төгс болгогдоогүй гэдгийг энэ нь харуулж байгаа юм. Энэ нь Бурханы үгийн ач холбогдол билээ. Чиний зүрх сэтгэл Бурханы үгээр ундаасан цангадаг уу? Бурханы үгээр цангадаг хүмүүс үнэнээр цангаж байдаг ба зөвхөн тийм хүмүүс л Бурханаар ерөөгддөг. Ирээдүйд, шашны бүх урсгалууд болон бүлэглэлүүдэд Бурхан илүү олон үгийг хэлэх болно. Тэр харь үндэстний дунд Өөрийн дуу хоолойгоороо ярьж, тэднийг байлдан дагуулахаасаа өмнө эхлээд та нартай Өөрийн дуу хоолойгоороо ярьж, та нарыг бүрэн дүүрэн болгоно. Үгээр дамжуулан, бүх хүмүүс чин сэтгэлээсээ, бүрэн итгэх болно. Бурханы үгээр болон Түүний илчлэлүүдээр дамжуулан, хүний бусармаг зан чанар багассан. Бүгд хүний төрх байдалтай болж, хүний тэрслүү байдал ч гэсэн багассан. Үг нь эрх мэдэлтэйгээр хүн дээр ажилладаг ба Бурханы гэрлийн дотор хүнийг байлдан дагуулдаг. Өнөө үед Бурханы хийх ажил, тэрчлэн Түүний ажлын шийдвэрлэх үеүд бүгд Түүний үгэн дотроос олдоно. Хэрвээ Түүний үгийг уншихгүй бол чи юу ч ойлгохгүй. Өөрөө Бурханы үгийг идэж ууснаар, ах эгч нартайгаа нөхөрлөснөөр, мөн өөрийн бодит дадлага туршлагаар дамжуулан Бурханы үгийн талаарх чиний мэдлэг иж бүрэн болох юм. Зөвхөн ингэснээр л чи үүнийг бодит байдал дээр үнэхээр амьдран харуулах болно.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “сургаалт үлгэр” гэдгийг орхисон.

b. Эх бичвэрт “Ингэвэл” гэдгийг орхисон.