104-Р БҮЛЭГ

Миний гадна талын бүх хүн, үйл явдал, зүйлс оргүй хоосон руу алга болж, харин Миний дотор талд байгаа бүх хүн, үйл явдал, зүйлс нь Надаас бүхнийг олж авч, Надтай хамт ялалт руу орж, Миний Сион уул, Миний өргөөнд орж, үүрд Надтай цуг орших болно. Эхэнд Би бүх зүйлийг бүтээсэн, эцэст нь Өөрийн ажлыг гүйцээж, үүрд Хаан болж захирах болно. Дундуур нь Би бас бүх ертөнцийг хөтөлж, удирдах болно. Хэн ч Миний эрх мэдлийг авч чадахгүй, учир нь Би бол цор ганц Бурхан Өөрөө бөгөөд Өөрийн эрх мэдлийг ууган хөвгүүддээ дамжуулах хүч Надад бий, ингэснээр Миний ууган хөвгүүд Миний хажууд хаанчилж чадна. Энэ нь мөнхөд орших ба хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Энэ бол Миний захиргааны зарлиг. (Би захиргааны зарлигаа хэлэлцэж буй аль ч газар Миний хаанчлалд юу тохиолддогийг заадаг бөгөөд үүрд оршин тогтнож, хэзээ ч өөрчлөгддөггүй.) Хүн бүр зүрх сэтгэлдээ болон үгээр үнэмшсэн байх ёстой ба Миний хайрладаг хүмүүсээс Миний агуу хүчийг харах ёстой. Хэн ч Миний нэрийг шившиглэж болохгүй—та нар бүгд эндээс зайлах ёстой! Би өршөөлгүйдээ биш, харин чи зөв шударга биш байна. Хэрвээ чи Миний гэсгээлтийг зөрчвөөс, Би чамтай харьцаж, чамайг үүрд мөнх үхүүлэх болно. (Мэдээжийн хэрэг, энэ нь бүгд Миний ууган хөвгүүд бус хүмүүст чиглэдэг.) Миний гэр энэ мэт хог новшийг хүсдэггүй, тиймээс хурдан эндээс зайл! Нэг минут байтугай, нэг хором ч бүү саат! Чи Миний хэлснийг хийх ёстой, үгүй бол Би чамайг нэг үгээр устгах болно. Чи эргэлзэж, хууран мэхлээгүй нь дээр. Миний өмнө утгагүй зүйл зохиодог, Миний нүүрэн дээр худал хэлдэг хүмүүс хурдан явцгаа! Надад ийм зүйлд үрэх цаг алга. (Үйлчлэл хийх цаг нь болоход тэд үйлчлэл хийж, явах цаг нь болоход тэд явах болно. Би аливааг өчүүхэн ч гэлгүй, минут, хором ч алдалгүй мэргэн ухаанаар хийдэг. Энэ нь бүгд зөвт ба бүхэлдээ алдаа мадаггүй юм.) Харин ууган хөвгүүддээ Би хэмжээлшгүй хүлцэнгүй байж, эцсээ хүртэл үүрд хайрлан, Надтай хамт сайн ерөөлүүд болон мөнх амийг эдэлж, үүний зэрэгцээ бүтэлгүйтэл, шүүлтийг хэзээ ч туулахгүй байх боломжийг та нарт олгодог. (Энэ нь ерөөлүүдийг эдэлж эхлэх үеийг чинь хэлдэг.) Энэ бол дэлхийг бүтээх үедээ Өөрийн ууган хөвгүүдэд өгсөн хэмжээлшгүй ерөөл болон амлалт билээ. Та нар энд Миний зөвт байдлыг харах хэрэгтэй—Би урьдчилан тогтоосон хүмүүсээ хайрлаж, орхиж, таягдан хаясан хүмүүсээ үүрдийн үүрд үзэн яддаг.

Миний ууган хөвгүүдийн хувьд, та нар үргэлж өөрсдийн үүргийг чанд сахин, байр сууриндаа зогсож, Миний өмнө өргөгдсөн анхны боловсорсон жимс болж, Миний хувийн шалгалтыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой, ингэснээр та нар Миний алдартай дүр төрхийг амьдран харуулж, Миний алдрын гэрэл та нарын нүүрэнд гялалзаж, Миний айлдварууд та нарын амаар дамжин түгж, Миний хаанчлалыг та нар жолоодож, Миний хүмүүсийг та нар захирч чадна. Энд Би “анхны боловсорсон жимснүүд” мөн “өргөгдөх” гэх мэт нэр томьёог ашиглалаа. Анхны боловсорсон жимснүүд гэж юу вэ? Хүмүүсийн үзлээр бол энэ нь эхний өргөгдсөн хэсэг хүмүүс эсвэл ялагчид болон ууган хөвгүүдийг хэлдэг гэж боддог. Эдгээр нь бүгд төөрөгдөл бөгөөд Миний үгийн талаарх алдаатай ойлголтууд юм. Анхны боловсорсон жимснүүд бол Надаас илчлэл хүлээж авч, эрх мэдлийг олж авсан хүмүүс юм. “Анх боловсрох” гэдэг нь Миний эзэмшилд байхыг, урьдчилан тогтоогдохыг болон Надаар сонгогдохыг хэлнэ. “Анх боловсрох” нь дэс дарааллаараа эхнийх гэсэн утгатай биш. “Анхны боловсорсон жимснүүд” нь хүний нүдэнд харагддаг материаллаг зүйл биш юм. “Жимс” гэдэг нь анхилуун үнэр ялгаруулдаг зүйлийг (энэ бол бэлгэдлийн утга) хэлдэг ба Намайг амьдран харуулж, Намайг илтгэж, Надтай үүрд цуг амьдарч чаддаг хүмүүсийг хэлнэ. Би “жимснүүд”-н талаар ярихдаа Өөрийн хөвгүүд болон ардуудыг хэлж байгаа ба aнхны боловсорсон жимснүүд гэдэг нь Надтай хамт хаанчлах ууган хөвгүүдийг хэлж байгаа юм. Иймд, “aнхны боловсорсон” гэдгийг эрх мэдэл агуулсан гэж тайлбарлаж болно. Энэ бол үүний жинхэнэ утга юм. “Өргөгдөх” гэдэг нь хүмүүсийн төсөөлдөгчлөн нам газраас өндөр газарт хүргэгдэнэ гэсэн үг биш; тэр нь ихээхэн буруу ойлголт юм. “Өргөгдөх” гэдэг нь Би урьдчилан тогтоож, дараа нь сонгохыг хэлдэг. Энэ нь Миний урьдаас тогтоож, сонгосон бүх хүнд чиглэдэг. Өргөгдсөн бүх хүн бол ууган хөвгүүдийн юм уу хөвгүүдийн байр суурийг олж авсан хүмүүс, эсвэл Миний ардууд юм. Энэ нь хүмүүсийн үзэлтэй хамгийн их нийцдэггүй. Ирээдүйд Миний гэрт хувь хүртэх хүмүүс бол Миний өмнө өргөгдсөн бүх хүн юм. Энэ нь туйлын үнэн, хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй бөгөөд няцаахын аргагүй. Энэ бол Сатаны эсрэг хариу цохилт. Миний урьдчилан тогтоосон хэн боловч Миний өмнө өргөгдөнө.

“Ариун бүрээг” хэрхэн тайлбарлах вэ? Та нар үүнийг юу гэж ойлгож байна? Яагаад үүнийг ариун бөгөөд аль хэдийн дуугарсан гэдэг вэ? Үүнийг Миний ажлын алхмуудаас тайлбарлаж, Миний ажлын арга барилаас ойлгох хэрэгтэй. Миний шүүлт олон нийтэд зарлагддаг цаг бол Миний зан чанар бүх улс үндэстэн болон хүмүүст илчлэгддэг цаг юм. Энэ нь ариун бүрээ дуугарсан цаг юм. Өөрөөр хэлбэл, Миний зан чанар ариун бөгөөд халдашгүй, иймээс ч “ариун” нь “бүрээ”-г дүрслэхэд хэрэглэгддэг. “Бүрээ” гэдэг нь Миний зан чанарыг хэлж байгааг, мөн Би юу болох, Надад юу байгааг төлөөлдөг гэдгийг үүнээс харж болно. Миний шүүлт өдөр бүр урагшилж, Миний хилэн өдөр бүр дүрэлзэж, Миний хараал Миний зан чанартай нийцдэггүй юм бүхэн дээр тохиолддог гэж бас хэлж болно. Цаашлаад, Миний шүүлт эхэлдэг цаг бол ариун бүрээ дуугардаг цаг ба энэ нь нэг агшин ч гацалгүйгээр, нэг минут, секунд ч зогсолгүйгээр өдөр бүр дуугарч байгаа. Одооноос эхлээд, агуу гамшиг аажмаар буухын хамтаар ариун бүрээ улам бүр чанга дуугарах болно. Өөрөөр хэлбэл, Миний зөвт байдлын шүүлтийн илчлэлтэй хамт Миний зан чанар улам бүр нээлттэй болж, Би юу болох, Надад юу байгаа нь Миний ууган хөвгүүдэд улам бүр нэмэгдэх болно. Миний ирээдүйн ажлын арга барил нь нэг талаас Өөрийн хайрладаг хүмүүсийг тэтгэж, авардаг бол нөгөө талаас Өөрийн үгийг ашиглан үзэн яддаг хүмүүсээ илчлэх явдал юм. Санагтун! Энэ бол Миний ажлын арга барил, Миний ажлын алхмууд бөгөөд туйлын үнэн. Энэ нь бүтээлийн эхлэлээс хойш Надаар төлөвлөгддөг бөгөөд хэн ч өөрчилж чадахгүй.

Миний үгийн олон хэсгийг хүмүүс ойлгоход хэцүү байсаар байгаа, иймээс Би Өөрийн ярианы хэв маяг болон нууцуудыг илчлэх Өөрийн арга барилыг улам сайжруулсан. Өөрөөр хэлбэл, Миний ярианы хэв маяг өдөр бүр өөр дүрс, арга барилаар өөрчлөгдөн, сайжирч байна. Эдгээр нь Миний ажлын алхмууд бөгөөд хэн ч өөрчилж чадахгүй. Хүмүүс зөвхөн Миний хэлсэнтэй л нийцүүлэн ярьж, үйлдэх ёстой. Энэ бол туйлын үнэн. Би Өөрийн үнэн бие болон Өөрийн махбодод таарсан зохицуулалтыг хийсэн. Миний хүн чанарын үйлдэл, үйл хэрэг болгонд Миний бурханлаг чанарын мэргэн ухааны тал бий. (Хүн төрөлхтөн огтхон ч мэргэн ухаангүй тул ууган хөвгүүдэд Миний мэргэн ухаан бий гэдэг нь тэдэнд Миний ариун зан чанар байгааг хэлж байгаа юм.) Ууган хөвгүүд тэнэг зүйлс хийх үед, та нарт хүн чанарын элементүүд байсаар байгаагаас энэ нь болж байгаа юм. Иймд, та нар хүн чанарынхаа тэнэг байдлаас ангижирч, Миний хайрладаг зүйлийг хийж, Миний үзэн яддаг зүйлийг голох ёстой. Надаас гарсан хэн ч Миний дотор буцаж ирэх ёстой. Надаас төрсөн хэн ч Миний алдар дотор эргэн ирэх ёстой. Миний үзэн яддаг хүмүүс хаягдаж, Надаас нэг нэгээрээ таслагдах ёстой. Эдгээр нь Миний ажлын алхмууд юм; энэ нь Миний удирдлага бөгөөд Миний 6000 жилийн бүтээлийн төлөвлөгөө билээ. Миний хаясан хүмүүс бүгд дуулгавартай байж, Намайг дуулгавартайгаар орхих хэрэгтэй. Би тэдэнд ерөөлүүдээ хайрласан учир Миний хайрладаг хүмүүс бүгд Намайг магтах болно, тэгж байж Миний нэр улам алдартай болж, Миний алдар суутай царайнд алдрын гэрэл нэмэгдэж чадах ба тэгснээр тэд Миний алдарт Миний мэргэн ухаанаар дүүрэн байж, Миний алдарт гэрэлд Миний нэрийг улам илүү алдаршуулж чадна!

Өмнөх: 103-Р БҮЛЭГ

Дараах: 105-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ТУРШЛАГЫН ТАЛААР

Туршлагынхаа явцад Петр хэдэн зуун шалгалттай тулгарсан. Өнөөдрийн хүмүүс “шалгалт” гэх нэр томьёог мэддэг хэдий ч түүний жинхэнэ утга учир...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх