1-Р БҮЛЭГ

Бурханы хэлсний адилаар “Хэн ч Миний үгийн үндсийг, эсвэл тэдгээрийн ар дахь зорилгыг ойлгож чадахгүй.” Хэрвээ Бурханы Сүнсний удирдамж байгаагүй бол, хэрвээ Түүний үгийн ирэлт байгаагүй бол бүгд Түүний гэсгээлтийн дор сөнөх болно. Бурхан яагаад хүнийг маш удаан хугацаанд туршсан бэ? Таван сарын хугацаанд уу? Энэ нь бидний нөхөрлөлийн гол цэг, мөн түүнчлэн Бурханы мэргэн ухааны төв цэг юм. Бид ингэж үзэж болно: Энэхүү шалгалт байгаагүй бол, завхарсан хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы дайралт, аллага, цавчилтгүйгээр чуулганы байгуулалт хэрвээ өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсэн бол тэр нь юуг биелүүлэх байсан бэ? Иймээс Өөрийн үгийн эхний хэсэгт Бурхан гол асуудалдаа шууд орж, энэ саруудын ажлын хүссэн үр нөлөөг тайлбарласан бөгөөд энэ нь хэт үнэн зөв юм! Энэ нь энэ цаг хугацаан дахь Бурханы үйл хэргийн мэргэн ухааныг харуулдаг: шалгалтаар дамжуулан хүлцэнгүй байдал болон чин сэтгэлийн зориулалтыг сурахыг мөн түүнчлэн зүдэргээт цэвэршүүлэлтээр дамжуулан Бурханыг хэрхэн илүү сайн ойлгохыг хүмүүст заах. Хүмүүс хэдий чинээ их цөхрөлийг мэдэрнэ, тэд өөрсдийгөө төдий чинээ их ойлгож чаддаг. Үнэнийг хэлэхэд тэд хэдий чинээ их зүдэргээт цэвэршүүлэлттэй тулгарна, тэд өөрсдийнхөө завхралыг төдий чинээ их ойлгож чаддаг бөгөөд ингэснээрээ тэд Бурханы үйлчлэл үзүүлэгч ч байх үнэ цэнгүй гэдгээ мэдэж авдаг ба ийм үйлчилгээ үзүүлж байгаа нь Түүгээр өргөгдөж байгаа хэрэг юм. Иймээс ийм үр дүнд хүрсний дараа, хүн өөрийнхөө хэсэг бүрийг ашиглаад дуусах үед Бурхан юуг ч нуулгүйгээр, өршөөлийн үгээ шууд айлддаг. Энэ хэдэн сарын дараа, өнөөдрийг эхлэлийн цэгээ болгосон гэдгийг Бурханы ажиллах арга барилаас бэлхнээ харж болно; Тэр үүнийг бүх хүн харахуйц илэрхий болгосон. Учир нь, өмнө нь Бурхан “Миний ард гэж нэрлэгдэх эрхийг олж авах нь амархан биш” гэж үргэлж хэлж байсан бөгөөд Тэрээр үйлчлэл үзүүлэгч гэгддэг хүмүүст эдгээр үгийг хэлсэн, энэ нь Бурхан бол ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэмжит юм гэдгийг хангалттай харуулдаг. Бурханы хэлсэн бүхэн янз бүрийн түвшинд биелэх ба яавч дэмий яриа биш.

Бүх хүн энэлэн шаналсан үед Бурханы эдгээр үг нь итгэл найдваргүй болсон бүхэнд хүчтэй нөлөө үзүүлж, тэднийг сэргээдэг. Цаашдын эргэлзээг арилгахын тулд Бурхан мөн “хэдий тэд Миний ардад хамаарах боловч тэд Миний ‘хөвгүүдээс’ огтхон ч дор биш” хэмээн нэмж хэлсэн. Эндээс, зөвхөн Бурхан л Өөрийн эрх мэдлийг хамгаалж чадна гэдгийг хүн харж болох ба хүмүүс үүнийг нүдээр харах үедээ энэ нь ажиллах арга зам биш, харин бодит баримт гэдэгт тэд илүү бат итгэдэг. Цаашлаад ингэснээр хүмүүсийн үзэгдэл бүрхэг биш хэвээр үлдэж, Түүний шинэ хандлагаар хүн бүрийн ялгамж чанар тодорхой болдог. Энэ нь Бурханы мэргэн ухааныг харуулахад хангалттай бөгөөд Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг нэвт шувт харж чадна гэдгийг хүмүүст илүү сайн мэдэгддэг; хүмүүс бол бодол болон үйлдлийг нь Бурхан удирдаж байдаг утсан хүүхэлдэйтэй адил, энэ бол гарцаагүй, маргаангүй юм.

Эхлэл рүүгээ буцаад очвол Бурханы эхлээд хэлсэн зүйл нь Түүний ажлын эхний алхам болох “чуулганыг ариусгах” ажил нь дууссан. “Нөхцөл байдал урьд нэгэнтээ байсан шигээ биш бөгөөд Миний ажил шинэ эхлэлийн цэгт орсон.” Энэ мэдэгдлээс, Бурханы ажил дахин нэгэнтээ шинэ эхлэлийн цэгт орсон гэдгийг хүн харж чадах бөгөөд Тэр Өөрийн ажлын дараагийн алхмын зураг төслийг бидэнд зааж өгсний дараа—чуулганыг байгуулж дууссаны дараа Хаанчлалын үеийн амьдрал эхлэх болно. “Энэ нь одоо чуулганыг байгуулах эрин үе байхаа больсон, харин ч энэ нь хаанчлал амжилттай байгуулагдах эрин юм.” Түүнчлэн, хүмүүсийг газар дэлхий дээр байсаар байгаа цагт тэдний цуглааныг чуулган гэж нэрлэсээр байх бөгөөд ийм маягаар, хүн бүрийн төсөөлсөн бодит бус “хаанчлал” биеллээ олохоос зайлсхийж болно хэмээн Тэр хэлсэн. Дараа нь үзэгдлийн асуудлын талаар нөхөрлөе.

Одоо бол хаанчлалыг байгуулах эрин бөгөөд чуулганы байгуулалтын төгсгөл юм; гэсэн ч яагаад бүх цуглааныг чуулган гэж нэрлэсээр байх юм бэ? Урьд нь, чуулган бол хаанчлалын анхдагч гэж хэлдэг байсан, чуулгангүйгээр хаанчлалын тухай яриа байж болохгүй. Хаанчлалын эрин үе нь Бурхан бие махбодтойгоор Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэснээр эхэлдэг, Хаанчлалын үеийг бие махбодтой болсон Бурхан авчирдаг. Түүний авчирдаг зүйл нь хаанчлалын албан ёсны үүсэл биш харин Хаанчлалын эрин үе юм. Үүнийг төсөөлөхөд хэцүү биш; яригдаж байгаа хүмүүс бол хаанчлал дахь хүмүүс биш харин Хаанчлалын эрин үеийн хүмүүс юм. Тиймээс газар дээрх цуглааныг чуулган хэмээн үзсээр байх нь зөв зүйтэй юм. Өнгөрсөн үед Тэр Өөрийн энгийн хүн чанараар үйлдсэн бөгөөд Бурхан Өөрөө гэж гэрчлэгдээгүй иймээс Хаанчлалын эрин үе хүмүүсийн дунд хараахан эхлээгүй байсан; өөрөөр хэлбэл Миний хэлснээр Миний Сүнс Миний махбод болсон биед хараахан албан ёсоор ажиллаж эхлээгүй байсан. Одоо Бурханыг Өөрийг нь гэрчилсэн, хаанчлал хүмүүсийн дунд биелсэн. Би бурханлаг чанар дотроо ажиллаж эхэлнэ гэдгийг энэ нь илтгэдэг тул бурханлаг чанараар Миний хэлдэг үг, хийдэг үйл хэргийг ойлгож чаддаг хүмүүс Хаанчлалын эрин үеийн Миний ардууд гэгдэх болно. Ийнхүү “Бурханы ардууд” бий болно. Энэ үе шатанд Би үндсэндээ Өөрийн бурханлаг чанараар дамжуулан ажиллаж, ярьдаг. Хүн хөндлөнгөөс оролцож чадахгүй мөн Миний төлөвлөгөөг нурааж чадахгүй. Бурханы үг тодорхой цэгт хүрмэгц Түүний нэр гэрчлэгдэж, хүн төрөлхтнийг шалгах Түүний шалгалтууд эхэлнэ. Энэ бол Бурханы ажил дахь мэргэн ухааны оргил юм. Энэ нь дараагийн алхмын эхлэл, мөн түүнчлэн сүүлчийн алхмын төгсгөлийн төлөөх бат бэх суурийг тавьж, үндсийг суулгасан. Хүн үүнийг мэдэх ямар ч аргагүй; энэ бол шүүлтийн үеийн эхний болон хоёр дахь хэсгийн уулзах цэг юм. Хэдэн сар хүнийг цэвэршүүлэхгүйгээр Би Өөрийн бурханлаг чанараар ажиллаж чадахгүй. Цэвэршүүлэлтийн энэ сарууд нь Миний ажлын дараагийн алхмын замыг нээнэ. Энэ хэдэн сарын ажлын төгсгөл нь ажлын дараагийн үе шатанд илүү гүн орж буйн тэмдэг билээ. Хэрвээ хүн Бурханы үгийг үнэхээр ойлговол, Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг эхлүүлэхийн тулд Тэр энэ хэдэн сарыг ашиглаж, улмаар илүү сайн үр дүнд хүрч байгаа гэдгийг ухаарч чадна. Хүн чанарын минь бэрхшээл Миний ажлын дараагийн алхамд саад учруулсан, тиймээс энэ хэдэн сарын зовлонт цэвэршүүлэлтээр дамжуулан хоёр тал хоёулаа босгон байгуулагдаж, бодит үр ашиг хүртсэн. Үүний үр дүнд, хүн одоо л өөрийг нь нэрлэх арга замыг минь нандигнаж эхэлдэг. Тиймээс Бурханыг бийрээ эргэлдүүлэн, хүмүүсийг цаашид “үйлчлэл үзүүлэгч” гэж нэрлэхгүй, харин “Бурханы ард” гэх болно хэмээн хэлэх үед тэд бүгд баяр хөөрөөр бялхсан. Энэ нь хүний эмзэг газар байв. Хүний яг энэ амин газрыг барьж аваад Бурхан тийнхүү хэлсэн юм.

Бүх хүнийг улам итгүүлж, зарим хүмүүсийн үнэнч сэтгэл доторх бохирдлыг зааж үзүүлэхийн тулд Бурхан хүний янз бүрийн муухай төрхийг заахаар улам цааш ахисан бөгөөд ийм байдлаар дараахтай адилаар Өөрийн үгсийг биелүүлсэн: “Хэчнээн хүн Намайг үнэхээр хайрладаг вэ? Өөрсдийнхөө ирээдүйд анхаарсныхаа улмаас үйлддэггүй хэн байна вэ? Эдгээр шалгалтын туршид хэн хэзээ ч гомдоллоогүй вэ?” Эдгээр үгээс хүмүүс дуулгаваргүй байдлаа, үнэнч бус байдлаа болон ачлал элбэрэл дутмаг байгаагаа харж, тэгснээр замын алхам бүрд Түүнийг эрж хайдаг бүх хүнийг Бурханы өршөөл болон хайр дагаж байгааг харж чадна. Үүнийг эдгээр үгээс харж болно: “Хүний нэг хэсэг ухарч няцахын ирмэг дээр байхад, Намайг Өөрийн үг хэлэх байдлаа өөрчлөөсэй гэж найддаг бүхэн итгэл найдвараа алдах үед Би авралын үгсийг айлдаж, Намайг үнэхээр хайрладаг хүмүүсийг Өөрийн хаанчлалд, Өөрийн сэнтийн өмнө буцаан авчирна.” Энд “Намайг үнэхээр хайрладаг хүмүүс” гэсэн хэллэг болоод “Хэчнээн хүн Намайг үнэхээр хайрладаг вэ?” хэмээх асуулт нь зөрчилдөхгүй байна. Энэ нь жинхэнэ хүмүүст хольц байдаг гэдгийг илтгэж байна. Бурхан юу ч мэддэггүй юм биш; харин ч Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн хамгийн гүнийг харж чаддаг учраас “чин сэтгэл” гэх мэт үгийг ашигладаг нь завхарсан хүн төрөлхтөн рүү чиглэсэн егөөдөл бөгөөд Бурханд өртэйг нь бүх хүнд гүн гүнзгий мэдрүүлэн, өөрсдийгөө илүү их буруутгахад тэднийг хүргэж, түүнчлэн өөрсдийнх нь зүрх сэтгэл дэх дургүйцэл бүхэлдээ Сатанаас ирдэг гэх баримтыг ухааруулахын төлөө байдаг. “Зориулалт” гэх зэрэг үгийг хараад хүн бүр гайхаж, дотроо ийнхүү боддог: “Би олон удаа тэнгэр, газрыг хараан зүхэж, олон удаа орхин явахыг хүссэн боловч Бурханы захиргааны зарлигаас айсандаа асуудлыг арай ядан аргацааж, олныг даган явж, Бурхан надтай харьцахыг хүлээн, юмс үнэхээр ямар ч найдлагагүй болж таарвал аажмаар ухрах цаг надад хангалттай бий гэж бодож байсан. Одоо Бурхан биднийг Өөрийн үнэнч хүмүүс гэж нэрлэдэг, тэгвэл энэ нь Бурхан үнэхээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн хамгийн гүнийг харж чаддаг гэсэн үг үү?” Ийм төрлийн үл ойлголцлоос зайлсхийхийн тулд Бурхан янз бүрийн хүмүүсийн дотоод байдлыг бүр эцэст нь л зааж үзүүлсэн. Энэ нь, зүрх сэтгэлдээ анх сэжиглэж байсан боловч үгээрээ баяртай байсан хүн төрөлхтнийг, зүрх сэтгэл, үг, нүдээрээ итгэл үнэмшилтэй байх байдалд оруулсан. Ийм байдлаар Бурханы үгийн талаарх хүний сэтгэгдэл илүү гүн гүнзгий болсон бөгөөд үүний дагуу хүн илүү их айдастай, илүү хүндлэлтэй болж, Бурханы талаар илүү дээр ойлголт олж авсан юм. Эцэст нь хүний санаа зовнилыг намжаахын тулд Бурхан: “Гэхдээ өнгөрсөн үе бол өнгөрсөн үе, одоо бол одоо үе болохоор цаашид өнгөрснийг үгүйлж, эсвэл ирээдүйн талаар санаа зовох хэрэггүй” хэмээн хэлсэн. Ийм төрлийн шуурхай, эв зохицолтой боловч товч тодорхой ярих байдал нь бүр ч илүү агуу үр нөлөөтэй бөгөөд Түүний үгийг уншдаг бүх хүнд, өөрсдийн цөхрөл дундаасаа гэрлийг дахин нэгэнтээ харж, дараа нь Бурханы мэргэн ухаан болон үйл хэргийг харж, “Бурханы ард” хэмээх нэрийг олж авч, үүний дараа өөрсдийн зүрх сэтгэлд байгаа эргэлзээг арилгаж, дараа нь янз бүрийн дотоод байдлаасаа өөрсдийгөө мэдэж авах боломжийг олгодог. Эдгээр байдал нь эргээд уй гашуу, гаслан зовлон болон аз жаргал, баяр хөөрийн аль алинд харагддаг. Бурхан энэхүү бүлэгт хүмүүсийн дүр төрхийг амьд мэт, бүрэн гүйцэд дүрсэлсэн. Энэ нь төгс төгөлдрийн туйлд хүрсэн бөгөөд үнэхээр хүний биелүүлж чадахгүй зүйл юм. Энэ нь хүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх нууцуудыг үнэхээр илчилдэг. Энэ нь хүний хийж чадах зүйл гэж үү?

Бүр илүү чухал нь доорх ишлэл бөгөөд үүгээр Бурхан хүнд Өөрийн засаг захиргааг шууд илчилдэг. Тэгээд хамгийн чухал хэсэг нь бол энэ: “Хүмүүсийн дундаас бодит байдлын эсрэг явж, Миний удирдамжийн дагуу аливааг хийдэггүй хүмүүс сайн төгсгөлд хүрэхгүй бөгөөд зөвхөн өөрсдөдөө л төвөг удна. Орчлон ертөнц дээр тохиолдож байгаа бүх зүйлээс Би эцсийн шийдвэрийг нь гаргадаггүй юу ч үгүй.” Энэ нь Бурханы засаг захиргаа биш гэж үү? Энэхүү засаг захиргааны эсрэг үйлддэг хүмүүсийн тоо томшгүй олон жишээ байдаг гэдгийг энэ нь харуулдаг. Цаашлаад энэ нь хүмүүсийг өөрсдийн хувь тавилангийн талаар бодохгүй байхыг энэ нь бүгдэд анхааруулдаг. Хэрвээ хүн Бурханы нарийн зохион байгуулалтаас зугтахыг хүсвэл үүний үр дагавар нь төсөөлөхийн аргагүй аймаар байх болно. Тиймээс эдгээр үгээс гэгээрэл, гэрэлтүүлгийг мэдэрч байгаа бүх хүнийг, Бурханы засаг захиргааг илүү сайн ойлгож чаддаг, түүнчлэн Түүний сүр жавхланг доромжлох ёсгүй гэдгийг ойлгож, тэгснээрээ байгалийн цэцэглэж буй ногоон эрч хүчтэй байдалд үргэлжлүүлэн нэмэрлэж, тэсгим хүйтний аюулыг үл ойшоодог нар салхинд элэгдсэн нарс мод шиг илүү туршлагатай, буурьтай, ногоон болоход хүргэдэг. Энэ мэдэгдэл нь ихэнх хүмүүсийг зарим нэгэн төрлийн ээдрээтэй байдалд тэнүүчилж байгаа мэтээр толгой эргэм будилмаар болгодог; энэ нь Бурханы үгийн агуулга харьцангуй хурдан өөрчлөгддөгөөс болж байгаа бөгөөд иймээс өөрсдийн завхарсан зан чанараа ойлгохоор оролдох үедээ арван хүний ес нь толгой эргүүлсэн байдалд ордог. Илүү төвөггүй ажиллаж, хүний эргэлзээг арилгаж, ингэснээр бүх хүн Бурханы найдвартай байдалд цаашид итгэхийн төлөө Тэр тухайн хэсгийн төгсгөлд: “Намайг хайрладаг хүн нэг бүр Миний сэнтийн өмнө буцан ирнэ” гэдгийг цохон тэмдэглэсэн. Тиймээс Түүний хэдэн сарын ажлыг туулсан хүмүүсийн оюун санаан дахь айдсын зарим хэсэг нь даруй намжсан. Үүнээс гадна, агаарт зүүгдсээр байсан тэдний зүрх сэтгэл хүнд чулуу газарт унаж буй мэт урьд нь нэгэнтээ байсан байрандаа буцан ирдэг. Тэд хувь заяаныхаа тухай санаа зовохоо больдог; түүнчлэн, Бурхан цаашид хий дэмий үг хэлэхгүй гэж итгэдэг. Хүмүүс өөрсдийгөө зөвтгөдөг болохоор тэд Бурханд дээд зэргийн сүсэг бишрэл харуулж байна гэдэгтээ итгэдэггүй нэг ч хүн байдаггүй; ийм учраас Бурхан “үнэнээр” гэдгийг цохон тэмдэглэдэг—энэ нь илүү их үр дүнд хүрэхийн төлөө юм. Энэ нь Өөрийн ажлын дараагийн алхмын замыг засаж, суурийг тавихын төлөө билээ.

Өмнөх: 47-Р БҮЛЭГ

Дараах: 3-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙН ТУШААЛ

Бурханы ажлыг туулахдаа та нар Бурханы үгийг анхааралтай уншиж, өөрсдийгөө үнэнээр зэвсэглэх ёстой. Харин юу хийхийг хүсдэг, хэрхэн хийхийг...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх