Хэрэгжүүлэлтэд анхаардаг хүмүүс л төгс болгуулж чадна

Эцсийн өдрүүдэд Өөрийн хийх учиртай ажлыг хийж, үгийн үйлчлэлээ гүйцэтгэхээр Бурхан махбод болсон. Тэрээр Өөрийн зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүсийг төгс болгох зорилготойгоор хүмүүсийн дунд ажиллахаар биечлэн ирсэн юм. Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл эцсийн өдрүүдэд л Тэр ийм ажил хэрэгжүүлсэн билээ. Зөвхөн эцсийн өдрүүдэд л Бурхан ийм том далайцтай ажил хийхээр бие махбодтой болсон. Хүмүүсийн хувьд даван туулахад хэцүү санагддаг зовлон бэрхшээлийг Тэр туулдаг хэдий ч, мөн агуу Бурхан атлаа эгэл жирийн хүн болох даруу төлөв зантай ч, Түүний ажлын аль ч тал хойшлоогүй, Түүний төлөвлөгөө өчүүхэн төдий ч эмх замбараагүй байдалд автаагүй. Тэр анхдагч төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажлаа хийж байна. Энэ удаа бие махбодтой болохын нэг зорилго нь хүмүүсийг байлдан дагуулах, нөгөө нь Өөрийн хайрладаг хүмүүсийг төгс болгох явдал юм. Төгс болгосон хүмүүсээ харахыг Тэр хүсдэг бөгөөд Түүний төгс болгосон хүмүүс Өөрт нь гэрчлэл хийхийг харахыг хүсдэг. Төгс болгуулдаг нь ганц хоёрхон хүн биш. Харин ердөө хэдхэн хүнээс бүрдэх бүлэг юм. Энэ бүлгийн хүмүүс дэлхийн янз бүрийн улс орон, олон янзын үндэстнээс гаралтай. Ийм их ажил хийхийн зорилго нь энэ бүлэг хүмүүсийг олж авах, энэ бүлэг хүмүүсийн Түүнд хийдэг гэрчлэлийг олж авах, тэднээс гарч болох Өөрийн алдрыг авах явдал билээ. Тэр ач холбогдолгүй ажил хийдэггүй, үнэ цэнгүй ажил ч хийдэггүй. Ийм их ажил хийхдээ Бурхан төгс болгохыг хүсдэг бүх хүмүүсээ төгс болгохоор зорьдог гэж хэлж болно. Үүнээс гадуурх чөлөөт цагаараа Тэр муу хүмүүсийг хөөн зайлуулна. Тэрээр муу хүмүүсээс болж энэ асар их ажлыг хийдэггүй; харин ч эсрэгээрээ Өөрөөр нь төгс болгуулах тэр цөөн тооны хүмүүсээс болж бүхнээ өгдөг гэдгийг мэдэж ав. Түүний хийдэг ажил, хэлдэг үг, илчилдэг нууц, Түүний шүүлт, гэсгээлт бүгд тэрхүү цөөн тооны хүмүүсийн төлөө байдаг. Тэрээр муу хүмүүсээс болж махбод болоогүй бөгөөд тэрхүү муу хүмүүс Түүний асар их уур хилэнг бүр ч өдөөдөггүй. Төгс болгуулах хүмүүсээс болж Тэр үнэнийг хэлж, оролтын тухай ярьдаг; тэднээс болж Тэр махбод болсон бөгөөд тэднээс болж амлалт, ерөөлөө хайрладаг. Түүний ярьдаг үнэн, оролт, хүн чанарын амьдрал нь муу хүмүүсийн төлөө ажилладаггүй. Тэр муу хүмүүстэй ярилцахаас зайлсхийхийг хүсэж, үүний оронд төгс болгуулах хүмүүст бүх үнэнийг хайрлахаар эрмэлздэг. Гэсэн хэдий ч одоохондоо Түүний баялгийн заримыг эдлэх боломжийг муу хүмүүст олгохыг Түүний ажил шаарддаг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаггүй, Түүний ажлыг үймүүлдэг хүмүүс бүгд муу. Тэднийг төгс болгох боломжгүй бөгөөд Бурхан тэднийг жигшиж, голдог. Эсрэгээрээ үнэнийг хэрэгжүүлдэг, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чаддаг, өөрсдийгөө бүхэлд нь Бурханы ажилд зарлагаддаг хүмүүс бол Бурханы төгс болгодог хүмүүс юм. Бурханы бүрэн төгс болгохыг хүсдэг хүмүүс бол энэ бүлэг хүмүүсээс өөр хэн ч биш бөгөөд Бурханы хийдэг ажил энэ хүмүүсийн төлөө байдаг. Түүний ярьдаг үнэн нь үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүмүүст чиглэдэг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүстэй Тэр ярьдаггүй. Түүний ярьдаг мэдлэг ухаан, ялган таних чадварын өсөлт нь үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг хүмүүст чиглэдэг. Тэр төгс болгуулах хүмүүсийн талаар ярихдаа энэ хүмүүсийг ярьж байгаа. Ариун Сүнсний ажил үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүмүүст чиглэдэг. Мэргэн ухаан, хүн чанар эзэмших гэх мэт зүйлс үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүмүүст чиглэдэг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс үнэний олон үг сонсож болох боловч угаасаа маш муу, мөн үнэнийг сонирхдоггүй учраас тэдний ойлгодог үнэн нь амийнх нь оролтод өчүүхэн ч үнэ цэнгүй хоосон сургаал, үг үсэг, хоосон онол л байдаг. Тэдний хэн нь ч Бурханд үнэнч биш, тэд бол Бурханыг хардаг боловч Түүнийг олж авч чаддаггүй хүмүүс бөгөөд Бурхан тэднийг бүгдийг нь ялладаг.

Ариун Сүнс хүн бүрийн дотор алхах замтай байдаг бөгөөд хүн бүрд төгс болгуулах боломж олгодог. Сөрөг талаар чинь дамжуулан завхралыг чинь чамд мэдүүлдэг бөгөөд дараа нь сөрөг талыг авч хаяснаар хэрэгжүүлэх замыг чи олно; эдгээр нь бүгд төгс болгуулдаг арга замууд чинь юм. Түүнчлэн, өөрийнхөө доторх зарим эерэг зүйлийн байнгын удирдамж, гэрэлтүүлэлтээр дамжуулан чи идэвх санаачилгатайгаар үүргээ биелүүлж, мэдлэг ухаанаа нэмэгдүүлж, ялган таних чадвартай болно. Нөхцөл байдал чинь сайн байх үед чи Бурханы үгийг уншихыг онцгойлон хүсэж, Бурханд залбирахыг онцгойлон хүсэж, сонсдог номлолуудаа өөрийн байр байдалд хамаатуулан ойлгож чадна. Ийм үед Бурхан чамайг дотроос чинь гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэн эерэг талын зарим зүйлийг ухааруулдаг. Ингэж чи эерэг талд төгс болгуулдаг. Сөрөг байдалд чи сул дорой, идэвхгүй байдаг; зүрх сэтгэлд чинь Бурхан байхгүйг мэдэрдэг ч Бурхан чамайг гэрэлтүүлж, хэрэгжүүлэх замаа олоход чинь тусалдаг. Энэ байдлаас гарах нь сөрөг талд төгс болгуулж байгаа хэрэг юм. Бурхан хүнийг эерэг, сөрөг талын аль алинд төгс болгож чаддаг. Энэ нь туршлагажиж чаддаг эсэх, Бурханаар төгс болгуулахыг эрэлхийлдэг эсэхээс чинь хамаардаг. Хэрвээ чи Бурханаар төгс болгуулахыг үнэхээр хичээдэг бол сөрөг зүйл чамд хохирол учруулж чадахгүй, харин илүү бодитой зүйлсийг авчран, дотор чинь дутагдаж байгаа зүйлийг илүү сайн мэдэж чаддаг, бодит байдлаа илүү сайн ухамсарлаж чаддаг болгож, хүнд юу ч байхгүй, хүн юу ч биш гэдгийг харуулдаг; хэрвээ чи шалгалтуудыг туулахгүй бол мэдэхгүй бөгөөд бусдаас дээгүүр, бусад бүх хүнээс илүү юм шиг чамд үргэлж санагдана. Энэ бүхнээр дамжуулан, өмнө нь тохиолдсон бүхнийг Бурхан хийж, Бурхан хамгаалдаг байсныг чи ойлгоно. Шалгалтад орох нь чамайг хайр, итгэлгүй болгож орхидог, чамд залбирал дутагдаж, чи магтан дуу дуулж чадахгүй болдог бөгөөд дунд нь чи нэг л мэдэхэд өөрийгөө мэдэж авдаг. Хүнийг төгс болгодог олон арга барил Бурханд бий. Тэрээр хүний завхарсан зан чанартай харьцахдаа төрөл бүрийн орчныг хэрэглэж, хүнийг ил болгохын тулд төрөл бүрийн зүйл ашигладаг; нэг талаар Тэр хүнтэй харьцдаг, нөгөө талаар хүнийг ил болгодог, өөр нэг талаар Тэр хүнийг илчилж, хүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх “нууцыг” ухан гаргаж, илчлэн, олон байр байдлыг нь илчилснээр, уг чанарыг нь хүнд харуулдаг. Бурхан бодитой гэдгийг хүнд мэдэгдэх гэсэндээ илчлэл, хүнтэй харьцах, хүнийг цэвэршүүлэх, гэсгээх гэх мэт олон арга замаар Бурхан хүнийг төгс болгодог.

Та нарын одоо эрж хайж байгаа юм чинь юу вэ? Бурханаар төгс болгуулах, Бурханыг мэдэх, Бурханыг олж авах, эсвэл магадгүй 90-ээд оны Петрийн хэв маягаар биеэ авч явах, Иовоос ч илүү итгэлтэй байхаар эрж хайх, эсвэл Бурханаар зөв шударга нэгэн гэж дуудуулан, Бурханы сэнтийн өмнө очихоор эрж хайх, эсвэл Бурханыг газар дээр илэрхийлж, Бурханы төлөө хүчтэй, цангинасан гэрчлэл хийж чаддаг болохоор эрж хайх явдал байж магадгүй. Та нар юу ч эрж хайдаг бай, энэ нь бүхэлдээ Бурханаар авруулахын төлөө байдаг. Чи зөв шударга хүн болохоор хичээдэг ч бай, Петрийн хэв маяг юм уу Иовын итгэлийг эрж хайдаг ч бай, эсвэл Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлдэг ч бай хамаагүй, энэ нь бүгд хүн дээр хийдэг Бурханы ажил юм. Өөрөөр хэлбэл, чи юу ч эрж хайдаг бай, энэ нь бүгд Бурханаар төгс болгуулахын төлөө, Бурханы үгийг туулахын төлөө, Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын төлөө байдаг; чи юу ч эрж хайдаг бай, энэ нь бүгд Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэхийн төлөө, тэрслүү зан чанараа хаяж чаддаг болох зорилготойгоор бодит туршлагаар хэрэгжүүлэх замыг хайхын төлөө, дотроо хэвийн байдалд хүрч, Бурханы хүсэлтэй бүрэн нийцэж, зөв хүн болж, хийж байгаа бүхэндээ зөв сэдэлтэй байхын төлөө юм. Чиний хувьд энэ бүх зүйлийг туулж байгаагийн шалтгаан нь Бурханыг мэддэг болж, амийн өсөлтөд хүрэх явдал юм. Хэдийгээр туулж байгаа зүйл чинь Бурханы үг, бодит үйл явдал, түүнчлэн эргэн тойрны чинь хүмүүс, юмс, зүйлс боловч эцэстээ чи Бурханыг мэдэж, Бурханаар төгс болгуулж чаддаг. Зөв шударга хүний замаар алхахаар эрэлхийлэх, эсвэл Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхээр эрэлхийлэх нь гүйлтийн зам, харин Бурханыг мэдэж, Бурханаар төгс болгуулах нь зорьсон газар юм. Чи одоо Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлж байсан ч бай, эсвэл Бурханд гэрчлэл хийхээр эрэлхийлж байсан ч бай, бүгд эцсийн дүндээ Бурханыг мэдэхийн төлөө байдаг; энэ нь Түүний чамд хийдэг ажлыг хий дэмий болгохгүйн төлөө байдаг, ингэснээр чи эцэст нь Бурханы бодит байдлыг мэдэж, Түүний агуу байдлыг мэдэж, үүнээс ч илүүтэйгээр Бурханы даруу, нуугдмал байдлыг мэдэж, Бурханы чамд хийдэг асар их хэмжээний ажлыг мэдэж авдаг. Бурхан энэ бохир, завхарсан хүмүүс дээр ажлаа хийж, энэ бүлэг хүмүүсийг төгс болгож чадах түвшинд хүртлээ Өөрийгөө даруу болгосон. Бурхан хүмүүсийн дунд амьдарч идэж, хүмүүсийг хариулж, хүмүүсийг хэрэгцээт зүйлээр нь хангах гэж л махбод болоогүй. Илүү чухал нь Тэр тэсэхийн аргагүй энэ завхарсан хүмүүс дээр аврах, байлдан дагуулах нүсэр их ажлаа хийдэг. Бүх хүн өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэж магадгүй гэсэндээ Тэр хамгийн их завхарсан энэ хүмүүсийг аврахын тулд агуу улаан лууны гол цөмд ирсэн. Бурханы туулж буй энгүй их бэрхшээл зовлон нь бие махбодтой болсон Бурханы туулдаг бэрхшээл зовлон төдийгүй бүхнээс илүүгээр Бурханы Сүнс туйлын их доромжлол амсдаг—Тэр Өөрийгөө маш их даруу болгож, нуудаг болохоор эгэл жирийн хүн болдог. Бурхан хэвийн хүний амьдралтай, хэвийн хүний хэрэгцээтэй гэдгээ хүмүүст харуулах гэж бие махбодтой болж, махбодын хэлбэрийг авсан. Бурхан Өөрийгөө туйлын их даруу болгожээ гэдгийг батлахад энэ хангалттай. Бурханы Сүнс махбодод биеллээ олдог. Түүний Сүнс маш өндөр, агуу хэдий ч Сүнснийхээ ажлыг хийхийн тулд Тэр ердийн, ялихгүй хүний хэлбэртэй болдог. Та бүгдийн хэв чанар, мэдлэг ухаан, эрүүл ухаан, хүн чанар, амьдрал чинь энэ төрлийн Бурханы хайрыг хүлээж авахад үнэхээр тохирохгүй гэдгийг харуулдаг. Та нар өөрсдийнхөө төлөө Бурханаар ийм зовлон туулуулах үнэхээр эрхгүй. Бурхан бол маш агуу. Тэр маш эрхэм дээд, хүмүүс маш дорд хэдий ч Тэр тэдэн дээр ажилласаар байдаг. Хүмүүсийг хангаж, хүмүүстэй ярилцахын тулд Тэр бие махбодтой болоод зогсохгүй бүр хүмүүстэй хамт амьдардаг. Бурхан маш даруу, маш хайр татам. Хэрэв Бурханы хайрыг дурдангуут, Бурханы нигүүлслийг дурдангуут чи асар их магтаал хэлэнгээ нулимс унагадаг бол, хэрэв чи ийм байдалтай байдаг бол Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй болжээ.

Өнөө үед хүмүүсийн эрэл хайгуулд нэг гажуудал байдаг; тэд зөвхөн Бурханыг хайрлаж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эрэлхийлдэг боловч Бурханы талаар ямар ч мэдлэггүй байдаг бөгөөд өөрсдийн доторх Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг үл ойшоосон. Тэдэнд Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгийн суурь байдаггүй. Ийм маягаар тэд туршлага нь ахих тусам урам зоригоо алддаг. Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй болохоор эрэлхийлдэг бүх хүн урьд нь сайн байдалтай байгаагүй, сөрөг, сул дорой байдал руу хэлбийж, үргэлж нулимс урсгаж, цөхрөлд автаж, найдвараа алдсан хэдий ч одоо туршлага хуримтлуулахын хэрээр байр байдал нь сайжирдаг. Харьцалт, эвдэлт туулах туршлагын дараа, эсвэл шалгалт, цэвэршүүлтийн тохиолдлыг туулсны дараа тэд ихээхэн ахиц гаргасан. Сөрөг байдлууд буурч, тэдний амь зан чанарт зарим өөрчлөлт гарсан. Илүү их шалгалт туулахын хэрээр тэдний зүрх сэтгэл Бурханыг хайрлаж эхэлдэг. Бурхан хүмүүсийг төгс болгоход дүрэм байдаг бөгөөд чамайг хэрэгжүүлэх замтай болгож, бүх сөрөг байдлаас чинь салгахын тулд Тэрээр чиний хүсүүштэй хэсгийг ашиглан чамайг гэгээрүүлж, сүнсээрээ чөлөөлөгдөхөд чинь тусалж, Түүнийг хайрлах илүү их чадвартай болгодог. Ийм маягаар чи Сатаны завхарсан зан чанарыг хаяж чаддаг. Чи цайлган, нээлттэй байж, өөрийгөө мэдэн, үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг. Бурхан чамайг гарцаагүй ерөөх тул сул дорой, сөрөг байх үед чинь Тэр чамайг хоёр дахин их гэгээрүүлдэг бөгөөд өөрийгөө илүү сайн мэдэж, өөрийнхөө төлөө гэмшихийг илүү их хүсэж, хэрэгжүүлэх учиртай зүйлсээ илүү сайн хэрэгжүүлж чаддаг байхад чинь тусалдаг. Ийм маягаар л зүрх сэтгэл чинь тайван, амгалан байж чаддаг. Бурханыг мэдэхэд ерөнхийдөө анхаарлаа хандуулдаг, өөрийгөө мэдэхэд болон хэрэгжүүлэлтдээ анхаарал хандуулдаг хүн Бурханы ажил болон Түүний удирдамж, гэгээрлийг олон дахин хүлээн авч чаддаг болно. Хэдийгээр тийм хүн сөрөг байдалд байж болох ч мөс чанарынхаа үйлдэл юм уу Бурханы үгийн гэгээрлээс үүдэн аливааг даруй өөрчилж чаддаг. Хүн өөрийн бодит байдал, Бурханы зан чанар болон ажлыг мэддэг байх үед зан чанарын өөрчлөлтөд үргэлж хүрдэг. Өөрийгөө мэдэж, өөрийгөө нээхийг хүсдэг хүн үнэнийг хэрэгжүүлж чадна. Энэ төрлийн хүн бол Бурханд үнэнч хүн бөгөөд ойлголт нь гүнзгий эсвэл өнгөцхөн, хомсхон эсвэл арвин ямар ч бай, Бурханд үнэнч хүн Бурханы талаар ойлголттой байдаг. Энэ бол Бурханы зөвт байдал бөгөөд хүмүүсийн олж авдаг зүйл; өөрсдийнх нь ололт юм. Бурханы талаар ойлголттой хүн бол үндэс суурьтай, үзэгдэлтэй нэгэн юм. Энэ төрлийн хүн Бурханы махбодын талаар, Бурханы үг, Бурханы ажлын талаар итгэлтэй байдаг. Бурхан хэрхэн ажиллаж, эсвэл ярьдаг, эсвэл бусад хүмүүс хэрхэн үймээн үүсгэдгээс үл хамааран тэр байр сууриндаа бат зогсож, Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож чаддаг. Хүн ийм байх тусмаа өөрийн ойлгодог үнэнийг улам их хэрэгжүүлж чаддаг. Учир нь тэр үргэлж Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Бурханы талаар илүү их ойлголт олж авч, үүрд Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсох шийдвэртэй байдаг.

Сүнсэндээ нарийн мэдрэмжтэй байхын тулд ялган таних чадвартай, дуулгавартай байж, аливааг нэвт шувт харах чадвартай байна гэдэг нь ямар нэгэн зүйлтэй тулгармагц Бурханы үг чамайг дотроос чинь гэрэлтүүлж, гэгээрүүлдэг гэсэн үг юм. Энэ бол сүнс нь нарийн мэдрэмжтэй байгаа хэрэг юм. Бурханы хийдэг бүх зүйл хүмүүсийн сүнсийг сэргээхэд туслахын төлөө байдаг. Бурхан яагаад үргэлж хүмүүсийг хөшүүн, мулгуу гэж хэлдэг вэ? Яагаад гэвэл, хүмүүсийн сүнс үхчихсэн бөгөөд тэд сүнсний зүйлсийг огт мэдэхээ байтлаа маш хөшүүн болчихсон. Бурханы ажил бол хүмүүсийн амийг өсгөж, сүнсийг нь амь ороход туслахын төлөө байдаг, ингэснээр хүмүүс сүнсний зүйлсийг нэвт харж чадах бөгөөд зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хайрлаж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж үргэлж чаддаг. Энэ шатанд ирэх нь хүний сүнс сэргэснийг харуулдаг бөгөөд дараагийн удаа ямар нэг зүйлтэй тулгарахдаа тэрээр нэн даруй хариу үйлдэл хийж чадна. Хүн номлолд уриалагхан хандаж, нөхцөл байдалд түргэн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Энэ бол сүнсний нарийн мэдрэмжид хүрэх явдал юм. Гадаад үйл явдалд хурдан хариу үйлдэл хийдэг олон хүн байдаг боловч бодит байдалд орох юм уу сүнсний дэлгэрэнгүй зүйлийг дурдмагц хөшүүн, мулгуу болдог. Тэд өөрсөдтэй нь нүүр тулсан үед л ямар нэг зүйл ойлгодог. Энэ бүхэн нь сүнсээрээ хөшүүн, мулгуу байгаагийн, сүнсний зүйлсийн талаар туршлага багатай байгаагийн тэмдэг юм. Зарим хүн сүнсэндээ нарийн мэдрэмжтэй, ялган таних чадвартай байдаг. Тэдний байр байдлыг заасан үгийг сонсмогцоо тэд цаг алдалгүй тэмдэглэж авдаг. Тэд хэрэгжүүлэх зарчмын тухай үг сонсмогцоо тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрч, дараагийн туршлагадаа хэрэглэж, улмаар өөрсдийгөө өөрчилж чаддаг. Энэ бол сүнсэндээ нарийн мэдрэмжтэй хүн юм. Тэр яагаад ийм хурдан хариу үйлдэл хийж чаддаг вэ? Яагаад гэвэл, тэр өдөр тутмын амьдралдаа эдгээр зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бурханы үгийг уншихдаа тэд өөрсдийнхөө байр байдлыг харьцуулан шалгаж, өөрсдийгөө эргэцүүлж чаддаг. Нөхөрлөл, номлол сонсож, өөрсдөд нь гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт авчирдаг үг сонсохдоо тэд даруй хүлээн авч чаддаг. Энэ нь өлсгөлөн хүнд хоол өгөхтэй ижилхэн; тэд тэр дор нь идэж чаддаг. Өлсөөгүй хүнд хоол өгвөл хариу үйлдэл хийхдээ тийм ч хурдан байдаггүй. Чи Бурханд үргэлж залбирдаг, тэгээд ямар нэгэн зүйлтэй тулгарах үедээ энэ асуудал дээр Бурхан юу шаардаж, чи яаж үйлдэх ёстой байна, тэр даруй хариу үйлдэл хийж чаддаг. Өнгөрсөн удаа Бурхан энэ асуудал дээр чамайг залж чиглүүлсэн; өнөөдөр үүнтэй ижил төрлийн зүйлтэй тулгарах үедээ чи Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгадаг байдлаар хэрхэн хэрэгжүүлэхээ аяндаа мэднэ. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлж, үргэлж ийм байдлаар туршлагажвал нэгэн цагт чамд энэ нь амархан болно. Бурханы үгийг унших үедээ Бурхан ямар хүний тухай ярьж байгааг, сүнсний ямар нөхцөл байдлын тухай ярьж байгааг чи мэддэг бөгөөд гол зүйлийг нь ухаарч, хэрэгжүүлж чаддаг; энэ нь туршлагажиж чадахыг чинь харуулдаг. Зарим хүн яагаад энэ тал дээр дутагдалтай байдаг вэ? Яагаад гэвэл, тэд хэрэгжүүлэлтийн тал дээр их хүчин чармайлт гаргадаггүй. Хэдийгээр тэд үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг ч үйлчлэлийн нарийн учрын талаарх, амьдралын үнэний нарийн учрын талаарх жинхэнэ мэдлэг ухаан тэдэнд байдаггүй. Ямар нэгэн зүйл тохиолдоход тэд будилдаг. Ийм маягаар, хуурамч эш үзүүлэгч, эсвэл хуурамч элч ирэх үед чи төөрөлдөж магадгүй. Чи Бурханы үг, ажлын талаар үргэлж нөхөрлөх ёстой—ийм маягаар л үнэнийг ойлгож, ялган таних чадвартай болж чадна. Хэрвээ чи үнэнийг ойлгодоггүй бол ялган таних чадваргүй байх болно. Жишээ нь, Бурхан юу ярьдаг, Бурхан хэрхэн ажилладаг, хүмүүст тавьдаг Түүний шаардлага юу болох, чи ямар хүмүүстэй харилцах ёстой, ямар төрлийн хүмүүсийг голох ёстой—чи эдгээр зүйлийн талаар үргэлж нөхөрлөх ёстой. Хэрэв чи Бурханы үгийг үргэлж ийм маягаар туулбал үнэнийг ойлгож, олон зүйлийг нэгд нэггүй ойлгож, бас ялган таних чадвартай болно. Ариун Сүнсний сахилгажуулалт гэж юу вэ, хүний хүслээс төрсөн буруутгал гэж юу вэ, Ариун Сүнсний удирдамж гэж юу вэ, орчны зохицуулалт гэж юу вэ, дотроос Бурханы үг гэгээрүүлэх гэж юу вэ? Хэрэв чи эдгээр зүйлийн талаар тодорхой мэддэггүй бол ялган таних чадвартай болохгүй. Чи Ариун Сүнснээс юу ирдэг, тэрслүү зан чанар гэж юу болох, Бурханы үгийг хэрхэн дуулгавартай дагах, тэрслүү байдлаа хэрхэн хаяхаа мэдэх ёстой; чи эдгээр зүйлийн талаар туршлагаараа ойлгосон бол үндэс суурьтай байх болно; ямар нэгэн зүйл тохиолдоход үүнийг харьцуулах үнэн болон үндэс суурь болох тохиромжтой үзэгдэл чамд байна. Чи хийдэг юм болгондоо зарчимтай байж, үнэний дагуу үйлдэж чадна. Тэгвэл амьдрал чинь Бурханы гэгээрэл, Бурханы ерөөлөөр дүүрнэ. Түүнийг чин сэтгэлээсээ хайдаг эсвэл Түүнийг амьдран харуулдаг, Түүнд гэрчлэл хийдэг ямар ч хүнд Бурхан шударга бус хандахгүй бөгөөд чин сэтгэлээсээ үнэнээр цангаж чаддаг ямар ч хүнийг Тэр хараахгүй. Хэрэв Бурханы үгийг идэж ууж байхдаа чи жинхэнэ байр байдлаа мэдэхэд анхаарал хандуулж, өөрийн хэрэгжүүлэлт болон өөрийн ойлголтод анхаарал хандуулж чаддаг бол асуудал тулгарах үед гэгээрэл хүлээн авч, бодитой ойлголт олж авна. Тэгвэл чи бүх зүйл дээр хэрэгжүүлэх, ялган таних замтай байх болно. Үнэнтэй хүн мэхлэгдэх шинжгүй, саад учруулах юм уу дэндүүлэн авирлах янзгүй байдаг. Үнэнээс үүдэн тэр хамгаалагддаг, бас үнэнээс үүдэн тэр илүү ойлголт олж авдаг. Үнэнээс үүдэн тэр хэрэгжүүлэх илүү олон замтай болж, Ариун Сүнс өөр дээр нь ажиллах илүү их боломж, төгс болгуулах илүү их боломжийг олж авдаг.

Өмнөх: Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдарна

Дараах: Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих