Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй”

Хуваалцах

Цуцлах