Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажил

Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажил

Хайлтын үр дүн
  • Нэгдүгээр хэсэг: Бурханы илрэлт ба ажилд гэрчлэл хийх хорин үнэн
  • Хоёрдугаар хэсэг: Бурханы ажилтай хөл нийлүүлэхийн тулд хүний Бурханд итгэх итгэл дэх шашны ямар үзлийг шийдвэрлэх ёстой вэ?
  • Гуравдугаар хэсэг: Үнэний талаарх асуулт, хариултууд