Үнэнийг хэрэгжүүлэх 170 зарчим

Энэ номд үнэнийг хэрэгжүүлэх нэг зуун далан зарчмыг жагсааж, Бурханд итгэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлэх янз бүрийн талыг хөнддөг. Эдгээр нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн амийн оролтод маш их ашиг тустай. Бурханд итгэдэг хүн бүр Бурханаар сайшаагдахыг хүсвэл “бүх зүйл дээр Бурханд сэтгэл санааны тайвшрал авчирч, Түүнийг хангалуун байлгах учиртай. Өөрөөр хэлбэл, чи үйлдлүүддээ зарчимтай байж, үнэнд нийцэх ёстой.” Энэ л Бурханд итгэх итгэлдээ аврагдаж, төгс болгуулах стандарт юм.

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих