Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт (I хэсэг)

Хүмүүсийн дундах Бурханы ажлыг хүнээс салгах аргагүй, учир нь хүн энэ ажлын бай бөгөөд, Бурханы бүтээл дотроос Бурханд гэрчлэл хийж чадах цорын ганц бүтээл юм. Хүний амьдрал болон хүний бүх үйл ажиллагааг Бурханаас салгах аргагүй, бүгд Бурханы гарт захирагддаг бөгөөд ямар ч хүн Бурханаас тусгаар орших боломжгүй гэж хэлж болох юм. Энэ үнэн тул үүнийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Бурханы хийж байгаа бүхэн хүн төрөлхтний тусын тулд мөн Сатаны ов мэхийн эсрэг чиглэгдсэн байдаг. Хүнд хэрэгтэй бүхэн Бурханаас ирдэг, Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж. Тиймээс хүн Бурханаас салж чадахгүй. Цаашлаад Бурханд ч хүнээс салах санаа ерөөс байхгүй. Бурханы хийдэг ажил бүх хүн төрөлхтний төлөө бөгөөд Түүний бодол санаа үргэлжид сайн байдаг. Тэгвэл хүний хувьд, Бурханы ажил, Бурханы бодол санааны (өөрөөр хэлбэл Бурханы хүсэл) аль аль нь хүний танин мэдвэл зохих “үзэгдэл” юм. Ийм үзэгдэл нь мөн л Бурханы удирдлага бөгөөд хүний хийж чадахгүй ажил билээ. Өөрийн ажлын явцад Бурханы хүнд тавьсан шаардлагыг хүний “хэрэгжүүлэлт” хэмээнэ. Үзэгдэл бол Бурханы Өөрийнх нь ажил буюу хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хүсэл эсвэл Түүний ажлын зорилго, ач холбогдол билээ. Үзэгдлийг мөн удирдлагын нэг хэсэг гэж болно, учир нь энэ удирдлага нь Бурханы ажил бөгөөд хүнд чиглэгдсэн байдаг, энэ нь хүмүүсийн дунд Бурханы хийдэг ажил гэсэн үг юм. Энэ ажил бол хүн Бурханыг мэдэж авах зам болон нотолгоо бөгөөд хүний хувьд туйлын чухал. Хэрвээ Бурханы ажлын талаарх мэдлэгт анхаарлаа хандуулахын оронд хүмүүс, Бурханд итгэх итгэлийн тухай номлол болоод чухал биш аар саар зүйлсэд анхаарлаа хандуулбал тэд Бурханыг ерөөс таньж мэдэхгүйгээс гадна Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй. Бурханы ажил нь Бурханы талаарх хүний мэдлэгт асар тустай бөгөөд үүнийг үзэгдэл хэмээдэг. Эдгээр үзэгдэл бол Бурханы ажил, Бурханы хүсэл, түүнчлэн Бурханы ажлын зорилго болон ач холбогдол; эдгээр нь хүнд тустай. Хэрэгжүүлэлт гэдэг нь хүний хийх ёстой зүйл, Бурханыг дагадаг бүтээл бүрийн хийвэл зохих зүйлийг хэлнэ. Энэ нь мөн хүний үүрэг билээ. Хүний хийх ёстой зүйл бол хүний анхнаасаа ойлгосон зүйл биш, харин энэ нь Бурхан Өөрийнхөө ажлын явцад хүнээс шаарддаг зүйл юм. Бурханыг ажиллахын хэрээр, эдгээр шаардлага нь аажим аажмаар илүү гүн гүнзгий, илүү өндөр болдог. Жишээ нь Хуулийн эрин үед хүн хуулийг мөрдөх ёстой байсан, харин Нигүүлслийн эрин үед хүн загалмай үүрэх ёстой байв. Хаанчлалын эрин үе бол өөр: Хүнд тавих шаардлага нь Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үеийнхээс илүү өндөр. Үзэгдэл илүү өндөр болохын хэрээр хүнд тавигдах шаардлага төдий чинээ өндөр болж, илүү тодорхой, илүү бодитой болдог. Үзэгдэл ч мөн үүний адил улам бодитой болдог. Энэ олон тооны бодит үзэгдэл хүнийг Бурханд дуулгавартай байхад туслахаар зогсохгүй мөн Бурханы тухай түүний мэдлэгт тус болдог.

Өмнөх үеүдтэй харьцуулахад Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажил илүү бодитой, хүний мөн чанар болон түүний зан чанарын өөрчлөлтөд илүү их чиглэсэн, Түүнийг дагадаг тэр бүх хүмүүсийн хувьд Бурханд Өөрт нь гэрчлэл хийх илүү боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл, Хаанчлалын эрин үед ажиллангаа Бурхан, өмнөх аль ч үеийнхээс илүүтэйгээр хүнд Өөрийгөө харуулдаг ба энэ нь хүний мэдэх ёстой үзэгдэл өмнөх аль ч эрин үеийнхээс илүү өндөр гэсэн үг юм. Хүмүүсийн дундах Бурханы ажил урьд хожид үзэгдээгүй нутаг дэвсгэрт орсон учраас Хаанчлалын эрин үед хүний мэдэж авдаг үзэгдэл нь удирдлагын бүх ажлын дундаас хамгийн дээд нь билээ. Бурханы ажил урьд хожид үзэгдээгүй нутаг дэвсгэрт орсон, иймээс хүний мэдэх ёстой үзэгдэл бүх үзэгдлээс хамгийн дээд нь болсон ба үүнээс улбаалан хүний хэрэгжүүлэлт ч бас өмнөх аль ч эрин үеийнхээс илүү өндөр болсон, учир нь хүний хэрэгжүүлэлт үзэгдэлтэй зэрэгцэн өөрчлөгддөг бөгөөд үзэгдлийн төгс төгөлдөржилт нь мөн хүнд тавигдах шаардлагын төгөлдөржилтийг илтгэдэг. Бурханы бүх удирдлага зогсмогц хүний хэрэгжүүлэлт ч мөн зогсох бөгөөд Бурханы ажил үгүй бол хүн өмнөх үеийн сургаалыг мөрдөхөөс өөр сонголтгүй, ердөө л хаашаа ч эргэх аргагүй байх болно. Шинэ үзэгдэлгүйгээр хүний шинэ хэрэгжүүлэлт ч гэж байхгүй; бүрэн үзэгдэлгүйгээр хүний төгс хэрэгжүүлэлт ч гэж байхгүй; илүү өндөр үзэгдэлгүйгээр хүний илүү өндөр хэрэгжүүлэлт ч гэж байхгүй байх болно. Бурханы хөлийн мөрийн хамтаар хүний хэрэгжүүлэлт өөрчлөгддөг бөгөөд үүний адил хүний мэдлэг болон туршлага Бурханы ажилтай хамт өөрчлөгддөг. Хүн хэчнээн чадварлаг байх нь хамаагүй тэр Бурханаас салшгүй хэвээр байх ба хэрвээ Бурхан хормын төдийд л ажиллахаа болих юм бол хүн Түүний уур хилэнгээс болж нэн даруй үхэх байсан. Хүний мэдлэг өнөөдөр хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй, түүний туршлага хэчнээн гүн гүнзгий байх нь хамаагүй тэр Бурханы ажлаас салшгүй учраас хүнд бардамнах зүйл юу ч үгүй—учир нь хүний хэрэгжүүлэлт болон Бурханд итгэх итгэлээсээ эрж хайх ёстой зүйл нь үзэгдлээс салшгүй билээ. Бурханы ажлын хором мөч бүрд хүний мэдвэл зохих үзэгдэл, мөн хүнд тавих Бурханы шаардлагуудыг дагуулдаг. Эдгээр үзэгдлийг суурь болгохгүйгээр хүн хэрэгжүүлэх чадваргүй байх болно, мөн цөхрөлтгүйгээр Бурханыг дагаж ч чадахгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг мэдэхгүй эсвэл Бурханы хүслийг ойлгохгүй бол хүний хийж байгаа бүхэн талаар болж, Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөж чадахгүй. Хүн хэчнээн билэг авьяастай байх нь хамаагүй, тэр Бурханы ажлаас болон Бурханы удирдамжаас салшгүй. Хүний үйлдэл хэчнээн сайн эсвэл олон байх нь хамаагүй тэр нь Бурханы ажлыг орлож чадахгүй. Тиймээс ямар ч нөхцөл байдалд хүний хэрэгжүүлэлт үзэгдлээс ангид байх боломжгүй. Шинэ үзэгдлийг хүлээж авдаггүй хүмүүст шинэ хэрэгжүүлэлт байдаггүй. Тэд хоосон номлолыг баримталж, үхмэл хуулийг мөрддөг учраас хэрэгжүүлэлт нь үнэнтэй ямар ч холбоогүй байдаг; тэдэнд ямар ч шинэ үзэгдэл байдаггүй, үүний улмаас тэд шинэ эрин үед юуг ч хэрэгжүүлдэггүй. Тэд үзэгдлийг алдсан, тэгснээрээ тэд бас Ариун Сүнсний ажлыг алдаж, үнэнийг алдсан. Үнэнгүй хүмүүс бол худал хуурмагийн үр сад, Сатаны биелэл юм. Ямар ч төрлийн хүн байх нь хамаагүй тэд Бурханы ажлын үзэгдэлгүйгээр байж чадахгүй, мөн Ариун Сүнс байхгүйгээр оршиж чадахгүй; хүн үзэгдлээ алдмагцаа Үхэгсдийн оронд унаж, түнэр харанхуйд амьдардаг. Үзэгдэлгүй хүмүүс бол Бурханыг мунхгаар дагагсад, тэд бол Ариун Сүнсний ажилгүй хүмүүс бөгөөд тэд тамд амьдарч байгаа. Ийм хүмүүс үнэнийг эрдэггүй бөгөөд Бурханы нэрийг хаяг пайз адил өлгөдөг. Ариун Сүнсний ажлыг мэдэхгүй, бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэхгүй, Бурханы бүхий л удирдлагын ажлын гурван үе шатыг мэдэхгүй хүмүүс бол үзэгдлийг мэддэггүй бөгөөд иймээс үнэнгүй хүмүүс юм. Тэгвэл үнэнийг эзэмшээгүй хүмүүс бүгд мууг үйлдэгсэд биш гэж үү? Үнэнийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй, Бурханы талаарх мэдлэгийг эрж хайх хүсэлтэй, Бурхантай үнэхээр хамтран ажилладаг хүмүүс бол үзэгдлийг үндэс сууриа болгодог хүмүүс. Тэд Бурхантай хамтран ажилладаг учраас Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгддөг бөгөөд хүний хэрэгжүүлэх учиртай зүйл нь энэ хамтын ажиллагаа юм.

Үзэгдэлд хэрэгжүүлэлтийн олон зам агуулагддаг. Хүнд тавигдсан бодитой шаардлагууд нь үзэгдлийн дотор агуулагддаг ба хүний мэдэх ёстой Бурханы ажил ч мөн адил агуулагддаг. Өнгөрсөн үед янз бүрийн газарт зохион байгуулагдаж байсан онцгой болон томоохон цуглааны үеэр хэрэгжүүлэлтийн замын зөвхөн нэг талын тухай л ярьдаг байсан. Ийм хэрэгжүүлэлт нь Нигүүлслийн эрин үед хэрэгжүүлэх ёстой зүйл байсан бөгөөд Бурханы талаарх мэдлэгтэй бараг холбоогүй байсан, учир нь Нигүүлслийн эрин үеийн үзэгдэл нь зөвхөн Христийн цовдлолын үзэгдэл байсан ба өөр илүү агуу үзэгдэл байгаагүй. Хүн цовдлолоор дамжуулан хүн төрөлхтнийг золин аварсан Түүний ажлаас илүүг мэдэх учиргүй байсан, иймээс Нигүүлслийн эрин үед хүний мэдвэл зохих өөр үзэгдэл байгаагүй юм. Ийм маягаар хүн Бурханы тухай зөвхөн хомс мэдлэгтэй байсан бөгөөд Есүсийн хайр, энэрлийн тухай мэдлэгээс гадна түүний хэрэгжүүлэх зүйл нь хэдхэн энгийн, өчүүхэн зүйлс, өнөөдрийнхөөс асар их зөрүүтэй зүйл байв. Өнгөрсөн үед түүний цуглаан ямар хэлбэртэй байсан нь хамаагүй хүн Бурханы ажлын талаарх бодитой мэдлэгийг ярих чадваргүй байсан, тэр ч байтугай хүний орох хамгийн тохиромжтой хэрэгжүүлэлтийн замыг тодорхой тайлбарлаж чадах хэн ч байгаагүй. Тэр тэвчээр болон хүлээцтэй байдлын сууринд хэдэн энгийн зүйл нэмсэн төдий; түүний хэрэгжүүлэлтийн мөн чанарт ямар ч өөрчлөлт байгаагүй, учир нь нэг эрин үе дотор Бурхан ямар ч шинэ ажил хийгээгүй, Түүний хүнд тавьсан цорын ганц шаардлага нь тэвчээр болон хүлээцтэй байдал эсвэл загалмай үүрэх явдал байсан юм. Ийм хэрэгжүүлэлтээс гадна, Христийн цовдлолоос өөр илүү өндөр үзэгдэл байгаагүй. Өнгөрсөн үед Бурхан асар их хэмжээний ажил хийгээгүй учраас, Тэр хүнд зөвхөн хязгаарлагдмал шаардлага тавьсан учраас өөр үзэгдлүүдийн тухай огт дурдаагүй билээ. Ийм маягаар хүн юу ч хийсэн бай, хүний хэрэгжүүлэх цөөн хэдэн энгийн, өнгөц зүйлс бүхий эдгээр хязгаарыг давах чадваргүй байсан. Өнөөдөр, илүү их ажил хийгдсэн, Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үеийнхээс хэд дахин их ажил хийгдсэн байгаа учраас Би өөр үзэгдлүүдийн тухай ярьдаг. Хүнд тавигдах шаардлага ч гэсэн өмнөх эрин үеүдийнхээс хэд дахин өндөр болсон. Хэрвээ хүн энэ ажлыг бүхэлд нь мэдэж чадахгүй бол энэ ажил ач холбогдлоо алдана; хэрвээ хүн үүнд насан туршийн хичээл чармайлтаа зориулахгүй бол энэ ажлыг бүрэн мэдэх нь хүний хувьд хэцүү байх болно гэж хэлж болох юм. Байлдан дагуулах ажилд дан ганц хэрэгжүүлэлтийн замын талаар ярих нь хүний байлдан дагуулалтыг боломжгүй болгоно. Хүнд тавих ямар ч шаардлагагүйгээр зөвхөн үзэгдлийн талаар ярих нь мөн л хүний байлдан дагуулалтыг боломжгүй болгоно. Хэрэгжүүлэлтийн замаас өөр зүйл ярихгүй байх аваас хүний амин газрыг онилж, хүний үзлийг сарниах боломжгүй, иймээс хүнийг бүрэн байлдан дагуулах ч боломжгүй байх болно. Үзэгдэл бол хүнийг байлдан дагуулах гол хэрэгсэл юм, гэхдээ үзэгдлээс өөр зам байгаагүй бол хүн орох арга барилтай байх нь байтугай дагах ч аргагүй байх байсан. Энэ нь эхнээсээ эцэс хүртлээ Бурханы ажлын зарчим байсан: Үзэгдэлд хэрэгжүүлж болох зүйл байх бөгөөд ийм хэрэгжүүлэлтээс гадна ч бас үзэгдэл бий. Хүний амь болон зан чанарын аль алинд нь гарах өөрчлөлтийн түвшин нь үзэгдлийн өөрчлөлтийг дагалддаг. Хүн зөвхөн өөрийн хүчин чармайлтад найддаг байсан бол түүний хувьд ямар нэгэн өндөр түвшний өөрчлөлтөд хүрэх боломжгүй байх байсан. Үзэгдэл нь Бурханы Өөрийнх нь ажил болон Бурханы удирдлагын тухай өгүүлдэг. Хэрэгжүүлэлт гэдэг нь хүний хэрэгжүүлэлтийн зам болон хүний оршин тогтнолын замыг хэлдэг; Бурханы бүх удирдлагад, үзэгдэл болон хэрэгжүүлэлтийн хоорондох харилцаа нь Бурхан болон хүний хоорондох харилцаа юм. Хэрвээ үзэгдлүүдийг хасаж эсвэл хэрэгжүүлэлтийг дурдахгүйгээр тэдгээрийн талаар ярьвал, аль эсвэл ганцхан үзэгдлийг үлдээгээд хүний хэрэгжүүлэлтийг арилгасан бол тийм зүйлийг Бурханы удирдлага гэж үзэж болохгүй, тэр ч байтугай Бурханы ажил хүн төрөлхтний төлөө байдаг гэж хэлж болохгүй; ийм маягаар хүний үүрэг үгүй болоод зогсохгүй Бурханы ажлын зорилго үгүйсгэгдэх болно. Хэрвээ эхнээсээ эцэс хүртлээ хүн Бурханы ямар нэгэн ажлын оролцоогүйгээр зөвхөн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байсан бол, түүнчлэн хүнд Бурханы ажлыг мэдэх шаардлага байгаагүй бол ийм ажлыг Бурханы удирдлага гэж нэрлэхгүй байх байлаа. Хэрвээ хүн Бурханыг мэддэггүй, Бурханы хүслийг мэдэхгүй бөгөөд өөрийн хэрэгжүүлэлтийг тодорхойгүй, хийсвэр байдлаар, сохроор хэрэгжүүлдэг байсан бол тэр хэзээ ч бүрэн шаардлага хангасан бүтээл болж чадахгүй байх байсан юм. Тийм ч учраас энэ хоёр зүйл хоёулаа чухал юм. Хэрвээ зөвхөн Бурханы ажил байсан бол, өөрөөр хэлбэл хэрвээ хүний хамтын ажиллагаа эсвэл хүний хэрэгжүүлэлт байхгүй зөвхөн үзэгдэл байсан бол ийм зүйлийг Бурханы удирдлага гэж нэрлэж болохгүй. Хэрвээ зөвхөн хүний хэрэгжүүлэлт болон оролт л байсан бол хүний орсон зам хэр өндөр байх нь хамаагүй энэ ч бас зөвшөөрөхийн аргагүй юм. Хүний оролт нь ажил болон үзэгдэлтэй зэрэгцэн аажмаар өөрчлөгдөх учиртай; үүнийг дур зоргоор өөрчилж болохгүй. Хүний хэрэгжүүлэлтийн зарчим чөлөөтэй, задгай биш, харин ч тодорхой хил хязгаартай. Ийм зарчим нь ажлын үзэгдэлтэй зэрэгцэн өөрчлөгддөг. Тиймээс ч Бурханы удирдлага нь эцэстээ Бурханы ажил болон хүний хэрэгжүүлэлт дээр ирдэг.

Удирдлагын ажил нь зөвхөн хүн төрөлхтний улмаас бий болсон, өөрөөр хэлбэл энэ нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолоос л болж бий болсон гэсэн үг. Хүн төрөлхтнөөс өмнө буюу анх тэнгэр, газар болон бүх зүйл бүтээгдэх үед ямар ч удирдлага байгаагүй. Хэрвээ Бурханы бүх ажилд хүнд тустай хэрэгжүүлэлт байгаагүй, өөрөөр хэлбэл хэрвээ Бурхан ялзарсан хүн төрөлхтөнд тохирсон шаардлагыг тавиагүй байсан бол (хэрвээ Бурханы хийсэн ажилд хүний хэрэгжүүлэлтэд тохирох зам байгаагүй бол) энэ ажлыг Бурханы удирдлага гэж нэрлэж болохгүй. Хэрвээ Бурханы бүхий л ажил зөвхөн ялзарсан хүн төрөлхтөнд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар яриад, Бурхан Өөрийн ямар ч үйл хэргийг явуулаагүй, Өөрийн бүхнийг чадагч чадвар болоод мэргэн ухаанаасаа өчүүхэн хэсгийг ч үзүүлээгүй бол Бурханы хүнд тавих шаардлага хэр өндөр байх нь хамаагүй, Бурхан хүмүүсийн дунд хэр удаан амьдарсан нь хамаагүй, хүн Бурханы зан чанарын юуг ч мэдэхгүй байх байсан; хэрвээ тийм байсан бол энэ төрлийн ажлыг Бурханы удирдлага гэж нэрлэх нь бүр ч зохимжгүй. Энгийнээр хэлбэл, Бурханы удирдлагын ажил бол Бурханы хийдэг ажил бөгөөд Бурханаар авахуулсан хүмүүсийн Бурханы удирдамж дор хийдэг бүх ажил юм. Ийм ажлыг ерөнхийд нь удирдлага гэж дүгнэж болох ба энэ нь хүмүүсийн дундах Бурханы ажил, мөн түүнчлэн Түүнийг дагадаг бүх хүмүүсийн Түүнтэй хамтрах хамтын ажиллагаатай хамаатай; энэ бүгдийг нийтэд нь удирдлага гэж нэрлэж болно. Энд, Бурханы ажлыг үзэгдэл, харин хүний хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэлт гэдэг. Бурханы ажил өндөр байхын хэрээр (өөрөөр хэлбэл үзэгдэл өндөр байх тусам), Бурханы зан чанар хүнд улам ил болдог бөгөөд энэ нь хүний үзэлтэй нийцэхгүй байх тусам хүний хэрэгжүүлэлт болон хамтын ажиллагаа нь төдий чинээ өндөрсөнө. Хүнд тавигдах шаардлага өндөр байх тусам Бурханы ажил хүний үзэлтэй төдий чинээ зөрөлддөг, үүнээс улбаалан хүний шалгалт, шаардагдах стандарт ч бас өндөр болдог. Энэ ажлын эцэст бүх үзэгдэл бүрэн дүүрэн болж, хүний хэрэгжүүлэх ёстой зүйлс төгс төгөлдрийн оргилд хүрсэн байх болно. Энэ нь мөн бүгд төрлийнхөө дагуу ангилагдах үе байх бөгөөд учир нь хүний мэдэх шаардлагатай зүйлсийг хүнд үзүүлсэн байх болно. Иймээс үзэгдэл оргилдоо хүрч, ажил ч дуусах тийшээ хандах үед хүний хэрэгжүүлэлт ч бас дээд цэгтээ хүрсэн байх болно. Хүний хэрэгжүүлэлт Бурханы ажилд тулгуурладаг, харин Бурханы удирдлага нь зөвхөн хүний хэрэгжүүлэлт болон хамтын ажиллагааны ачаар л бүрэн илэрхийлэгддэг. Хүн бол Бурханы ажлын үзмэр, Бурханы бүх удирдлагын ажлын бай, бас Бурханы бүхий л удирдлагын үр дүн юм. Хэрвээ Бурхан хүний хамтын ажиллагаагүйгээр ганцаараа ажилласан бол Түүний бүх ажлын биелэлт болох зүйл юу ч байхгүй байх байсан ба ийм маягаар Бурханы удирдлага өчүүхэн төдий ч ач холбогдолгүй байх байсан. Бурханы ажлын гадна орших, энэ ажлыг илэрхийлж чадах, үүний бүхнийг чадагч байдал болон мэргэн ухааныг нотолж чадах тохирох байг сонгосноор л Бурханы удирдлагын зорилгыг биелүүлж, энэ бүх ажлыг ашиглан Сатаныг бүрэн ялан дийлэх зорилгыг биелүүлэх боломжтой. Иймээс хүн бол Бурханы удирдлагын ажлын нэн чухал хэсэг бөгөөд зөвхөн хүн л Бурханы удирдлагыг үр өгөөжтэй болгож, туйлын зорилгыг нь биелүүлж чадна, хүнээс өөр ямар ч хэлбэрийн амь ийм үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй. Хэрвээ хүн удирдлагын ажлын жинхэнэ биелэлт болно гэвэл ялзарсан хүн төрөлхтний дуулгаваргүй байдлыг бүрэн арилгах ёстой. Энэ нь, хүнд өөр өөр цаг үед тохирох хэрэгжүүлэлт өгөгдөж, Бурхан хүмүүсийн дунд харгалзах ажлыг гүйцэтгэхийг шаарддаг. Зөвхөн ийм маягаар л удирдлагын ажлын биелэлт болсон бүлэг хүмүүсийг эцэстээ олж авах болно. Хүмүүсийн дундах Бурханы ажил дан ганц Бурханы ажлаар дамжуулан Бурханд Өөрт нь гэрчлэл хийж чадахгүй; ийм гэрчлэлд Түүний ажил хэрэгжихэд тохиромжтой амьд хүмүүс шаардлагатай. Бурхан эхлээд энэ хүмүүс дээр ажиллах ба тэднээр дамжуулан Түүний ажил илэрхийлэгдэж, тэгснээр бүтээгдсэн зүйлсийн дунд Түүний ийм гэрчлэл хийгдэх болно. Ингэж Бурхан Өөрийн ажлын зорилгодоо хүрнэ. Бурхан бүх бүтээгдсэн зүйлсийн дунд Өөрийгөө шууд гэрчилж чадахгүй учраас Сатаныг ялахын тулд Бурхан ганцаараа ажилладаггүй. Хэрэв Тэр ганцаараа ажилладаг байсан бол хүнийг үнэмшүүлэх боломжгүй байх байсан, иймээс хүнийг байлдан дагуулахын тулд Бурхан түүн дээр ажиллах ёстой бөгөөд зөвхөн тэгж байж л Тэр бүх бүтээгдсэн зүйлийн дундах гэрчлэлийг олж авч чадах болно. Хэрвээ Бурхан ганцаараа ажиллаж, хүний хамтын ажиллагаа гэж байхгүй, эсвэл хүн хамтран ажиллах шаардлагагүй байсан бол хүн хэзээ ч Бурханы зан чанарыг мэдэхгүй, мөн Бурханы хүслийг үүрд мэдэхгүй байх байсан; ийм маягаар үүнийг Бурханы удирдлагын ажил гэж нэрлэж болохгүй байх байсан юм. Хэрэв хүн зөвхөн өөрөө хичээж, хайж, шаргуу ажилладаг боловч Бурханы ажлыг ойлгодоггүй байсан бол хүн дүрсгүйтэж томоогүйтэх байсан. Ариун Сүнсний ажилгүйгээр, хүний хийж байгаа зүйл Сатаных бөгөөд тэрээр тэрслүү агаад муу муухайг үйлдэгч; Сатан ялзарсан хүн төрөлхтний хийсэн бүхэнд харагддаг ба тэнд Бурханд нийцэлтэй юу ч байхгүй, бүгд Сатаны илрэл юм. Яригдсан бүхэнд үзэгдэл болон хэрэгжүүлэлтгүй юм гэж юу ч байхгүй. Үзэгдэлд үндэслэн хүн хэрэгжүүлэлтийг бас дуулгавартай байх замыг олж авдаг, ингэснээр тэр өөрийн үзлийг хойш тавьж, өмнө нь эзэмшээгүй зүйлсээ олж авч болох юм. Бурхан хүнээс Өөртэй нь хамтран ажиллахыг, Түүний шаардлагад бүрэн захирагдахыг шаарддаг бөгөөд хүн Бурханаар Өөрөөр нь хийгдсэн ажлыг харж, Бурханы төгс хүчийг мэдэрч, Бурханы зан чанарыг мэдэхийг хүсдэг. Эдгээр нь товчхондоо Бурханы удирдлага юм. Бурханы хүнтэй нэгдэх нэгдэл нь удирдлага бөгөөд хамгийн агуу удирдлага билээ.

Үзэгдлийг агуулдаг зүйл нь үндсэндээ Бурханы Өөрийн ажилтай хамаатай, хэрэгжүүлэлттэй холбоотой зүйл нь хүнээр хийгдэх ёстой ба Бурхантай ямар ч хамааралгүй. Бурханы ажлыг Бурхан Өөрөө гүйцэтгэдэг, хүний хэрэгжүүлэлтийг хүн өөрөө биелүүлдэг. Бурханы Өөрийн хийх ёстой ажлыг хүн хийх хэрэггүй, хүний хэрэгжүүлэх ёстой зүйл нь Бурханд хамаагүй. Бурханы ажил бол Түүний хувийн үйлчлэл бөгөөд хүнтэй ямар ч холбоогүй. Энэ ажлыг хүн хийх хэрэггүй, цаашлаад Бурханаар хийгддэг ажлыг хүн хийх чадваргүй. Хүний хэрэгжүүлэх шаардлагатай зүйлийг хүн хийх ёстой, үүнээс болж түүний амь золиослогдож, гэрчлэлд зогсоохын тулд Сатанд түүнийг тушаасан ч бай—эдгээрийг бүгдийг нь хүн гүйцэтгэх ёстой. Өөрийнхөө хийх ёстой бүх ажлыг Бурхан Өөрөө хийдэг, харин хүний хийх ёстой ажлыг хүнд заадаг ба үлдсэн ажлыг хүнээр хийлгэхээр үлдээдэг. Бурхан нэмэлт ажил хийдэггүй. Тэр зөвхөн Өөрийн үйлчлэл дэх ажлыг л хийж, хүнд замыг үзүүлж, зөвхөн замыг нээх ажил хийдэг ба замыг засах ажил хийдэггүй; үүнийг хүн ойлгох нь зүйтэй. Үнэнийг хэрэгжүүлэх гэдэг нь Бурханы үгсийг хэрэгжүүлэх гэсэн үг, энэ бүхэн нь хүний үүрэг, хүний хийх ёстой зүйл бөгөөд Бурхантай ямар ч хамаагүй. Хэрэв хүн Бурханаас, хүнтэй адилаар үнэний цэвэршүүлэлт, тарчлааныг амсахыг шаардвал, тэр дуулгаваргүй байгаа хэрэг. Бурханы ажил бол Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэлдүүлэх, хүний үүрэг бол Бурханы бүх удирдамжийг ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр дуулгавартай дагах явдал. Бурханы ажиллаж, амьдардаг байдлаас үл хамааран хүн биелүүлэх ёстой зүйлдээ хүрэх л ёстой. Зөвхөн Бурхан Өөрөө л хүнд шаардлага тавьж чадна, өөрөөр хэлбэл зөвхөн Бурхан Өөрөө л хүнд шаардлага тавихад тохирно. Хүнд ямар ч сонголт байх ёсгүй, бүрэн захирагдаж, хэрэгжүүлэхээс өөрийг хийх ёсгүй; энэ мэдрэмжийг хүн эзэмшсэн байх ёстой. Бурханы Өөрийн хийх ёстой ажил дуусмагц хүн алхам алхамаар үүнийг туулж мэдрэх шаардлагатай. Эцэст нь Бурханы бүх удирдлага дууссан үед хүн хэрвээ Бурханы шаардсан зүйлийг хийгээгүй байвал тэр шийтгэгдэх ёстой. Хэрэв хүн Бурханы шаардлагыг биелүүлээгүй бол энэ нь хүний дуулгаваргүй байдлаас болж байгаа юм; энэ нь Бурхан ажлаа хангалттай сайн хийгээгүй гэсэн үг биш. Бурханы үгсийг хэрэгжүүлж, Бурханы шаардлагыг биелүүлж, үнэнч байж, өөрсдийн үүргээ биелүүлж чадахгүй байгаа бүх хүмүүс шийтгэгдэх болно. Өнөөдөр та нараас шаардаж байгаа зүйлс нэмэлт шаардлага биш, харин бүх хүмүүсийн биелүүлэх ёстой хүний үүрэг юм. Хэрэв та нар өөрийн үүргээ ч гүйцэтгэх чадваргүй буюу сайн гүйцэтгэж чадахгүй бол өөрсдөдөө түвэг удаж байгаа биш гэж үү? Та нар үхлийг өөртөө татаж байгаа биш гэж үү? Та нар яаж хожмын болон хэтийн зүйлсийг хүлээж чадаж байна вэ? Бурханы ажил нь хүн төрөлхтний төлөө, харин хүний хамтын ажиллагаа нь Бурханы удирдлагын төлөө байдаг. Бурхан хийх ёстой бүх зүйлээ хийсний дараа хүн сайтар хэрэгжүүлж, Бурхантай хамтран ажиллах шаардлагатай. Бурханы ажилд хүн хичээл зүтгэлээ гамналгүй, үнэнч байх ёстой, мөн тоо томшгүй олон үзэлд баригдаж эсвэл идэвхгүйгээр үхлээ хүлээн суух учиргүй. Бурхан Өөрийгөө хүний төлөө золиосолж чадна, тэгвэл яагаад хүн Бурханд үнэнч байдлаа өргөж болохгүй гэж? Бурхан хүнд хоёргүй сэтгэлээр ханддаг атал хүн яагаад өчүүхэн ч болов хамтран ажиллаж болохгүй гэж? Бурхан хүн төрөлхтний төлөө ажилладаг атал хүн яагаад Бурханы удирдлагын төлөө өөрийн зарим нэг үүргийг биелүүлж болохгүй гэж? Бурханы ажил энэ хүртэл ирчихээд байхад та юу ч хийхгүй харсаар, сонссон ч хөдлөхгүй суусаар. Ийм хүмүүс мөхлийн бай болохгүй гэж үү? Бурхан аль хэдийн Өөрийн бүх зүйлийг хүнд зориулсан, гэтэл яагаад хүн өнөөдөр өөрийн үүргийг үнэн сэтгэлээсээ гүйцэтгэж чадахгүй байсаар байна вэ? Бурханы хувьд, Түүний ажил эн тэргүүний зүйл бөгөөд Түүний удирдлагын ажил хамгийн чухал нь билээ. Хүний хувьд, Бурханы үгсийг хэрэгжүүлж, Бурханы шаардлагыг биелүүлэх нь түүний эн тэргүүний зүйл. Үүнийг та бүхэн ойлгох учиртай. Та нарт хэлсэн үгс та нарын мөн чанарын угт хүрч, Бурханы ажил урьд өмнө үзэгдээгүй нутаг дэвсгэрт орсон. Олон хүн энэ замын үнэн, худлыг ойлгодоггүй; тэд хүлээсээр, харсаар, өөрсдийн үүргийг үл биелүүлнэ. Үүний оронд тэд Бурханы үг үйлдэл бүрийг шалгаж, Түүний юу идэж, юу өмсөж байгаад анхаарал хандуулдаг ба тэдний үзэл илүү хүнд ноцтой болдог. Ийм хүмүүс дэмий санаа зовж байгаа хэрэг биш гэж үү? Ийм хүмүүс яаж Бурханыг эрж хайдаг хүмүүс байж чадах юм бэ? Тэд яаж сайн дураараа Бурханд захирагддаг хүмүүс болж чадах вэ? Тэд өөрсдийн үнэнч байдал болоод үүргийг умартаж, оронд нь Бурханы хөдөлгөөнд хамаг анхаарлаа хандуулдаг. Тэд үнэхээр зэвүү хүргэм! Хэрэв хүн ойлгох ёстой бүхнээ ойлгож, хэрэгжүүлэх ёстой бүхнээ хэрэгжүүлсэн бол Бурхан Өөрийн ерөөлийг хүнд гарцаагүй хайрлах байсан, учир нь Түүний хүнээс шаарддаг зүйл нь хүний үүрэг бөгөөд түүний хийх ёстой зүйл билээ. Хэрэв хүн ойлгох ёстой зүйлээ ойлгож, хэрэгжүүлэх ёстой зүйлээ хэрэгжүүлж чадахгүй бол тэр шийтгэгдэх болно. Хэдий ийм хүмүүс илт эсэргүүцэх зүйл хийдэггүй ч гэсэн, Бурхантай хамтран ажилладаггүй хүмүүс Бурхантай дайсагнадаг бөгөөд шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс үүнийг эсэргүүцэж байдаг. Бурханы шаардсан үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй бүх хүмүүс хэдийгээр Ариун Сүнсний ажилд онцгой анхаарал хандуулдаг байсан ч гэсэн Бурханы үгсийг дуулгавартай дагадаггүй, санаатайгаар эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Бурханы үгсийг дуулгавартай дагадаггүй, Бурханд захирагддаггүй хүмүүс бол тэрслүү агаад Бурханыг эсэргүүцдэг. Үүргээ биелүүлдэггүй хүмүүс бол Бурхантай хамтран ажилладаггүй хүмүүс юм, харин Бурхантай хамтран ажилладаггүй хүмүүс бол Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс билээ.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих