Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна” | Эшлэл 86

Өөрийн гэрчлэлийн төлөө Бурхан шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг хийдэг, ингэснээр хүн Түүнийг мэдэж болох юм. Тэр хүний ялзармал зан чанарыг шүүхгүйгээр хүн ямар ч зөрчлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй Түүний зөвт зан чанарыг мэдэхгүй ба Бурханы талаарх өөрийн хуучин мэдлэгээ шинэ болгон өөрчилж чадахгүй. Өөрийн гэрчлэлийн төлөө, Өөрийн удирдлагын төлөө Тэр Өөрийн бүрэн дүүрэн байдлыг ил болгосон, ингэснээр Бурханы талаарх мэдлэгт хүрч, өөрийн зан чанараа өөрчилж, Бурханы ил тод харагдах байдлаар дамжуулан Бурханд хангинасан гэрчлэл хийх боломжийг хүнд олгосон. Бурханы өөр өөр төрлийн ажлаар дамжуулан хүний зан чанарт өөрчлөлт гардаг; хүний зан чанар дахь тийм өөрчлөлтгүйгээр хүн Бурханд гэрчлэл хийж чадахгүй ба Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй. Хүний зан чанар дахь өөрчлөлт нь, хүн өөрийгөө Сатаны хүлээснээс чөлөөлж, харанхуйн нөлөөнөөс өөрийгөө чөлөөлж, үнэхээр Бурханы ажлын үлгэр дуурайл, загвар болж, үнэхээр Бурханы гэрч буюу Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хүн болсныг илэрхийлдэг. Өнөөдөр, бие махбод болсон Бурхан нь газар дээр Өөрийн ажлыг хийхийн тулд ирсэн ба Түүний талаарх мэдлэг, Түүнд дуулгавартай байдал, Түүний гэрчлэлд хүрэхийг Тэр хүнээс шаарддаг, мөн Түүний бодитой болон энгийн ажлыг мэдэж, хүний үзэлтэй нийцэхгүй Түүний бүх үг болон ажлыг дуулгавартай дагаж, хүнийг аврах Түүний бүх ажил, хүнийг байлдан дагуулахын тулд Түүний хийдэг бүх үйлд гэрчлэл хийхийг шаарддаг. Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүс нь Бурханы талаар мэдлэгтэй байх ёстой; зөвхөн тийм төрлийн гэрчлэл нь үнэн зөв, бодитой бөгөөд зөвхөн ийм төрлийн гэрчлэл нь Сатаныг ичээж чадна. Түүний шүүлт, гэсгээлт болон харьцалт, засалтыг туулснаар дамжуулан Түүнийг мэдэж авсан хүмүүсийг Бурхан Өөрийн гэрчлэлдээ ашигладаг. Өөрийгөө гэрчлүүлэхийн тулд Тэр Сатанаар ялзруулагдсан хүмүүсийг ашигладаг ба мөн Өөрийгөө гэрчлүүлэхийн тулд, зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийг, тэгснээр Түүний ерөөлийг авсан хүмүүсийг Тэр ашигладаг. Түүнийг зөвхөн үгээрээ магтан сайшаадаг хүн Түүнд хэрэггүй, мөн Түүгээр аврагдаагүй, Сатаны үр хүүхдийн магтаал, гэрчлэл Түүнд хэрэггүй. Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийх шаардлагыг хангадаг, зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийх шаардлагыг хангадаг бөгөөд Түүний нэрийг санаатайгаар гутаахыг Бурхан хүнд зөвшөөрөхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Бурханыг гэрчлэгчдийн зан чанар өөрчлөгдсөн байх ёстой

Бурханы олон төрлийн ажлын үр дүнд хүний зан чанарт өөрчлөлт гардаг. Ийм өөрчлөлтгүйгээр хүн гэрчлэл хийж, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй. Хүний зан чанарын өөрчлөлт Сатан ба харанхуйгаас тэр чөлөөлөгдсөнийг харуулдаг. Тэр үнэхээр Бурханы ажлын үлгэр дуурайл. Бурханы зүрх сэтгэлийг дагадаг, тэр бол Бурханы гэрч. Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүс Бурханы тухай мэдлэгтэй байх ёстой. Зөвхөн ийм гэрчлэл бодитой, энэ л Сатаныг шившиглэдэг. Бурхан засуулж, харьцуулах замаар, мөн шүүлтийг нь туулах замаар Өөрийг нь мэдэж авсан хүмүүсийг Өөртөө гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг. Завхарсан байсан ч тэгээд зан чанараа өөрчилж, улмаар ерөөлийг нь хүртсэн хүмүүсийг Тэр гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг.

Өнөөдөр бие махбодтой болсон Бурхан ажлаа гүйцэтгэхээр газар дэлхийд ирсэн. Өөрийг нь мэдэж, дуулгавартай дагаж, Өөрт нь гэрчлэл хийхийг хүнээс Тэр шаарддаг. Хэвийн, бодитой ажлыг нь мэдэхийн тулд хүний үзлээс зөрдөг Түүний ажил, үгийг дуулгавартай дагаж, хүнийг аврах Түүний ажлыг болон хүнийг байлдан дагуулах үйл хэргийг нь гэрчил. Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүс Бурханы тухай мэдлэгтэй байх ёстой. Зөвхөн ийм гэрчлэл бодитой, энэ л Сатаныг шившиглэдэг. Бурхан засуулж, харьцуулах замаар, мөн шүүлтийг нь туулах замаар Өөрийг нь мэдэж авсан хүмүүсийг Өөртөө гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг. Завхарсан байсан ч тэгээд зан чанараа өөрчилж, улмаар ерөөлийг нь хүртсэн хүмүүсийг Тэр гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг.

Хүний амнаас гарах магтаал Бурханд хэрэггүй, Өөрийнх нь авраагүй Сатаны төрлийнхний магтаал, гэрчлэл ч хэрэггүй. Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд үнэхээр гэрчлэл хийж чадна; Зөвхөн өөрчлөгдсөн хүмүүс л үүнд тэнцэж чадна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент