Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 196

Дараагийнх нь үйлчлэл үзүүлэгчдийн амьдрал, үхлийн мөчлөг юм. Бид дөнгөж сая үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүслийн талаар буюу тэд урьд төрөлдөө үл итгэгчид болон амьтад байгаад дахин төрөл олсон талаар ярьсан. Ажлын сүүлчийн үе шат ирэхэд Бурхан үл итгэгчдээс ийм бүлэг хүмүүсийг сонгосон ба энэ бол онцгой бүлэг билээ. Ийм хүмүүсийг сонгосон Бурханы зорилго нь Өөрийнхөө ажилд үйлчлүүлэх явдал юм. “Үйлчлэх” гэдэг нь нэг их боловсон сонсогддог үг ч биш, хүн бүрийн хүсэлд ч тийм сайн нийцдэггүй, гэхдээ бид энэ нь хэн рүү чиглэдгийг харах хэрэгтэй. Бурханы үйлчлэл үзүүлэгчдийн оршин тогтнолд онцгой ач холбогдол бий. Тэднийг Бурхан сонгосон учраас өөр хэн ч тэдний үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй. Эдгээр үйлчлэл үзүүлэгчийн үүрэг юу вэ? Бурханы сонгосон хүмүүст үйлчлэх, гол нь Бурханы ажилд үйлчилж, Бурханы ажилтай хамтран ажиллаж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг бүрэн төгс болгоход Бурхантай хамтран ажиллах явдал юм. Хөдөлмөрлөж, ямар нэг ажил гүйцэтгэж, эсвэл тодорхой даалгавар биелүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран энэ хүмүүст тавьдаг Бурханы шаардлага юу вэ? Тэр тэдэнд тавьдаг шаардлагадаа хэт хатуу байдаг уу? (Үгүй, Бурхан тэднээс үнэнч байхыг шаарддаг.) Үйлчлэл үзүүлэгчид бас үнэнч байх ёстой. Чиний гарал үүсэл, эсвэл Бурхан яагаад чамайг сонгосноос үл хамааран чи Бурханд үнэнч байх ёстой, Бурханы чамд өгсөн даалгаварт, түүнчлэн өөрийн хариуцдаг ажил болон гүйцэтгэдэг үүрэгтээ үнэнч байх ёстой. Хэрвээ үйлчлэл үзүүлэгчид үнэнч байж, Бурханыг хангалуун байлгах чадвартай бол тэдний төгсгөл ямар байх вэ? Тэд үлдэж чадна. Үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд үлдэх нь ерөөл мөн үү? Үлдэх гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ ерөөл нь юу гэсэн үг вэ? Байр сууриараа тэд Бурханы сонгосон хүмүүстэй адилгүй юм шиг харагддаг, тэд өөр юм шиг байдаг. Гэвч үнэндээ энэ төрөлдөө тэдний эдэлдэг зүйлс нь Бурханы сонгосон хүмүүсийнхтэй адилгүй юу? Ядаж энэ амьдралд адилхан. Та нар үүнийг үгүйсгэхгүй, тийм үү? Бурханы айлдвар, Бурханы нигүүлсэл, Бурханы хангалт, Бурханы ерөөлийг эдэлдэггүй хэн байна вэ? Хүн бүр ийм элбэг дэлбэг байдлыг эдэлдэг. Үйлчлэл үзүүлэгчийн ялгамж чанар бол үйлчлэл үзүүлэгч, харин Бурханы хувьд тэд бол Түүний бүтээсэн бүх зүйлийн нэг бөгөөд тэдний үүрэг нь зүгээр үйлчлэл үзүүлэгчийнх юм. Бурханы бүтээлийн нэг болохын хувьд, үйлчлэл үзүүлэгч болон Бурханы сонгосон хүмүүсийн хооронд ялгаа байдаг уу? Үнэндээ байдаггүй. Ерөнхийд нь хэлбэл, нэр томьёо нь ялгаатай байдаг, мөн чанартаа ялгаа бий, тэдний гүйцэтгэдэг үүргийн хувьд ялгаа байдаг, гэвч Бурхан энэ хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхдаггүй. Тэгээд яагаад энэ хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгчид гэж тодорхойлдог вэ? Та нар үүнийг ойлгох ёстой. Үйлчлэл үзүүлэгчид үл итгэгчдийн дундаас ирдэг. Үл итгэгч гэж дурдаж байгаа нь тэдний өнгөрсөн үе муу байсныг хэлдэг: Тэд бүгд бурхангүй үзэлтнүүд бөгөөд урьд төрөлдөө бурхангүй үзэлтнүүд байсан, тэд Бурханд итгэдэггүй, Бурханд, үнэнд болон эерэг зүйлд дайсагнадаг байсан. Тэд Бурханд итгэдэггүй, Бурхан байдаг гэдэгт ч итгэдэггүй байсан, тэгэхээр тэд Бурханы үгийг ойлгох чадвартай юу? Ихэнхдээ энэ бүлэг хүмүүс Бурханы үгийг ойлгох чадваргүй гэж хэлж болох юм. Яг л амьтад хүний үгийг ойлгох чадваргүй байдагтай адилаар үйлчлэл үзүүлэгчид Бурханы юу хэлж байгааг, Түүний шаардлага юу болохыг, яагаад Тэр ийм шаардлага тавьдгийг ойлгодоггүй—тэд ойлгодоггүй, эдгээр зүйл тэдэнд ойлгомжгүй байх ба тэд гэгээрээгүй хэвээр үлддэг. Энэ шалтгааны улмаас энэ хүмүүс бидний ярьсан амийг эзэмшээгүй байдаг. Амьгүйгээр хүмүүс үнэнийг ойлгож чадах уу? Тэд үнэнээр зэвсэглэдэг үү? Тэд Бурханы үгийн туршлага болон мэдлэгээр зэвсэглэдэг үү? (Үгүй.) Үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүсэл ийм юм. Гэхдээ Бурхан энэ хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгчид болгодог тул тэдэнд тавих Түүний шаардлагад бас л стандарт байдаг; Тэр тэднийг дорд үздэггүй, тэдэнд хайхрамжгүй ханддаггүй. Тэд Түүний үгийг ойлгодоггүй, амьгүй хэдий ч Бурхан тэдэнд бас л сайхан ханддаг ба тэдэнд тавих Түүний шаардлагад бас л стандарт байдаг. Та нар эдгээр стандартын талаар дөнгөж сая хэлсэн: Бурханд үнэнч байж, Түүний хэлдгийг хийх. Чи үйлчлэлдээ хэрэгтэй газар нь эцсээ хүртэл үйлчлэх ёстой. Хэрвээ чи үнэнч үйлчлэл үзүүлэгч байж, бүр эцсийг нь хүртэл үйлчилж, чамд Бурханы даалгасан даалгаврыг биелүүлж чадвал үнэ цэнтэй амьдралаар амьдарна. Ингэж чадвал чи үлдэж чадна. Хэрвээ чи арай илүү хичээл зүтгэл гаргаж, илүү их чармайж, Бурханыг мэдэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж, Бурханы тухай мэдлэгийн талаар бага ч гэсэн ярьж чадвал, Бурханд гэрчлэл хийж чадвал, түүнчлэн Бурханы хүслийн талаар зарим зүйлийг ойлгож, Бурханы ажилд хамтран ажиллаж, Бурханы хүслийн талаар бага зэрэг анхааралтай байж чадвал энэхүү үйлчлэл үзүүлэгч болох чиний хувь тавилан өөрчлөгдөнө. Тэгээд энэ хувь тавилангийн өөрчлөлт нь юу байх вэ? Чи зүгээр л үлдэж чадахаа болино. Биеэ авч яваа байдал, хувийн хүсэл тэмүүлэл, эрэл хайгуулд үндэслэн Бурхан чамайг сонгогдсон хүмүүсийн нэг болгоно. Энэ бол хувь тавилангийн чинь өөрчлөлт байх болно. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувьд үүний хамгийн сайн зүйл нь юу вэ? Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг болох юм. Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг болбол үл итгэгчид шиг дахиж амьтны төрөл олохгүй гэсэн үг юм. Энэ сайн зүйлд тооцогдох уу? Тийм ээ, энэ бол сайн мэдээ. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлэл үзүүлэгчид хувирч болно. Үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд, Бурхан түүгээр үйлчлүүлэхээр заяах үед тэр мөнхөд үйлчилнэ гэсэн үг биш; заавал ийм байх албагүй. Биеэ авч явах байдалд нь үндэслэн Бурхан түүнийг өөрөөр зохицуулж, түүнд өөр хариу өгнө.

Гэхдээ эцэст нь хүртэл үйлчилж чаддаггүй үйлчлэл үзүүлэгчид байдаг; өөрөөр хэлбэл, үйлчлэх хугацаандаа хагас дутуу орхиж, Бурханыг хаядаг хүмүүс байдаг, мөн олон муу зүйл хийдэг, үүгээр ч зогсохгүй Бурханы ажилд асар их хор, асар их хохирол учруулдаг хүмүүс хүртэл байдаг, Бурханыг хараадаг үйлчлэл үзүүлэгчид ч гэсэн байдаг гэх мэт—эдгээр буцаахын аргагүй үр дагавар нь юу гэсэн үг вэ? Ийм ямар ч муу үйл нь тэдний үйлчлэл эцэс болно гэсэн үг. Үйлчлэлийн хугацаанд биеэ авч явах байдал чинь хэтэрхий муу байсан учраас, хэрээ мэдэхгүй даварсан учраас Бурхан чиний үйлчлэл шаардлага хангаагүй гэж үзвэл үйлчлэх эрхийг чинь хасаж, чамаар үйлчлүүлэхгүй, Тэр чамайг Өөрийнхөө нүднээс, мөн Бурханы гэрээс зайлуулна. Чи үйлчлэхийг хүсэхгүй байгаа биз дээ? Чи үргэлж мууг хийхийг хүсдэг биш гэж үү? Чи үргэлж үнэнч бус байдаг биш үү? Тэгвэл үүнийг хялбар шийдэж болно: Чиний үйлчлэх эрхийг хасна. Бурханы хувьд, үйлчлэл үзүүлэгчийн үйлчлэх эрхийг хасна гэдэг нь тухайн үйлчлэл үзүүлэгчийн төгсгөл тунхаглагдсан гэсэн үг бөгөөд тэд Бурханд үйлчлэх эрхтэй байхаа больж, Бурханд тэдний үйлчлэл цаашид хэрэггүй болох ба тэд ямар ч сайхан зүйл хэлэвч эдгээр үг нь үр дүнгүй байх болно. Юмс энэ цэгт хүрэхэд энэ нөхцөл байдал залруулахын аргагүй болно; ийм үйлчлэл үзүүлэгчдэд буцах зам байхгүй. Тэгвэл Бурхан ийм үйлчлэл үзүүлэгчдийг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ? Үйлчлэхийг нь л болиулдаг уу? Үгүй. Түүний үлдэхийг нь л хорьдог уу? Эсвэл түүнийг хайхралгүй орхиод эргэхийг нь хүлээдэг үү? Тэр тэгдэггүй. Бурхан үйлчлэл үзүүлэгчдийг тийм ч их хайрладаггүй, энэ нь үнэн юм. Хэрвээ хүн Бурханд үйлчлэхдээ ийм хандлагатай байдаг бол Бурхан энэ хандлагаас нь болж түүний үйлчлэх эрхийг хасах бөгөөд түүнийг үл итгэгчдийн дунд дахин нэг удаа буцааж хаяна. Үл итгэгчдийн дунд буцаан хаягдсан үйлчлэл үзүүлэгчийн хувь заяа ямар байх вэ? Энэ нь үл итгэгчдийнхтэй адилхан: дахин амьтны төрөл олж, сүнсний ертөнцөд үл итгэгчдийн шийтгэлийг хүлээнэ. Тэгээд тэр Бурханы ажилтай ямар ч холбоогүй болох учир Бурхан түүний шийтгэлийг биечлэн сонирхохгүй. Энэ нь зөвхөн Бурханд итгэх итгэлийн амьдралынх нь төгсгөл биш, харин түүний хувь заяаны төгсгөл, түүний хувь заяаны тунхаглал юм. Иймээс хэрвээ үйлчлэл үзүүлэгчид муу үйлчилбэл өөрсдөө үр дагаврыг нь амсах хэрэгтэй болно. Хэрвээ үйлчлэл үзүүлэгч нь бүр эцэст нь хүртэл үйлчилж чадахгүй бол, эсвэл замын дундаас үйлчлэх эрхээ хасуулбал үл итгэгчдийн дунд хаягдах бөгөөд үл итгэгчдийн дунд хаягдвал малтай харьцдаг шиг, эсвэл эргүү, саруул ухаангүй хүмүүстэй харьцдагтай адилаар тэдэнтэй харьцана. Намайг ингэж тайлбарлах үед та нар ойлгодог, тийм үү?

Дээрх нь Бурхан, Өөрийн сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн амьдрал, үхлийн мөчлөгийг зохицуулж байгаа хэрэг юм. Үүнийг сонссоны дараа та нарт ямар санагдаж байна вэ? Миний дөнгөж сая ярьсан сэдэв буюу Бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн тухай сэдвийн талаар Би өмнө нь ярьж байсан уу? Үнэндээ ярьсан, гэвч та нар санадаггүй. Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдэд зөв шударга ханддаг. Бүх талаараа Тэр зөвт, тийм үү? Чи хаанаас ч юм алдаа мадаг олж чадах уу? “Бурхан яагаад сонгогдсон хүмүүст маш хүлээцтэй ханддаг вэ? Тэгээд яагаад үйлчлэл үзүүлэгчдийг өчүүхэн төдий л тэвчдэг юм бэ?” гэж хэлэх хүмүүс байдаг уу? Үйлчлэл үзүүлэгчдийг өмөөрдөг хүн байна уу? “Бурхан үйлчлэл үзүүлэгчдэд илүү их цаг зарцуулж, тэднийг илүү тэвчиж тэсвэрлэж чадах уу?” Энэ үгс зөв үү? (Үгүй, буруу.) Яагаад буруу вэ? (Яагаад гэвэл, биднийг үйлчлэл үзүүлэгч болгосноор үнэндээ бидэнд ивээлээ хайрласан.) Үйлчлэл үзүүлэхийг зөвшөөрсөн нь үнэндээ онцгой ивээл юм! “Үйлчлэл үзүүлэгч” гэдэг нэр томьёогүйгээр, үйлчлэл үзүүлэгчдийн ажилгүйгээр энэ үйлчлэл үзүүлэгчид хаана байх байсан бэ? Үл итгэгчдийн дунд малтай хамт амьдарч, үхэх байсан. Бурханы өмнө, Бурханы гэрт ирэхийг тэдэнд зөвшөөрснөөр өнөөдөр тэд ямар их нигүүлслийг эдэлж байна вэ! Энэ бол асар их нигүүлсэл юм! Бурхан, үйлчлэл үзүүлэх боломж өгөөгүй бол Бурханы өмнө очих боломж чамд хэзээ ч олдохгүй байх байсан. Шулуухан хэлэхэд, чи Буддын шашинтан байгаад зам мөрд хүрсэн байлаа ч гэсэн, хамгийн ихдээ л сүнсний ертөнцөд зарлага болно; чи хэзээ ч Бурхантай уулзаж, Түүний дуу хоолойг юм уу үгийг сонсож, Түүний хайр, ерөөлийг мэдрэхгүй, Бурхантай нүүр тулан уулзаж хэрхэвч чадахгүй. Буддын шашинтнуудын өмнөх ганц зүйл нь маш энгийн даалгаврууд байдаг. Тэд Бурханыг мэдэж хэрхэвч чадахгүй бөгөөд ердөө захирагдаж, дуулгавартай дагадаг, харин үйлчлэл үзүүлэгчид ажлын энэ үе шатанд маш ихийг олж авдаг! Юуны түрүүнд, тэд Бурхантай нүүр учирч, Түүний дуу хоолойг сонсож, Түүний үгийг сонсож, хүмүүст Түүний өгдөг нигүүлсэл болон ерөөлийг мэдэрч чаддаг. Түүнчлэн Бурханы хайрласан үг болон үнэнийг эдэлж чаддаг. Тэд үнэхээр маш ихийг олж авдаг! Иймд үйлчлэл үзүүлэгч болохын хувьд чи зохих хичээл зүтгэл ч гаргаж чадахгүй бол Бурхан чамайг бас л байлгах уу? Тэр чамайг байлгаж чадахгүй. Тэр чамаас тийм ч ихийг шаарддаггүй, харин чи Түүний шаарддаг зүйлээс юуг ч зохих ёсоор хийдэггүй, өөрийнхөө үүргийг сахиагүй—иймд Бурхан чамайг байлгаж чадахгүй нь лавтай. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар. Бурхан чамайг эрхлүүлдэг ч үгүй, ялгаварлан гадуурхдаг ч үгүй. Энэ бол Бурханы ажилладаг зарчим билээ. Бурхан бүх хүн болон бүтээлд ингэж хандан ажилладаг.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө X

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих