Өдөр тутмын Бурханы үг | “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой” | Эшлэл 148

Ариун Сүнсний ажил үргэлж аяндаа хийгддэг; Тэр Өөрийн ажлыг хэдийд ч төлөвлөхөд, Ариун Сүнс үүнийг биелүүлдэг. Ариун Сүнсний ажил маш бодитой гэж Би яагаад үргэлж хэлдэг юм бэ? Энэ нь хэзээ ч хуучин биш, дандаа шинэ байдаг үргэлж хамгийн шинэхэн нь биш гэж үү? Дэлхий бүтээгдэх үед, Бурханы ажил аль хэдийн төлөвлөгдсөн байсан биш; ийм зүйл хэзээ ч болоогүй! Ажлын алхам бүр өөрийн харгалзах цаг хугацаанд зүй зохистой үр дүндээ хүрдэг ба тэд нэг нэгэндээ саад болдоггүй. Чиний санаан дахь төлөвлөгөө Ариун Сүнсний хамгийн сүүлийн ажилтай эн зэрэгцэж чадахгүй олон тохиолдол байдаг. Түүний ажил нь хүмүүсийн боддог шиг тийм энгийн байдаггүй эсвэл хүмүүсийн төсөөлөл шиг тийм ч түвэгтэй байдаггүй; энэ нь хүмүүсийн одоогийн хэрэгцээний дагуу хэдийд ч хаана ч хүмүүсийг хангахаас бүрдэнэ. Хүмүүсийн мөн чанарыг Түүн шиг тодорхой мэддэг хэн ч байхгүй ба хүмүүсийн бодит хэрэгцээнд Түүний ажил шиг тохирдог зүйл юу ч байдаггүйн шалтгаан яг энэ юм. Тиймээс, хүний үзэл бодлын үүднээс, Түүний ажил хэдэн мянган жилийн өмнөөс төлөвлөгддөг. Одоо та нарын дунд, та нарын нөхцөл байдлын дагуу ажиллангаа Тэр мөн ямар ч цагт, ямар ч газарт ажлаа хийж, үгээ хэлж байдаг. Хүмүүс тодорхой нөхцөлд байх үед, яг тэдэнд хэрэгтэй үгсийг хэлдэг. Энэ нь гэсгээлтийн үеийн Түүний ажлын эхний алхамтай адил. Гэсгээлтийн цаг үеийн дараа, хүмүүс зарим зан авирыг харуулсан, тэд зарим байдлаар тэрслүү үйл хийж, зарим эерэг нөхцөл байдал гарч ирж, зарим сөрөг нөхцөл байдал ч мөн гарч ирсэн ба энэхүү сөрөг байдлын дээд хязгаар нь зарим түвшинд хүрсэн. Бурхан энэ бүх зүйл дээр үндэслэн Өөрийн ажлыг явуулсан ба эдгээрийг ашиглан Өөрийн ажлын илүү дээр үр дүнд хүрсэн. Тэр хүмүүсийн одоогийн нөхцөл байдалтай хамаатайгаар хүмүүсийг хангах Өөрийн ажлыг л хийж байгаа. Тэр Өөрийн ажлын алхам бүрийг хүмүүсийн бодит нөхцөл байдлын дагуу хэрэгжүүлдэг. Бүх бүтээл Түүний гарт байдаг; Тэр тэднийг мэдэхгүй гэж үү? Хүмүүсийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Бурхан хийгдэх ёстой ажлын дараагийн алхмыг хэдийд ч, хаана ч хэрэгжүүлдэг. Ямар ч гэсэн, энэ ажил мянга мянган жилийн өмнөөс урьдчилан төлөвлөгдөөгүй; энэ нь хүний үзэл! Өөрийн ажлын үр нөлөөг ажиглангаа Тэр ажилладаг ба Түүний ажил тасралтгүй гүнзгийрч хөгжиж байдаг; Өөрийн ажлын үр дүнг ажиглангаа Тэр Өөрийн ажлын дараагийн үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Тэр аажмаар өөрчлөн хувиргахын тулд олон зүйлийг ашигладаг ба цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр Өөрийн шинэ ажлаа хүмүүст илэрхий болгодог. Ийм төрлийн ажил нь хүмүүсийн хэрэгцээг хангах чадвартай, учир нь Бурхан хүмүүсийг хэтэрхий сайн мэддэг билээ. Ингэж л Тэр тэнгэрээс Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг. Үүнтэй адилаар, бие махбодтой болсон Бурхан ийм байдлаар буюу бодит байдлын дагуу төлөвлөж, хүн төрөлхтний дотор ажилласнаар Өөрийн ажлыг хийдэг. Түүний ямар ч ажил, дэлхийг бүтээгдэхээс өмнө төлөвлөгдсөн байдаггүй ба энэ нь мөн урьдчилаад нарийн нягт төлөвлөгдсөн байдаггүй. Дэлхий бүтээгдсэнээс 2,000 жилийн дараа хүн төрөлхтөн маш ялзармал болсныг Ехова харсан ба зөнч Исаиагийн амыг ашиглан, Хуулийн эрин үе дууссаны дараа Тэр Нигүүлслийн эрин үед хүн төрөлхтнийг чөлөөлөх Өөрийн ажлыг явуулах болно гэж зөгнөсөн. Энэ нь Еховагийн төлөвлөгөө байсан, мэдээж энэхүү төлөвлөгөө нь тухайн үед Түүний ажигласан нөхцөл байдлын дагуу хийгдсэн; Тэр мэдээж Адамыг бүтээснийхээ яг дараа энэ тухай бодоогүй. Исаиа зүгээр л зөгнөсөн, гэхдээ Ехова Хуулийн эрин үеийн хугацаанд үүний төлөөх бэлтгэлийг нэн даруй хийгээгүй; үүний оронд, Тэр энэ ажлаа Нигүүлслийн эрин үеийн эхлэлд хийж эхэлсэн, Иосефийн зүүдэнд зарлага элч ирж, түүнийг гэгээрүүлж Бурхан махан биетэй болно гэж хэлэх үед тэндээс бие махбодтой болсон Бурханы ажил эхэлсэн. Хүмүүсийн төсөөлж байгаа шиг Бурхан энэ дэлхийг бүтээснийхээ дараа бие махбодтой болсон Өөрийн ажилдаа бэлтгээгүй; энэ нь хүн төрөлхтний хөгжлийн хэмжээ болон Сатантай хийсэн Түүний дайны төлөв байдлын дагуу л шийдэгдсэн юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент