Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил ба хүний ажил” | Эшлэл 180

Бурханы ажлыг хүний ажлаас хэрхэн ялган салгахыг та бүхэн мэдэх ёстой. Хүний ажлаас чи юу харж байна вэ? Хүний ажилд хүний өөрийнх нь туршлагын маш олон зүйлс байдаг; хүн өөрийнхөө юу болохыг илэрхийлдэг. Бурханы өөрийнх нь ажил бас Тэр юу болохыг илэрхийлдэг, гэхдээ Тэр юу болох нь хүн юу болохоос өөр. Хүний оршихуй нь хүний туршлага болон амьдралын учрал тохиол (хүн амьдралдаа юуг туулж, юутай тулгарсан эсвэл түүнд байдаг амьдралын философи) байдаг ба өөр өөр орчинд амьдарч байгаа хүмүүс өөр өөр оршихуйг илэрхийлдэг. Чамд нийгмийн туршлага байна уу, үгүй юу гэдгийг болон чи гэр бүлдээ яг хэрхэн амьдарч, туршлагажиж байна гэдгийг чиний илэрхийлж байгаа зүйлээс харж болно, харин чи бие махбодтой болсон Бурханы ажлаас Түүнд нийгмийн туршлага байгаа эсэхийг харж чадахгүй. Бурхан хүний мөн чанарыг сайн мэддэг, Тэр бүх төрлийн хүмүүст хамаатай бүх төрлийн дадлыг илчилж чадна. Тэрээр хүний ялзарсан зан чанар болон тэрслүү ааш авирыг илчлэхдээ бүр ч сайн. Тэр дэлхийн хүмүүсийн дунд амьдардаггүй, гэвч мөнх бус хүмүүсийн угийн чанар болон дэлхийн хүмүүсийн бүх завхралыг мэддэг. Энэ бол Тэр юу болох юм. Хэдийгээр Тэр дэлхий ертөнцтэй харьцдаггүй ч, дэлхий ертөнцтэй харьцах дүрэм журмыг мэддэг, учир нь Тэр хүний угийн чанарыг бүрэн ойлгодог билээ. Тэр хүний нүд харж чадахгүй, хүний чих сонсож чадахгүй, өнгөрсөн болон өнөөдрийн Сүнсний ажлын тухай мэднэ. Үүнд амьдралын гүн ухаан бус мэргэн ухаан болон хүмүүсийн хувьд ойлгоход хэцүү санагддаг гайхамшиг багтдаг. Энэ бол Тэр юу болох бөгөөд хүмүүст нээлттэй бас тэднээс нуугдмал байдаг. Түүний илэрхийлдэг зүйл нь ер бусын хүн юу болох тухай биш, харин Сүнсний төрөлхийн шинж чанар ба оршихуй юм. Тэр дэлхийгээр тойрон аялдаггүй боловч үүний тухай бүхнийг мэдэж байдаг. Тэр мэдлэггүй, мэдлэг ухаангүй “хүн дүрст сармагчнуудтай” холбогддог, гэхдээ Тэр мэдлэгээс илүү өндөр, мундаг хүмүүсээс дээгүүрх үгсийг илэрхийлдэг. Тэрээр хүн чанаргүй агаад хүний тогтсон ёс болон амьдралыг ойлгодоггүй мулгуу, хөшүүн бүлэг хүмүүсийн дунд амьдардаг боловч хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулахыг хүн төрөлхтнөөс шаардахын зэрэгцээ хүн төрөлхтний жигшүүрт, дорд хүн чанарыг илчилдэг. Энэ бүхэн бол Тэр юу болох бөгөөд мах цуснаас бүрдсэн ямар ч хүнээс илүү дээр юм. Түүний хувьд, хийх хэрэгтэй ажлаа хийж, завхарсан хүн төрөлхтний мөн чанарыг бүрэн илчлэхийн тулд ярвигтай, нүсэр, олхиогүй нийгмийн амьдралыг туулах шаардлагагүй. Тийм олхиогүй нийгмийн амьдрал Түүний махан биеийг босгон байгуулахгүй. Түүний ажил болон үгс нь хүний дуулгаваргүй байдлыг л илрүүлнэ үү гэхээс хүмүүсийг дэлхий ертөнцтэй харьцах тухай хичээл болон туршлагаар хангадаггүй. Тэрээр хүнийг амиар хангаж байхдаа нийгэм болоод хүний гэр бүлийг мөрдөн шалгах шаардлагагүй. Хүнийг илчилж шүүх нь Түүний махан биеийн туршлагын илэрхийлэл биш; энэ нь хүний дуулгаваргүй байдлыг урт хугацааны туршид мэдэж, хүний завхралыг жигшсэний дараа хүний зөвт биш байдлыг илчлэхийн төлөө юм. Түүний хийдэг ажил нь Өөрийнхөө зан чанарыг хүнд илчилж, Өөрийнхөө оршихуйг илэрхийлэх юм. Энэ ажлыг зөвхөн Тэр л хийж чадах бөгөөд энэ нь мах, цуснаас бүрдсэн хүний хийж чадах зүйл биш.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Христ Сүнсийг бүхэлд нь илэрхийлдэг

I

Бие махбодтой болсон Бурхан хүний мөн чанарыг мэддэг, хүмүүсийн хийдэг бүх зүйлийг, бүхнээс илүү хүний ялзарсан зан чанар, тэрслүү зан авирыг илчилдэг. Тэр дэлхийн хүмүүстэй амьдардаггүй ч тэдний уг чанар, ялзралыг мэддэг. Энэ бол Тэр юу болох юм. Хэдийгээр тэр дэлхий ертөнцтэй харьцдаггүй ч үүнтэй харилцах дүрэм бүрийг мэддэг. Учир нь Тэр хүн төрөлхтнийг ойлгодог уг чанарыг нь бүрэн ойлгодог.

II

Хүний нүд харж чадахгүй, хүний чих сонсож чадахгүй, өнгөрсөн ба өнөөдрийн Сүнсний ажлын тухай Тэр мэддэг. Энэ нь хүний ойлгож чадахгүй гайхамшгийг, гүн ухааныг биш, мэргэн ухааныг харуулдаг. Энэ бол Тэр юу болох нь, хүнд илчлэгддэг бас нуугдмал байдаг. Түүний илэрхийлэл нь ер бусын хүнийх биш, харин Сүнсний төрөлх оршихуй ба шинж тэмдэг юм.

III

Тэр дэлхийг тойрон аялдаггүй ч, үүний тухай бүгдийг мэддэг. Тэр мэдлэггүй, ухаангүй хүмүүстэй уулздаг ч, Түүний үг агуу хүмүүсээс дээгүүр билээ. Хүний арга замыг, хэрхэн амьдрахыг мэддэггүй, мулгуу, хөшүүн хүмүүсийн дунд Тэр амьдардаг. Тэр жинхэнэ хүний амьдралаар амьдрахыг гуйхын зэрэгцээ хэчнээн дорд, жигшмээр болохыг нь илчилдэг! Энэ бол Тэр юу болох нь, мах цуснаас бүтсэн хүмүүсээс дээгүүр. Хүнийг ил болгож, шүүх нь Түүний туршлагаас үүссэн биш. Хүний дуулгаваргүй байдлыг мэдэж, үзэн ядаж тэдний шударга бусыг Тэр илчилдэг. Түүний хийдэг ажил нь зан чанар ба оршихуйг нь хүнд илчилдэг. Христээс өөр нэг ч махбод энэ ажлыг хийж чадахгүй, өө.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?