Өдөр тутмын Бурханы үг | “Христийн мөн чанар бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байх явдал юм” | Эшлэл 109

Христийн ажил болоод илэрхийлэл нь Түүний мөн чанарыг тодорхойлдог. Тэр, Өөрт нь даалгасан зүйлийг жинхэнэ зүрх сэтгэлтэйгээр дуусгах чадвартай юм. Тэр жинхэнэ зүрх сэтгэлээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтэх чадвартай ба жинхэнэ зүрх сэтгэлээр Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайдаг. Энэ нь бүгд Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог. Иймээс Түүний төрөлхийн илчлэл нь ч гэсэн Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог; Түүний төрөлхийн илчлэл ингэж нэрлэгддэгийн шалтгаан нь Түүний илэрхийлэл бол дуураймал биш эсвэл хүний боловсролын үр дүн биш эсвэл хүний олон жилийн дэмжлэгийн үр дүн биш учраас юм. Тэр үүнийг сураагүй эсвэл үүгээр Өөрийгөө гоёогүй; харин энэ нь Түүний дотор төрөлхийн байдаг. Хүн Түүний ажлыг, Түүний илэрхийллийг, Түүний хүн чанарыг, Түүний энгийн хүний бүх амьдралыг үгүйсгэж болох юм, гэвч Тэр жинхэнэ зүрх сэтгэлээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтдэг гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй; Тэр тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг биелүүлэхээр ирсэн гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй ба Бурхан Эцгийг эрж хайдаг Түүний чин сэтгэлийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Хэдий Түүний дүр төрх мэдрэхүйд таатай биш, Түүний яриа ер бусын төрх намбыг эзэмшдэггүй ба Түүний ажил хүний төсөөлдөг шиг газар нураам эсвэл тэнгэр чичрүүлэм биш боловч Тэр бол үнэндээ, тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг жинхэнэ зүрх сэтгэлээр биелүүлдэг, тэнгэрлэг Эцэгт бүрэн захирагддаг бөгөөд үхэх хүртлээ дуулгавартай байдаг Христ мөн юм. Учир нь Түүний мөн чанар бол Христийн мөн чанар юм. Энэ үнэн нь хүн итгэхэд хэцүү боловч үнэндээ оршин байдаг. Христийн үйлчлэл бүрэн биелэх үед, Түүний зан чанар ба Түүний оршихуй нь тэнгэр дэх Бурханы зан чанар, оршихуйг төлөөлж байгааг хүн Түүний ажлаас харах боломжтой болно. Тэр үед, Түүний бүх ажлын нийлбэр нь, Тэр үнэхээр Үгийн биелэл болсон махан бие бөгөөд мах, цуснаас бүрдсэн хүнийхтэй адилгүй юм гэдгийг баталж чадна. Газар дээрх Христийн ажлын алхам бүр өөрийн гэсэн бэлгэдэл, ач холбогдолтой байдаг, гэвч алхам бүрийн бодит ажлыг мэдэрч байгаа хүн, Түүний ажлын ач холбогдлыг ухаарах чадваргүй байдаг. Энэ нь ялангуяа, хоёр дахь удаа бие махбодтой болсон Бурханы хийж буй хэд хэдэн алхамтай ажлын хувьд ийм байдаг. Христийн зөвхөн үгийг сонссон юм уу харсан боловч Түүнийг Өөрийг нь хэзээ ч харж байгаагүй хүмүүсийн ихэнх нь Түүний ажлын талаар ямар ч үзэлгүй байдаг; Христийг харж, Түүний үгийг сонссон, түүнчлэн Түүний ажлыг мэдэрсэн хүмүүст Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байдаг. Энэ нь Христийн харагдах байдал болоод энгийн хүний чанар нь хүмүүст таалагддаггүйн улмаас болоогүй гэж үү? Христийг явсных нь дараа Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрөх хүмүүст тийм бэрхшээл байхгүй байх болно, учир нь тэд зүгээр л Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ба Христийн энгийн хүн чанартай харьцахгүй юм. Хүн Бурханы талаарх үзлээ орхих чадваргүй байдаг ба үүний оронд Түүнийг анхааралтайгаар судалдаг; энэ нь хүн зөвхөн Түүний харагдах байдлыг л харахаас биш, Түүний ажил болон Түүний үгэнд үндэслэн Түүний мөн чанарыг ухаарч ойлгож чадахгүйгээс болдог. Хэрвээ хүн Христийн гадаад төрхийг хараад нүдээ анивал эсвэл Христийн хүн чанарын талаар ярилцахаас зайлсхийж, зөвхөн бурханлаг чанарын талаар эсвэл Түүний ажил болон үгийг ярьвал хэн ч хүрч чадахгүй, ингэвэл хүний үзлийн хагас нь багасаж, хүний бэрхшээл ч шийдвэрлэгдчихнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент