Цор ганц Бурхан Өөрөө I

Бурханы эрх мэдэл (I) (I хэсэг)

Миний сүүлийн хэдэн нөхөрлөл Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай байсан. Эдгээр нөхөрлөлийг сонссоны дараа та нарт Бурханы зан чанарын талаар ойлголт, мэдлэг олж авсан мэт санагдаж байна уу? Хэр их ойлголт, мэдлэг олж авсан бэ? Та нар үүнийгээ хэмжиж чадах уу? Эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы талаар илүү гүн гүнзгий ойлголт өгсөн үү? Эдгээр ойлголтыг Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг гэж хэлж болох уу? Бурханы талаарх эдгээр мэдлэг, ойлголтыг Бурханы бүхий л мөн чанар, мөн Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох тухай мэдлэг гэж хэлж болох уу? Үгүй, мэдээж үгүй! Учир нь эдгээр нөхөрлөл Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох тухай бүх ойлголтыг бүхэлд нь бус, нэг хэсэг ойлголтыг л өгсөн. Эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы өнгөрсөнд хийсэн ажлын нэг хэсгийг ойлгох боломж олгосон, эдгээр нөхөрлөлөөр дамжуулан та нар Бурханы зан чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг, мөн Түүний хийсэн бүх зүйлийн цаадах чиг хандлага, бодол санааг харсан. Гэхдээ энэ нь Бурханы талаарх шууд утгаар, үгээр илэрхийлсэн ойлголтоос цаашгүй бөгөөд зүрх сэтгэл дотроо та нар үүний хэчнээн нь бодитой болохыг тодорхой мэдэхгүй хэвээр байгаа. Ийм зүйлсийн талаарх хүмүүсийн ойлголтод бодит байдал байгаа эсэх нь юугаар голчлон тодорхойлогддог вэ? Тэд жинхэнэ туршлагынхаа явцад Бурханы үг, зан чанараас хэр ихийг үнэхээр туулсан бэ, мөн тэд эдгээр жинхэнэ туршлагын явцад хэр ихийг харж, мэдэж чадсан бэ гэдгээр энэ нь тодорхойлогддог. “Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь бидэнд Бурханы хийсэн зүйлс, Бурханы бодол, түүнчлэн хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага, Түүний үйлдлийн үндэслэл болон Түүний үйлдлийн зарчмыг ойлгох боломж олгосон. Иймээс бид Бурханы зан чанарыг ойлгож, Бурханыг бүхэлд нь мэдэж авсан” гэж хэлэх хүн байна уу? Ингэж хэлэх зөв үү? Мэдээж, үгүй. Яагаад Би ингэж хэлэх нь буруу гэж хэлж байна вэ? Бурханы зан чанарыг болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг Түүний хийсэн зүйлс, хэлсэн үг нь илэрхийлдэг. Хүн Бурханы хийсэн ажил, хэлсэн үгээр дамжуулан Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг харж чаддаг боловч эдгээр ажил, үг нь хүнд Бурханы зан чанарын болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын нэг хэсгийг л ойлгох боломж олгодог гэсэн үг. Хэрвээ хүн Бурханы талаар илүү өргөн, гүн гүнзгий ойлголт олж авахыг хүсвэл Бурханы үг болон ажлыг илүү их туулах ёстой. Хүн Бурханы үг, ажлын нэг хэсгийг туулахдаа Бурханы талаар хагас хугас ойлголт олж авдаг хэдий ч энэ хагас хугас ойлголт нь Бурханы жинхэнэ зан чанарыг төлөөлдөг үү? Энэ нь Бурханы мөн чанарыг төлөөлдөг үү? Мэдээж энэ нь Бурханы жинхэнэ зан чанар болон Бурханы мөн чанарыг төлөөлдөг, үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Цаг хугацаа, орон зайг үл харгалзан, эсвэл Бурхан Өөрийн ажлыг ямар байдлаар хийдэг, ямар хэлбэрээр хүнд үзэгддэг, Өөрийн хүслийг ямар замаар илэрхийлдгээс ч үл хамааран, Түүний илчилдэг, илэрхийлдэг бүхэн нь Бурханыг Өөрийг нь, Бурханы мөн чанарыг, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг төлөөлдөг. Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох болон Өөрийн жинхэнэ ялгамж чанараар Бурхан ажлаа хэрэгжүүлдэг; энэ бол туйлын үнэн. Гэсэн ч, өнөөдөр хүмүүс Бурханы үгээр дамжуулан, мөн номлолоос сонссон зүйлээрээ дамжуулан Түүний талаар зөвхөн хагас хугас ойлголттой болдог, иймээс энэ ойлголтыг тодорхой хэмжээнд зөвхөн онолын мэдлэг л гэж хэлж болох юм. Бодит байр байдлыг чинь харгалзан үзвэл, чи өнөөдөр өөрийн сонссон, харсан, эсвэл зүрх сэтгэлдээ ойлгож, мэдсэн Бурханы тухай ойлголт, мэдлэгээ бодит туршлагаараа туулж, бага багаар мэдэж авсан цагт л баталгаажуулж чадна. Хэрвээ эдгээр үгийг Би та нартай нөхөрлөөгүй бол та нар зөвхөн туршлагаараа дамжуулан Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгт хүрч чадах байсан уу? Тэгнэ гэдэг маш хэцүү л байх сан болов уу. Учир нь, хэрхэн туулахаа мэдэхийн тулд хүмүүст эхлээд Бурханы үг байх ёстой юм. Хүмүүс Бурханы үгийг хэдий чинээ их иднэ, төдий чинээ ихийг үнэхээр туулж чадна. Бурханы үг өмнөх замыг зааж, хүнийг туршлагад нь удирдан чиглүүлдэг. Товчхондоо гэвэл, тодорхой хэмжээний жинхэнэ туршлагатай хүмүүст, үнэний талаар илүү гүн гүнзгий ойлголт болон Бурханы талаар илүү бодитой мэдлэг олж авахад нь сүүлийн энэ хэдэн нөхөрлөл тусална. Харин ямар ч жинхэнэ туршлагагүй хүмүүс, эсвэл дөнгөж туршлага авч эхэлсэн хүмүүс болон бодит байдалд дөнгөж хүрч эхэлсэн хүмүүсийн хувьд энэ нь асар том туршилт юм.

Сүүлийн хэдэн нөхөрлөлийн үндсэн агуулга нь “Бурханы зан чанар, Бурханы ажил болон Бурханы Өөрийн” тухай байсан. Миний ярьсан бүх зүйлийн гол, чухал хэсгүүдээс та нар юу харсан бэ? Энэ ажлыг хийж, эдгээр зан чанарыг илчилсэн Тэрээр бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг та нар эдгээр нөхөрлөлөөр дамжуулан таньж чадав уу? Хэрвээ та нар тийм гэж хариулсан бол юу та нарыг ийм дүгнэлтэд хүргэсэн бэ? Энэ дүгнэлтэд хүрэхдээ та нар хэдэн талаас нь харгалзан үзсэн бэ? Надад хэлж чадах хүн байна уу? Сүүлийн нөхөрлөлүүд та нарт гүнээ нөлөөлж, та нарын зүрх сэтгэл дотор Бурханы талаарх мэдлэгт чинь шинэ эхлэл тавьсныг Би мэднэ, энэ нь маш сайн зүйл. Хэдийгээр та нар урьдынхтайгаа харьцуулахад Бурханы талаарх ойлголтдоо асар том үсрэлт хийсэн боловч Бурханы ялгамж чанарын талаарх тодорхойлолт чинь Хуулийн эрин үеийн Ехова Бурхан, Нигүүлслийн эрин үеийн Эзэн Есүс болон Хаанчлалын эрин үеийн Төгс Хүчит Бурханы нэрсээс цааш ахих болоогүй байна. Өөрөөр хэлбэл, “Бурханы зан чанар, Бурханы ажил болон Бурханы Өөрийн” тухай эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы нэгэнтээ хэлсэн үг, нэгэнтээ хийсэн ажил, Бурханы нэгэнтээ илчилсэн оршихуй болон эзэмшлийн тухай зарим нэг ойлголтыг өгсөн боловч та нар “Бурхан” хэмээх үгийн жинхэнэ тодорхойлолт, оновчтой баримжааг гаргаж өгч чаддаггүй. Мөн та нарт Бурханы Өөрийн байр суурь, ялгамж чанарын талаар, өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүх зүйлийн дундах болон бүхий л орчлон ертөнц даяарх байр суурийн талаар жинхэнэ, оновчтой баримжаа болон мэдлэг байдаггүй. Учир нь, Бурханы Өөрийн тухай болон Бурханы зан чанарын тухай өмнөх нөхөрлөлүүдийн бүх агуулга нь Библид тэмдэглэгдсэн Бурханы урьдын илэрхийлэл, илчлэлүүд дээр үндэслэсэн юм. Гэсэн ч хүн төрөлхтнийг удирдах удирдлага, авралынхаа үеэр болон бусад үеэр Бурханы илчилж, илэрхийлсэн оршихуй болон эзэмшлийг олж илрүүлнэ гэдэг хүмүүст хэцүү байдаг. Иймээс та нар Бурханы урьдын хийсэн ажилд илчлэгдсэн Түүний оршихуй болон эзэмшлийг ойлголоо ч гэсэн, Бурханы ялгамж чанар, байр суурийн талаарх тодорхойлолт чинь бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурханы ялгамж чанар, байр сууриас хол зөрүүтэй, бас “Бүтээгч”-ийнхээс өөр байдаг. Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл хүн бүрд ижил сэтгэгдэл төрүүлсэн: Хүн Бурханы бодлыг хэрхэн мэдэж чадах юм бэ? Хэрвээ хэн нэгэн үнэхээр мэдлээ гэхэд тэр хүн Бурхан байх нь гарцаагүй, учир нь Бурхан Өөрөө л Өөрийнхөө бодлыг мэддэг ба Бурхан Өөрөө л хийдэг бүх зүйлийнхээ цаад үндэслэл, хандлагыг мэддэг билээ. Та нарт Бурханы ялгамж чанарыг ийм байдлаар таньж мэдэх нь оновчтой агаад үндэслэлтэй санагддаг, гэхдээ Бурханы зан чанар болон ажлаас хараад энэ нь хүний ажил биш, үнэхээр Бурханы Өөрийн ажил, Бурханы өмнөөс хүний хийж чадах ажил биш гэдгийг хэн хэлж чадах юм бэ? Энэ ажил нь Бурханы мөн чанар, хүч чадалтай Нэгний дээд эрхэн дор оршдог гэдгийг хэн харж чадах юм бэ? Өөрөөр хэлбэл, Тэр бол Бурханы ялгамж чанартай Бурхан Өөрөө гэдгийг, бас бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг Нэгэн мөн гэдгийг та нар ямар шинж тэмдэг, мөн чанараар дамжуулан таньж чадах юм бэ? Та нар тэр талаар ер нь бодож үзсэн үү? Хэрвээ та нар бодож үзээгүй бол энэ нь нэг баримтыг баталж байна: Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь Бурханы урьд нь хийсэн ажлын тухай түүх, мөн энэ ажлын үеэрх Бурханы хандлага, илрэл болон илчлэлийн талаарх зарим нэг ойлголтыг л та нарт өгсөн. Хэдийгээр ийм ойлголтоороо та нар ажлын энэ хоёр үе шатыг хэрэгжүүлсэн Нэгэн нь та нарын итгэж, дагадаг Бурхан Өөрөө бөгөөд та нарын үүрд дагах ёстой Нэгэн мөн гэдгийг дор бүрдээ эргэлзэх зүйлгүйгээр таньж мэдсэн боловч Тэр бол дэлхий ертөнц бүтээгдсэнээс хойш оршин байсаар ирсэн, цаашид ч мөнх орших Бурхан гэдгийг таньж мэдэх чадваргүй хэвээр байгаагийн дээр Тэр бол бүх хүн төрөлхтнийг удирддаг, дээд эрх барьдаг Нэгэн гэдгийг ч таньж чаддаггүй. Та нар энэ асуудлын талаар хэзээ ч бодож үзээгүй нь лавтай. Ехова ч бай, эсвэл Эзэн Есүс ч бай, Тэр бол та нарын дагах ёстой Бурхан мөнөөр зогсохгүй хүн төрөлхтнийг удирдаж, хүн төрөлхтний хувь заяаг атгах дээд эрхтэй Нэгэн, цаашлаад тэнгэр, газар, бүх зүйлийг захирах дээд эрхтэй цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг нь мөн чанар, илэрхийллийн аль талаар дамжуулан та нар таньж чаддаг вэ? Итгэж, дагадаг Нэгэн чинь бүх зүйлийг захирдаг Бурхан Өөрөө гэдгийг та нар ямар сувгаар дамжуулж таньдаг вэ? Та нар өөрсдийн итгэдэг Бурханыг хүн төрөлхтний хувь заяаг атгах дээд эрхтэй Бурхантай ямар сувгаар дамжуулан холбодог вэ? Итгэдэг Бурхан чинь тэнгэр, газарт болон бүх зүйлийн дунд байдаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг таних боломжийг та нарт юу олгодог вэ? Энэ бол дараагийн хэсэгт Миний шийдэх асуудал юм.

Та нарын хэзээ ч бодож үзээгүй, эсвэл бодож чадахгүй асуудлууд Бурханыг мэдэхэд хамгийн чухал зүйлс байх өндөр боломжтой ба хүний ойлгошгүй үнэнийг эдгээрээс эрж хайж болно. Эдгээр асуудал та нарт тохиолдож, та нар нүүр тулж, сонголт хийх шаардлагатай болох үед мунхаг, мэдлэггүй байдлаасаа болж, эсвэл хэтэрхий өнгөц туршлагатай бөгөөд Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэг дутуугаасаа болж эдгээр асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй бол Бурханд итгэх замд чинь эдгээр нь хамгийн том саад тотгор, хамгийн том бартаа болох болно. Иймээс энэ сэдвээр та нартай нөхөрлөх асар их шаардлагатай гэж Надад санагдаж байна. Та нарын асуудал юу болохыг одоо мэдэв үү? Миний ярьж байгаа асуудлууд та нарт тодорхой байна уу? Эдгээр нь та нарт тулгарах асуудлууд мөн үү? Та нарын ойлгодоггүй асуудлууд мөн үү? Та нарын хэзээ ч бодож байгаагүй асуудлууд мөн үү? Эдгээр асуудал та нарт чухал уу? Эдгээр нь үнэхээр асуудал мөн үү? Энэ асуудал та нарт асар их төөрөгдөл үүсгэдэг бөгөөд итгэдэг Бурханыхаа талаар жинхэнэ ойлголтгүй, мөн Түүнийг нухацтайгаар авч үздэггүй чинь үүгээр харагддаг. “Тэр бол Бурхан гэдгийг би мэднэ, тиймээс ч би Түүнийг дагадаг, учир нь Түүний үг бол Бурханы илэрхийлэл юм. Энэ л хангалттай. Өөр ямар нотолгоо хэрэгтэй юм бэ? Бид Бурханы талаар эргэлзэх хэрэгтэй гэж үү? Мэдээж бид Бурханыг турших ёсгүй биз дээ? Бид Бурханы мөн чанар, Бурханы Өөрийнх нь ялгамж чанарт эргэлзэх хэрэгтэй гэж үү?” гэж зарим нь хэлдэг. Та нар ингэж боддог ч бай, үгүй ч бай, Бурханы талаар та нарт төөрөгдөл үүсгэх, мөн та нараар Түүнийг туршуулах, тэр ч бүү хэл Бурханы ялгамж чанар, мөн чанарын талаар та нарт эргэлзээ төрүүлэх гэсэндээ Би ийм асуулт тавьдаггүй. Харин ч Би Бурханы мөн чанарын талаарх илүү их ойлголт, Бурханы байр суурийн талаар илүү ойлгомжтой байдал, итгэлийг та нарт төрүүлэхийн тулд ийнхүү хийдэг, ингэснээр Бурханыг дагадаг бүх хүний зүрх сэтгэлд Бурхан цорын ганц Нэгэн болж, мөн бүх зүйлийн Бүтээгч, Захирагч, цорын ганц Бурхан Өөрөө хэмээх Бурханы анхдагч байр суурь нь бүх бүтээлийн зүрх сэтгэлд дахин сэргэх юм. Энэ нь бас Миний нөхөрлөх гэж байгаа сэдэв билээ.

Одоо Библиэс дараах бичвэрийг уншиж эхэлцгээе.

1. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ үг ашигладаг

Эхлэл 1:3–5 Мөн Бурхан: “Гэрэл бий болог!” гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан гэрлийг харахад энэ нь сайн байв: тэгээд Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Үдэш болоод өглөө болсон нь эхний өдөр байсан юм.

Эхлэл 1:6–7 Бурхан: “Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг” гэв. Бурхан огторгуйг бүтээж, огторгуйн доор байсан усыг огторгуйн дээр байсан уснаас салгасан ба энэ нь ёсоор болов.

Эхлэл 1:9–11 Бурхан: “Тэнгэрийн доорх ус нэг дор цуглаж, хуурай газар гарч ирэг” хэмээхэд энэ нь ёсоор болов. Ингээд Бурхан хуурай газрыг Газар; хурсан их усыг Тэрээр Далай хэмээн нэрлэв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа. Бурхан: “газар нь ногоон өвс, үрт ургамал ногоо болон газарт үрээ гөвдөг үр жимст модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг” гэхэд хэлсэн ёсоор нь болов.

Эхлэл 1:14–15 Бурхан: “Өдрийг шөнөөс салгахын тулд огторгуйн мандалд гэрэлтүүлэгчид бий болог; эдгээр нь тэмдэг, улирал, өдөр ба жилд зориулагдаг: Тэдгээр нь газрыг гэрэлтүүлдэг огторгуйн мандал дахь гэрэл байг” хэмээв, тэгэхэд хэлсэн ёсоор нь боллоо.

Эхлэл 1:20–21 Бурхан: “Уснууд амьд амьтдаар бялхаж, жигүүртэн шувууд газар дээгүүр, тэнгэр огторгуйд нисэг” гэв. Тэгээд Бурхан аварга загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээгээд дараа нь жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.

Эхлэл 1:24–25 Бурхан: “Газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгож, мал амьтан, мөлхөгчид, зэрлэг араатан амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгог” гэсэнд тэр нь ёсоор болов. Дараа нь газрын араатан амьтад төрөл төрлөөрөө бүтээгдэж, мал адгуус, газар дээр мөлхдөг хорхой шавж төрөл төрлөөрөө бүтээгдэв. Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.

Эхний өдөр, Бурханы эрх мэдлийн ачаар хүн төрөлхтний өдөр, шөнө бий болж, бат зогсов

Эхний эшлэлийг харцгаая: “Мөн Бурхан: ‘Гэрэл бий болог!’ гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан гэрлийг харахад энэ нь сайн байв: тэгээд Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Үдэш болоод өглөө болсон нь эхний өдөр байсан юм” (Эхлэл 1:3–5). Энэ эшлэл нь бүтээлийн эхэн дэх Бурханы эхний үйлдлийг, мөн үдэш болж өглөө болсноор Бурханы өнгөрүүлсэн эхний өдрийг дүрсэлдэг. Гэхдээ энэ нь ер бусын өдөр байсан: Бурхан бүх зүйлийн төлөө гэрлийг бэлдэж эхэлсэн бөгөөд бас харанхуйгаас гэрлийг салгасан. Энэ өдөр Бурхан үг хэлж эхэлсэн ба Түүний үг болон эрх мэдэл зэрэгцэн оршиж байсан юм. Түүний үгийн үр дүнд Түүний эрх мэдэл бүх зүйлийн дунд ил болж, Түүний хүч чадал бүх зүйлийн дунд түгсэн. Энэ өдрөөс хойш бүх зүйл Бурханы үг, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадлаас үүдэн бүтээгдэж, бат зогссон бөгөөд Бурханы үг, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадлын ачаар үүргээ биелүүлж эхэлсэн билээ. “Гэрэл бий болог!” гэх үгийг Бурхан хэлэхэд гэрэл бий болсон. Бурхан ямар ч ажлын хөтөлбөр эхлүүлээгүй; Түүний үгийн үр дүнд гэрэл бий болсон юм. Өнөөдөр ч гэсэн хүний оршин тогтнол энэ гэрэлд түшиглэдэг бѳгѳѳд энэ нь Бурханы ѳдѳр хэмээн нэрлэсэн гэрэл юм. Бурханы тушаалаар, үүний мөн чанар болон үнэ цэн хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй ба энэ нь хэзээ ч алга болоогүй. Үүний оршин тогтнол нь Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулж, Бүтээгчийн оршин байгааг тунхагладаг. Энэ нь Бүтээгчийн ялгамж чанар болон байр суурийг ахин дахин баталгаажуулдаг. Энэ нь биегүй, хий хоосон бус, харин хүний харж чадах бодит гэрэл юм. Тэр цагаас эхлээд “газар ямар ч хэлбэргүй, хоосон байсан ба гүний гадаргуу дээр харанхуй бүрхэж” байсан хоосон дэлхий дээр хамгийн эхний материаллаг зүйл бий болсон. Энэ зүйл нь Бурханы амнаас гарсан үгээс үүсэж, Бурханы эрх мэдэл, айлдвараас үүдэн бүх зүйлийн бүтээлийн эхний үйлдэлд илэрсэн. Удалгүй Бурхан гэрэл, харанхуйг салахыг тушаасан… Бурханы үгээс үүдэн бүх зүйл өөрчлөгдөж, гүйцэлдсэн… Бурхан энэ гэрлийг “Өдөр” гэж нэрлэн, харанхуйг “Шөнө” хэмээн нэрийдсэн. Тэр цаг үед Бурханы бүтээхийг зорьсон дэлхийд эхний үдэш, эхний өглөө бий болсон бөгөөд Бурхан үүнийг эхний өдөр хэмээжээ. Энэ өдөр нь бүх зүйлийг бүтээсэн Бүтээгчийн эхний өдөр, бүх зүйлийн бүтээлийн эхлэл, мөн Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг Түүний бүтээсэн энэ дэлхийд анх удаа харуулсан явдал байсан билээ.

Хүн эдгээр үгээр дамжуулан Бурханы эрх мэдэл, Бурханы үгийн эрх мэдэл болон Бурханы хүч чадлыг харж чаддаг. Бурхан л ийм хүч чадлыг эзэмшдэг учраас Бурханд л ийм эрх мэдэл байдаг ба Бурхан ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг учраас Бурханд л ийм хүч чадал байдаг. Аливаа хүн, эд зүйл ийм эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшиж чадах байсан уу? Та нарын зүрх сэтгэлд хариулт байна уу? Бурханаас өөр бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй аливаа зүйл ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг үү? Та нар ийм зүйлийн жишээг өөр бусад ном, хэвлэлээс харж байсан уу? Хэн нэг хүн тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн гэх бүртгэл байдаг уу? Өөр бусад ном, бүртгэлд ингэж гардаггүй; эдгээр нь мэдээж Бурханы газар дэлхийг сүр жавхлантайгаар бүтээсэн тухай Библид тэмдэглэгдсэн цорын ганц эрх мэдэл, хүч чадал бүхий үг бөгөөд эдгээр үг нь Бурханы цорын ганц эрх мэдэл, ялгамж чанарыг төлөөлдөг. Ийм эрх мэдэл, хүч чадал нь Бурханы цорын ганц ялгамж чанарыг бэлгэддэг гэж хэлж болох уу? Тэдгээрийг зөвхөн Бурхан ганцаараа эзэмшдэг гэж хэлж болох уу? Ямар ч эргэлзээгүйгээр, Бурхан л ийм эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшдэг! Энэ эрх мэдэл болон хүч чадлыг аливаа бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйл эзэмшиж эсвэл орлож чадахгүй! Энэ нь цорын ганц Бурханы Өөрийн шинж чанаруудын нэг мөн үү? Та нар үүнийг нүдээр үзсэн үү? Эдгээр үг нь хүмүүст, Бурхан цорын ганц эрх мэдэл, цорын ганц хүч чадлыг болон дээдийн дээд ялгамж чанар, байр суурийг эзэмшдэг хэмээх бодит баримтыг хурдан, тодорхой ойлгох боломж олгодог. Дээрх нөхөрлөлөөс үзээд та нар итгэдэг Бурханаа цорын ганц Бурхан Өөрөө мөн гэж хэлж чадах уу?

Хоёр дахь өдөр, Бурханы эрх мэдэл нь усыг зохицуулж, огторгуйг бүтээсэн ба хүмүүсийн амьдрах хамгийн үндсэн орон зай гарч ирсэн

Библийн хоёр дахь эшлэлийг уншицгаая: “Бурхан: ‘Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг’ гэв. Бурхан огторгуйг бүтээж, огторгуйн доор байсан усыг огторгуйн дээр байсан уснаас салгасан ба энэ нь ёсоор болов” (Эхлэл 1:6–7). Бурханыг “Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг” гэж хэлсний дараа ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Бичвэрүүдэд: “Бурхан огторгуйг бүтээж, огторгуйн доор байсан усыг огторгуйн дээр байсан уснаас салгасан” гэж байдаг. Бурхан үүнийг хэлж, хийсний дараах үр дүн нь юу байсан бэ? Эшлэлийн “энэ нь ёсоор болов” хэмээх сүүлийн хэсэгт хариулт нь оршдог.

Энэ хоёр богино өгүүлбэр нь сүр жавхлантай үйл явдлыг тэмдэглэж, гайхалтай дүр зураг буюу Бурхан усыг захирч, хүн төрөлхтний оршин тогтнох орон зайг бүтээсэн асар том үйл хэргийг дүрсэлдэг…

Энэ дүр зурагт, ус болон огторгуй Бурханы нүдний өмнө хоромхон зуурт гарч ирэн, Бурханы үгийн эрх мэдлээр хуваагдаж, Бурханы заасан байдлаар дээд, доод болон тусгаарлагдсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн огторгуй нь доорх усыг бүрхээд зогсохгүй, дээрх усыг мөн тогтоон барьсан… Энд, Бүтээгч усыг хөдөлгөж, усанд тушааж, огторгуйг бүтээсэн сүр жавхлантай дүр зураг болон Түүний эрх мэдлийн хүчийг хүн гайхан биширсэндээ гөлөрч, мэл гайхан, уулга алдахаас өөр аргагүй. Бурхан Өөрийн үг, хүч чадал, эрх мэдлээр дамжуулан бас нэгэн агуу үйл хэргийг гүйцэлдүүлсэн. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн сүр хүч биш гэж үү? Бичвэрүүдийг ашиглан Бурханы үйл хэргийг тайлбарлацгаая: Бурхан үгээ хэлсэн ба Бурханы эдгээр үгийн улмаас усны дунд огторгуй бий болсон. Үүний зэрэгцээ, Бурханы эдгээр үгийн улмаас энэ орон зайд асар их өөрчлөлт гарсан бөгөөд энэ нь энгийн нэг өөрчлөлт байгаагүй, харин оргүй хоосон нь ортой зүйл болж солигдсон явдал байсан юм. Энэ нь Бүтээгчийн бодлоос төрж, Бүтээгчийн хэлсэн үгээс үүдэн оргүй хоосноос ортой зүйл болсон ба цаашлаад, энэ мөчөөс хойш Бүтээгчийн төлөө оршин тогтнож, бат зогсож, Бүтээгчийн бодлын дагуу шилжиж, өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэх болсон юм. Энэ эшлэл нь бүх дэлхийг бүтээсэн Бүтээгчийн хоёр дахь үйлдлийг дүрсэлдэг. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын бас нэгэн илэрхийлэл байсан ба Бүтээгчийн өөр нэг анхдагч үйл хэрэг байсан юм. Энэ өдөр нь дэлхийг бүтээснээс хойш Бүтээгчийн өнгөрүүлсэн хоёр дахь өдөр бөгөөд Түүний хувьд бас нэгэн гайхамшигт өдөр байв: Тэр гэрлийн дунд алхаж, огторгуйг авчирсан, Тэр усыг захирч, зохицуулсан ба шинэ өдөрт Түүний үйл хэрэг, эрх мэдэл, хүч чадал ажиллаж эхэлсэн билээ…

Бурхан үгээ хэлэхээс өмнө усны дунд огторгуй байсан уу? Мэдээж үгүй! Тэгвэл Бурхан “Усны голд огторгуй байг” гэж хэлсний дараа юу болсон бэ? Бурханы зорьсон зүйлс гарч ирсэн; усан дунд огторгуй бий болж, Бурхан “усыг уснаас салгаг” гэж хэлсэн учраас ус тусгаарлагдсан. Ийм маягаар, Бурханы үгийг даган Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын үр дүнд хоёр шинэ эд юм, шинээр бий болсон хоёр зүйл бүх зүйлийн дунд гарч ирсэн. Тэгвэл энэ хоёр шинэ зүйлийн илрэлт та нарт ямар санагдаж байна вэ? Бүтээгчийн хүч чадлын агуу байдлыг та нар мэдэрч байна уу? Та нар Бүтээгчийн цор ганц, ер бусын сүр хүчийг мэдэрч байна уу? Ийм агуу сүр хүч болон хүч чадал нь Бурханы эрх мэдлээс үүдэлтэй ба энэ эрх мэдэл нь Бурханы Өөрийнх нь төлөөлөл, Бурханы Өөрийн цорын ганц шинж чанар билээ.

Энэ эшлэл та нарт Бурханы цорын ганц чанарын талаар бас нэгэн гүн гүнзгий мэдрэмж төрүүлсэн үү? Гэвч үнэндээ энэ нь ер хангалтгүй; Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал үүнээс хол илүү байдаг. Тэр ердөө өөр ямар ч бүтээлтэй адилгүй мөн чанарыг эзэмшдэг учраас биш, харин Түүний эрх мэдэл, хүч чадал нь ер бусын, хил хязгааргүй, бүхнээс давуу, бүхний дээр оршдог учраас, цаашлаад Түүний эрх мэдэл болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь амийг бүтээж, гайхамшгийг бий болгож, онц сонин, ер бусын минут, секунд тутмыг бүтээж байдаг учраас Тэр цор ганц чанартай байдаг юм. Үүний зэрэгцээ Тэр Өөрийн бүтээсэн амийг удирдах чадвартай, мөн Өөрийн бүтээсэн гайхамшгууд болон минут секунд бүрийг захирах дээд эрхтэй.

Гурав дахь өдөр, Бурханы үг газар болон тэнгисийг бий болгосон ба Бурханы эрх мэдэл нь дэлхий ертөнцийг амиар бялхахад хүргэсэн

Одоо, Эхлэл 1:9–11-ийн эхний өгүүлбэрийг уншицгаая: “Бурхан: ‘Тэнгэрийн доорх ус нэг дор цуглаж, хуурай газар гарч ирэг’ гэсэн.” Бурхан зүгээр л “Тэнгэрийн доорх ус нэг дор цуглаж, хуурай газар гарч ирэг” гэж хэлсний дараа ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Гэрэл болон огторгуйгаас гадна энэ орон зайд бас юу байсан бэ? Бичвэрүүдэд: “Ингээд Бурхан хуурай газрыг Газар; хурсан их усыг Тэрээр Далай хэмээн нэрлэв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэж бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, одоо энэ орон зайд газар, далай бий болсон ба хуурай газар, далай хоёр тусгаарлагджээ. Эдгээр шинэ зүйлийн илрэлт нь Бурханы амнаас гарсан тушаалын улмаас “ёсоор болов.” Бурхан үүнийг хийх зуураа завгүй тэвдэж байсан хэмээн Бичвэрүүдэд дүрсэлсэн үү? Энд Түүнийг биеийн хүчний ажил хийж байгаагаар дүрсэлсэн үү? Тэгвэл, Бурхан энэ бүхнийг хэрхэн хийсэн юм бэ? Бурхан эдгээр шинэ зүйлийг хэрхэн бий болгосон юм бэ? Энэ бүхнийг гүйцэлдүүлж, бүхнийг бүтээхийн тулд Бурхан үг ашигласан гэдэг нь илэрхий юм.

Дээрх гурван эшлэлээс бид гурван агуу үйл явдал тохиолдсоныг мэдэж авсан. Энэ гурван агуу үйл явдал Бурханы үгээр дамжин илрэн гарч, бий болсон бөгөөд Түүний үгээс үүдэн ээлж дараалан Бурханы нүдний өмнө гарч ирсэн. Тиймээс “Бурхан үг хэлдэг ба энэ нь биелэх болно; Тэр тушаадаг ба энэ нь оршин тогтнох болно” гэдэг нь хий хоосон үг биш гэдгийг харж болно. Бурханы энэ мөн чанар нь Түүнд бодол төрсөн мөчид баталгааждаг ба Бурханыг үг хэлэхээр амаа нээх үед мөн чанар нь бүрэн тусгагддаг.

Энэ эшлэлийн сүүлийн өгүүлбэрийг үргэлжлүүлэн уншицгаая: “Бурхан: ‘газар нь ногоон өвс, үрт ургамал ногоо болон газарт үрээ гөвдөг үр жимст модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг’ гэхэд хэлсэн ёсоор нь болов.” Бурханыг үг хэлж байх зуур энэ бүх зүйл Бурханы бодлыг даган бий болж, агшин зуурын дотор янз бүрийн өчүүхэн жаахан амьд биетүүд газрын хөрснөөс дэнжгэнэн толгойгоо цухуйлгаж эхэлсэн ба бие дээрх шороогоо сэгсэрч унагахаасаа ч өмнө өөр хоорондоо баяртайгаар даллан мэндэлж, дэлхий ертөнц рүү толгой дохин, инээмсэглэж байсан. Тэд өөрсдөд нь амь хайрласан Бүтээгчид талархаж, бүх зүйлийн нэг хэсэг гэдгээ, мөн дор бүрнээ Бүтээгчийн эрх мэдлийг харуулахын тулд өөрсдийн амийг зориулна гэдгээ дэлхий ертөнцөд зарласан юм. Бурхан үгээ хэлэхэд газар үржил шимтэй, ногоон болж, хүний таашааж болох бүх төрлийн хүнсний ногоо газрыг зүсэн соёолж, уул тал ой хөвчөөр шигүү бүрхэгдсэн… Амийн ямар ч ул мөргүй байсан үржил шимгүй энэ дэлхий элбэг арвин өвс ургамал, мод бутаар хурдацтай бүрхэгдэж, ногоон ургамлаар бялхаж байсан… Өвсний анхилуун үнэр болон хөрсний таатай үнэр агаарт түгж, төрөл бүрийн ургамал агаарын урсгалтай зэрэгцэн амьсгалж, ургах үйл явцаа эхлүүлсэн. Үүний зэрэгцээ Бурханы үгийн ачаар, Бурханы бодлыг даган бүх ургамал ургаж, цэцэглэж, жимсэлж, үрждэг амьдралын тасралтгүй мөчлөгийг эхлүүлжээ. Тэд тус тусын амийн замналаа чандлан мөрдөж, бүх зүйлийн дунд тус бүрийн үүргээ гүйцэтгэж эхэлсэн юм… Тэд бүгд Бүтээгчийн үгээс үүдэн төрж, амьдарсан. Тэд Бүтээгчээс дуусашгүй хангалт, тэжээл хүлээн авч, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулахын тулд газар дэлхийн өнцөг булан бүрд үргэлж цөхрөлтгүйгээр амьд үлдэж, Бүтээгчийн хайрласан амийн хүчийг үргэлж харуулж байлаа…

Бүтээгчийн амь нь ер бусын, бодол нь ер бусын, эрх мэдэл нь ч ер бусын байдаг, иймээс Түүнийг үг хэлэх үед эцсийн үр дүн нь “хэлсэн ёсоор нь болов.” Мэдээж Бурхан үйлдэл хийхдээ гараа гарган ажиллах хэрэггүй байдаг; Тэр зүгээр л удирдахын тулд Өөрийн бодлыг, тушаахын тулд Өөрийн үгийг ашигладаг бөгөөд ийм маягаар аливаа зүйл биелдэг. Энэ өдөр Бурхан усыг нэг газар хуримтлуулж, хуурай газрыг ил гаргасан, үүний дараа Бурхан газраас өвс ногоо, үрлэгч хүнсний ногоо, үр жимстэй моддыг ургуулсан бөгөөд Бурхан тэдгээрийг төрөл төрлөөр нь ангилан, тус бүрийг нь үрээ тээдэг болгосон. Энэ бүхэн нь Бурханы бодлын дагуу, мөн Бурханы үгийн тушаалын дагуу биелж, дор бүрнээ ээлж дараалан энэ шинэ дэлхийд бий болсон.

Өөрийн ажлыг хараахан эхлээгүй байх үедээ Бурхан хүрэх гэж зорьсон зүйлийнхээ дүр зургийг аль хэдийн сэтгэлдээ буулгасан байсан ба эдгээр зүйлийг биелүүлж эхлэн, мөн энэ дүр зургийн агуулгыг хэлэх гэж амаа нээх үед Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын ачаар бүх зүйлд өөрчлөлт гарч эхэлсэн. Бурхан үүнийг хэрхэн хийж, эсвэл Өөрийн эрх мэдлийг хэрхэн хэрэгжүүлснээс үл хамааран, бүгд Бурханы төлөвлөгөөний дагуу, Бурханы үгээс үүдэн алхам алхмаар биелж, Бурханы үг болон эрх мэдлийн ачаар тэнгэр газрын хооронд алхам алхмаар өөрчлөлт гарсан юм. Энэ бүх өөрчлөлт, үүсэл хөгжил нь Бүтээгчийн эрх мэдлийг болон Бүтээгчийн амийн хүч чадлын ер бусын агаад агуу байдлыг харуулсан юм. Түүний бодол нь энгийн санаа, эсвэл хоосон дүр зураг биш, харин амин чанар, ер бусын эрч хүчийг агуулсан эрх мэдэл бөгөөд тэдгээр нь бүх зүйлийг өөрчлөгдөж, сэргэж, шинэчлэгдэж, мөхөхөд хүргэдэг хүч чадал билээ. Иймээс бүх зүйл Түүний бодлоос үүдэн чиг үүргээ гүйцэтгэхийн зэрэгцээ Түүний амнаас гарсан үгээс болж биелдэг…

Бүх зүйл гарч ирэхээс өмнө Бурханы бодолд бүрэн төгс төлөвлөгөө аль хэдийн бүрэлдэж, шинэ дэлхий аль хэдийн биелсэн байсан юм. Хэдийгээр гурав дахь өдөр газар дээр бүх төрлийн ургамал гарч ирсэн ч энэ дэлхийг бүтээх алхмуудаа зогсоох ямар ч шалтгаан Бурханд байгаагүй; Тэр үгээ үргэлжлүүлэн хэлж, шинэ зүйл болгоны бүтээлийг үргэлжлүүлэн гүйцэлдүүлэхээр зорьсон. Тэр үг хэлж, Өөрийн тушаалыг буулгаж, эрх мэдлээ хэрэгжүүлж, хүч чадлаа харуулахаар зорьж байсан бөгөөд Өөрийн бүтээхээр зорьсон бүх зүйл болон хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдэхээр төлөвлөсөн бүх зүйлийг бэлдэж байсан юм…

Дөрөв дэх өдөр Бурханыг эрх мэдлээ дахин нэг удаа хэрэгжүүлэхэд хүн төрөлхтний улирал, өдөр, жил бий болжээ

Бүтээгч төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхдээ үгээ ашигласан бөгөөд Түүний төлөвлөгөөний эхний гурван өдөр энэ мэтчилэн өнгөрөв. Энэ гурван өдрийн туршид Бурхан амсхийх завгүй юм уу ядартлаа ажиллаж харагдаагүй; харин ч эсрэгээрээ Тэр төлөвлөгөөнийхөө эхний гурван өдрийг гайхалтай өнгөрөөгөөд, дэлхий ертөнцийг эрс өөрчлөх агуу үйл хэргийг гүйцэлдүүлсэн. Түүний нүдний өмнө цоо шинэ ертөнц бий болж, Түүний бодол дотор битүүмжлэгдэн байсан үзэсгэлэнт дүр зураг эцэст нь Бурханы үгээр хэсэг хэсгээрээ илчлэгдсэн юм. Бий болж буй шинэ зүйл бүр нь яг л шинээр төрж буй нярай хүүхэд мэт байсан бөгөөд нэгэнтээ оюун бодолд нь байсан боловч одоо амилсан байгаа дүр зураг Бүтээгчид таатай байлаа. Энэ үед Түүний зүрх сэтгэлд өчүүхэн ч гэсэн сэтгэл ханамж төрсөн боловч Түүний төлөвлөгөө дөнгөж эхэлж байв. Нүд ирмэхийн зуурт шинэ өдөр ирлээ—Бүтээгчийн төлөвлөгөөний дараагийн хуудас юу байсан бэ? Тэр юу гэж хэлсэн бэ? Тэр эрх мэдлээ хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ? Мөн энэ зуур, энэ шинэ дэлхий дээр ямар шинэ зүйлс бий болсон бэ? Бүтээгчийн удирдамжаар, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдөр буюу бас нэгэн цоо шинэ эхлэлийн өдөр дээр бидний хараа туслаа. Мэдээж Бүтээгчийн хувьд энэ нь бас нэгэн гайхамшигт өдөр байсан нь эргэлзээгүй ба өнөөгийн хүн төрөлхтний хувьд бас нэг туйлын чухал өдөр байлаа. Энэ өдөр мэдээж хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй байсан юм. Яагаад гайхамшигтай, яагаад тийм чухал, мөн яагаад хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй байсан бэ? Эхлээд бид Бүтээгчийн хэлсэн үгийг сонсоцгооё…

“Бурхан: ‘Өдрийг шөнөөс салгахын тулд огторгуйн мандалд гэрэлтүүлэгчид бий болог; эдгээр нь тэмдэг, улирал, өдөр ба жилд зориулагдаг: Тэдгээр нь газрыг гэрэлтүүлдэг огторгуйн мандал дахь гэрэл байг’ хэмээв” (Эхлэл 1:14–15). Энэ нь, хуурай газар болоод үүн дээрх өвс ургамлыг бүтээснийхээ дараа Бурханы бүтээлүүдээр дамжуулан харуулсан эрх мэдлийнх нь өөр нэгэн хэрэгжилт байв. Бурханы хувьд ийм үйл нь урьд өмнө хийж байсантай нь адил амархан байсан, учир нь Бурханд тийм хүч чадал бий; Бурхан үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелэх болно. Бурхан тэнгэрт гэрэлтүүлэгч бий болохыг тушаасан ба эдгээр гэрэлтүүлэгч нь тэнгэр, газар дээр гэрэлтээд зогсохгүй өдөр шөнө, улирал, хоног, жилийн тэмдэг болжээ. Ийм маягаар, Бурханыг үгээ хэлэхэд гүйцэлдүүлэхийг хүссэн үйл бүр нь Бурханы зорьсон ёсоор, Бурханы тогтоосон байдлаар биелсэн юм.

Тэнгэр дэх гэрэлтүүлэгчид нь гэрэл цацруулж чаддаг тэнгэр дэх зүйл юм; тэдгээр нь тэнгэрт гэрэлтэж, хуурай газар, тэнгис далайг гийгүүлж чаддаг. Тэд Бурханы тушаасан хэмнэл, давтамжийн дагуу эргэлдэж, газрыг өөр өөр цаг хугацаанд гэрэлтүүлдэг ба энэ маягаар гэрэлтүүлэгчдийн эргэлдэх мөчлөгөөр газрын баруун, зүүн зүгт өдөр шөнө бий болдог, мөн тэдгээр нь өдөр шөнийн тэмдэг болоод зогсохгүй, эдгээр өөр өөр мөчлөгөөр дамжуулан хүн төрөлхтний баяр наадам, төрөл бүрийн онцгой өдрүүдийг тэмдэглэдэг. Тэдгээр нь Бурханы бүтээсэн хавар, зун, намар, өвөл гэсэн дөрвөн улирлын төгс чимэг, хослол бөгөөд эдгээртэй хамт гэрэлтүүлэгчид хүн төрөлхтний сарны тоолол, өдөр, жилийн тогтмол, үнэн зөв тэмдэг болж зохицон үйлчилдэг. Хэдийгээр газар тариалан дөнгөж үүссэний дараа л хүмүүс Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчдээс үүдсэн сарны тоолол, өдөр, жилийг ялган салгаж, ойлгож эхэлсэн боловч үнэндээ өнөөдөр хүмүүсийн ойлгодог сарны тоолол, өдөр, жил нь аль эрт Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдөрт бий болсон бөгөөд хүмүүсийн мэдэрч туулдаг хавар, зун, намар, өвлийн ээлжлэн солигддог мөчлөг ч гэсэн аль эрт Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдрөөс үүсэж эхэлсэн юм. Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчид нь хүнд өдөр шөнийг тогтмол, яв цав, тодорхой ялгаж, хоног өдрийг тоолж, сарны тоолол болон жилийг тодорхой бүртгэх боломжийг олгосон. (Тэргэл сартай өдөр нэг сар дууссаны илэрхийлэл байв, эндээс хүн гэрэлтүүлэгчдийн гэрэл шинэ мөчлөгийг эхлүүлдгийг мэдэж авсан; тал сартай өдөр нь нэг сар дундаа орсны илэрхийлэл байв, эндээс хүн сарны шинэ тоолол эхэлснийг мэдэж, сарны тоололд хэдэн өдөр, хэдэн шөнө байдгийг, нэг улиралд хэдэн сарны тоолол байдгийг, нэг жилд хэдэн улирал байдгийг тооцоолж болдог байсан бөгөөд бүх илчлэл нь гайхалтай зүй тогтолтой байсан.) Иймээс, хүн төрөлхтөн гэрэлтүүлэгчдийн тойрог замын эргэлтээр тэмдэглэгддэг сарны тоолол, өдөр, жилийг амархан бүртгэж чаддаг байв. Энэ мөчөөс эхлээд хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл гэрэлтүүлэгчдийн тойрог замын эргэлтээр үүсэх эмх цэгцтэйгээр солигдох өдөр шөнө болон ээлжлэх улирлуудыг элээн өөрийн ухамсаргүйгээр амьдарсан юм. Бүтээгч дөрөв дэх өдөр гэрэлтүүлэгчдийг бүтээсний ач холбогдол энэ байлаа. Үүний адилаар, Бүтээгчийн энэ үйлдлийнх нь зорилго болон ач холбогдол эрх мэдэл, хүч чадлаас нь мөн л салшгүй холбоотой байсан юм. Иймээс Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчид болон тэдгээрийн хүнд авчрах үнэ цэн нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн хэрэгжилтийн бас нэгэн агуу бүтээл байсан билээ.

Хүн төрөлхтөн хараахан гарч ирээгүй байсан энэ шинэ дэлхийд удахгүй бүтээх гэж буй шинэ амьдаа зориулан Бүтээгч үдэш ба өглөө, огторгуй, газар ба далай тэнгис, өвс ургамал, хүнсний ногоо ба төрөл бүрийн мод, гэрэлтүүлэгчид, улирал, өдөр хоног, жилийг бэлтгэсэн юм. Бүтээсэн шинэ зүйл бүр нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг илэрхийлж байсан бөгөөд Түүний үг, бүтээмж хоёр өчүүхэн ч зөрөхгүйгээр, өчүүхэн төдий ч цагийн зөрүүгүйгээр тохиож байлаа. Эдгээр шинэ зүйлийн илрэлт болон үүсэл нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын баталгаа байсан: Тэр үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелэх болно, мөн биелсэн зүйл нь үүрд үргэлжилнэ. Энэ баримт хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй: энэ нь урьд нь ч ийм байсан, өнөөдөр ч ийм байгаа ба үүрд мөнхөд ийм байх болно. Бичвэрийн эдгээр үгийг дахин нэг харахад та нарт шинэлэг санагдаж байна уу? Та нар шинэ агуулгыг харж, шинэ нээлт хийв үү? Тэгсэн бол Бүтээгчийн үйл хэрэг та нарын зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж, та нарыг Өөрийн эрх мэдэл, хүч чадлын талаарх мэдлэг рүү чиглүүлж, Бүтээгчийг ойлгох ойлголтын чинь үүдийг нээж, Түүний үйл хэрэг, эрх мэдэл эдгээр үгэнд амь хайрласнаас болж байгаа юм. Иймээс хүн эдгээр үгээс Бүтээгчийн эрх мэдлийн бодитой, тод томруун илэрхийллийг харж, Бүтээгчийн ноёрхлыг бодитоор гэрчилж, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын ер бусын байдлыг харсан.

Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал гайхамшгийг ар араас нь бүтээж, Тэр хүмүүсийн анхаарлыг татдаг бөгөөд Түүний эрх мэдлийн хэрэгжилтээс үүдсэн гайхалтай үйл хэргийг хүн өөрийн эрхгүй зогтусан ширтдэг. Түүний ер бусын хүч чадал баяр хөөрийг ар араас нь авчирдаг бөгөөд хүмүүсийн нүд баясаж, хөөрөн баярладаг, шагшин гайхсандаа уулга алдаж, бахдан биширч, уухайлдаг; цаашлаад хүний сэтгэл илт хөдлөн, түүнд хүндлэл, бишрэл, татагдах сэтгэл төрдөг. Бүтээгчийн эрх мэдэл болон үйл хэрэг нь хүний сүнсэнд асар их нөлөө үзүүлж, хүний сүнсийг цэвэрлэж, цаашлаад хүний сүнсийг цатгадаг. Түүний бодол нэг бүр, айлдвар нэг бүр, эрх мэдлийнх нь илчлэл бүр бүх зүйлийн дундах сор бүтээл бөгөөд бүтээгдсэн хүн төрөлхтний гүн гүнзгий ойлгож, мэдэх ёстой хамгийн үнэ цэнтэй агуу ажил хэрэг юм. Бид Бүтээгчийн үгээс үүссэн бүтээл бүрийг тоолох үед сүнс маань Бурханы хүч чадлын гайхамшигт татагдан өөрийн мэдэлгүйгээр Бүтээгчийн мөрийг дагаж, удаах өдөр буюу Бурханы бүх зүйлийг бүтээсэн тав дахь өдөр лүү хүрч ирсэн.

Бүтээгчийн өөр олон үйл хэргийг харах зуур Бичвэрийг хэсэг, хэсгээр нь үргэлжлүүлэн уншицгаая.

Тав дахь өдөр, янз бүрийн хэлбэртэй амь Бүтээгчийн эрх мэдлийг өөр өөр байдлаар харуулсан

Бичвэрт, “Бурхан: ‘Уснууд амьд амьтдаар бялхаж, жигүүртэн шувууд газар дээгүүр, тэнгэр огторгуйд нисэг’ гэв. Тэгээд Бурхан аварга загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээгээд дараа нь жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв: Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” (Эхлэл 1:20–21) гэж байдаг. Энэ өдөр Бурхан усан дахь амьтад болон агаар дахь шувуудыг бүтээсэн, өөрөөр хэлбэл Тэр янз бүрийн загас, шувуудыг бүтээж, тэдгээрийг дор бүрд нь төрөл төрлөөр нь ангилсан гэдгийг Бичвэр бидэнд тодорхой өгүүлдэг. Энэ маягаар газар, тэнгэр болон ус Бурханы бүтээлийн улмаас баяжжээ…

Бурханыг үгээ хэлэхэд дор бүрнээ өөр өөр хэлбэртэй цоо шинэ амь Бүтээгчийг үгээ хэлэх зуур даруй амь орж байв. Тэд байраа олох гэж түлхэлцэн, үсрэн харайж, баяр хөөртэйгөөр наадан тоглож, энэ дэлхий дээр ирсэн юм… Бүх төрлийн загас усан дотор сүлжилдэж, бүх төрлийн дун элснээс гарч ирж, хайрстай, хясаатай, сээр нуруугүй амьтад том, жижиг, урт богино янз бүрийн хэлбэртэйгээр яаран бий болж байв. Мөн олон төрлийн далайн замаг шаламгай гэгч нь ургаж, олон янзын усны амьтдын хөдөлгөөнд найган далбаганаж: Хурдал! Найз нөхдөө авчир! Учир нь чи хэзээ ч дахин ганцаардахгүй! гэж хэлж буй мэт тогтоол усыг шавдуулж байлаа. Бурханы бүтээсэн олон янзын амьтад усанд гарч ирсэн мөчөөс эхлээд цоо шинэ амь бүр, асар урт удаан хугацаанд тогтонги байсан усанд эрч хүч авчирч, шинэ эрин үеийг урин залжээ… Тэр үеэс хойш тэд бие биеэ түшиж, бие биедээ хань болж, үй зайгүй болцгоожээ. Дотроо буй амьтдын төлөө ус оршин тогтнож, өвөрт нь оршдог амь бүрийг тэжээн тэтгэсэн бөгөөд шим тэжээлтэй болохоор нь усны төлөө амь бүхэн оршин тогтносон юм. Тэд бүгд бие биедээ амь хайрлаж, үүний зэрэгцээ бүгд ийм маягаар Бүтээгчийн бүтээлийн гайхалтай, агуу байдал болон Бүтээгчийн эрх мэдлийн давшгүй их хүч чадлыг гэрчилж байлаа…

Далай тэнгис цаашид нам гүм байхаа больж, тэнгэр ч гэсэн хөөр хөгжөөнтэй болж эхэлсэн. Том, жижиг шувууд нэг нэгээрээ газраас тэнгэрт хөөрөн ниссэн юм. Тэнгисийн амьтдаас ялгаатай нь тэд даль жигүүртэй, мөн туяхан, уян налархай биеийг нь бүрхсэн өд сөдтэй байв. Тэд далавчаа дэрвэлзүүлэн, Бүтээгчийн хайрласан гоёмсог өдөн хүрэм болон өөрийн онцгой чиг үүрэг, ур чадварыг бахархалтай, ихэмсгээр харуулж байлаа. Тэд эрх чөлөөтэйгөөр халин дүүлж, тэнгэр газрын хооронд, өвст тал, ой хөвчийг дамнан чадварлагаар хэрэн ниссэн … Тэд агаарын хайртай амьтад, бүх зүйлийн хайрыг татсан амьтад байсан билээ. Тэд удалгүй тэнгэр газар хоорондын холбоо болж, бүх зүйлд мэдээ дамжуулдаг байсан юм… Тэд дуулан жиргэж, баяр хөөртэйгөөр халин нисэж, нэгэнтээ хоосон байсан энэхүү дэлхий ертөнцөд баяр баясал, инээд хөөр, эрч хүчийг авчирсан билээ… Тэд өөрсдөд нь амь хайрласных нь төлөө Бүтээгчийг магтахын тулд зүрх сэтгэл доторх үгээ хэрэглэж, цээлхэн, уянгалаг жиргээгээ ашиглажээ. Тэд Бүтээгчийн бүтээлийн төгс агаад ер бусын байдлыг харуулахын тулд баяр хөөртэйгөөр бүжсэн бөгөөд өөрсдөд нь Түүний хайрласан онцгой амиар дамжуулан Бүтээгчийн эрх мэдэлд гэрчлэл хийхийн төлөө бүхий л амьдралаа зориулдаг байлаа…

Усанд байна уу, тэнгэрт байна уу хамаагүй, энэхүү элбэг олон амьд биет нь Бүтээгчийн тушааснаар амьдралын өөр өөр хэлбэртэйгээр оршин тогтнож, Бүтээгчийн тушааснаар тус тусын төрөл зүйлийнхээ дагуу цугларсан бөгөөд энэ хууль, энэ дүрмийг ямар ч бүтээл өөрчлөх аргагүй байсан. Тэд Бүтээгчийн өөрсдөд нь тогтоож өгсөн хил хязгаарыг хэзээ ч давж зүрхлээгүй, тэгэх чадвар ч тэдэнд байгаагүй. Өнөөдрийг хүртэл тэд Бүтээгчийн тушаасан ёсоор амьдарч, өсөн үржиж, Бүтээгчийн тэдэнд тогтоож өгсөн амьдралын замнал, хууль дүрмийг чанд мөрдөж, тэдэнд өгсөн үгээр илэрхийлээгүй тушаал болон тэнгэрлэг зарлиг, зааврыг нь ухамсарлан дагасан юм. Тэд өөрсдийн тусгай аргаар Бүтээгчтэй ярилцаж, Бүтээгчийн санаа зорилгыг ойлгож эхэлсэн бөгөөд Түүний тушаалыг дуулгавартай дагасан юм. Бүтээгчийн эрх мэдлийг хэн ч, хэзээ ч зөрчиж байгаагүй бөгөөд тэднийг захирах дээд эрх, тушаал нь Түүний бодол дотор хэрэгждэг байсан; нэг ч үг хэлдэггүй байсан боловч Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдэл хүн төрөлхтнөөс ялгаатай, хэл яриа эзэмшээгүй бүх зүйлийг аниргүйд хянадаг байсан. Эрх мэдлээ ийм онцгой байдлаар хэрэгжүүлсэн нь хүнд Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдлийн талаар шинэ мэдлэг олгож, шинэ тайллыг нээж өгсөн юм. Энэ шинэ өдөр Бүтээгч эрх мэдлээ хэрэгжүүлснээрээ Өөрийн цорын ганц чанарыг дахин нэгэнтээ харуулсан гэдгийг энд Би та нарт хэлэх ёстой.

Одоо бичвэрийн энэ эшлэлийн сүүлийн өгүүлбэрийг харцгаая: “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.” Энэ нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ? Энэ үгэнд Бурханы сэтгэл санааны байдал багтсан байдаг. Өөрийн үгээс улбаалан бүтээсэн бүх зүйл нь бий болж, бат зогсож, аажмаар өөрчлөгдөж эхлэхийг Бурхан харсан. Энэ үед Бурхан үгээрээ бүтээсэн янз бүрийн зүйлдээ, гүйцэлдүүлсэн олон янзын үйлдэлдээ сэтгэл хангалуун байсан уу? “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэдэг нь үүний хариулт юм. Та нар эндээс юу харж байна вэ? “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэдэг нь юуг төлөөлж байна вэ? Энэ юуг бэлгэдэж байна вэ? Энэ нь, төлөвлөж тушаасан зүйлээ биелүүлж, хүрэх гэж зорьсон зорилгодоо хүрэх хүч чадал, мэргэн ухаан Бурханд байсан гэсэн үг юм. Бурхан ажил бүрээ гүйцэлдүүлчхээд харамссан уу? Хариулт нь мөн л “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл, Тэр харамсаагүйгээр үл барам, харин ч сэтгэл хангалуун байсан. Тэр харамсаагүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, Бурханы төлөвлөгөө бол төгс, мөн хүч чадал, мэргэн ухаан нь төгс бөгөөд Түүний эрх мэдэл л тийм төгс байдлыг биелүүлж чадах цорын ганц эх сурвалж гэсэн үг юм. Хүн ямар нэг зүйлийг биелүүлэх үедээ Бурханы адилаар тэр нь сайн байлаа гэж хэлж болох уу? Хүний хийдэг бүх зүйл төгс болж чаддаг уу? Хүн аливаа зүйлийг бүрмөсөн гүйцэлдүүлж чаддаг уу? “Төгс зүйл гэж үгүй, харин илүү дээр зүйл л гэж байдаг” гэж хүмүүс хэлдэгчлэн хүний хийдэг юу ч төгс болж чаддаггүй. Хийсэн, биелүүлсэн бүхэн нь сайн байсныг Бурхан харах үед Бурханы бүтээсэн бүхэн Түүний үгээр болсон, өөрөөр хэлбэл, “Бурханыг харахад энэ нь сайн байх” үед Түүний бүтээсэн бүхэн тогтсон хэлбэр дүрсээ олж, өөрсдийн төрлөөр ангилагдан, эцсийн тогтсон орон байр, хэрэгцээ болон чиг үүрэг нь өгөгдсөн гэсэн үг юм. Түүнчлэн, тэдний бүх зүйлийн дунд гүйцэтгэх үүрэг болон бүх зүйлийг удирдах Бурханы удирдлагын үеэр туулах ёстой аян зам нь Бурханаар аль хэдийн урьдчилан тогтоогдсон бөгөөд үүрд хувиршгүй юм. Бүтээгчийн бүх зүйлд өгсөн тэнгэрлэг хууль энэ байлаа.

“Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” хэмээх энэхүү энгийн бөгөөд дутуу үнэлэгдсэн, ихэвчлэн үл ойшоогддог үг нь Бурханаас бүх бүтээлд өгсөн тэнгэрлэг хууль, тэнгэрлэг зарлиг юм. Энэ үг нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн илүү бодитой, илүү гүн гүнзгий өөр нэгэн биелэл юм. Бүтээгч үгээрээ дамжуулан олж авах гэж зорьсон бүхнээ олж авч, хүрэх гэж зорьсон бүхэндээ хүрч чадсанаар зогсохгүй бүтээсэн бүхнээ гартаа хянаж, Өөрийн эрх мэдэл дор захирч чадсан, цаашлаад энэ бүхэн нь дэг журамтай, тогтмол байсан. Бүх зүйл Түүний үгээр өсөн үржиж, оршин тогтнож, устаж үгүй болсон төдийгүй Түүний эрх мэдлийн хүчинд тэд Түүний тогтоосон хуулийн дунд оршин тогтносон бөгөөд үүнээс ангид ямар ч зүйл байгаагүй юм! Энэ хууль нь “Бурханыг харахад энэ нь сайн байх” яг тэр мөчид эхэлсэн бөгөөд Бүтээгчийн хүчингүй болгох өдөр хүртэл Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төлөө оршин тогтнож, үргэлжилж, чиг үүргээ гүйцэтгэх болно! Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдэл нь бүх зүйлийг бүтээж, бүх зүйлд бий болохыг тушаах чадвараар нь илрээд зогсохгүй, бүх зүйлийг удирдаж захирах, бүх зүйлд амийн эрч хүчийг хайрлах, цаашлаад төлөвлөгөөнийхөө дагуу бүтээх бүх зүйлээ Өөрийн бүтээсэн дэлхийд төгс хэлбэр, төгс амийн бүтэц, төгс үүрэгтэйгээр эцэслэн гарч ирж, оршин тогтноход хүргэх Түүний чадвараар илэрсэн. Энэ нь мөн Бүтээгчийн бодол ямар ч хориг хязгаарт баригддаггүй, цаг хугацаа, орон зай, газар зүйд хязгаарлагддаггүй байдлаар илэрсэн. Эрх мэдлийнх нь адилаар Бүтээгчийн цор ганц ялгамж чанар ч мөнхөөс мөнхөд үл өөрчлөгдөнө. Түүний эрх мэдэл үргэлж цор ганц ялгамж чанарынх нь төлөөлөл, бэлгэ тэмдэг байх бөгөөд Түүний эрх мэдэл ялгамж чанартай нь зэрэгцэн үүрд мөнх орших болно!

Зургаа дахь өдөр, Бүтээгчийг үгээ хэлмэгц Түүний оюун санаан дахь төрөл бүрийн амьтад ээлж дараалан гарч ирсэн

Бүх зүйлийг бүтээх Бүтээгчийн ажил таван өдөр анзаарагдалгүй үргэлжилсэн ба үүний дараа Бүтээгч бүх зүйлийг бүтээх зургаа дахь өдрөө даруй угтан авсан. Энэ өдөр нь өөр нэг шинэ эхлэл, бас нэгэн ер бусын өдөр байсан юм. Тэгвэл энэ шинэ өдөр ирэхийн өмнө Бүтээгч ямар төлөвлөгөөтэй байсан бэ? Ямар шинэ бүтээлүүдийг Тэр бий болгож, бүтээх гэж байсан бэ? Сонс, тэр бол Бүтээгчийн дуу хоолой юм…

“Бурхан: ‘Газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгож, мал амьтан, мөлхөгчид, зэрлэг араатан амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгог’ гэсэнд тэр нь ёсоор болов. Дараа нь газрын араатан амьтад төрөл төрлөөрөө бүтээгдэж, мал адгуус, газар дээр мөлхдөг хорхой шавж төрөл төрлөөрөө бүтээгдэв. Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа” (Эхлэл 1:24–25). Үүнд ямар амьтад багтаж байна вэ? Бичвэрт: төрөл бүрийн мал амьтан, хорхой шавж болон газрын зэрлэг амьтад гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ өдөр газар дээр бүх төрлийн амьтад бий болоод зогсохгүй, тэдгээр нь бүгд төрөл төрлөөрөө ангилагдсан ба бас “Бурханыг харахад энэ нь сайн байлаа.”

Бүтээгч өмнөх таван өдрийнхтэйгөө адил өнгөөр ярьж, Өөрийн хүссэн амьтдыг төрөхийг тушаасан ба тэдгээр нь газар дээр төрөл төрлөөрөө гарч ирсэн. Бүтээгч эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх үед Түүний хэлсэн ямар ч үг талаар болдоггүй учир зургаа дахь өдөр Түүний бүтээхээр зорьсон амьтан бүр заасан цагт гарч ирсэн юм. Бүтээгчийг “Газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь бий болгог” хэмээн хэлэхэд, газар дэлхий тэр дороо амьдралаар дүүрч, газар дээр бүх төрлийн амьтдын амьсгал гэнэт гарч иржээ… Зүлэгт ногоон атар талд тарган үхрүүд сүүлээ шарван ар араасаа гарч ирж, хоньд майлан сүрэглэн бэлчиж, морьд янцгаан давхилдаж эхэлсэн юм… Анир чимээгүй уудам ногоон тал тэр дороо амьдралаар бялхжээ… Эдгээр янз бүрийн мал амьтан гарч ирсэн нь тогтуун хээр тал дээрх үзэсгэлэнт дүр зураг байсан бөгөөд хязгааргүй эрч хүчийг авчирсан юм… Эдгээр нь хээр талын хань, хээр талын эзэн болж, бүгд бие биеэсээ харилцан хамааралтай байна; мөн тэд хээр талын хамгаалагч, сахиул нь болох бөгөөд хээр тал ч тэдний байнгын нутаг болж, тэднийг хэрэгтэй бүхнээр хангаж, оршихуйг нь мөнхөд тэжээн тэтгэх эх үүсвэр нь байх болно…

Эдгээр төрөл бүрийн мал амьтан Бүтээгчийн үгээр бий болсон тэр өдөр үй олон шавж хорхой бас ар араасаа гарч ирсэн. Тэд бүх бүтээлийн дундаас хамгийн жижигхэн амьтад байсан боловч амийн хүч нь мөн л Бүтээгчийн гайхамшигт бүтээл байсан бөгөөд хэт оройтож ирээгүй билээ… Зарим нь жаахан далавчаа дэвж байхад, өөр нэг нь аажмаар мөлхөж байсан; зарим нь дэвхэрч, харайж, нөгөө нь найган ганхаж байлаа; зарим нь урагш шаламгай хөдөлж байхад бусад нь хурднаар ухарч байв; зарим нь хажуу тийш хөдөлж байхад, өөр бусад нь өндөр нам үсэрч байв… Бүгд гэр орноо олох гэж чармайн, завгүй байлаа: Зарим нь өвс рүү шурган орж, зарим нь газар нүхлэхээр зүтгэж, нөгөө хэсэг нь мод руу нисэж, ой шугуйд бүгжээ… Тэд хэдийгээр жижиг ч гэсэн гэдэс хоосон байхын зовлон амсахыг хүсээгүй бөгөөд амьдрах газраа олсныхоо дараа идэх хоол хүнсээ эрж хайхаар яарчээ. Зарим нь зөөлөн навч идэх гэж өвсөнд авирч, зарим нь амаараа дүүрэн шороо үмхэж залгин ходоод руугаа оруулж, тун их дуршил, тааламжтайгаар иджээ (тэдний хувьд шороо хүртэл амттай зоог юм); зарим нь ойд бүгсэн боловч гялалзсан хар ногоон навчны шүүс нь шимтэй хоол болж байсан тул тэд амрах гэж зогссонгүй… Цадсаныхаа дараа ч гэсэн шавжууд хөдөлгөөнөө зогсоогоогүй юм; тэд хэдийгээр биеэр жижиг ч гэсэн асар их эрч хүч, хязгааргүй тамир тэнхээтэй байсан тул бүх бүтээлээс хамгийн идэвхтэй, хамгийн хөдөлмөрч нь юм. Тэд хэзээ ч залхуурч, амрахыг эрхэмлэж байсангүй. Ходоод гэдэс нь цадангуутаа тэд ирээдүйнхээ төлөө мөн л шаргуу хөдөлмөрлөж, маргаашийнхаа төлөө, амьд үлдэхийн төлөө борви бохис хийх чөлөөгүй, яаран зүтгэж байлаа… Тэд өөрсдийгөө шавдуулж, зоригжуулахын тулд олон янзын айзам хэмнэлт эгшгийг намуухан аялж байсан. Түүнчлэн өвс ногоо, ой хөвч, хөрсний ямх бүрд баяр хөөр нэмж, өдөр бүр, жил болгоныг онцгой болгож байсан билээ… Өөрсдийн хэл болон өөрсдийн аргаар тэд газар дээрх бүх амьтанд мэдээлэл дамжуулдаг байсан. Мөн амьдралынхаа онцгой замналыг ашиглан бүх зүйл дээр ул мөрөө үлдээж тэмдэглэсэн юм… Тэд хөрс шороо, өвс ногоо, ой хөвчтэй дотно холбоотой байсан бөгөөд хөрс шороо, өвс ногоо, ой хөвчид эрч хүч, амин чанарыг авчирч, бүх амьтанд Бүтээгчийн захиас, мэндчилгээг хүргэсэн билээ…

Бүтээгчийн харц бүтээсэн бүх зүйлийнхээ дээгүүр хараа бэлчээх энэ мөчид харц нь ой хөвч, уул нурууд дээр саатаж, анхаарлаа хандууллаа. Түүнийг үгээ айлдахад, өтгөн ой шугуй болон уул нуруудад урьд өмнө гарч ирж байгаагүй амьтад гарч ирэв: Тэдгээр нь Бурханы амаар хэлэгдсэн зэрлэг амьтад байлаа. Оройтож гарч ирсэн тэд толгойгоо сэгсэрч, сүүлээ шарвацгааж, дор бүрнээ дахин давтагдашгүй зүстэй байлаа. Зарим нь үслэг арьстай, зарим нь хуягтай, зарим нь ярзайсан соёотой, бас зарим нь ярзайтал инээсэн, зарим нь урт хүзүүтэй, зарим нь оготор сүүлтэй, зарим нь догшин нүдтэй, зарим нь аймхай харцтай, зарим нь өвс идэхээр бөхийж байхад, зарим нь амандаа цустай, зарим нь хоёр хөл дээрээ дэгдэж, зарим нь дөрвөн туурайгаараа алхалж, зарим нь модны оройгоос алсын бараа ширтэж, зарим нь ой модон дотор отон хэвтэж, зарим нь амрах агуй хайж, зарим нь тал газар хөгжилдөн давхиж, зарим нь ойд гэтэж байв…; зарим нь архирч, зарим нь ульж, зарим нь хуцаж, зарим нь орилж байлаа…; зарим нь нарийн, зарим нь баргил хоолойтой, зарим нь цээлхэн, зарим нь тод уянгалаг дуутай байсан…; зарим нь догшин, зарим нь хөөрхөн, зарим нь ой гутам, зарим нь өхөөрдөм, зарим нь аймаар, зарим нь хайр татам гэнэн байсан… Тэд нэг нэгээрээ гарч ирсэн. Тэд ямар сүрлэг бөгөөд хүчирхэг, эрх чөлөөтэй, бие биеэ зүгээр л үл хайхран, нэг нэгнээ зэрвэс ч харахгүй байгааг хараач… Тэд дор бүрнээ Бүтээгчийн онцгойлон хайрласан амийг болон зэрлэг, догшин байдлаа хадгалж, ой шугуй, уул нуруудад гарч ирсэн. Бүхнийг үл ойшоогч, туйлын эзэрхэг тэднийг хэн уул нурууд, ой хөвчийн жинхэнэ эзэд болгосон бэ? Гарч ирэхийг нь Бүтээгч тушаасан мөчөөс эхлээд тэд ой мод, уул нуруудад “эзэн суусан”, учир нь Бүтээгч аль хэдийн тэдний хил хязгаарыг тогтоож, оршихуйнх нь цар хүрээг тодорхойлсон юм. Зөвхөн тэд уул нурууд, ой хөвчийн жинхэнэ эзэд байсан, ийм ч учраас тэд маш зэрлэг, дээрэнгүй байсан юм. Тэднийг “зэрлэг амьтан” хэмээн нэрийдсэн нь ердөө л тэд бүх бүтээлүүдээс үнэхээр зэрлэг, догшин, номхоршгүй байсанд оршино. Тэднийг гаршуулж болдоггүй тул өсгөж үржүүлж болдоггүй, тэд хүн төрөлхтөнтэй эв найртай амьдарч, хүн төрөлхтний төлөө хөдөлмөрлөж чаддаггүй байсан. Тэднийг өсгөж үржүүлж болдоггүй байсан учраас тэд хүн төрөлхтний төлөө ажиллаж чадаагүй бөгөөд хүн төрөлхтнөөс хол амьдрах ёстой болж, хүн тэдэнд ойртож чаддаггүй байсан. Нэгэнт тэд хүн төрөлхтнөөс хол амьдарч, хүмүүс тэдэнд ойртож чаддаггүй байсан учраас Бүтээгчийн хайрласан үүрэг буюу уул нурууд, ой хөвчийг манах үүргээ биелүүлж чадсан. Тэдний зэрлэг байдал уул нуруудыг хамгаалж, ой хөвчийг манаж байсан бөгөөд энэ нь тэдний оршин тогтнол, үржлийн хамгийн сайн хамгаалалт, баталгаа байсан. Үүний зэрэгцээ тэдний зэрлэг байдал нь бүх зүйлийн дундах тэнцвэрийг хадгалж, баталгаажуулсан. Тэд ирсэн нь уул нурууд, ой хөвчид тусламж дэмжлэг, түшиг тулгуур авчирсан; тэд ирсэн нь онгон зэлүүд уул нурууд, ой хөвчийг хязгааргүй их эрч хүч, амин чанараар сэлбэсэн. Энэ үеэс хойш уул нурууд болон ой хөвч тэдний байнгын нутаг болсон бөгөөд уул нурууд болон ой хөвч тэдний төлөө бий болж, оршиж буй тул тэд гэр орноо хэзээ ч алдахгүй болсон; зэрлэг амьтад үүргээ биелүүлж, уул нурууд болон ой хөвчийг сахин хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Түүнчлэн газар нутгаа хадгалж үлдэхийн тулд зэрлэг амьтад ч гэсэн Бүтээгчийн сургамжийг чанд сахисан бөгөөд Бүтээгчийн байгуулсан бүх зүйлийн тэнцвэрийг хадгалж, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулахын тулд араатны уг чанараа цаашид ашигласаар байх болно!

Бүтээгчийн эрх мэдлийн дор бүх зүйл төгс байдаг

Жигүүртэн шувууд, загас жараахай, мод, цэцэг гэх мэт хөдөлдөг болон хөдөлдөггүй зүйлс, мөн зургаа дахь өдөр бүтээсэн мал амьтан, хорхой шавж, зэрлэг амьтад зэрэг Бурханы бүтээсэн бүх зүйл—Бурханы хувьд бүгд сайн байсан төдийгүй Бурханы нүдээр эдгээр зүйл төлөвлөгөөнийх нь дагуу бүгд төгс байдлын оргилд хүрч, Бурханы хүрэх гэсэн стандартад хүрсэн юм. Бүтээгч хийхээр зорьсон ажлаа Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу алхам алхмаар хийсэн. Түүний бүтээхээр зорьсон зүйлс ар араасаа бий болсон бөгөөд тус бүрийнх нь илрэлт Бүтээгчийн эрх мэдлийн тусгал, биелэл байсан, эдгээр биеллээс үүдэн бүх бүтээл, Бүтээгчийн нигүүлсэл, хангалтад өөрийн эрхгүй талархаж байв. Бурханы гайхамшигт үйл хэргийн улмаас энэ дэлхий ертөнц хэсэг хэсгээрээ Бурханы бүтээсэн бүх зүйлээр дүүрч, эмх замбараагүй, харанхуй байснаа цэвэр тунгалаг, гэрэл гэгээтэй болж, үхсэн мэт анир чимээгүй байснаа хөл хөдөлгөөнтэй, хязгааргүй эрч хүчтэй болж өөрчлөгдсөн юм. Томоос жижиг, жижгээс бичил хүртэлх бүтээгдсэн бүх зүйл дундаас Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлаар бүтээгдээгүй нэг ч зүйл байгаагүй ба бүтээл бүрийн оршин тогтнолд цорын ганц, төрөлх хэрэгцээ, үнэ цэн байв. Хэлбэр, бүтэц дэх ялгаанаасаа үл хамааран тэд Бүтээгчээр л бүтээгдсэн бол Бүтээгчийн эрх мэдэл дор оршин тогтноно. Заримдаа хүмүүс үзэшгүй муухай шавж хараад, “Энэ шавж үнэхээр муухай юм, ийм муухай зүйлийг Бурхан бүтээсэн байх учиргүй—Тэр ийм муухай зүйл бүтээнэ гэж байхгүй” гэж хэлнэ. Ямар мунхаг бодол вэ! Тэд “Энэ шавж маш муухай ч гэсэн Бурхан бүтээсэн болохоор өөрийн гэсэн өвөрмөц зорилготой л байх ёстой” гэж хэлэх ёстой. Бурхан бодохдоо бүтээсэн төрөл бүрийн амьд зүйлдээ бүхий л янзын дүр төрх, бүх төрлийн чиг үүрэг болон хэрэглээг өгөхөөр зорьсон тул Бурханы бүтээсэн зүйлсээс аль нь ч нэг хэвд цутгагдаагүй. Тэдний гадна талаас эхлээд дотоод бүтэц нь, амьдрах зуршлаас нь эхлээд оршин суудаг газар нутаг нь—дор бүрнээ өөр өөр байдаг. Үхэр нь үхрийн дүр төрхтэй, илжиг нь илжигний дүр төрхтэй, буга нь бугын төрхтэй, заан нь зааны төрхтэй байдаг. Аль нь хамгийн үзэсгэлэнтэй, аль нь хамгийн үзэшгүй муухай гэдгийг чи хэлж чадах уу? Аль нь хамгийн хэрэгтэй, алиных нь оршин тогтнол хамгийн хэрэгцээгүй гэдгийг чи хэлж чадах уу? Зарим хүнд зааны харагдах байдал таалагддаг боловч талбайд үр суулгахдаа хэн ч зааныг ашигладаггүй; бүх зүйлийн дотроос хамгийн сүрлэг дүр төрхтэй болохоор нь зарим хүн арслан, барын харагдах байдалд дуртай байдаг хэдий ч чи тэднийг гэрийн тэжээвэр амьтан болгож чадах уу? Товчхондоо, бүх зүйлийн тухайд хүмүүс Бүтээгчийн эрх мэдлийг дагах ёстой, өөрөөр хэлбэл, бүх зүйлд оноосон Бүтээгчийн хуулийг дагах ёстой; энэ бол хамгийн ухаалаг хандлага юм. Бүтээгчийн анхдагч санаа зорилгыг хайж, үүнд дуулгавартай байх хандлага нь л Бүтээгчийн эрх мэдлийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, бат итгэж буй явдал билээ. Бурханд энэ нь сайн байсан учраас үүнээс өө хайх ямар шалтгаан хүнд байгаа юм бэ?

Тиймээс Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байгаа бүх зүйл Бүтээгчийн дээд эрхийн төлөө шинэ найрал хөгжмийг тоглож, Түүний шинэ өдрийн ажлын гайхалтай удиртгалыг эхлүүлэх ба энэ мөчид Бүтээгч мөн удирдлагын ажлынхаа шинэ хуудсыг нээх болно! Бүтээгчийн тогтоосон хаврын нахиалж, зуны боловсорч, намрын ургац хурааж, өвлийн нөөцлөх тухай хуулийн дагуу бүх зүйл Бүтээгчийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй хамт цуурайтаж, өөрсдийн шинэ өдөр, шинэ эхлэл болон амьдралын шинэ замналыг угтаж, Бүтээгчийн эрх мэдлийн дээд эрхэн дор өдөр бүрийг угтахын тулд эцэс төгсгөлгүйгээр үе залгамжлан үржих болно…

Бүтээгдсэн болон бүтээгдээгүй зүйлсийн юу ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй

Бүх зүйлийг бүтээж эхэлснээс хойш Бурханы хүч чадал илэрхийлэгдэж, илчлэгдэж эхэлсэн, учир нь Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ үг ашигласан. Тэр тэднийг ямар байдлаар, яагаад бүтээсэн нь хамаагүй, бүх зүйл Бурханы үгийн ачаар бий болж, бат зогсож, оршин тогтносон бөгөөд энэ бол Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдэл юм. Хүн төрөлхтөн дэлхий дээр гарч ирэхээс өмнөх хугацаанд Бүтээгч, хүн төрөлхтний төлөө бүх зүйлийг бүтээхийн тулд хүч чадал, эрх мэдлээ хэрэглэж, хүн төрөлхтөнд тохирох амьдралын орчныг бэлтгэхийн тулд цор ганц арга барилаа ашигласан. Түүний хийсэн бүхэн удалгүй амьсгалыг нь хүлээн авах хүн төрөлхтөнд зориулсан бэлтгэл байв. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтнийг бүтээхээс өмнөх хугацаанд Бурханы эрх мэдэл тэнгэр, гэрэл, тэнгис далай, хуурай газар зэрэг агуу том зүйлс болон ан амьтан, жигүүртэн шувууд, бүх төрлийн шавж, бичил биетэн, тэр дундаа хүний нүдэнд харагдахгүй олон янзын нян гэх мэт өчүүхэн жижиг зүйлс зэрэг хүн төрөлхтнөөс бусад бүх бүтээл дээр илэрсэн юм. Бүтээгчийн үгээр амьд үлддэггүй юу ч үгүй, Бүтээгчийн үгээр өсөж үрждэггүй юу ч байхгүй, мөн Бүтээгчийн үгийн захиралт дор амьдардаггүй юу ч үгүй. Тэд Бүтээгчийн амьсгалыг хүлээн аваагүй ч гэсэн өөр өөр хэлбэр дүрс, бүтцээрээ Бүтээгчийн өөрсдөд нь хайрласан амийн эрч хүчийг харуулж байсан; тэд хүн төрөлхтөнд өгсөнтэй нь адил ярих чадварыг Бүтээгчээс хүлээн аваагүй боловч Бүтээгчийн хайрласан хүний хэлээс ялгаатайгаар амийг илэрхийлэх аргыг дор бүрнээ хүлээн авсан байв. Бүтээгчийн эрх мэдэл илэрхий хөдөлгөөнгүй материаллаг зүйлсэд амийн эрч хүчийг өгдөг, тиймээс тэд хэзээ ч алга болдоггүй, түүнчлэн бүх амьд зүйлд үржиж олшрох зөн мэдрэмж өгдөг, тиймээс тэд хэзээ ч устдаггүй, ийнхүү тэд Бүтээгчийн олгосон оршин тогтнох хууль, зарчмыг үеэс үед уламжлах болно. Бүтээгч эрх мэдлээ хэрэгжүүлдэг байдал нь макро эсвэл микро үзэл бодлыг хатуу чанд баримталдаггүй бөгөөд энэ нь ямар ч хэлбэрээр хязгаарлагддаггүй; Тэр орчлон ертөнцийн үйл ажиллагааг захирч, мөн бүх зүйлийн амьдрал, үхлийг захирч чадах ба цаашлаад Өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд бүх зүйлийг удирдан жолоодож чаддаг; Тэр уул нурууд, гол нуурын бүх ажиллагааг зохицуулж, тэдгээрийн доторх бүх зүйлийг захирч чаддаг, түүнчлэн бүх зүйлийг хэрэгтэй зүйлээр нь хангаж чаддаг. Энэ бол хүн төрөлхтнөөс бусад бүх зүйлийн дунд илэрсэн Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдэл юм. Энэ нь нэг амьдралын туршид л илэрдэггүй, энэ хэзээ ч зогсож, амрахгүй бөгөөд ямар ч хүн болон зүйл өөрчилж, сэвтээж чадахгүй, бас ямар ч хүн, зүйл нэмж, хорогдуулж чадахгүй—учир нь Бүтээгчийн ялгамж чанарыг хэн ч орлож чадахгүй, тиймээс Бүтээгчийн эрх мэдлийг ямар ч бүтээгдсэн зүйл орлож чадахгүй ба ямар ч бүтээгдээгүй зүйл үүнд хүрэх аргагүй юм. Жишээ нь, Бурханы элч, тэнгэрэлч нарыг авч үзье. Тэд Бүтээгчийн эрх мэдлийг эзэмших нь бүү хэл Бурханы хүч чадлыг ч эзэмшдэггүй. Тэдэнд Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл байдаггүйн шалтгаан бол тэд Бүтээгчийн мөн чанарыг эзэмшдэггүйгээс нь үүдэлтэй. Бурханы элчүүд болон тэнгэрэлчүүд гэх зэрэг бүтээгдээгүй зүйлс хэдийгээр Бурханы өмнөөс зарим зүйлийг хийж чадах боловч Бурханыг төлөөлж чадахгүй. Тэд хүний эзэмшдэггүй зарим нэг хүч чадлыг эзэмшдэг ч гэсэн Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй, тэд бүх зүйлийг бүтээх, бүх зүйлийг удирдах, бүх зүйлийг захирах Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй. Иймээс Бурханы цор ганц байдлыг бүтээгдээгүй ямар ч зүйл орлож чадахгүй, үүний адилаар Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг ч бүтээгдээгүй ямар ч зүйл орлож чадахгүй. Бурханы хэн нэг элч бүх зүйлийг бүтээсэн гэж чи Библиэс харсан уу? Бүх зүйлийг бүтээхийн тулд Бурхан яагаад Өөрийн элчүүд, эсвэл тэнгэрэлчүүдийг илгээгээгүй вэ? Тэд Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй байсан учраас Бурханы эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байсан. Бүх бүтээлийн адилаар тэд бүгд Бүтээгчийн дээд эрх, Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байдаг ба иймээс Бүтээгч мөн л тэдний Бурхан, тэдний Захирагч билээ. Сурвалжит ч бай, дорд ч бай, хүч чадал нь их ч бай, бага ч бай хамаагүй, тэд бүгдийн дотроос Бүтээгчийн эрх мэдлийг даван гарах нэг ч зүйл байхгүй, иймд тэдний дотроос нэг нь ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй. Тэд хэзээ ч Бурхан гэж нэрлэгдэхгүй ба хэзээ ч Бүтээгч болж чадахгүй. Энэ бол хувиршгүй үнэн агаад бодит баримт юм!

Дээрх нөхөрлөлөөр дамжуулан бид дараах зүйлийг баталж болно: цорын ганц эрх мэдэл, цорын ганц хүч чадлыг эзэмшсэн бүх зүйлийн Бүтээгч ба Захирагчийг л цор ганц Бурхан Өөрөө гэж нэрлэж болох уу? Одоо та нарт миний асуулт хэтэрхий гүн гүнзгий санагдаж магадгүй. Одоохондоо та нар үүнийг ойлгох чадваргүй, доторх мөн чанарыг ч ойлгож чадахгүй байгаа, иймээс энэ мөчид та нарт үүнд хариулах хэцүү санагдаж байгаа. Энэ тохиолдолд Би нөхөрлөлөө үргэлжлүүлэх болно. Дараа нь Би Бурханы ганцаараа эзэмшдэг эрх мэдэл, хүч чадлын олон талын бодит үйл хэргийг харах боломжийг та нарт олгоно, тэгснээр Бурханы цор ганц байдлыг, мөн Бурханы цор ганц эрх мэдэл гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг үнэхээр ухамсарлаж, ойлгож, мэдэж авах боломжийг олгоно.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих