Цор ганц Бурхан Өөрөө I

Бурханы эрх мэдэл (I) (I хэсэг)

Миний сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай байсан. Эдгээр нөхөрлөлийн дараа, Бурханы зан чанарын талаар ойлголт болон мэдлэгийг олж авсан мэт та нарт санагдаж байна уу? Хэр их ойлголт, мэдлэгийг олж авсан бэ? Та нар үүнд тоо тавьж чадах уу? Эдгээр нөхөрлөл та нарт Бурханы талаар илүү гүнзгий ойлголт өгсөн үү? Энэхүү ойлголтыг Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг гэж хэлж болох уу? Бурханы талаарх энэ мэдлэг болон ойлголтыг Бурханы бүхий л мөн чанар болоод Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох тухай мэдлэг гэж хэлж болох уу? Үгүй, мэдээж үгүй! Учир нь эдгээр нөхөрлөл нь зөвхөн Бурханы зан чанар болоод Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох тухай нэг хэсэг ойлголтыг л өгсөн болохоос биш—бүгдийг нь эсвэл бүхэлд нь тайлбарлаагүй. Нөхөрлөл нь Бурханы нэгэнтээ хийсэн ажлын нэг хэсгийг ойлгох боломжийг та нарт олгосон ба үүгээр дамжуулан та нар Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохыг мөн түүнчлэн Түүний хийсэн бүх зүйлсийн ард орших хандлага болоод бодол санааг харсан. Гэхдээ энэ нь Бурханы талаар зөвхөн үгчилсэн, амаар тайлбарласан ойлголт бөгөөд зүрх сэтгэл дотроо чи үүний хэчнээн нь бодитой болох талаар тодорхойгүй байсаар байгаа. Тийм зүйлсийн талаарх хүмүүсийн ойлголтонд ямар нэг бодит байдал байгаа эсэхийг үндсэндээ юу тодорхойлдог вэ? Энэ нь, өөрсдийн дадлага туршлагын явцад тэд Бурханы үг болоод зан чанарын хэр ихийг үнэхээр мэдэрсэн, мөн эдгээр бодит дадлага туршлагынхаа явцад тэд хэр ихийг харж, мэдэж чадсан бэ гэдгээр тодорхойлогддог. “Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь, Бурханы хийсэн зүйлс, Бурханы бодол, цаашлаад хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага, Түүний үйлдлүүдийн үндэс, түүнчлэн Түүний үйлдлүүдийн зарчмыг ойлгох боломжийг бидэнд олгосон юм. Иймээс бид Бурханы зан чанарыг ойлгож, Бурханы бүрэн дүүрэн байдлыг мэдэж авсан.” Хэн нэгэн ийм үгийг хэлсэн үү? Ингэж хэлэх нь зөв үү? Мэдээж тийм биш. Яагаад Би тийм биш гэж хэлж байна вэ? Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох нь Түүний хийсэн зүйлс ба Түүний ярьсан үгээр илэрхийлэгддэг. Хүн Бурханы хийсэн ажил болон Түүний хэлсэн үгээр дамжуулан Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохыг харж чадах боловч, ажил болоод үг нь Бурханы зан чанарын нэг хэсгийг, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохын нэг хэсгийг л ойлгох боломжийг хүнд олгодог гэсэн үг юм. Хэрвээ хүн Бурханы талаар илүү элбэг дэлбэг, гүн гүнзгий ойлголтыг олж авахыг хүсвэл, хүн Бурханы үг болон ажлыг илүү ихээр мэдрэх ёстой. Хэдийгээр хүн Бурханы үг эсвэл ажлын нэг хэсгийг мэдрэхдээ Бурханы талаар бүрэн бус ойлголтыг олж авдаг боловч энэхүү бүрэн бус ойлголт нь Бурханы жинхэнэ зан чанарыг төлөөлөх үү? Энэ нь Бурханы мөн чанарыг төлөөлөх үү? Мэдээж энэ нь Бурханы жинхэнэ зан чанарыг болон Бурханы мөн чанарыг төлөөлөх ба энэ талаар эргэлзэх хэрэггүй. Цаг хугацаа, орон зай эсвэл Бурхан Өөрийн ажлыг ямар байдлаар хийх эсвэл Тэр ямар хэлбэртэйгээр хүнд үзэгдэх эсвэл Тэр Өөрийн хүслийг ямар замаар илэрхийлэхээс үл хамааран, Түүний илчилдэг, илэрхийлдэг бүхэн нь Бурханыг Өөрийг нь, Бурханы мөн чанарыг, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохыг илэрхийлдэг. Бурхан, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох болон Өөрийн жинхэнэ ялгамж чанараар Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг; энэ бол туйлын үнэн. Гэсэн ч, өнөөдөр хүмүүс зөвхөн Түүний үгээр дамжуулан мөн сургаал номлолыг сонсох үедээ өөрсдийн сонссон зүйлээрээ дамжуулан Бурханы талаар бүрэн бус ойлголттой болдог ба иймээс энэ ойлголтыг тодорхой хэмжээнд зөвхөн онолын мэдлэг л гэж хэлж болох юм. Чиний бодит нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл, хүн нэг бүр өнөөдөр үүнийг өөрийн бодит дадлага туршлагаараа туулж, бага багаар мэдэж авсан цагт л өөрийн сонссон, харсан, эсвэл зүрх сэтгэлдээ ойлгож, мэдсэн Бурханы тухай ойлголт, мэдлэгээ баталгаажуулж чадах юм. Хэрвээ Би эдгээр үгийн талаар та нартай нөхөрлөөгүй байсан бол та нар зөвхөн өөрсдийн дадлага туршлагаар дамжуулан Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгт хүрч чадах уу? Ингэх нь маш хэцүү байх болно гэж Би эмээж байна. Учир нь хэрхэн мэдэрч туулахаа мэдэхийн тулд хүмүүст эхлээд Бурханы үг байх ёстой юм. Хүмүүс Бурханы үгийг хэр их иднэ, тэр нь тэдний бодитоор мэдэрч чадах тоо хэмжээ байна. Бурханы үг өмнөх замыг нь зааж, дадлага туршлагынх нь явцад хүнийг удирдан чиглүүлдэг. Товчоор хэлбэл, жинхэнэ дадлага туршлагагай хүмүүсийн хувьд эдгээр сүүлчийн хэдэн нөхөрлөлүүд нь үнэний талаарх илүү гүнзгий ойлголт болон Бурханы талаарх илүү бодитой мэдлэгийг олж авахад тэдэнд туслах болно. Гэхдээ ямар ч жинхэнэ дадлага туршлагагүй хүмүүс эсвэл өөрсдийн дадлага туршлагаа дөнгөж эхэлсэн хүмүүс эсвэл бодит байдалтай дөнгөж эвлэрч эхэлсэн хүмүүсийн хувьд энэ нь асар том сорилт юм.

Сүүлийн хэдэн нөхөрлөлүүдийн үндсэн агуулга нь “Бурханы зан чанар, Бурханы ажил болон Бурханы Өөрийнх” нь талаар байсан. Миний ярьсан зүйлийн гол, чухал хэсгүүдээс та нар юу харсан бэ? Эдгээр нөхөрлөлүүдээр дамжуулан та нар, энэ ажлыг хийж, эдгээр зан чанарыг илчилсэн Тэр бол бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг танин мэдэж чадсан уу? Хэрвээ та нар тийм гэж хариулсан бол, юу та нарыг ийм дүгнэлт гаргахад хүргэсэн бэ? Ямар талуудаар дамжуулан та нар ийм дүгнэлтэнд хүрсэн бэ? Надад хэлж чадах хүн байна уу? Сүүлчийн нөхөрлөлүүд та нарт гүнээ нөлөөлж, Бурханы талаарх мэдлэгийн чинь хувьд та нарын зүрх сэтгэлд шинэ эхлэлийг өгснийг Би мэднэ, энэ нь маш сайн зүйл. Гэвч хэдийгээр та нар Бурханы талаарх ойлголтондоо өмнөхтэйгээ харьцуулахад асар их үсрэлт хийсэн боловч, Бурханы ялгамж чанарын талаарх та нарын тодорхойлолт Хуулийн эрин үеийн Ехова Бурхан, Нигүүлслийн эрин үеийн Эзэн Есүс болон Хаанчлалын эрин үеийн Төгс Хүчит Бурханы нэрээс цааш хараахан хэтрээгүй. Өөрөөр хэлбэл, “Бурханы зан чанар, Бурханы ажил болон Бурханы Өөрийн” тухай эдгээр нөхөрлөл нь хэдийгээр Бурханы нэгэнтээ хэлсэн үгс, Бурханы нэгэнтээ хийсэн ажил, Бурханаар нэгэнтээ илчлэгдсэн оршихуй болон эзэмшлийн тухай зарим нэг ойлголтыг та нарт өгсөн боловч та нарт “Бурхан” хэмээх үгний жинхэнэ тодорхойлолт ба үнэн зөв чиг баримжааг өгөх чадваргүй байгаа. Мөн та нарт Бурханы Өөрийн байр суурь, ялгамж чанарын талаар өөрөөр хэлбэл, бүх зүйлсийн дундах болон бүхий л орчлон ертөнц даяарх Бурханы байр суурийн талаар жинхэнэ, үнэн зөв чиг хандлага болон мэдлэг байдаггүй. Учир нь, Бурханы Өөрийн тухай болон Бурханы зан чанарын тухай өмнөх нөхөрлөлүүдийн бүх агуулга нь Бурханы Библид тэмдэглэгдсэн урьдны илэрхийлэл болон илчлэлүүд дээр үндэслэж байсан юм. Гэсэн ч Бурханы удирдлага болон хүн төрөлхтний авралын туршид эсвэл үүнээс гадуур Бурханы илчилж, илэрхийлсэн оршихуй болон эзэмшлийг олж мэдэх нь хүмүүсийн хувьд хэцүү байдаг. Иймээс, хэдийгээр та нар Түүний нэгэнтээ хийсэн ажилд илчлэгдсэн Бурханы оршихуй болон эзэмшлийг ойлгож байгаа ч гэсэн, Бурханы ялгамж чанар болон байр суурийн талаарх та нарын тодорхойлолт нь бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурханыхаас хамаагүй хол байх бөгөөд энэ нь Бүтээгчийнхээс ч өөр байдаг. Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь хүн бүрт ижил сэтгэгдэл төрүүлсэн: Хүн Бурханы бодлыг хэрхэн мэдэж чадах юм бэ? Хэрвээ хэн нэгэн үнэхээр мэдэх байсан бол тухайн хүн Бурхан байх нь бараг гарцаагүй, учир нь зөвхөн Бурхан Өөрөө л Өөрийнхөө бодлыг мэдэх ба зөвхөн Бурхан Өөрөө л Өөрийн хийдэг бүх зүйлийн ар дахь үндэслэл болоод хандлагыг мэддэг билээ. Та нарын хувьд Бурханы ялгамж чанарыг ийм байдлаар танин мэдэх нь ухаалаг агаад учир зүйтэй мэт санагддаг боловч Бурханы зан чанар болон ажлаас хараад, энэ нь хүний ажил биш харин үнэхээр Бурханы Өөрийн ажил буюу Бурханы өмнөөс хүний хийж чадахгүй ажил гэдгийг хэн хэлж чадах юм бэ? Энэ ажил нь Бурханы мөн чанар, хүч чадалтай Нэгэний дээд эрх дор оршдог гэдгийг хэн харж чадах вэ? Өөрөөр хэлбэл, ямар шинж тэмдэг эсвэл мөн чанараар дамжуулан та нар, Тэр бол Бурханы ялгамж чанартай Бурхан Өөрөө мөн бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг Нэгэн гэдгийг таньж чадах вэ? Та нар тэр талаар хэзээ нэгэн цагт бодож байсан уу? Хэрвээ үгүй бол, энэ нь нэг баримтыг баталж байна: Сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь Бурхан Өөрийн ажлаа хийсэн түүхийн нэг хэсгийн талаарх мөн тухайн ажлын явц дахь Бурханы хандлага, илэрхийлэл, илчлэлийн талаарх зарим нэг ойлголтыг л та нарт өгсөн. Хэдийгээр тийм ойлголт нь, ажлын энэ хоёр үе шатыг хэрэгжүүлсэн Нэгэн нь та нарын итгэж, дагадаг Бурхан Өөрөө бөгөөд та нарын үргэлж дагах ёстой Нэгэн гэдгийг эргэлзээгүйгээр таньж мэдэхэд та бүхнийг хүргэх боловч, Тэр бол дэлхий бүтээгдсэнээс хойш оршин байсан ба цаашид үүрд мөнх оршин тогтнох Бурхан гэдгийг та нар мэдэх чадваргүй байсаар байгаа бөгөөд Тэр бол бүх хүн төрөлхтнийг удирдан, тэдний дээд эрхийг атгадаг Нэгэн гэдгийг та нар мэдэж чадахгүй байгаа. Та нар энэ асуудлын талаар хэзээ ч бодож байгаагүй нь мэдээж. Энэ нь Ехова эсвэл Эзэн Есүс байх нь хамаагүй, Тэр бол та нарын дагах ёстой Бурхан мөнөөр зогсохгүй мөн хүн төрөлхтөнд тушааж, хүн төрөлхтний хувь заяаны дээд эрхийг атгадаг Нэгэн, цаашлаад тэнгэр, газар, бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг та нар ямар мөн чанар болон илэрхийллээр дамжуулан танин мэдэж чадах вэ? Чиний итгэж дагаж байгаа Нэгэн бол бүх зүйлийн дээд эрхийг атгадаг Бурхан Өөрөө гэдгийг чи ямар сувгаар дамжуулж таних вэ? Та нар ямар сувгаар дамжуулан өөрийн итгэдэг Бурханыг хүн төрөлхтний хувь заяаны дээд эрхийг атгадаг Бурхантай холбох вэ? Та нарын итгэдэг Бурхан бол тэнгэр, газарт, бүх зүйлийн дунд байдаг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг таних боломжийг та нарт юу олгодог вэ? Энэ бол дараагийн хэсэгт Миний шийдэх асуудал юм.

Та нарын хэзээ ч бодож байгаагүй эсвэл бодож чадахгүй асуудлууд нь Бурханыг мэдэхэд хамгийн чухал зүйлс байж болох ба хүний ойлгошгүй үнэнийг үүнээс эрж хайж болно. Эдгээр асуудал та нарт тохиолдож, та нартай тулгарч, сонголт хийхийг та нараас шаардах үед хэрвээ та нар мэдлэггүй байдал, мунхаглалынхаа улмаас эсвэл дадлага туршлага чинь хэтэрхий өнгөц бөгөөд та нарт Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг дутагдсаны улмаас тэдгээрийг бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй бол тэдгээр нь Бурханд итгэх та нарын замд хамгийн том саад тотгор, хамгийн том бартаа болох болно. Иймээс энэ зүйлийн талаар та нартай нөхөрлөх нь маш чухал гэж Надад санагддаг. Та нарын асуудал юу болохыг одоо мэдэв үү? Миний ярьж байгаа асуудлуудыг та нар ойлгож байна уу? Эдгээр нь та нарт тулгарах асуудлууд мөн үү? Эдгээр нь та нарын ойлгодоггүй асуудлууд мөн үү? Тэдгээр нь та нарт хэзээ ч тохиолдож байгаагүй асуудлууд уу? Эдгээр асуудлууд та нарт чухал уу? Тэдгээр нь үнэхээр асуудал мөн үү? Энэ зүйл нь та нарын хувьд асар их төөрөгдлийн эх сурвалж бөгөөд та нарт өөрсдийн итгэдэг Бурханы талаар жинхэнэ ойлголт байхгүй, та нар Түүнийг нухацтайгаар авч үздэггүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Зарим хүмүүс, “Тэр бол Бурхан гэдгийг би мэднэ, тиймээс ч би Түүнийг дагадаг, учир нь Түүний үг бол Бурханы илэрхийлэл юм. Энэ л хангалттай. Өөр ямар баталгаа хэрэгтэй юм бэ? Бид Бурханы талаар эргэлзэх хэрэггүй нь мэдээж биз дээ? Мэдээж бид Бурханыг сорих ёсгүй биз дээ? Мэдээж бид Бурханы мөн чанарыг болон Бурханы Өөрийнх нь ялгамж чанарыг асууж байцаах хэрэггүй биз дээ?” гэж хэлдэг. Та нар ингэж бодож байгаа эсэхээс үл хамааран, та нарыг Бурханы талаар төөрөлдүүлж эсвэл та нараар Түүнийг шалгуулж, тэр ч бүү хэл Бурханы мөн чанар, ялгамж чанарын талаар та нарт эргэлзээ үүсгэхийн тулд ийм асуултуудыг Би тавихгүй. Харин ч Би Бурханы мөн чанарын талаарх асар их ойлголтыг болон Бурханы байр суурийн талаар илүү их ойлгомжтой байдал, итгэлийг та нарт төрүүлэхийн тулд үүнийг хийдэг, ингэснээр Бурханыг дагадаг бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурхан цорын ганц Нэгэн болж, мөн ингэснээр бүх зүйлийн Бүтээгч, Захирагч, цорын ганц Бурхан Өөрөө хэмээх Бурханы анхдагч байр суурь нь бүх бүтээлийн зүрх сэтгэлд дахин сэргэх юм. Энэ нь мөн Миний нөхөрлөх гэж байгаа сэдэв билээ.

Одоо Библиэс дараах бичээсийг уншицгаая.

1. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ үг ашигладаг

1) (Эхлэл 1:3–5) Мөн Бурхан: “Гэрэл бий болог!” гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан сайхан гэрэл буйг хараад, гэрлийг харанхуйгаас таслан авав. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Ийн үдэш болон өглөө болсон нь эхний өдөр байсан юм.

2) (Эхлэл 1:6–7) Бурхан: “Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг” гэв. Бурхан мандлыг бүтээж, огторгуйгаас дээш байсан уснаас дор байсан усыг нь хувааж таслав. Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов.

3) (Эхлэл 1:9–11) Бурхан: “Тэнгэрийн доорх усыг нэг дор цуглуулан, хуурай газар үүсгэе” хэмээхэд, Түүний хэлснээр болов. Ингээд Бурхан хуурай газрыг “Газар Дэлхий”; хурсан их усыг тэрээр “Тэнгис” хэмээн нэрлэж, Бурхан харахад тэр нь сайхан байв. Бурхан: “Газар дэлхийд ногоон өвс, үр нь өөрөө болдог ургамал ногоо болон үр жимст модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг” хэмээв. Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов.

4) (Эхлэл 1:14–15) Бурхан: “Огторгуйн мандалд Шөнө ба өдрийг хуваах, шинж тэмдэг буюу улирал, өдөр ба жилийг ангилах гэрэлтүүлэгчид бий болог: Тэднийг дэлхийг гэрэлтүүлэх огторгуйн мандал дахь гэрэл нь байг” хэмээв, тэгэхэд Түүний хэлсэн ёсоор болов.

5) (Эхлэл 1:20–21) Бурхан: “Уснууд амьтдыг үржүүлж, жигүүртэн шувууд газар дэлхий дээгүүр, тэнгэр огторгуйгаар нисэг” гэв. Тэгээд Бурхан аварга том загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Дараа нь жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв.

6) (Эхлэл 1:24–25) Бурхан: “Газар дэлхийд амьтад төрөл төрлөөр нь бий болог, мал амьтан, хорхой шавьж, зэрлэг ариатан бий болог” гэсэнд тэр нь Түүний хэлснээр бий болов. Дараа нь араатан амьтад төрөл төрлөөрөө бүтээгдэж, мал адгуус, газар дээрх хорхой шавьж төрөл төрлөөр нь бүтээгдэв. Бурхан харахад тэр нь сайхан байв.

Эхний өдөр нь Бурханы эрх мэдлийн улмаас хүн төрөлхтний өдөр, шөнө бий болж бат зогсов

Эхний ишлэлийг харцгаая: “Мөн Бурхан: ‘Гэрэл бий болог!’ гэхэд тэнд гэрэл бий болов. Бурхан сайхан гэрэл буйг хараад, гэрлийг харанхуйгаас таслан авав. Дараа нь Бурхан гэрлийг Өдөр, харанхуйг Шөнө гэж нэрлэв. Ийн үдэш болон өглөө болсон нь эхний өдөр байсан юм” (Эхлэл 1:3–5). Энэ ишлэл нь бүтээлийн эхэн дэх Бурханы эхний үйлдлийг, мөн үдэш болж өглөө болсноор Бурханы өнгөрүүлсэн эхний өдрийг дүрсэлдэг. Гэхдээ энэ нь ер бусын өдөр байсан: Бурхан бүх зүйлийн төлөө гэрлийг бэлдэж эхэлсэн ба цаашлаад харанхуйгаас гэрлийг салгасан. Энэ өдөр Бурхан ярьж эхэлсэн бөгөөд Түүний үг болон эрх мэдэл зэрэгцэн оршиж байсан юм. Түүний үгийн үр дүнд Түүний эрх мэдэл бүх зүйлийн дунд харагдаж, Түүний хүч чадал бүх зүйлийн дунд тархаж эхэлсэн. Энэ өдрөөс эхлээд Бурханы үг, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадлын улмаас бүх зүйл бүтээгдэж, бий болсон бөгөөд Бурханы үг, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадлын ачаар тэдгээр нь үүргээ биелүүлж эхэлсэн билээ. “Гэрэл бий болог!” хэмээн Бурханыг хэлэхэд гэрэл бий болсон. Бурхан ямар ч үйлдвэрийг эхлүүлээгүй; Түүний үгийн үр дүнд гэрэл бий болсон. Энэ нь Бурханы өдөр хэмээн нэрлэсэн гэрэл байсан бөгөөд хүний оршин тогтнол одоо ч үүнээс хамаарсаар байгаа. Бурханы тушаалаар, үүний мөн чанар болон үнэ цэнэ хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй ба энэ нь хэзээ ч алга болоогүй. Үүний оршин тогтнол нь Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулж, Бүтээгчийн оршин тогтнолыг тунхагладаг ба энэ нь Бүтээгчийн ялгамж чанар болон байр суурийг дахин дахин баталгаажуулдаг. Энэ нь биет бус эсвэл хоосон биш харин энэ нь хүний харж чадах бодит гэрэл юм. Тэр цагаас эхлээд “дэлхий ямар ч хэлбэргүй, хоосон байсан ба газар дэлхийн гүнд л харанхуй байв” байсан хоосон дэлхий дээр хамгийн эхний материаллаг зүйл бий болсон. Энэ зүйл нь Бурханы амнаас гарсан үгнээс үүссэн ба Бурханы эрх мэдэл болон ярианы улмаас бүх зүйлийн бүтээлийн эхний үйлдэлд илрэн гарсан. Тун удалгүй Бурхан гэрэл болон харанхуйг салахыг тушаасан… Бурханы үгийн улмаас бүх зүйл өөрчлөгдөж, гүйцэтгэгдсэн… Бурхан энэ гэрлийг “Өдөр” гэж нэрлэсэн ба харанхуйг Тэр “Шөнө” хэмээн нэрийдсэн. Тэр үеэс эхлээд Бурханы бүтээхийг хүссэн дэлхийд эхний үдэш, эхний өглөө бий болсон ба энэ нь эхний өдөр байсан гэж Бурхан өгүүлсэн юм. Энэ өдөр нь бүх зүйлийг бүтээсэн Бүтээгчийн эхний өдөр байсан ба бүх зүйлийн бүтээлийн эхлэл байсан, мөн Бүтээгчийн эрх мэдэл болон хүч чадлыг Өөрийнх нь бүтээсэн энэ дэлхийд харуулсан эхний тохиолдол байсан билээ.

Эдгээр үгээр дамжуулан хүн Бурханы эрх мэдлийг, Бурханы үгний эрх мэдлийг болон Бурханы хүч чадлыг харах чадвартай болсон. Зөвхөн Бурхан л ийм хүч чадлыг эзэмшдэг учраас Бурханд ийм эрх мэдэл байдаг ба Бурхан ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг учраас зөвхөн Бурханд л ийм хүч чадал байдаг. Ямар нэгэн хүн эсвэл обьект ийм эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшиж чадах уу? Та нарын зүрх сэтгэлд хариулт байна уу? Бурханаас өөр ямар нэг бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй биет ийм эрх мэдлийг эзэмшдэг үү? Та нар ийм зүйлийн жишээг өөр ямар нэгэн ном, хэвлэлүүдээс харж байсан уу? Хэн нэг хүн тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн гэсэн ямар нэгэн бүртгэл тэмдэглэл байдаг уу? Энэ нь өөр ямар нэгэн ном эсвэл баримт бүртгэлд харагддаггүй; эдгээр нь мэдээж Бурхан дэлхийг бүтээсэн сүр жавхлантай бүтээлийн тухай эрх мэдэлтэй, хүч чадалтай үгс бөгөөд энэ нь Библид бичигдсэн ба эдгээр үг нь Бурханы цорын ганц эрх мэдэл, Бурханы цорын ганц ялгамж чанарын талаар ярьдаг. Ийм эрх мэдэл, хүч чадал нь Бурханы цорын ганц ялгамж чанарыг бэлгэддэг гэж хэлж болох уу? Тэдгээрийг зөвхөн Бурхан, Бурхан л цор ганцаараа эзэмшдэг гэж хэлж болох уу? Ямар ч эргэлзээгүйгээр, зөвхөн Бурхан л ийм эрх мэдэл болон хүч чадлыг эзэмшдэг! Энэ эрх мэдэл болон хүч чадлыг ямар нэг бүтээгдсэн болон бүтээгдээгүй биет эзэмшиж чадахгүй! Энэ нь цорын ганц Бурханы Өөрийн шинж чанаруудын нэг мөн үү? Та нар үүнийг нүдээрээ үзсэн үү? Эдгээр үг нь Бурхан бол цорын ганц эрх мэдэл, цорын ганц хүч чадлыг эзэмшдэг ба Тэр эрхэм дээд ялгамж чанар болон байр суурийг эзэмшдэг гэдгийг хурдан, тодорхой ойлгох боломжийг хүмүүст олгодог. Дээрх нөхөрлөлөөс, та нарын итгэдэг Бурхан бол цорын ганц Бурхан Өөрөө юм гэж та нар хэлж чадах уу?

Хоёр дахь өдөр Бурханы эрх мэдэл нь усыг зохицуулж, огторгуйг бүтээсэн ба хүмүүсийн амьдрах хамгийн үндсэн орон зай гарч ирсэн

Библийн хоёр дахь ишлэлийг уншицгаая: “Мөн Бурхан: ‘Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг’ гэв. Бурхан мандлыг бүтээж, огторгуйгаас дээш байсан уснаас дор байсан усыг нь хувааж таслав. Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов” (Эхлэл 1:6–7). Бурханыг “Усны голд огторгуй байж, усыг уснаас салгаг” гэж хэлсний дараа ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Сударт: “Бурхан мандлыг бүтээж, огторгуйгаас дээш байсан уснаас дор байсан усыг нь хувааж таслав” гэж байдаг. Бурхан үүнийг хэлж, хийсний дараа үр дүн нь юу байсан бэ? Ишлэлийн “Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов” хэмээх сүүлчийн хэсэгт хариулт нь оршиж байгаа.

Энэ хоёр богино өгүүлбэр нь сүр жавхлантай үйл явдлыг бичсэн ба гайхалтай дүр зургийг буюу Бурхан усыг захирч, хүн оршин тогтнож чадах орон зайг бүтээсэн асар том үйл хэргийг дүрсэлсэн юм…

Энэ дүр зурагт, ус болон огторгуй Бурханы нүдний өмнө нэн даруй гарч ирсэн ба тэд Бурханы үгийн эрх мэдлээр хуваагдаж, Бурханы заасан байдлаар дээрх ба доорх ус болон тусгаарлагдсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн огторгуй нь доорх усыг бүрхээд зогсохгүй мөн дээрх усаар мөн хангасан… Энд, Бүтээгч Өөрийн эрх мэдлийнхээ хүчээр усыг шилжүүлж, усанд тушааж, огторгуйг бүтээсэн сүр жавхлантай дүр зургийг хараад хүн гөлөрч, мэл гайхаж, уулга алдан бишрэхээс өөр яаж ч чадахгүй. Бурханы үг, Бурханы хүч чадал, Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан Бурхан өөр нэгэн агуу үйл хэргийг гүйцэтгэсэн. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн сүр хүч биш гэж үү? Бурханы үйл хэргийг тайлбарлахын тулд судрыг ашиглацгаая: Бурхан Өөрийн үгийг хэлсэн ба Бурханы эдгээр үгийн улмаас усны дунд огторгуй бий болсон. Үүний зэрэгцээ, Бурханы эдгээр үгийн улмаас энэ орон зайд асар их өөрчлөлт гарсан ба энэ нь энгийн мэдрэмж дэх өөрчлөлт байгаагүй, харин хов хоосон нь ямар нэг зүйл болж орлуулагдсан явдал байсан юм. Энэ нь Бүтээгчийн бодлоос төрж, Бүтээгчийн хэлсэн үгийн улмаас хов хоосноос ямар нэг зүйл болсон ба цаашлаад энэ мөчөөс эхлээд энэ нь Бүтээгчийн төлөө оршин тогтнож, бат зогсож, Бүтээгчийн бодлын дагуу хувирч, өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэж байсан. Энэ ишлэл нь бүх дэлхийг бүтээсэн Бүтээгчийн хоёр дахь үйлдлийг дүрсэлдэг. Энэ нь Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын илэрхийлэл байсан ба энэ нь Бүтээгчийн өөр нэг анхдагч үйл хэрэг байсан юм. Энэ өдөр нь дэлхийн суурийг тавьснаас хойш Бүтээгчийн өнгөрүүлсэн хоёр дахь өдөр байсан бөгөөд энэ нь Түүний хувьд дахиад нэг гайхалтай өдөр байсан: Тэр гэрлийн дотор алхсан, Тэр огторгуйг авчирсан, Тэр усыг захирч, зохицуулсан ба Түүний үйл хэрэг, Түүний эрх мэдэл, Түүний хүч чадал нь шинэ өдөр ажиллаж эхэлсэн…

Бурхан үгээ хэлэхээс өмнө усны дунд огторгуй байсан уу? Мэдээж үгүй! Тэгвэл Бурхан “Усны голд огторгуй бай” гэж хэлсний дараа яасан бэ? Бурханы төлөвлөсөн зүйлс гарч ирсэн; усан дунд огторгуй байсан ба Бурхан “усыг уснаас салгаг” гэж хэлсэн учраас ус тусгаарлагдсан. Ийм байдлаар, Бурханы үгийн дагуу, Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын үр дүнд хоёр шинэ эд юм, шинээр-төрсөн хоёр зүйл бүх зүйлийн дунд гарч ирсэн. Энэ хоёр шинэ зүйлийн илрэлтийн тухайд та нарт ямар санагдаж байна вэ? Та нар Бүтээгчийн хүч чадлын агуу байдлыг мэдэрч байна уу? Та нар Бүтээгчийн цор ганц, ер бусын хүчийг мэдэрч байна уу? Ийм хүч ба хүч чадлын агуу байдал нь Бурханы эрх мэдлээс болдог ба энэ эрх мэдэл нь Бурханы Өөрийнх нь төлөөлөл, Бурханы Өөрийн цорын ганц шинж чанар билээ.

Энэ ишлэл та нарт Бурханы цорын ганц чанарын талаар өөр нэг гүн гүнзгий мэдрэмж төрүүлсэн үү? Гэвч энэ нь хангалттайгаас хамаагүй хол; Бүтээгчийн эрх мэдэл болон хүч чадал нь үүнээс хамаагүй илүү байдаг. Түүний цорын ганц чанар нь Тэр өөр ямар ч бүтээлтэй адилгүй мөн чанарыг эзэмшдэг учраас биш харин мөн Түүний эрх мэдэл болон хүч чадал нь ер бусын, хязгааргүй, бүхнээс давуу, бүхнээс дээгүүр оршдог учраас, цаашлаад Түүний эрх мэдэл, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох нь амийг бүтээж, гайхамшгийг бий болгож, сонирхолтой, ер бусын минут, секунд тутмыг бүтээж, үүний зэрэгцээ Тэр Өөрийн бүтээсэн амийг удирдаж, гайхамшгуудыг болон Өөрийн бүтээсэн минут секунд бүрийн дээд эрхийг атгаж байдаг учраас юм.

Гурав дахь өдөр Бурханы үг газар болон далайг төрүүлсэн ба Бурханы эрх мэдэл нь дэлхий ертөнцийг амьдралаар бялхахад хүргэсэн

Дараа нь Эхлэл 1:9–11-ийн эхний өгүүлбэрийг уншицгаая: “Бурхан: ‘Тэнгэрийн доорх усыг нэг дор цуглуулан, хуурай газар үүсгэе!’ гэсэн.” Бурхан зүгээр л “Тэнгэрийн доорх усыг нэг дор цуглуулан, хуурай газар үүсгэе” гэж хэлсний дараа ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Гэрэл болон огторгуйгаас гадна энэ орон зайд юу байсан бэ? Сударт: “Ингээд Бурхан хуурай газрыг ‘Газар Дэлхий’; хурсан их усыг тэрээр ‘Тэнгис’ хэмээн нэрлэж, Бурхан харахад тэр нь сайхан байв” гэж бичигдсэн. Өөрөөр хэлбэл, одоо энэ орон зайд газар, далай бий болсон ба хуурай газар, далай хоёр тусгаарлагдсан. Эдгээр шинэ зүйлсийн илрэлт нь Бурханы амнаас гарсан тушаалыг дагасан ба “Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов.” Бурхан үүнийг хийж байх зуураа завгүй байсан гэж Сударт бичсэн байсан уу? Түүнийг биеийн хүчний ажил хийсэн гэж энд дүрсэлсэн үү? Ингээд энэ бүхнийг Бурхан хэрхэн хийсэн бэ? Бурхан эдгээр шинэ зүйлсийг хэрхэн бий болгосон бэ? Энэ бүхнийг гүйцэтгэж, үүнийг бүхэлд нь бүтээхийн тулд Бурхан үгийг ашигласан нь илт юм.

Дээрх гурван ишлэлээс бид гурван агуу үйл явдал тохиолдсон талаар мэдэж авсан. Энэ гурван үйл явдал Бурханы үгээр дамжин илрэн гарч, оршин тогтносон ба Түүний үгийн улмаас тэдгээр нь ээлж дараалан Бурханы нүдний өмнө гарч ирсэн. Тиймээс “Бурхан үг хэлдэг ба энэ нь биелэх болно; Тэр тушаадаг ба энэ нь оршин тогтнох болно” гэдэг нь хий хоосон үг биш гэдгийг харж болно. Бурханы энэ мөн чанар нь Түүнд бодол төрсөн мөчид баталгааждаг ба Бурхан үгээ хэлэхээр амаа ангайх үед Түүний мөн чанар бүрэн тусгагддаг.

Энэ ишлэлийн сүүлийн өгүүлбэрийг үргэлжлүүлэн уншицгаая: “Бурхан: ‘газар дэлхийд ногоон өвс, үр нь өөрөө болдог ургамал ногоо болон үр жимст модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг’ хэмээв. Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов.” Бурханыг ярьж байх зуур энэ бүх зүйлс Бурханы бодлын дагуу бий болж, тэр даруйдаа янз бүрийн өчүүхэн жаахан амьд биетүүд газрын хөрснөөс толгойгоо цухуйлгаж эхэлсэн ба тэд өөрсдийн биен дээрх шороог сэгсэрч унагахаасаа өмнө өөр хоорондоо даллан мэндэлж, толгой дохиж дэлхий рүү инээмсэглэж байсан. Тэд өөрсдөд нь амь хайрласанд Бүтээгчид талархаж, тэд бол бүх зүйлийн нэг хэсэг гэдгээ болон тэд бүгд Бүтээгчийн эрх мэдлийг харуулахад өөрсдийн амиа зориулах болно гэдгээ дэлхий ертөнцөд зарласан юм. Бурхан үгээ хэлж байхад газар үржил шимтэй ногоон болж, хүний таашаалыг хүртэх бүх төрлийн ургамал газраас урган гарсан ба уул тал ой модоор бүрхэгдсэн… Амьдралын ямар ч ул мөр байхгүй байсан үржил шимгүй энэ дэлхий нь элбэг арвин өвс ургамал, модоор хурдацтайгаар бүрхэгдэж өвс ногоогоор бялхаж байсан… Зүлэг ногооны анхилуун үнэр болон хөрсний таатай үнэр агаарт ханхалж, ургамлын бөөгнөрөл нь агаарын урсгалтай хослон амьсгалж, ургах үйл явц нь эхэлсэн. Үүний зэрэгцээ Бурханы үгийн ачаар, Бурханы бодлыг дагаад бүхий л ургамал амьдралын тасралтгүй эргэлтийг эхлүүлсэн ба тэдгээр нь ургаж цэцэглэж, жимсэлж, үрждэг. Тэд өөрсдийн тус тусын амьдралын замналыг нарийн мөрдөж эхэлсэн ба бүх зүйлийн дунд өөрсдийн тус тусын үүргээ гүйцэтгэж эхэлсэн… Бүтээгчийн үгийн улмаас тэд бүгд төрсөн ба амьдруулагдсан. Тэд Бүтээгчээс дуусашгүй дэмжлэг болон хоол тэжээлийг хүлээн авч, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулахын тулд газрын өнцөг булан бүрт үргэлж тууштай амьдарч байсан ба тэд Бүтээгчийн тэдэнд хайрласан амийн хүчийг үргэлжид харуулж байсан…

Бүтээгчийн амь нь ер бусын, Түүний бодол нь ер бусын бөгөөд Түүний эрх мэдэл нь ер бусын иймээс Түүнийг үгээ хэлэх үед эцсийн үр дүн нь “Тэгэхэд Түүний хэлснээр болов.” Мэдээж Бурхан үйлдэл хийх үедээ Өөрийн гараар ажиллах хэрэггүй байсан; Тэр зүгээр л зарлигдахын тулд Өөрийн бодлыг, тушаахын тулд Өөрийн үгийг ашигласан ба ийм байдлаар аливаа зүйлс биелсэн. Энэ өдөр Бурхан бүх усыг нэг газар цуглуулж хуурай газрыг гаргасан, үүний дараа Бурхан газраас өвс ногоо ургуулсан ба үрлэгч өвс ногоо, үр жимстэй моддыг тэнд ургуулж, Бурхан тэдгээрийг төрөл төрлөөр нь ангилан тэдгээрийг өөрсдийн үрийг тээхэд хүргэсэн. Энэ бүхэн нь Бурханы бодлын дагуу, Бурханы үгийн тушаалын дагуу нэг бүрчлэн ээлж дараалан энэ шинэ дэлхийд бий болсон.

Өөрийн ажлыг хараахан эхлээгүй байх үедээ Бурхан Өөрийн хийх гэж төлөвлөсөн зүйлийнхээ дүр зургийг Өөрийн сэтгэлдээ буулгасан байсан ба Бурхан эдгээр зүйлийг биелүүлэх гэж байх үед буюу Бурхан энэ дүр зургийн агуулгыг ярихын тулд Өөрийн амыг нээсэн тэр мөчид Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын ачаар бүх зүйлд өөрчлөлт гарч эхэлсэн. Бурхан үүнийг хэрхэн хийж эсвэл Өөрийн эрх мэдлийг хэрхэн ашигласнаас үл хамааран бүх зүйл Бурханы төлөвлөгөөний дагуу, Бурханы үгийн улмаас алхам алхмаар биелсэн ба Бурханы үг болон эрх мэдлийн ачаар тэнгэр газрын хооронд алхам алхмаар өөрчлөлт гарсан юм. Энэ бүх өөрчлөлт, үйл явдлууд нь Бүтээгчийн эрх мэдлийг болон Бүтээгчийн амийн хүч чадлын ер бусын агаад агуу байдлыг харуулсан юм. Түүний бодол нь энгийн санаа эсвэл хоосон дүр зураг биш, харин эрч хүчтэй байдал, ер бусын энергийг агуулсан эрх мэдэл бөгөөд тэдгээр нь бүх зүйлийг өөрчлөгдөж, сэргээгдэж, шинэчлэгдэж, мөхөн устахад хүргэдэг хүч чадал билээ. Иймээс бүх зүйл Түүний бодлын улмаас чиг үүргээ гүйцэтгэдэг ба үүний зэрэгцээ Түүний амнаас гарсан үгийн улмаас бүх зүйл биелдэг…

Бүх зүйл гарч ирэхээс өмнө Бурханы бодолд бүрэн төгс төлөвлөгөө аль хэдийн бүрдсэн байсан ба шинэ дэлхий аль хэдийн биелсэн байсан юм. Хэдийгээр гурав дахь өдөр нь газар дээр бүх төрлийн ургамал гарч ирсэн ч энэ дэлхийг бүтээх алхмаа зогсоох ямар ч шалтгаан Бурханд байгаагүй; Тэр Өөрийн үгээ үргэлжлүүлэн хэлж, бүх шинэ зүйлийн бүтээлийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Тэр ярьж, Өөрийн тушаалыг буулгаж, Өөрийн эрх мэдлийг ашиглаж, Өөрийн хүч чадлыг харуулж байсан бөгөөд Өөрийн бүтээхээр төлөвлөсөн бүх зүйл болон хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдэхээр төлөвлөсөн бүх зүйлийг Тэр бэлтгэсэн юм…

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?