Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 98

Бурханы Сатанд өгсөн тушаал

Иов 2:6 Тэгээд Ехова Сатанд хандан, “Харагтун, тэр чиний гарт байна; харин түүний аминд л бүү хүр” гэв.

Сатан хэзээ ч Бүтээгчийн эрх мэдлийг зөрчиж зүрхлээгүй ба үүний ачаар бүх зүйл дэг журамтай амьдардаг

Энэ бол Иовын Номоос авсан эшлэл бөгөөд энэ үгэн дэх “тэр” гэдэг нь Иовыг хэлж байгаа юм. Хэдий товчхон ч энэ өгүүлбэр нь олон асуудлыг тодорхой болгодог. Энэ нь Бурхан, Сатан хоёрын тодорхой харилцан яриаг дүрслэн, Бурханы үгийн бай нь Сатан байсан гэдгийг бидэнд хэлдэг. Мөн Бурханы хэлсэн зүйлийг тусгайлан тэмдэглэсэн байдаг. Бурханы үг нь Сатанд өгсөн захирамж, тушаал байсан. Энэ тушаалын онцгой нарийн учир нь Иовын амийг хэлтрүүлэхтэй холбоотой бөгөөд энд Бурхан, Сатаны Иовд үзүүлэх хандлагад хязгаар тогтоосон—Сатан Иовын амийг хэлтрүүлэх ёстой болсон юм. Энэ өгүүлбэрээс бидний мэдэж авах эхний зүйл бол эдгээр нь Бурханы Сатанд хэлсэн үг байжээ. Иовын Номын эх бичвэрт энэ үгийн цаад шалтгааныг бидэнд өгүүлсэн байдаг: Сатан Иовыг буруутгахыг хүссэн тул түүнийг сорихоосоо өмнө Бурханы зөвшөөрлийг авах ёстой болсон. Иовыг сорих хүсэлтэд нь зөвшөөрөл олгохдоо Сатанд Бурхан дараах болзлыг тавьсан: “Иов чиний гарт байна, харин түүний аминд л бүү хүр.” Эдгээр үгийн уг чанар юу вэ? Эдгээр нь мэдээж захирамж, тушаал юм. Эдгээр үгийн уг чанарыг чи ойлгосон тул энэ тушаалыг буулгасан Нэгэн бол Бурхан, тушаалыг хүлээн авч, дуулгавартай дагасан нэгэн нь Сатан байсан гэдгийг мэдээж бас ухаарах ёстой. Эдгээр үгийг хэн ч уншсан гэсэн энэ тушаалд, Бурхан, Сатан хоёрын харилцаа илэрхий байдаг гэдгийг хэлэх нь илүүц билээ. Мэдээж энэ нь бас, Судар дахь Бурхан, Сатан хоёрын харилцан ярианы тэмдэглэлд байсан сүнсний ертөнц дэх Бурхан, Сатан хоёрын харилцаа, Бурхан, Сатан хоёрын ялгамж чанар, байр суурийн ялгаа бөгөөд өнөөг хүртэл энэ нь Бурхан, Сатан хоёрын ялгамж чанар, байр суурийн илэрхий ялгааг хүн мэдэж авч болох тодорхой жишээ ба бичгэн тэмдэглэл юм. Энэ үед, эдгээр үгийн тэмдэглэл нь Бурханы ялгамж чанар болон байр суурийн талаарх хүн төрөлхтний мэдлэгт чухал баримт бичиг бөгөөд энэ нь Бурханы талаарх хүн төрөлхтний мэдлэгийг чухал мэдээллээр хангадаг. Сүнсний ертөнц дэх Бүтээгч, Сатан хоёрын энэ харилцан яриагаар дамжуулан хүн Бүтээгчийн эрх мэдлийн дахин нэг тодорхой агуулгыг ойлгож чаддаг. Эдгээр үг нь Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдлийн бас нэгэн гэрчлэл юм.

Гаднаа бол эдгээр нь Ехова Бурхан, Сатан хоёрын харилцан яриа. Эдгээрийн мөн чанар нь гэвэл, Ехова Бурханы ярьж буй хандлага, байр суурь нь Сатанаас дээгүүр байсан явдал билээ. Өөрөөр хэлбэл, Ехова Бурхан захирсан өнгөөр Сатанд тушааж, Иов аль хэдийн гарт нь орсон ба Иовд хүссэнээрээ хандаж болно, гэхдээ Иовын амийг л авч болохгүй хэмээн Сатанд юу хийх ёстой, юу хийх ёсгүйг нь хэлж байна. Цаад санаа нь гэвэл, Иовыг Сатаны гарт өгсөн боловч амийг нь Сатанд өгөөгүй; Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр хэн ч Иовын амийг Бурханы гараас авч чадахгүй. Бурханы хандлага Сатанд өгсөн энэ тушаалд тодорхой илэрхийлэгдсэн ба энэ тушаал нь мөн Ехова Бурханы Сатантай ярилцдаг байр суурийг илэрхийлж, илчилдэг. Энд Ехова Бурхан дан ганц гэрэл, агаар, бүх зүйл, амьтдыг бүтээсэн Бурханы, бүх зүйл, амьтдыг захирдаг Бурханы байр суурийг баримтлаад зогсохгүй, хүн төрөлхтнийг захирч, Үхэгсдийн орныг захирдаг Бурханы, мөн амьтай бүх зүйлийн үхэл амьдралыг хянадаг Бурханы байр суурийг баримталдаг. Сүнсний ертөнцөд Бурханаас өөр хэн Сатанд ийм тушаал гаргаж зүрхлэх билээ? Яагаад Бурхан Сатанд биечлэн тушаал өгсөн бэ? Учир нь хүний амь, тэр дундаа Иовын амийг ч Бурхан захирдаг. Бурхан Иовын амийг авах, аминд нь хор хөнөөл учруулахыг Сатанд зөвшөөрөөгүй, Сатанд Иовыг сорихыг зөвшөөрөхдөө ч онцгойлон тэрхүү тушаалыг буулгахаа умартаагүй бөгөөд Иовын амийг авахгүй байхыг Сатанд дахин нэгэнтээ тушаасан байдаг. Сатан хэзээ ч Бурханы эрх мэдлийг зөрчиж зүрхлээгүй, мөн цаашлаад Бурханы тушаал болон онцгой захирамжуудыг үргэлж анхааралтай сонсож, дуулгавартай даган, эдгээрийг хэзээ ч үл тоож зүрхлээгүй ба Бурханы аливаа зарлигийг дур мэдэн өөрчилж мэдээж зүрхлээгүй. Энэ нь Бурханы Сатанд тогтоож өгсөн хязгаар тул Сатан эдгээр хязгаарыг хэзээ ч давж зүрхлээгүй. Бурханы эрх мэдлийн сүр хүч энэ биш гэж үү? Бурханы эрх мэдлийн гэрчлэл энэ биш гэж үү? Бурханд хэрхэн хандаж, Бурханыг хэрхэн үзэх талаар Сатан хүн төрөлхтнөөс илүү тодорхой мэддэг тул сүнсний ертөнц дэх Бурханы эрх мэдэл, байр суурийг маш тодорхой харж, Бурханы эрх мэдлийн сүр хүч болон Түүний эрх мэдлийн хэрэгжилтийн цаад зарчмуудыг илүү гүн гүнзгий үнэлдэг. Сатан эдгээрийг үл ойшоож огтхон ч зүрхэлдэггүй бөгөөд ямар нэг байдлаар зөрчиж зүрхэлдэггүй, мөн Бурханы эрх мэдлийг зөрчих ямар ч зүйл хийдэггүй, ямар нэгэн байдлаар Бурханы уур хилэнг хүргэж ч зүрхэлдэггүй. Хэдийгээр ёрын муу, биеэ тоосон уг чанартай боловч Сатан өөрт нь зориулж Бурханы тогтоосон зааг, хязгаарыг хэзээ ч давж зүрхлээгүй. Мянга мянган жилийн турш Сатан эдгээр зааг хязгаарыг чанд мөрдөж, Бурханы өгсөн бүх тушаал, зарлигийг мөрдсөн бөгөөд хэзээ ч энэ хэм хэмжээг давж зүрхлээгүй. Сатан хэдий хорлонтой боловч ялзарсан хүн төрөлхтнөөс хамаагүй ухаалаг; тэр Бүтээгчийн ялгамж чанарыг болон өөрийн хил хязгаарыг мэддэг. Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь Сатаны зөрчиж чадахгүй тэнгэрийн зарлиг гэдгийг, мөн Бурханы эрх мэдэл болон цор ганц байдлаас л улбаалан бүх зүйл өөрчлөгдөж, дэг журамтай байдлаар үржиж олшрон, хүн төрөлхтөн Бурханы тогтоосон замналаар амьдарч, өсөн үржиж чаддаг бөгөөд ямар ч хүн юм уу эд юм энэ дэг журмыг нураах чадваргүй, ямар ч хүн юм уу, эд юм энэ хуулийг өөрчлөх чадваргүй гэдгийг Сатаны “хүлцэнгүй” үйлдлээс харж болно—учир нь эдгээр нь бүгд Бүтээгчийн гараас, Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосноор, Бүтээгчийн эрх мэдлээс гарсан.

“Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө I”-ээс

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих