Өдөр тутмын Бурханы үг | “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн” | Эшлэл 45

Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн (Эшлэл)

Аврагч эцсийн өдрүүдэд ирэх үедээ хэрвээ Тэр мөн л Есүс хэмээх нэртэй, дахиад Иудейд төрж, Өөрийн ажлыг Иудейд хийж байвал Би зөвхөн Израилийн ард түмнийг л бүтээж, зөвхөн Израилийн ард түмнийг л аварсан ба Харь үндэстнүүдтэй ямар ч хамаагүй гэдгийг энэ нь батлах байсан. “Би бол тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн Эзэн” хэмээх Миний үгтэй энэ нь зөрчилдөхгүй байсан гэж үү? Би Иудейг орхисон ба Өөрийн ажлыг Харь үндэстнүүдийн дунд хийдэг, учир нь Би бол гагцхүү Израилийн ард түмний Бурхан биш харин бүх амьд амьтны Бурхан билээ. Би бол зөвхөн Израилийн ард түмний Бурхан Ехова биш төдийгүй харин Харь үндэстнүүдийн дундах Өөрийн сонгосон бүх хүмүүсийн Бүтээгч учраас эцсийн өдрүүдэд Би Харь үндэстнүүдийн дунд гарч ирдэг. Би зөвхөн Израиль, Египет, Ливаныг бүтээсэн төдийгүй, мөн Израилын гаднах бүх Харь үндэстнийг бүтээсэн. Ийм учраас Би бол бүх амьд амьтны Эзэн билээ. Би Израилийг зөвхөн Өөрийн ажлын эхлэлийн цэг болгож л ашигласан, Иудей болон Галилыг Өөрийн авралын ажлын түшиц газар болгон хэрэглэсэн бөгөөд бүхэл эрин үеийг төгсгөхдөө Харь үндэстнүүдийг суурь болгон ашиглана. Би ажлын хоёр үе шатыг (Хуулийн эрин үе ба Нигүүлслийн эрин үеийн ажлын хоёр үе шатыг) Израильд хийсэн бөгөөд ажлын дараагийн хоёр үе шатыг (Нигүүлслийн эрин үе ба Хаанчлалын эрин үеийг) Израилын гаднах газар нутаг даяар хэрэгжүүлсээр байна. Харь үндэстнүүдийн дунд Би байлдан дагуулах ажлыг хийнэ, ингээд эрин үеийг төгсгөнө. Хэрвээ хүн Намайг дандаа Есүс Христ гэж нэрлэдэг боловч эцсийн өдрүүдэд Би шинэ эрин үеийг эхэлчихсэн бөгөөд шинэ ажлыг эхлүүлчихсэн гэдгийг мэддэггүй бол, хэрэв хүн Аврагч Есүсийн ирэхийг үргэлж донтон хүлээдэг бол тийм хүмүүсийг Би Надад итгэдэггүй хүмүүс гэж хэлэх болно. Тэд бол Намайг мэддэггүй хүмүүс бөгөөд Надад итгэдэг итгэл нь хуурамч юм. Тийм хүмүүс Аврагч Есүсийг тэнгэрээс ирэхийг нь нүдээр үзэж чадах уу? Тэдний хүлээдэг зүйл нь Миний ирэлт биш, харин Иудейчүүдын Хааны ирэлт билээ. Энэхүү ариун бус хуучин ертөнцийг Би бүрэн устгаасай гэж тэд хүсэн тэмүүлдэггүй, харин түүний оронд өөрсдөө золин аврагдахын тулд Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг хүсэн тэмүүлдэг; Есүс бүх хүн төрөлхтнийг энэхүү бохирдсон, зөвт бус газаас дахин нэг удаа аврахыг тэд хүлээдэг. Тийм хүмүүс эцсийн өдрүүдийн үеэр Миний ажлыг гүйцээх хүмүүс болж яаж чадах вэ? Хүний хүслэн Миний хүсэлд хүрэх юмуу, Миний ажлыг хэрэгжүүлэх чадваргүй, учир нь хүн Миний өмнө нь хийсэн ажлыг зүгээр л гайхан биширч юмуу, эрхэмлэдэг бөгөөд Намайг үргэлж шинэлэг, хэзээ ч хуучирдаггүй Бурхан Өөрөө гэдгийг мэддэггүй. Би бол Ехова, бас Есүс гэдгийг л хүн мэддэг бөгөөд Би бол хүн төрөлхтнийг төгсгөлд аваачих Сүүлчийн Нэгэн гэдэг талаар ямар ч таамаг байхгүй. Хүний эгээрэн хүсдэг, мэддэг бүхэн бол түүний өөрийн ойлголт бөгөөд түүний өөрийн нүдээр харж чаддаг тэр л зүйл билээ. Тэр нь Миний хийдэг ажилтай нийцдэггүй, харин түүнтэй зохицолгүй байдаг. Хэрвээ Миний ажил хүний санаа бодлын дагуу явагддаг байсан бол хэзээ дуусах байсан бэ? Хүн төрөлхтөн хэзээ амралтанд орох байсан бэ? Тэгээд Би яаж долоо дахь өдөр Амралтын өдөрт орж чадах байсан бэ? Би бол хүний санаа бодлын дагуу биш, Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу, Өөрийн зорилгын дагуу ажилладаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент