Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Гагцхүү Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрснөөр Хургын мөрийг дагаж байна (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   709  

Танилцуулга

Шашны ертөнцийн пасторууд болон ахлагчид нь Есүс бүхний нүгэлийн төлөө загалмайд хадагдсанаар хүн гэм нүглээсээ гэтэлгэгдсэнийг итгэгчдэд байнга номлодог. Хэрэв тэд Эзэн Есүсийг орхиж, Төгс Хүчит Бурханд итгэвэл энэ нь Есүсээс урваж, хаяж явсантай тэнцэнэ гэж номлоно. Баримт үнэхээр ийм гэж үү? Эзэн Есүс тэр үед Өөрийн ажлыг хийхээр ирэхэд ариун сүмийг орхиж, Эзэн Есүсийг дагагчдыг Ехова Бурханаас урвасантай адил гэж Иудейн Фарисайчууд буруутгаж байсан биз дээ? Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авах нь Бурханаас ухарсан, урвасан гэсэн үг үү? Эсвэл энэ нь Хурганы зам мөрийг дагаж, Бурханы авралыг олж авах уу? Бид энэ богино хэмжээний видеогоор эдгээр асуудлаар хамтдаа эрэл хийх болно.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд