Өдөр тутмын Бурханы үг: Хүрэх газар ба төгсгөл | Эшлэл 600

2020-07-22

Анхнаасаа хүн төрөлхтний дунд гэр бүл гэж байгаагүй, зөвхөн эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн хоёр төрлийн хүн л байсан. Ямар ч улс орон байгаагүй, гэр бүлийн тухайд хэлэхийн ч хэрэггүй, харин хүний ялзралын улмаас бүх төрлийн хүмүүс тусдаа овгууд болон зохион байгуулагдаж, дараа нь улс орон, үндэстнүүд болон хөгжсөн. Эдгээр улс, үндэстнүүд жижиг гэр бүлүүдээс бүрдэж байсан ба ийм байдлаар бүх төрлийн хүмүүс хэлний ялгаа болон зааглагдаж буй хил хязгаарынхаа дагуу янз бүрийн үндэс угсаатан болон тархсан. Үнэндээ дэлхий дээр хэчнээн үндэс угсаа байхаас үл хамааран хүн төрөлхтөн ганц л өвөг дээдэстэй. Эхэндээ зөвхөн хоёр төрлийн л хүн байсан ба тэр хоёр нь эрэгтэй, эмэгтэй хоёр байлаа. Гэвч Бурханы ажлын ахиц дэвшил, түүхийн урсгал, газар зүйн өөрчлөлтийн улмаас энэхүү хоёр төрлийн хүн янз бүрийн түвшинд, бүр илүү олон төрөл болж хөгжсөн. Энэ тухайд гэх юм бол, хүн төрөлхтөн хэчнээн төрлийн үндэс угсаанаас бүрддэгээс үл хамааран бүх хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээл хэвээр юм. Хүмүүс ямар үндэс угсаанд харьяалагддаг нь хамаагүй, тэд бүгд Түүний бүтээлүүд юм; тэд бүгд Адам Евагийн үр удам билээ. Хэдийгээр Бурханы гараар бүтээгдээгүй ч тэд бол Бурханы биечлэн бүтээсэн Адам, Евагийн үр удам юм. Хүмүүс ямар төрөлд харьяалагддаг нь хамаагүй бүгдээрээ Түүний бүтээлүүд мөн; тэд Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөнд харьяалагддаг тул тэдний хүрэх газар нь хүн төрөлхтний байх ёстой газар бөгөөд тэд хүмүүсийг зохион байгуулдаг дүрмийн дагуу хуваагддаг. Өөрөөр хэлбэл, эцсийн эцэст мууг болон зөв шударгыг үйлдэгчид нь бүгд бүтээлүүд. Ёрын муу зүйл хийдэг бүтээлүүд эцэстээ устгагдаж, зөв шударга үйл хийдэг бүтээлүүд амьд үлдэх болно. Энэ нь, энэ хоёр төрлийн бүтээлд зориулсан хамгийн тохиромжтой зохицуулалт юм. Дуулгаваргүй байдлаасаа болж мууг үйлдэгчид өөрсдийгөө Бурханы бүтээл гэдгийг үгүйсгэж чадахгүй боловч Сатанаар сүйтгэгдсэн болохоор аврагдаж чадахгүй. Зөв шударгыг үйлддэг бүтээлүүд нь амьд үлдэнэ гэх баримтын үндсэн дээр, тэд Бурханаар бүтээгдсэн боловч Сатанаар ялзруулагдсаныхаа дараа аврал хүлээн авсан гэдгийг үгүйсгэж болохгүй. Мууг үйлдэгчид бол Бурханд дуулгаваргүй бүтээлүүд; тэд аврагдах боломжгүй, Сатанаар аль хэдийн бүрэн эзэмдүүлсэн бүтээлүүд юм. Ёрын мууг үйлддэг хүмүүс ч бас хүн; тэд дээд зэргээр ялзарсан хүмүүс бөгөөд аврагдаж чадахгүй хүмүүс юм. Зөв шударгыг үйлддэг хүмүүс ч бас бүтээл бөгөөд мөн л ялзарсан, гэхдээ тэд ялзарсан зан чанараасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтэй хүмүүс бөгөөд Бурханыг дуулгавартай дагах чадвартай. Зөв шударгыг үйлддэг хүмүүс зөв шударгаар бялхаж байдаггүй; харин ч тэд аврал хүртсэн бөгөөд Бурханыг дуулгавартай дагахын тулд ялзарсан зан чанараасаа ангижирсан; эцэстээ тэд бат зогсоно, гэхдээ энэ нь, тэд Сатанаар ялзруулагдаагүй гэсэн үг биш. Бурханы ажил дууссаны дараа Түүний бүх бүтээлүүдийн дунд устгагдах хүмүүс, амьд үлдэх хүмүүс гэж байх болно. Энэ нь Түүний удирдлагын ажлын зайлшгүй чиг хандлага юм. Хэн ч үүнийг үгүйсгэж чадахгүй. Мууг үйлдэгчид амьд үлдэж чадахгүй; Түүнд дуулгавартай байж, эцсээ хүртэл дагадаг хүмүүс амьд үлдэх нь тодорхой. Энэ ажил нь бол хүн төрөлхтний удирдлагын ажил тул үлдэх хүмүүс бас таягдан хаягдах хүмүүс гэж байх болно. Эдгээр нь өөр өөр төрлийн хүмүүсийн өөр өөр үр дүн бөгөөд эдгээр нь Түүний бүтээлүүдэд зориулсан хамгийн тохиромжтой зохицуулалт юм. Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы эцсийн зохицуулалт нь гэр бүлүүд, улс үндэстнүүд, хил хязгааруудыг нурааж хуваах явдал юм. Энэ нь гэр бүлүүдгүй, улс орны хил хязгааргүй байна, учир нь хүн бол эцсийн эцэст нэг өвөг дээдэстэй бөгөөд Бурханы бүтээл юм. Товчхондоо мууг үйлдэгч бүтээлүүд устгагдана, Бурханд дуулгавартай бүтээлүүд амьд үлдэнэ. Ийм маягаар ирээдүйн амралтад ямар ч гэр бүл, улс орон, ялангуяа үндэстэн гэж байхаа болино; ийм төрлийн хүн төрөлхтөн хамгийн ариун хүн төрөлхтөн юм. Адам Ева хоёр анхнаасаа бүтээгдсэн болохоор хүн газар дээрх бүх зүйлийг анхаарч халамжлах байсан; хүн анхнаасаа бүх зүйлийн эзэн байлаа. Еховагийн хүнийг бүтээсэн цаад санаа нь, газар дээр оршин байж, үүн дээрх бүх зүйлийг арчилж тордох боломжийг хүнд олгох явдал байв, учир нь хүн анхнаасаа ялзраагүй байсан ба мууг үйлдэх чадваргүй байлаа. Гэсэн хэдий ч хүн ялзруулагдсаныхаа дараа бүх зүйлийг асрамжлагч байхаа больсон. Бурханы авралын зорилго бол хүний энэ чиг үүргийг сэргээж, хүний анхдагч эрүүл ухаан болон анхдагч дуулгавартай байдлыг сэргээх явдал юм; амралт дахь хүн төрөлхтөн нь Түүний авралын ажлын хүрэхээр зорьж буй үр дүнгийн бодит дүрслэл байх болно. Хэдийгээр энэ нь Едений цэцэрлэг дэх шиг амьдрал байхаа болих боловч үүний мөн чанар хэвээрээ байна; хүн төрөлхтөн урьдын ялзраагүй хүмүүс байхаа болино, харин оронд нь ялзраад, дараа нь аврал хүртсэн хүмүүс байх болно. Аврал хүртсэн энэ хүмүүс эцэстээ (өөрөөр хэлбэл, Түүний ажил дууссаны дараа) амралтад орох болно. Үүний адилаар шийтгэгдсэн хүмүүсийн үр дүн ч гэсэн эцэстээ илчлэгдэх бөгөөд Түүний ажил дууссаны дараа л тэд устгагдах болно. Энэ нь, Түүний ажил дууссаны дараа мууг үйлдэгчид болон аврагдсан хүмүүс бүгд илчлэгдэнэ гэсэн үг юм, учир нь бүх төрлийн хүмүүсийг (тэд мууг үйлдэгч, эсвэл аврагдсан хүн байх нь хамаагүй) илчлэх ажил бүх хүмүүст нэгэн зэрэг хийгдэх болно. Мууг үйлдэгчид таягдан хаягдах ба үлдэж чадах хүмүүс нэгэн зэрэг илчлэгдэх болно. Тиймээс бүх төрлийн хүмүүсийн үр дүн нэгэн зэрэг илчлэгдэнэ. Тэр эхлээд аврагдсан бүлэг хүмүүсийг амралтад орохыг зөвшөөрч, дараа нь мууг үйлдэгчдийг хойш тавьж, бага багаар шүүж эсвэл шийтгэхгүй; үнэн чухамдаа ийм байдаггүй. Мууг үйлдэгчид устгагдаж, амьд үлдэж чадах хүмүүс амралтад орох үед бүхий л орчлон ертөнц дэх Түүний ажил дууссан байх болно. Ерөөл хүртэх эсвэл гай зовлон амсах хүмүүсийн дунд давуу эрхтэй дараалал гэж байхгүй; ерөөл хүртсэн хүмүүс мөнх амьдрах ба гай зовлон амсдаг хүмүүс үүрд мөнхөд мөхөх болно. Ажлын энэ хоёр шат нэгэн зэрэг хийгдэх болно. Дуулгаваргүй хүмүүс байдаг учраас л дуулгавартай хүмүүсийн зөв шударга илчлэгдэх болно, мөн ерөөл хүртсэн хүмүүс байгаа болохоор л хорон муу үйлдлийнхээ төлөө мууг үйлдэгчдийн амссан гай зовлон илчлэгдэх болно. Хэрвээ Бурхан мууг үйлдэгчдийг илчлээгүй бол Бурханыг чин сэтгэлээсээ дуулгавартай дагасан хүмүүс хэзээ ч нар үзэхгүй байх байсан; хэрвээ Бурхан Өөрийг нь дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг тохирсон хүрэх газарт нь хүргээгүй бол Бурханд дуулгаваргүй байсан хүмүүс зохих цээрлүүлэлтээ хүлээн авч чадахгүй байх байв. Энэ бол Түүний ажлын үйл явц. Хэрвээ Тэр ёрын мууг шийтгэж, сайныг шагнах энэ ажлыг хийгээгүй бол Түүний бүтээлүүд тус тусын хүрэх газартаа хэзээ ч очиж чадахгүй байх байлаа. Хүн төрөлхтөн амралтад ормогц мууг үйлдэгчид устгагдаж, бүх хүн зөв замдаа орж, бүх төрлийн хүмүүс гүйцэтгэх ёстой чиг үүргийнхээ дагуу өөртэйгээ адил төрлийнхтэйгээ хамт байх болно. Энэ л хүн төрөлхтний амралтын өдөр, хүн төрөлхтний хөгжлийн зайлшгүй чиг хандлага байх бөгөөд хүн төрөлхтөн амралтад орох үед л Бурханы агуу, туйлын ололт дуусна; энэ нь Түүний ажлын төгсгөлийн хэсэг байх болно. Энэхүү ажил бүх хүн төрөлхтний доройтож гажуудсан бие махбодын амьдралыг дуусгах бөгөөд энэ нь ялзарсан хүн төрөлхтний амьдралыг дуусгах болно. Энэ үеэс эхлээд хүн төрөлхтөн шинэ ертөнцөд орно. Хүн хэдийгээр бодит оршин тогтнолтой боловч түүний амийн мөн чанар болон ялзарсан хүн төрөлхтний амийн мөн чанарын хооронд үлэмж ялгаа байдаг. Түүний оршин тогтнолын учир утга болон ялзарсан хүний оршин тогтнолын утга учир ч бас ялгаатай. Хэдийгээр энэ нь шинэ төрлийн хүний амьдрал биш боловч үүнийг аврал хүртсэн хүн төрөлхтний амьдрал, мөн хүн чанар болоод эрүүл ухаанаа олж авсан амьдрал гэж хэлж болно. Энэ нь нэгэнтээ Бурханд дуулгаваргүй байсан, мөн нэгэнтээ Бурханаар байлдан дагуулагдаж, дараа нь Түүгээр аврагдсан хүмүүс юм; тэд бол Бурханыг доромжилсон ч хожим нь Түүнд гэрчлэл хийсэн хүмүүс билээ. Түүний туршилтыг туулж, амьд үлдсэний дараах тэдний оршин тогтнол нь хамгийн учир утгатай оршин тогтнол юм; тэд бол Сатаны өмнө Бурханд гэрчлэл хийсэн хүмүүс; тэд бол амьд явахад тохирох хүмүүс. Устгагдах хүмүүс бол Бурханы гэрчлэлд зогсож чадахгүй хүмүүс бөгөөд амьд байхад тохирохгүй. Тэд хийсэн хорон муу үйлдлийнхээ төлөө устгагдах ба сүйрэл бол тэдний хамгийн сайн хүрэх газар юм. Хүн хожим нь сайн сайхан ертөнцөд орох үед хүний олно гэж төсөөлдөг эхнэр нөхөр, аав охин эсвэл ээж хүүгийн хоорондох ямар ч харилцаа байхгүй байх болно. Тэр үед хүн өөрийнхөө төрлийг дагах ба гэр бүл нь аль хэдийн нуран унасан байх болно. Бүрэн бүтэлгүйтсэн Сатан хүн төрөлхтөнд дахиж хэзээ ч саад хийхгүй ба хүн цаашид сатаны ялзарсан зан чанартай байхаа болино. Дуулгаваргүй хүмүүс хэдийн устгагдсан байх бөгөөд дуулгавартай хүмүүс л амьд үлдэнэ. Ингэснээр маш цөөхөн гэр бүл л бүрэн бүтэн үлдэнэ; бие махбодын харилцаа холбоо хэрхэн оршин тогтносоор байх юм бэ? Тэр үед хүмүүсийн урьдын махбодын амьдралыг бүрмөсөн хориглосон байх болно; хүмүүсийн хоорондох бие махбодын харилцаанууд хэрхэн оршсоор байх юм бэ? Сатаны ялзарсан зан чанаргүйгээр, хүмүүсийн амьдрал өнгөрсөн үеийн хуучин амьдрал байхаа больж, шинэ амьдрал болох болно. Эцэг эхчүүд хүүхдээ, хүүхдүүд эцэг эхээ алдах болно. Нөхрүүд эхнэрүүдээ, эхнэрүүд нөхрүүдээ алдана. Одоо хүмүүс бие биетэйгээ бие махбодын харилцаатай байдаг. Тэднийг бүгдийг нь амралтад орох үед бие махбодын харилцаа гэж байхаа болино. Зөвхөн тийм хүмүүс л зөвт байдал болон ариун байдалтай байх бөгөөд зөвхөн ийм хүмүүс л Бурханыг шүтэн мөргөдөг хүмүүс байх болно.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих