Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” | Эшлэл 405

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” | Эшлэл 405

205 |2020-07-27

“Бурханы тэмдэг гайхамшгуудыг харахаар эрж хайдаг бүх хүмүүс хаягдана; тэд төгс болгуулах хүмүүс биш” гэж Би өмнө нь хэлж байсан. Би маш олон үг хэлсэн ч чамд энэ ажлын талаар өчүүхэн төдий ч мэдлэг байхгүй бөгөөд энэ мөчид ирчихээд чи одоо ч гэсэн ямар нэг тэмдэг гайхамшгийг гуйсаар байгаа. Чиний Бурханд итгэх итгэл чинь тэмдэг, гайхамшгийг харах эрэл хайгуул уу эсвэл энэ нь амийг олж авахын төлөө байдаг уу? Есүс ч бас өнөөдөр хараахан биелээгүй байгаа олон үгийг хэлсэн. Есүс бол Бурхан биш гэж чи хэлж чадах уу? Тэр бол Христ бөгөөд Бурханы хайртай Хүү байсан гэдгийг Бурхан гэрчилсэн. Чи үүнийг үгүйсгэж чадах уу? Өнөөдөр, Бурхан зөвхөн үг хэлдэг ба хэрвээ чи нэгд нэггүй мэдэх чадваргүй бол бат зогсож чадахгүй. Түүнийг Бурхан болохоор л чи Түүнд итгэдэг үү эсвэл Түүний үг биелсэн эсэхэд тулгуурлан Түүнд итгэдэг үү? Чи тэмдэг гайхамшгуудад итгэдэг үү эсвэл Бурханд итгэдэг үү? Өнөөдөр Тэр тэмдэг гайхамшиг үзүүлдэггүй—Тэр үнэхээр Бурхан мөн үү? Хэрэв Түүний хэлсэн үгс биелээгүй бол Тэр үнэхээр Бурхан мөн үү? Бурханы мөн чанар нь Түүний хэлсэн үг биелсэн үү, үгүй юу гэдгээр тодорхойлогддог уу? Яагаад зарим хүмүүс Бурханд итгэхээсээ өмнө, Түүний үгийн биелэлтийг үргэлж хүлээж байдаг юм бэ? Энэ нь тэд Түүнийг мэддэггүй гэсэн үг биш гэж үү? Ийм үзэлтэй хүмүүс бол Бурханыг үгүйсгэдэг хүмүүс юм; Тэд Бурханыг хэмжихдээ үзлийг ашигладаг; хэрвээ Бурханы үг биелсэн бол тэд Бурханд итгэдэг ба хэрвээ биелээгүй бол тэд Бурханд итгэдэггүй; тэд үргэлж тэмдэг, гайхамшгийг эрэлхийлж байдаг. Тэд орчин үеийн фарисайчууд биш гэж үү? Чиний бат зогсох эсэх чинь бодитой Бурханыг мэддэг эсэхээс хамаардаг—энэ бол маш чухал. Чамд Бурханы үгийн бодит байдал хэдий чинээ их байна, Бурханы бодит байдлын тухай мэдлэг чинь төдий чинээ их байна, мөн чи шалгалтуудын үед төдий чинээ бат зогсож чадна. Чи тэмдэг, гайхамшгийг хэдий чинээ их хайна, төдий чинээ бат зогсож чадахгүй бөгөөд шалгалтан дунд унах болно. Тэмдэг, гайхамшиг бол суурь биш; зөвхөн Бурханы бодит байдал л амь юм. Зарим хүмүүс Бурханы ажлын үр дүнд бий болох үр нөлөөг мэддэггүй. Тэд өдөр хоногийг Бурханы ажлын тухай мэдлэгийг олж авахын төлөө биш харин будилаан дунд өнгөрүүлдэг. Тэдний эрэл хайгуул нь өөрсдийнхөө хүслийг Бурханаар биелүүлүүлэх явдал бөгөөд зөвхөн үүний дараа л тэд өөрсдийн итгэлдээ нухацтай болдог. Бурханы үг биелсэн үед л амийг эрэлхийлнэ, харин Түүний үг биелэхгүй бол тэд амийг эрэлхийлэх боломжгүй гэж тэд хэлдэг. Бурханд итгэх итгэл нь ямар нэг тэмдэг, гайхамшгийг харах эрэл хайгуул мөн тэнгэр лүү болон гуравдагч тэнгэр лүү дээш гарах эрэл хайгуул гэж хүн боддог. Бурханд итгэх итгэл нь бодит байдалд орох эрэл хайгуул, амийн эрэл хайгуул мөн Бурханаар авахуулах эрэл хайгуул гэж хэлэх хэн ч байхгүй. Ийм эрэл хайгуулд ямар үнэ цэнэ байх юм бэ? Бурханы тухай мэдлэг болон Бурханы сэтгэл хангалуун байдлыг эрж хайдаггүй хүмүүс бол Бурханд итгэдэггүй хүмүүс бөгөөд Бурханыг доромжилдог хүмүүс юм!

Одоо Бурханд итгэх итгэл гэж юу болохыг та нар ойлгож байна уу? Бурханд итгэнэ гэдэг нь тэмдэг, гайхамшгийг харах явдал уу? Энэ нь тэнгэр лүү дээш очих явдал уу? Бурханд итгэх нь амаргүй зүйл. Өнөөдөр, тийм төрлийн шашны дадлыг цэвэрлэх ёстой; Бурханы гайхамшгийн илрэлийг хайх, Бурханы эдгээлтийг, чөтгөрүүдийг хөөхийг хайх, Бурханы хайрлах энх тайван болон асар их нигүүлслийг эрж хайх, махан биедээ амжилт, ая тух олохоор эрж хайх—эдгээр нь шашны дадал бөгөөд ийм шашны дадлууд нь итгэлийн тодорхойгүй агаад хийсвэр хэлбэр юм. Өнөөдөр Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл гэж юу вэ? Энэ бол өөрийн амийн бодит байдал болгон Бурханы үгсийг хүлээж авах, мөн Түүнийг гэсэн жинхэнэ хайранд хүрэхийн тулд Түүний үгнээс Бурханы тухай мэдэх зэрэг юм. Тодруулбал: Бурханыг дуулгавартай дагаж, хайрлаж, Бурханы бүтээлийн биелүүлэх ёстой үүргийг гүйцэтгэх нь Бурханд итгэх итгэл юм. Энэ бол Бурханд итгэхийн зорилго билээ. Та нар, Бурханы хайр татам байдлын тухай, Бурхан хэр хүндлэгдэх үнэ цэнэтэй тухай, Өөрийн бүтээлүүддээ Бурхан хэрхэн авралын ажлыг хийж, тэднийг төгс болгодог тухай мэдлэгийг олж авах ёстой—энэ бол Бурханд итгэх итгэлээрээ та нарын эзэмших ёстой наад захын зүйлс юм. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ махан бие дэх амьдралаа Бурханыг хайрлах амьдрал болгон өөрчилж, төрөлх байдлаараа байгаа амьдралаа Бурханы оршихуй доторх амьдрал болгон өөрчилж, Сатаны эзэмшлээс гарч, Бурханы ивээл, хамгаалалтан дор амьдрахын нэр юм. Энэ бол махан биедээ биш Бурханд дуулгавартай байдлыг олж авах явдал бөгөөд энэ нь, бүхий л зүрх сэтгэлийг чинь олж авах боломжийг Бурханд олгож, та нарыг төгс болгох боломжийг Бурханд олгож, ялзарсан сатаны зан чанараас өөрсдийгөө чөлөөлөх явдал юм. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ Бурханы хүч чадал, алдар та нарт илэрхийлэгдэж, ингэснээр та нар Бурханы хүслийг биелүүлж, Бурханы төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлж, Сатаны өмнө Бурханд гэрчлэл хийж чаддаг байхыг хэлнэ. Бурханд итгэх итгэл нь тэмдэг гайхамшгийг харахын төлөө байх ёсгүй, мөн өөрийн махан биеийн төлөө ч байж болохгүй. Энэ нь Бурханы тухай мэдэх эрэл хайгуулын төлөө, Бурханд дуулгавартай байж, Петр шиг үхэн үхтлээ Түүнд дуулгвартай байхын төлөө байх ёстой. Энэ нь үндсэндээ энэ бүхнийг биелүүлэхийн төлөө юм. Бурханы үгсийг идэж уух нь Бурханыг мэдэхийн тулд мөн Бурханыг хангалуун болгохын тулд юм. Бурханы үгийг идэж, уух нь та нарт Бурханы тухай асар их мэдлэгийг өгөх ба зөвхөн үүний дараа л та нар Бурханд дуулгавартай байж чадна. Гагцхүү Бурханыг мэддэг болсон үедээ л та нар Бурханыг хайрлах ба үүнд хүрэх нь аливаа хүний Бурханд итгэх итгэлд байх ёстой зорилго юм. Хэрвээ Бурханд итгэх итгэлдээ та нар үргэлж тэмдэг гайхамшгийг харахаар оролддог бол Бурханд итгэх энэ итгэлийн үзэл санаа буруу байна. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ Бурханы үгийг амийн бодит байдал болгон хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Бурханы амнаас гарсан үгсийг хэрэгжүүлж, тэдгээрийг өөрсөд дотроо биелүүлэх нь Бурханы зорилгын биелэлт билээ. Бурханд итгэхдээ хүн Бурханаар төгс болгож, Бурханд захирагдаж, Бурханд бүрэн дуулгавартай байхыг зорих хэрэгтэй. Хэрвээ та нар ямар нэг гомдолгүйгээр Бурханд дуулгавартай байж, Бурханы хүслийг анхаарч, Петрийн биеийн хэмжээнд хүрч, Бурханы хэлсэн Петрийн хэв маягийг эзэмшиж чадвал, та нар Бурханд итгэх итгэлдээ амжилт олсон байх бөгөөд энэ нь Бурхан чамайг олж авсныг илтгэх юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах