Өдөр тутмын Бурханы үг | “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг” | Эшлэл 476

59 |2020-10-05

Петр төгс болгуулсан хүн байсан. Тэр гэсгээлт, шүүлтийг туулж, Бурханыг гэх цэвэр хайрыг олж авсныхаа дараа л бүрэн төгс болгуулсан; түүний алхсан зам нь төгс болгуулах зам байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, Петрийн алхсан зам нь бүр эхнээсээ зөв байсан ба Бурханд итгэх түүний учир шалтгаан нь зөв байсан, иймээс тэр төгс болгуулсан нэгэн болж чадсан юм. Өмнө нь хүн хэзээ ч алхаж байгаагүй шинэ замаар тэр явсан, харин Паулын алхсан зам нь эхнээсээ л Христийн эсрэг зам байсан ба Ариун Сүнс түүнийг ашиглаж, түүний авьяас билэг, түүний бүх давуу талыг Өөрийн ажилдаа ашиглахыг хүссэн учраас л тэр Христийн төлөө хэдэн арван жил ажилласан. Тэр бол ердөө л Ариун Сүнсээр ашиглагдсан хүн байсан бөгөөд Есүс түүний хүн чанарт нааштайгаар хандсан учраас биш харин өөрийн авьяас билгийн улмаас тэр ашиглагдсан юм. Тэр цохигдсон учраас л Есүсийн төлөө ажиллаж чадсан болохоос биш үүнийг хийхдээ баяртай байсан учраас биш юм. Ариун Сүнсний гэгээрэл, удирдамжийн улмаас тэр ийм ажил хийх чадвартай байсан ба түүний хийсэн ажил яавч түүний эрэл хайгуулыг эсвэл түүний хүн чанарыг төлөөлөөгүй. Паулын ажил нь зарцын ажлыг төлөөлж байсан, өөрөөр хэлбэл тэр элчийн ажил хийсэн. Харин Петр өөр байсан: Тэр мөн л зарим ажил хийсэн, гэхдээ энэ нь Паулын ажил шиг агуу байгаагүй; тэр өөрийн оролтын эрэл хайгуул дунд ажилласан бөгөөд түүний ажил нь Паулын ажлаас өөр байсан. Петрийн ажил нь Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлсэн явдал байсан юм. Тэр элчийн үүрэгтэйгээр ажиллаагүй, харин Бурханы хайрыг эрж хайсан өөрийн замналаар ажилласан. Паулын ажлын замнал ч мөн түүний хувийн эрэл хайгуулыг агуулсан: Түүний эрэл хайгуул нь ирээдүйн төлөөх түүний найдвар болон сайхан хүрэх газрын төлөөх түүний хүслээс өөр юуны ч төлөө байгаагүй. Өөрийн ажлын явцдаа тэр цэвэршүүлэлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, мөн тэр харьцалт, засалтыг ч хүлээн зөвшөөрөөгүй. Түүний хийсэн ажил Бурханы хүсэлд нийцэж, түүний хийсэн бүхэн Бурханд таашаагдсаар байгаа цагт эцэстээ шагнал түүнийг хүлээж байгаа гэж тэр итгэж байсан. Түүний ажилд ямар ч хувийн дадлага туршлага байгаагүй, энэ нь бүхэлдээ ажлынх нь төлөө байсан бөгөөд өөрчлөгдөх эрэл хайгуулын дунд хийгдээгүй. Түүний ажлын бүх зүйл нь наймаа байсан, энэ нь Бурханы бүтээлийн үүрэг эсвэл захирагдалтын юуг ч агуулаагүй байв. Өөрийнх нь ажлын явцад Паулын хуучин зан чанарт ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Түүний ажил нь зүгээр л бусдад үйлчлэх явдал байсан ба өөрийн зан чанартаа өөрчлөлт авчрах чадваргүй байсан юм. Паул төгс болгуулалгүйгээр эсвэл харьцалтгүйгээр өөрийн ажлаа шууд хэрэгжүүлсэн ба тэр шагналаар өдөөгдөж байв. Петр бол өөр байлаа: Тэр засалтыг туулсан бөгөөд харьцалт, цэвэршүүлэлтийг туулсан хүн байсан. Петрийн ажлын зорилго болон сэдэл нь үндсэндээ Паулынхаас өөр байсан юм. Хэдийгээр Петр ихээхэн хэмжээний ажил хийгээгүй ч түүний зан чанар олон өөрчлөлтийг туулсан ба түүний эрж хайсан зүйл нь үнэн болон бодит өөрчлөлт байсан. Түүний ажил нь гагцхүү ажлын төлөө хийгдээгүй. Паул их ажил хийсэн боловч энэ нь бүхэлдээ Ариун Сүнсний ажил байсан ба хэдийгээр Паул энэ ажилд хамтран ажилласан ч тэр үүнийг мэдрээгүй. Ариун Сүнс түүгээр дамжуулж их ажил хийгээгүй учраас л Петр хамаагүй бага ажил хийсэн юм. Тэдний ажлын хэмжээ төгс болгуулсан эсэхийг нь тодорхойлохгүй; Тэд хоёрын нэгнийх эрэл хайгуул нь шагнал авахын тулд байсан, нөгөөгийнх нь Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд хайр татам дүр төрхийг амьдран харуулах түвшинд хүртэл Бурханыг хайрлах туйлын хайранд хүрч, Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхийн төлөө байсан юм. Гадаад талаараа тэд өөр байсан ба мөн тэдний мөн чанар ч өөр байсан. Тэд хэр их ажил хийсэн дээр үндэслээд тэдний хэн нь төгс болгуулсаныг та нар тодорхойлж чадахгүй. Петр Бурханыг хайрладаг нэгний дүрийг амьдран харуулахыг, Бурханыг дуулгавартай дагасан нэгэн байхыг, харьцалт, засалтыг хүлээн зөвшөөрсөн нэгэн байхыг, Бурханы бүтээл болохын хувьд үүргээ биелүүлсэн нэгэн байхыг эрж хайсан. Тэр өөрийгөө Бурханд зориулж, өөрийгөө бүхэлд нь Бурханы гарт орхиж, үхэх хүртлээ Түүнд дуулгавартай байх чадвартай байлаа. Тэр нь түүний хийхээр шийдсэн зүйл байсан ба цаашлаад түүний биелүүлсэн зүйл нь байсан. Түүний төгсгөл эцэстээ яагаад Паулынхаас өөр байсны үндсэн шалтгаан нь энэ юм. Ариун Сүнсний Петрт хийсэн ажил нь түүнийг төгс болгох явдал байсан ба Ариун Сүнсний Паулд хийсэн ажил нь түүнийг ашиглах явдал байсан. Тэдний уг чанар болон эрэл хайгуулын талаарх тэдний үзэл бодол адилхан биш байсан учраас ингэсэн юм. Аль аль нь Ариун Сүнсний ажлыг агуулсан. Петр энэ ажлыг өөртөө хэрэглэсэн ба түүнчлэн үүнийг бусдад өгсөн; харин Паул Ариун Сүнсний ажлыг бүхэлд нь бусдад өгсөн ба үүнээс өөртөө юуг ч олж аваагүй. Ийм байдлаар тэр Ариун Сүнсний ажлыг маш олон жилийн турш мэдэрсэний дараа ч Паулд гарсан өөрчлөлт нь байхгүйтэй адил байсан. Тэр бараг өөрийн төрөлхийн байдлаараа үлдсэн ба өмнөх Паул хэвээрээ байв. Олон жилийн ажлын хүнд хэцүүг туулсныхаа дараа л тэр хэрхэн ажиллахыг сурсан ба тэвчээрийг сурсан боловч түүний хуучин уг чанар буюу түүний ихэд өрсөлддөг, ашиг хонжоо харсан уг чанар нь мөн л хэвээр үлдсэн юм. Маш олон жил ажилласныхаа дараа тэр өөрийн ялзарсан зан чанарыгг мэдээгүй, мөн тэр өөрийн хуучин зан чанараас ч салж чадаагүй бөгөөд энэ нь түүний ажлаас илэрхий харагддаг. Түүнд ердөө илүү их ажлын туршлага байсан боловч тийм өчүүхэн туршлага нь дангаараа түүнийг өөрчлөх чадваргүй байсан ба оршин тогтнолын талаарх түүний үзэл бодол эсвэл түүний эрэл хайгуулын ач холбогдлыг өөрчлөөгүй. Тэр Христийн төлөө олон жил ажиллаж Эзэн Есүсийг хэзээ ч дахин хавчин шахаагүй хэдий ч, түүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы талаарх мэдлэгт нь ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Энэ нь, тэр өөрийгөө Бурханд зориулахын тулд ажиллаагүй харин үүний оронд өөрийн ирээдүйд хүрэх газрын төлөө ажиллахаар өөрийгөө хүчилсэн гэсэн үг юм. Учир нь эхэндээ тэр Христийг хавчин шахсан бөгөөд Христэд захирагдаагүй; тэр Христийг санаатайгаар эсэргүүцсэн төрөлхийн босогч бөгөөд Ариун Сүнсний ажлын талаар ямар ч мэдлэггүй хүн байсан. Өөрийнхөө ажлын төгсгөлд тэр мөн л Ариун Сүнсний ажлыг мэдээгүй байсан бөгөөд Ариун Сүнсний хүсэлд өчүүхэн төдий ч анхаарал хандуулалгүйгээр, зүгээр л өөрийн уг чанарын дагуу өөрийн дураар хийжээ. Иймээс түүний уг чанар нь Христэд дайсагнасан байдалтай байсан ба үнэнийг дуулгавартай дагаж чадаагүй. Ариун Сүнсний ажлаар хаягдсан, Ариун Сүнсний ажлыг мэдэхгүй, мөн Христийг эсэргүүцсэн тийм хүн хэрхэн аврагдаж чадах юм бэ? Хүн аврагдаж чадах уу, үгүй юу гэдэг нь тэр хэр их ажил хийснээс эсвэл хэр их зориулснаас хамаарахгүй, харин энэ нь тэр Ариун Сүнсний ажлыг мэдэж байгаа эсэхээр, үнэнийг хэрэгжүүлж чадаж байгаа эсэхээр болон эрэл хайгуулын талаарх түүний үзэл бодол нь үнэнтэй тохирч байгаа эсэхээр тодорхойлогддог.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах