Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 70

2021-03-22

Алдагдсан Хонины тухай сургаалт зүйрлэл

(Maтай 18:12–14) Чи хэрхэн тунгааж байна? Хүн зуун хоньтой, тэдний нэг нь төөрч явсан бөгөөд тэр ерэн есөн хоньтой үлдэх атал уул руу явж, төөрсөн нэг хонийг эрж хайхгүй гэж үү? Тэгээд түүнийг олбол, та бүхэнд үнэнийг хэлэхэд тэр төөрч яваагүй үлдсэн ерэн есөн хониноосоо ч илүү баярлах болно. Тиймд энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэр дэх чиний Эцэгийн хүсэл биш юм.

Энэ бол зүйрлэл—энэ эшлэлээс хүмүүс ямар мэдрэмжийг мэдэрч байна вэ? Энэ зүйрлэлийг илэрхийлсэн арга зам нь хүний хэлний уран дүрслэлийг ашигласан; энэ нь хүний мэдлэгийн хүрээн дэх зүйл юм. Хэрвээ Бурхан Хуулийн эрин үед үүнтэй төстэй зүйлийг хэлсэн бол энэ нь Бурханы ялгамж чанартай үнэхээр зохицохгүй зүйл гэж хүмүүст санагдах байсан, харин Нигүүлслийн эрин үед хүний Хүү энэ эшлэлийг дамжуулах үед энэ нь хүмүүст аятайхан, дулаахан бөгөөд ойр дотно санагдсан. Бурхан махбодтой болж, хүний хэлбэртэйгээр гарч ирэх үедээ Тэр хүн төрөлхтөнд Өөрийн зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг илэрхийлэхдээ маш тохиромжтой зүйрлэлийг ашигласан. Энэ дуу хоолой нь Бурханы дуу хоолойг болон тухайн эрин үед хийхийг хүссэн Түүний ажлыг төлөөлжээ. Энэ нь мөн Нигүүлслийн эрин үеийн хүмүүст хандах Бурханы хандлагыг төлөөлсөн. Хүмүүст хандах Бурханы хандлагын өнцгөөс авч үзвэл Тэр хүн бүрийг хоньтой зүйрлэсэн. Хэрэв нэг хонь алга болбол, үүнийг олохын тулд Тэр хэрэгтэй бүхнийг хийх болно. Энэ нь, энэ удаа хүн төрөлхтний дунд бие махбодтойгоор ажиллах Бурханы ажлын зарчмыг төлөөлдөг. Бурхан тэр ажилд хандах Өөрийн шийдэмгий байдал болон хандлагыг дүрслэхийн тулд энэ сургаалт зүйрлэлийг ашигласан юм. Энэ нь Бурхан бие махбодтой болсны давуу тал байв: Тэр хүн төрөлхтний мэдлэгийг өөртөө ашигтайгаар эргүүлж, хүмүүстэй ярьж, Өөрийн хүслийг илэрхийлэхдээ хүний хэлийг ашиглаж байсан. Хүмүүсийн хүний хэлээр, хүний аргаар ойлгох гэж ядаж байсан Өөрийн гүн гүнзгий, бурханлаг хэлийг хүмүүст тайлбарлаж эсвэл “орчуулж өгсөн”. Энэ нь Түүний хүслийг ойлгож, Тэр юу хийхийг хүсэж байсныг мэдэхэд нь хүмүүст тусалсан юм. Тэр мөн хүний хэл ашиглан хүмүүстэй хүний өнцгөөс яриа өрнүүлж, тэдний ойлгож чадах аргаар хүмүүстэй харилцаж чадаж байв. Тэр бүр хүний хэл болон мэдлэгийг ашиглан ярьж, ажиллаж байсан, ингэснээр хүмүүс Бурханы эелдэг зан, ойр дотно байдлыг мэдэрч, ингэснээр тэд Түүний зүрх сэтгэлийг харж байлаа. Та нар үүнээс юуг харж байна вэ? Бурханы үг болон үйлдэлд ямар ч хориотой байдал байхгүй гэдгийг үү? Хүмүүсийн харж байгаагаар Бурхан Өөрийн хэлэхийг хүссэн зүйл, Өөрийн хийхийг хүссэн ажлын талаар ярихдаа эсвэл Өөрийн хүслийг илэрхийлэхдээ хүний мэдлэг, хэл эсвэл ярих аргыг ашиглах ямар ч аргагүй; энэ нь ташаа бодол юм. Бурхан ийм төрлийн зүйрлэлийг ашигласан, ингэснээр хүмүүс Бурханы бодит байдал болон чин сэтгэлийг мэдэрч, тэр үеийн хүмүүст хандах Түүний хандлагыг харж чадах байлаа. Энэ сургаалт зүйрлэл нь хуулийн дор удаан хугацаанд амьдарсан хүмүүсийг зүүд нойрноос нь сэрээсэн бөгөөд энэ нь мөн Нигүүлслийн эрин үед амьдарч байсан хүмүүсийн дараа дараагийн үеийнхэнд ч урам зориг өгсөн. Энэ сургаалт зүйрлэлийн эшлэлийг уншсанаар хүмүүс хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы чин сэтгэлийг мэдэж, Түүний зүрх сэтгэлд хүн төрөлхтний эзлэх жинг ойлгоно.

Энэ эшлэлийн сүүлчийн өгүүлбэрийг дахин нэг харцгаая: “Тиймд энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэр дэх чиний Эцэгийн хүсэл биш юм.” Энэ нь Эзэн Есүсийн үг байсан уу, эсвэл тэнгэр дэх Түүний Эцэгийн үг байсан уу? Өнгөцхөн авч үзвэл Эзэн Есүс ярьж байгаа мэт харагдах боловч Түүний хүсэл нь Бурханы Өөрийн хүслийг төлөөлдөг тул Тэр ингэж хэлсэн: “Тиймд энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэр дэх чиний Эцэгийн хүсэл биш юм.” Тэр үеийн хүмүүс зөвхөн тэнгэр дэх Эцэгийг Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд тэдний нүдний өмнө харагдаж байсан энэ хүн нь ердөө л Түүгээр илгээгдсэн бөгөөд Тэр тэнгэр дэх Эцэгийг төлөөлж чадахгүй байсан. Тийм учраас Эзэн Есүс мөн тэгж ярих хэрэгтэй болсон ба ингэснээр тэд хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хүслийг үнэхээр мэдэрч, Түүний хэлсэн зүйлийн жинхэнэ байдал болон нарийн зөв байдлыг мэдэрч чадах байсан юм. Хэдийгээр энэ нь хэлэхэд маш энгийн зүйл байсан боловч, энэ нь маш энэрэнгүй байсан бөгөөд энэ нь Эзэн Есүсийн даруу агаад нууцдаг байдлыг илчилсэн. Бурхан бие махбодтой болсон эсвэл Тэр сүнсний ертөнцөд ажилласан эсэх нь хамаагүй, Тэр хүний зүрх сэтгэлийг хамгийн сайн мэдэж байсан, хүмүүст юу хэрэгтэйг хамгийн сайн ойлгож байсан, хүмүүс юунд санаа зовж байгааг болон тэднийг юу төөрөгдүүлж байгааг мэдэж байсан, иймээс Тэр энэ нэг мөрийг нэмсэн юм. Энэ мөр нь хүн төрөлхтөнд нуугдсан нэг асуудлыг тодруулсан: Хүмүүс хүний Хүүгийн хэлсэн зүйлийн талаар эргэлзэж байсан болохоор Эзэн Есүс ярьж байх үедээ ингэж нэмж хэлэх хэрэгтэй болсон: “Тиймд энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэр дэх чиний Эцэгийн хүсэл биш юм.” Зөвхөн энэхүү урьдач нөхцөл дээр л Түүний үг үр дүнгээ гаргаж, тэдгээрийн нарийн зөв байдалд хүмүүсийг итгүүлж, тэдгээрийн үнэмшилтэй байдлыг сайжруулж чадах байсан. Бурхан хүний Хүү болоход Бурхан болон хүн төрөлхтөн маш эвгүй харилцаатай болсон ба хүний Хүүгийн байдал маш санаа зовмоор байсан гэдгийг энэ нь харуулж байна. Энэ нь, хүмүүсийн дундах Эзэн Есүсийн байр суурь тэр үед хэчнээн ялихгүй жаахан байсныг мөн харуулж байна. Тэр үүнийг хэлсэн нь үнэндээ хүмүүст ингэж хэлэх гэсэн юм: Та нар итгэлтэй байж болно, энэ нь Миний өөрийн зүрх сэтгэлд юу байгааг төлөөлдөггүй, харин энэ нь та нарын зүрх сэтгэлд байгаа Бурханы хүсэл юм. Хүн төрөлхтний хувьд энэ нь ёжтой зүйл биш гэж үү? Хэдийгээр Бурхан махан биетэйгээр ажиллах нь Түүний үнэн биед байхааргүй олон давуу талтай байсан боловч Тэр тэдний эргэлзээ, үл тоох байдал, түүнчлэн тэдний хөшүүн байдал болоод мунхаг занг сөрөх хэрэгтэй байсан. Хүний Хүүгийн ажлын үйл явц нь хүн төрөлхтний гололтыг мэдрэх үйл явц, хүн төрөлхтний Түүний эсрэг тэмцлийг мэдрэх үйл явц байсан гэж хэлж болно. Үүнээс илүүтэйгээр энэ нь хүн төрөлхтний итгэлийг олж авахаар тасралтгүй ажиллах, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоор дамжуулан, Өөрийн мөн чанараар дамжуулан хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах үйл явц байсан юм. Энэ нь бие махбод болсон Бурхан газар дээр Сатаны эсрэг дайн хийж байсан зүйл биш; энэ нь Бурхан энгийн хүн болж, Өөрийг нь дагаж байсан хүмүүстэй тэмцэлдэж эхэлсэн явдал байсан бөгөөд энэхүү тэмцэлд хүний Хүү Өөрийн даруу байдлаараа, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоороо, мөн Өөрийн хайр, мэргэн ухаанаараа Өөрийн ажлыг гүйцэтгэсэн юм. Тэр Өөрийн хүссэн хүмүүсийг олж авч, Өөртөө тохирох ялгамж чанар болон байр суурийг эзэмшиж, Өөрийн сэнтийдээ эргэн очсон.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих