Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 184Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 184 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 148Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 148 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 73Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 73 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 132Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 132 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 112Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 112 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII” | Эшлэл 171Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII” | Эшлэл 171 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 169Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 169 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 159Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 159 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 185Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 185 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 181Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 181 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 182Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 182 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 180Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 180 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 158Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 158 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 152Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 152 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 97Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 97 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 179Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 179 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 151Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 151 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 80Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 80 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 138Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 138 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 144Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 144 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 157Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 157 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII” | Эшлэл 170Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII” | Эшлэл 170 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 150Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 150 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 116Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 116 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 119Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 119 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 168Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 168 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 149Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 149 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 145Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 145 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 183Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IX” | Эшлэл 183 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 164Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 164 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 131Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 131 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 156Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 156 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 163Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 163 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 166Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 166 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 102Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 102 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 111Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 111 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 110Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 110 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 160Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 160 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 104Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 104 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 139Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 139 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 167Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII” | Эшлэл 167 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 153Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 153 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 143Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 143 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 162Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 162 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 120Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 120 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 146Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 146 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 118Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 118 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 155Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 155 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 161Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 161 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 121Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 121 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 165Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 165 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 154Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI” | Эшлэл 154 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 140Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 140 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 114Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 114 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 141Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 141 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 100Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 100 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 137Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 137 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 127Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 127 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 129Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 129 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 122Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 122 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 96Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 96 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 142Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV” | Эшлэл 142 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 135Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 135 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 124Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 124 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 93Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 93 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 107Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 107 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 106Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 106 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 126Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 126 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 117Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 117 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 123Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 123 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 130Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 130 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 35Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 35 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 115Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 115 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 125Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 125 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 92Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 92 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 133Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 133 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 113Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 113 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 134Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 134 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 54Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 54 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 87Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 87 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 23Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 23 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 90Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 90 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 136Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 136 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 88Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 88 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 77Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 77 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 98Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 98 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 108Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 108 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 95Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 95 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 109Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 109 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 72Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 72 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 71Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 71 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 60Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 60 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 103Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 103 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 62Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 62 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 105Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 105 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 91Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 91 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 99Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 99 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 89Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 89 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 68Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 68 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 94Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 94 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 61Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 61 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 82Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 82 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 81Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 81 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 67Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 67 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 79Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 79 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 86Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 86 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 85Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 85 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 74Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 74 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 84Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 84 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 83Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 83 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 46Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 46 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 75Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 75 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 50Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 50 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 37Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 37 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 66Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 66 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 65Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 65 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 70Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 70 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 32Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 32 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 43Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 43 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 76Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 76 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 55Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 55 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 30Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 30 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 31Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 31 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 52Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 52 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 58Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 58 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 39Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 39 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 36Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 36 14:0714:07 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 49Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 49 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 53Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 53 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 69Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 69 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 64Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” | Эшлэл 64 Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” Эшлэл 9Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” Эшлэл 9 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 45Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 45 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 47Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 47 Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл11Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл11 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 44Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 44 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 51Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 51 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 57Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 57 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 42Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 42 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 38Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 38 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 34Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 34 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 33Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 33 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 27Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 27 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 26Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 26 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 40Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 40 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл17Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл17 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 29Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 29 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 5Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 5 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл10Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл10 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” Эшлэл7Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” Эшлэл7 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл18Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл18 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 28Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 28 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл19Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл19 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл12Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл12 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 24Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 24 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 22Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 22 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” Эшлэл6Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” Эшлэл6 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 20Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 20 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл16Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл16 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл13Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” Эшлэл13 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 48Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” | Эшлэл 48 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 25Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 25 Бурханы үг | “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” | Эшлэл 14Бурханы үг | “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” | Эшлэл 14 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 3Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 3 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 21Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” | Эшлэл 21 Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 4Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 4 Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 2)Өдөр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 2)

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V” | Эшлэл 151

Өдөр тутмын Бурханы үг   48  

Танилцуулга

Сатан хүнийг завхруулахад нийгмийн хандлагыг хэрхэн ашигладаг тухай

Нийгмийн хандлага хэзээ бий болсон бэ? Өнөө үед л бий болсон гэж үү? Сатан хүмүүсийг завхруулж эхлэх үед нийгмийн хандлага бий болсон гэхэд болно. Нийгмийн хандлагад юу багтдаг вэ? (Хувцаслах хэв маяг, нүүр будалт багтдаг.) Эдгээр нь хүмүүсийн байнга холбогддог зүйлс юм. Хувцаслах хэв маяг, загвар, чиг хандлага гэх эдгээр зүйл нэг жаахан хэсгийг бүрдүүлдэг. Өөр зүйл бий юу? Хүмүүсийн байнга хэлдэг түгээмэл үг хэллэг үүнд бас багтдаг уу? Хүмүүсийн хүсдэг амьдралын хэв маяг багтдаг уу? Хүмүүсийн дуртай од дуучид хөгжимчид, алдартнууд, сонин сэтгүүл, ном зохиолууд үүнд багтдаг уу? (Тийм ээ.) Та нарын бодлоор нийгмийн хандлагын аль тал нь хүнийг завхруулах чадвартай вэ? Эдгээр чиг хандлагын аль нь та нарт хамгийн сэтгэл татам санагддаг вэ? “Бид бүгд тодорхой насанд хүрсэн, тавь жар, дал наяад настай болсон болохоор эдгээр чиг хандлагыг дагаж чадахаа больсон, тэгээд ч тэдгээрт үнэндээ анхаардаггүй” гэж зарим хүн хэлдэг. Энэ зөв үү? “Бид алдартнуудыг сонирхдоггүй, хориод настай залуучууд л тэгдэг шүү дээ; бид бас загварлаг хувцас өмсдөггүй, дүр төрхдөө анхаардаг хүмүүс л тэгдэг юм” гэж бусад нь хэлдэг. Тэгвэл эдгээрийн аль нь та нарыг завхруулах чадвартай вэ? (Түгээмэл үг хэллэг.) Эдгээр үг хэллэг хүнийг завхруулж чадах уу? Би жишээ хэлье, тэгээд эдгээр нь хүмүүсийг завхруулдаг эсэх нь та нарт харагдана: “Амьдрал мөнгөн дээр тогтдог” гэдэг нь чиг хандлага мөн үү? Та нарын дурдсан загвар, хоол ундны чиг хандлагатай харьцуулахад энэ бүр ч долоон дор байгаа биз? “Амьдрал мөнгөн дээр тогтдог” гэдэг нь Сатаны гүн ухаан бөгөөд бүхий л хүн төрөлхтний дунд, хүний нийгэм бүрд энэ зонхилдог. Хүн болгоны зүрхэнд шингэж, одоо тэдний сэтгэлд тогтсон зүйл учраас үүнийг чиг хандлага гэж хэлж болно. Эхэндээ хүмүүс энэ үгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан бөгөөд дараа нь үүнд дасаж, улмаар амьдралын бодит байдалтай нүүр тулах үедээ аажмаар үг дуугүй зөвшөөрч, ийм зүйл байдгийг хүлээж, эцэст нь албан ёсоор баталсан байдаг. Сатан хүнийг завхруулах явц энэ бус уу? Хүмүүс энэ үгийг адилхан түвшинд ойлгодоггүй байж болох ч хүн бүр эргэн тойронд нь тохиолдсон зүйл, хувийн туршлагадаа үндэслэн энэ үгийг өөр өөр хэмжээнд тайлбарлаж, хүлээн зөвшөөрдөг. Тийм биз дээ? Энэ үгийн талаар хэр их туршлагатайгаас нь үл хамааран хүний зүрх сэтгэлд энэ үг ямар сөрөг нөлөө үзүүлж болох вэ? Та нарыг нэг бүрчлэн оролцуулаад энэ ертөнцийн хүмүүсийн хүн зан чанараар нэг зүйл илчлэгддэг. Илчлэгдсэн энэ зүйлийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Энэ нь мөнгөний шүтлэг юм. Үүнийг хүний зүрх сэтгэлээс арилгах хэцүү юу? Маш хэцүү! Сатан хүнийг үнэхээр гүн гүнзгий завхруулсан бололтой! Тэгвэл Сатан ийм чиг хандлагыг ашиглан хүмүүсийг завхруулсны дараа хүмүүст энэ нь хэрхэн илэрдэг вэ? Энэ ертөнцөд ямар ч мөнгөгүйгээр амьдарч чадахгүй, мөнгөгүй ганц хонох ч боломжгүй гэж та нар боддог уу? Хүмүүсийн байр суурь, хүлээдэг хүндэтгэл нь тэдний хэр их мөнгөтэйгөөс шалтгаалдаг. Ядуу тарчиг хүмүүс ичсэндээ нуруу бөхийж, харин баячууд өндөр дээд байр сууриндаа баясдаг. Тэд бахархалтайгаар цэх зогсоод, чанга дуугаар ярьцгаан биеэ тоосон байдалтай амьдардаг. Энэ үг, ийм чиг хандлага хүмүүст юу авчирдаг вэ? Олон хүн мөнгө хөөцөлдөхдөө ямар ч хамаагүй золиос гаргадаг гэдэг нь үнэн биш үү? Олон хүн илүү их мөнгө эрэлхийлэн өөрсдийн нэр төр, шулуун шударга байдлыг гээдэг бус уу? Түүнчлэн олон хүн үүргээ биелүүлж, Бурханыг дагах боломжоо мөнгөний төлөө алддаг бус уу? Энэ нь хүмүүсээс гардаг гарз биш үү? (Тийм ээ.) Хүмүүсийг ийм түвшинд хүртэл завхруулах гэж ийм арга барил, үг хэллэг ашигладаг Сатан ёрын биш гэж үү? Энэ нь хорлонт заль мэх бус уу? Энэхүү түгээмэл үг хэллэгийг эсэргүүцдэг байснаа эцэст нь үнэн хэмээн хүлээн зөвшөөрөх үед чиний зүрх сэтгэл Сатаны саварт бүрэн орж, улмаар чи өөрийн эрхгүй тэр үгийн дагуу амьдрах болдог. Энэ үг чамд хэдий хэмжээнд нөлөөлсөн бэ? Үнэн замыг мэддэг, үнэнийг мэддэг ч үүнийг эрэлхийлэхэд чи хүчин мөхөстдөг байж магад. Бурханы үгийг чи тодорхой мэддэг байж болох ч төлөөс төлж, түүний төлөө зовох хүсэлгүй байдаг. Харин ч өөрийн ирээдүй, хувь заяаг золиослон, Бурханыг эцсээ хүртэл эсэргүүцэхийг илүүд үзнэ. Бурхан юу ч хэлж, юу ч хийлээ гэсэн хамаагүй, Бурханы чамайг гэх хайр хэчнээн гүн гүнзгий, хэр агуу болохыг ойлгодог эсэх чинь ч хамаагүй, чи өөрийн дураар аашилна гэж зөрүүдлэн зүтгэж, энэ үгийн төлөө төлөөс төлдөг. Өөрөөр хэлбэл, энэ үг чиний ааш авир, бодлыг аль хэдийн хянаж байдаг бөгөөд чиний хувьд бүгдийг нь орхиж байснаас хувь заяагаа энэ үгэнд захируулсан нь дээр байдаг. Хүмүүс ингэж авирлаж, энэ үгийн хяналтад орж, явуулгад автдаг нь Сатан хүнийг завхруулах явдал үр дүнтэй байгааг харуулдаг бус уу? Сатаны гүн ухаан, завхарсан зан чанар ийнхүү зүрх сэтгэлд чинь үндэслэж байгаа хэрэг бус уу? Хэрэв чи ингэвэл Сатан зорилгодоо хүрсэн хэрэг бус уу? (Тийм ээ.) Сатан хүнийг ийм маягаар хэрхэн завхруулсныг чи ойлгож байна уу? Үүнийг мэдэрч байна уу? (Үгүй.) Үүнийг чи хараа ч үгүй, мэдрээ ч үгүй. Эндээс чи Сатаны ёрын мууг харж байна уу? Сатан хүнийг хаа сайгүй цаг ямагт завхруулдаг. Сатан хүнийг энэ завхралаас зайлсхийх боломжгүй болгож, хүчин мөхөстүүлдэг. Учраа олохгүй, өөрт юу тохиолдоод байгааг огт мэдэхгүй нөхцөлд чинь Сатан өөрийн үзэл бодол, өөрөөс нь гардаг ёрын муу зүйлсийг чамаар хүлээн зөвшөөрүүлдэг. Хүмүүс эдгээрийг огт эсэргүүцэлгүй хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээд эднийг эрдэнэ мэт нандигнан, эдгээртэй зууралдаж, өөрсдийг нь удирдаж, тоглоом тохуу хийх боломж олгодог. Ийнхүү Сатан хүнийг улам гүн завхруулдаг.

“Цор ганц Бурхан Өөрөө V”-аас эш татав

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд