Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 195

2020-10-05

Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал, үхлийн мөчлөг

Дараа нь, Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал, үхлийн мөчлөгийн талаар ярилцацгаая. Энэ нь та нарт хамаатай учир анхаарал хандуулаарай. Юун түрүүнд, Бурханыг дагадаг хүмүүсийг хэдэн төрөлд хувааж болох талаар бод. (Бурханы сонгосон хүмүүс ба үйлчлэл үзүүлэгчид.) Хоёр төрөл байдаг: Бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчид. Эхлээд бид цөөн хэдхэн байдаг Бурханы сонгосон хүмүүсийн талаар ярина. “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж юуг хэлдэг вэ? Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ, хүн төрөлхтөн бий болсон цагаас эхлэн Өөрийг нь дагадаг бүлэг хүмүүсийг сонгосон ба тэднийг зүгээр л “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж нэрлэдэг. Бурхан энэ хүмүүсийг сонгосонд онцгой цар хүрээ болон ач холбогдол байдаг. Үүний цар хүрээ нь, Бурханыг чухал ажил хийх бүрд энэ цөөн хэдэн хүн ирэх ёстой, энэ бол эхний онцгой чанар юм. Тэгвэл ач холбогдол нь юу вэ? Тэд Бурханаар сонгогдсон бүлэг байсан тул ач холбогдол нь асар их юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан энэ хүмүүсийг бүрэн гүйцэд болгож, төгс болгохыг хүсдэг бөгөөд удирдлагын ажил нь дуусмагц Тэр энэ хүмүүсийг олж авна. Энэхүү ач холбогдол нь асар их бус уу? Иймээс энэ сонгогдсон хүмүүс Бурханд асар чухал, учир нь тэд бол Бурханы олж авахаар зорьдог хүмүүс билээ. Харин үйлчлэл үзүүлэгчдийн тухайд гэвэл, Бурханы урьдчилан тогтоосон төлөвлөгөөг орхиж, тэдний гарал үүслээс эхэлж ярья. “Үйлчлэл үзүүлэгч” гэдгийн үгчилсэн утга нь үйлчилдэг нэгэн гэсэн үг юм. Үйлчилдэг хүмүүс түр зуурынх байдаг; тэд урт хугацаагаар, эсвэл үүрд үйлчилдэггүй, харин тэднийг түр хөлсөлж, элсүүлдэг. Тэдний ихэнхийг үл итгэгчдээс сонгодог. Тэд газар дээр ирэхдээ Бурханы ажилд үйлчлэл үзүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэх тушаалтай байдаг. Тэд урьд төрөлдөө амьтан байсан байж магадгүй, гэхдээ бас үл итгэгчдийн нэг байсан байж болох юм. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүсэл ийм билээ.

Бурханы сонгосон хүмүүсийн талаар эргэж ярья. Бурханы сонгосон хүмүүс үхэхдээ үл итгэгчид болон итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүсээс огт өөр газар очдог. Энэ нь, тэнгэр элчүүд болон Бурханы элч нар тэднийг дагалддаг газар бөгөөд Бурханы биечлэн удирддаг газар юм. Гэсэн хэдий ч энэ газарт Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханыг нүдээрээ харах боломжгүй байдаг ба энэ нь сүнсний ертөнцийн өөр хаанаас ч ялгаатай; энэ хэсэг хүмүүсийн нас барсныхаа дараа очдог газар нь энэ юм. Нас барсныхаа дараа тэд ч бас Бурханы элч нарын нарийн байцаалтад ордог. Юуг байцаадаг вэ? Бурханд итгэх итгэлийнхээ амьдралын туршид энэ хүмүүсийн туулсан замыг, энэ хугацаанд тэд Бурханыг эсэргүүцэж, эсвэл Түүнийг харааж байсан эсэхийг, ноцтой нүгэл юм уу, мууг үйлдсэн эсэхийг нь Бурханы элч нар шалгаж байцаадаг. Энэ байцаалтаар тухайн хүн явах уу, эсвэл үлдэх үү гэдгийг шийддэг. “Явах” гэдэг нь юуг хэлдэг вэ? “Үлдэх” гэдэг нь юуг хэлдэг вэ? “Явах” гэдэг нь зан авирынхаа үндсэн дээр Бурханы сонгосон хүмүүс дунд үлдэх эсэхийг нь хэлдэг. “Үлдэх” гэдэг нь тэд эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүрэн төгс болгодог хүмүүсийн дунд үлдэж чадна гэсэн үг. Үлдэж байгаа хүмүүст зориулсан онцгой зохицуулалт Бурханд байдаг. Өөрийн ажлын үе бүрийн турш Бурхан, элчийн ажил хийлгэхээр, чуулгануудыг сэргээх ажил хийлгэхээр эсвэл чуулганыг харж хандуулахаар энэ хүмүүсийг илгээнэ. Гэвч ийм ажил хийх чадвартай хүмүүс нь ахин дахин эргэн төрдөг үл итгэгчид шиг дахин төрөл байнга олдоггүй; харин тэднийг Бурханы ажлын хэрэгцээ болон алхмуудын дагуу газар руу буцаадаг ба дахин төрөл байнга олоод байдаг хүмүүс биш. Тэгвэл тэднийг төрлөө дахин олоход ямар нэгэн дүрэм байдаг уу? Тэд хэдэн жилд нэг удаа ирдэг үү? Тэд ийм давтамжтайгаар ирдэг үү? Тэгдэггүй. Энэ нь Бурханы ажилд, Түүний ажлын үе шатуудад, Түүний хэрэгцээнд үндэслэдэг ба тогтсон дүрэм байдаггүй. Зөвхөн ганц дүрэм нь бол Бурхан эцсийн өдрүүдэд Өөрийнхөө ажлын сүүлчийн үе шатыг хийхэд энэ сонгогдсон хүмүүс бүгд ирнэ. Тэднийг бүгд ирэх үед энэ нь тэдний дахин төрөл олох сүүлчийн тохиолдол байх болно. Яагаад тэр вэ? Энэ нь Бурханы ажлын сүүлчийн үе шатанд биелэх үр дүнд үндэслэдэг—учир нь ажлын сүүлчийн энэ үе шатанд Бурхан энэ сонгогдсон хүмүүсийг бүрэн төгс болгоно. Энэ нь юуг харуулдаг вэ? Хэрвээ энэ сүүлчийн үе шатанд энэ хүмүүс бүрэн болгуулж, төгс болгуулбал урьдынх шигээ дахин төрөл олохгүй; хүн байх үйл явц нь бүрэн дуусаж, дахин төрөл олох үйл явц нь ч дуусна. Энэ нь үлдэх хүмүүст хамаатай. Тэгвэл үлдэж чадахгүй хүмүүс хаашаа явдаг вэ? Үлдэж чадахгүй хүмүүст очвол зохих газар байдаг. Юуны түрүүнд, муу үйл, хийсэн алдаа, үйлдсэн нүглийнхээ үр дүнд тэд бас шийтгүүлдэг. Шийтгүүлснийх нь дараа Бурхан тэднийг үл итгэгчдийн дунд илгээдэг; нөхцөл байдалд нь тааруулан Тэр тэднийг үл итгэгчдийн дунд, эсвэл итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүсийн дунд байхаар зохицуулна. Өөрөөр хэлбэл, тэдэнд боломжит хоёр нөхцөл бий: Нэг нь, шийтгүүлснийхээ дараа дахин төрөл олох үедээ шашны зарим урсгалын дунд амьдарч магадгүй, нөгөө нь, үл итгэгч болох юм. Хэрвээ үл итгэгч болбол бүх боломжоо алдана. Харин итгэл бишрэлтэй хүн болбол—жишээ нь, Христэд итгэгч болбол—Бурханы сонгосон хүмүүсийн эгнээнд эргэн орох боломж бас л бий; үүнд маш нарийн төвөгтэй харилцаа байдаг. Товчхондоо, хэрвээ Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханыг уурлуулах ямар нэг зүйл хийвэл бусад хүмүүсийн нэгэн адил шийтгүүлнэ. Жишээлбэл, өмнө нь ярьж байсан Паулыг аваад үз. Паул бол шийтгүүлдэг хүмүүсийн нэг жишээ. Та нар Миний юу гэж хэлж байгаа санааг ойлгож байна уу? Бурханы сонгосон хүмүүсийн цар хүрээ тогтсон байдаг уу? (Ихэнхдээ тэгдэг.) Үүний ихэнх нь тогтсон байдаг ба багахан хэсэг нь тогтоогдоогүй байдаг. Яагаад тэр вэ? Энд Би хамгийн ойлгомжтой шалтгаан буюу мууг үйлдэх талаар хэлсэн. Тэд мууг үйлдэхэд Бурхан түүнийг хүсдэггүй ба Бурхан тэднийг хүсэхгүй байх үедээ янз бүрийн үндэстэн, олон төрлийн хүмүүсийн дунд хаядаг ба энэ нь тэднийг ямар ч итгэл найдваргүй болгож, эргэж ирэхийг нь бэрх болгодог. Энэ бүхэн нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн амьдрал, үхлийн мөчлөгтэй хамаатай.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө X

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих