Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханы ажлыг мэдэх нь | Эшлэл 150

2021-11-19

Эхлээд Бурхан Адам, Еваг бүтээсэн ба бас могойг бүтээсэн. Бүх зүйлийн дотроос энэхүү могой хамгийн хортой нь байв; үүний бие хор агуулж байсан ба могойг далимдуулан ашиглахын тулд Сатан хорыг нь хэрэглэжээ. Могой Еваг уруу татан нүгэл үйлдүүлсэн юм. Евагийн дараа Адам нүгэл үйлдсэн ба дараа нь тэр хоёр сайн мууг ялган таньж чаддаг болжээ. Могой Еваг уруу татаж, Ева Адамыг уруу татна гэдгийг Ехова мэдэж байсан бол яагаад тэднийг бүгдийг нь цэцэрлэг дотор тавьсан юм бэ? Хэрвээ Тэр эдгээр зүйлийг урьдчилан таамаглаж чадсан бол яагаад могойг бүтээгээд, Еден цэцэрлэг дотор тавьсан юм бэ? Яагаад Еден цэцэрлэгт сайн мууг мэдүүлэгч модны жимс байсан бэ? Тэр тэдэнд жимсийг идүүлэх гээгүй гэж үү? Еховаг ирэхэд Адам ч, Ева ч Түүнтэй нүүр тулж зүрхлээгүй ба тэр үед л, сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идэж, могойн арга зальд автсаныг нь Ехова мэдсэн. Эцэст нь Тэр могойг харааж, Адам Ева хоёрыг ч бас хараажээ. Тэр хоёрыг модны жимснээс идэх үед Ехова юу хийж байгааг нь огт мэдээгүй. Хүн төрөлхтөн ёрын муу, садар самуун болох хүртлээ завхарч, тэр ч байтугай зүрх сэтгэлдээ өвөрлөсөн бүхэн нь ёрын муу, зөв шударга бус болохдоо тулсан; энэ нь бүгд бузар байсан. Тиймээс Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээсэндээ харамссан юм. Үүний дараа Тэр дэлхийг үерээр устгах ажлаа хэрэгжүүлсэн ба үүнээс Ноа болон түүний хөвгүүд амьд үлдсэн билээ. Зарим зүйл үнэндээ хүмүүсийн төсөөлдөг шиг тийм ч ахисан түвшинтэй, ер бусын байдаггүй. Зарим хүн: “Тэргүүн тэнгэрэлч Өөрөөс нь урвана гэдгийг Бурхан мэдэж байсан байж яагаад үүнийг бүтээсэн юм бэ?” гэж асуудаг. Эдгээр нь бодит баримт: Газар дэлхий хараахан оршин тогтноогүй байх үед тэргүүн тэнгэрэлч тэнгэрийн тэнгэрэлчүүдээс хамгийн том нь байсан юм. Энэ нь тэнгэр дэх бүх тэнгэрэлчийг захирч байсан; энэ нь Бурханы олгосон эрх мэдэл байв. Бурханыг оролцуулахгүйгээр тэрээр тэнгэрэлчүүдээс хамгийн том нь байсан. Хожим нь Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсний дараа тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эсрэг бүр ч том урвалтыг газар дээр үйлджээ. Энэ нь хүн төрөлхтнийг удирдаж, Бурханы эрх мэдлээс давахыг хүссэн учраас Бурханаас урвасан гэж Би хэлдэг. Тэргүүн тэнгэрэлч Еваг нүгэлд уруу татсан бөгөөд өөрийн хаанчлалыг газар дээр байгуулж, хүн төрөлхтнийг Бурханаас урвуулж, оронд нь өөртөө дуулгавартай байлгахыг хүссэн учраас ингэсэн юм. Өөрийг нь дуулгавартай дагаж чадах маш олон зүйл байгааг тэргүүн тэнгэрэлч харсан—тэнгэрэлчүүд, газар дээрх хүмүүс ч бас түүнд дуулгавартай байж чадах байсан. Араатан, шувууд, модод, ой шугуй, уулс, гол болон газар дээрх бүх зүйл хүмүүсийн буюу Адам, Ева хоёрын халамжид байсан, харин Адам, Ева хоёр тэргүүн тэнгэрэлчид дуулгавартай байсан. Тиймээс тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эрх мэдлийг давж, Бурханаас урвахыг хүсжээ. Дараа нь тэр олон тэнгэрэлчийг Бурханы эсрэг тэрслэхэд хүргэсэн ба тэгээд тэд хожим нь янз бүрийн бузар сүнснүүд болсон юм. Өнөөдрийг хүртэлх хүн төрөлхтний хөгжил тэргүүн тэнгэрэлчийн завхралаас үүдээгүй гэж үү? Тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урваж, хүн төрөлхтнийг завхруулсан учраас л хүмүүс өнөөдөр ийм байдалтай байгаа юм. Энэхүү алхам алхмаар хийгддэг ажил нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг хийсвэр бөгөөд энгийн огт биш. Сатан тодорхой учир шалтгаантайгаар урвасан, гэсэн ч хүмүүс ийм энгийн зүйлийг ойлгож чаддаггүй. Тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг бүтээсэн Бурхан яагаад бас Сатаныг бүтээсэн юм бэ? Бурхан Сатаныг маш их үзэн яддаг тул Сатан бол Түүний дайсан, тэгвэл Тэр яагаад Сатаныг бүтээсэн юм бэ? Сатаныг бүтээснээрээ Тэр дайсныг бүтээсэн бус уу? Бурхан үнэндээ дайсныг бүтээгээгүй юм; харин ч Тэрээр тэнгэрэлчийг бүтээсэн ба дараа нь тэнгэрэлч Түүнээс урвасан билээ. Өөрийнх нь байр суурь маш өндөр болсон учраас тэр Бурханаас урвахыг хүсжээ. Энэ нь тохиолдлын хэрэг байсан гэж хэлж болох боловч энэ нь бас зайлшгүй байдал байлаа. Хүн тодорхой хэмжээнд хүртэл өсөж төлөвшсөнийхөө дараа зайлшгүй нас бардагтай энэ нь адилхан; юмс яг тэр үе шат хүртэл хөгжсөн. Зарим хөгийн мунхаг хүмүүс: “Сатан Таны дайсан байхад Та яагаад үүнийг бүтээсэн юм бэ? Тэргүүн тэнгэрэлч Танаас урвана гэдгийг Та мэдээгүй гэж үү? Та мөнхөөс мөнхөд харж чаддаггүй гэж үү? Та тэргүүн тэнгэрэлчийн уг чанарыг мэдээгүй гэж үү? Энэ нь Танаас урвана гэдгийг тодорхой мэдэж байсан байж Та яагаад үүнийг тэргүүн тэнгэрэлч болгосон юм бэ? Энэ нь Танаас урваад зогсохгүй, хүн төрөлхтнийг завхруулахын тулд маш олон тэнгэрэлчийг удирдан мөнх бусын ертөнцөд бууж ирсэн, гэтэл өнөөдрийг хүртэл Та зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө дуусгаж чадаагүй л байна” гэж хэлдэг. Эдгээр үг зөв үү? Ийм маягаар бодох үедээ чи өөртөө дэмий төвөг удаж байгаа бус уу? Бас, “Сатан хүн төрөлхтнийг өнөөдрийг хүртэл завхруулаагүй бол Бурхан хүн төрөлхтөнд ийм аврал авчрахгүй байх байсан. Тэгсэн бол Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчин харагдахгүй байх байсан; Түүний мэргэн ухаан хаана илчлэгдэх юм бэ? Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтнийг Сатаны төлөө бүтээсэн, ингэснээр Тэр дараа нь Өөрийн төгс хүчийг илчилж чадах байсан—тэгэхгүй бол хүн Бурханы мэргэн ухааныг яаж олж мэдэж чадах юм бэ? Хэрвээ хүн Бурханыг эсэргүүцээгүй, Түүний эсрэг тэрслээгүй бол Түүний үйл хэрэг илчлэгдэх шаардлагагүй байсан. Хэрвээ бүх бүтээл Түүнд шүтэн мөргөж, дуулгавартай байсан бол Түүнд хийх ажил байхгүй байх байсан” гэж хэлдэг хүмүүс ч бий. Энэ нь бодит байдлаас бүр ч хол хөндий юм, учир нь Бурхан огт бузар биш учраас бузрыг бүтээж чадахгүй. Тэрээр дайснаа ялж, Өөрийн бүтээсэн хүмүүсийг аварч, Өөрийг нь үзэн яддаг, эсэргүүцдэг, Өөрөөс нь урвадаг бөгөөд хамгийн анх Өөрийнх нь ноёрхол дор байж, бүр анхнаасаа Өөрт нь харьяалагдаж байсан чөтгөрүүд болон Сатаныг ялахын тулд л үйл хэргээ илчилдэг. Бурхан эдгээр чөтгөрийг ялахыг хүсдэг ба ингэснээрээ Өөрийн төгс хүчийг бүх зүйлд илчилдэг. Хүн төрөлхтөн болоод газар дээрх бүх зүйл одоо Сатаны эзэмшил дор байдаг ба хорон санаатны эзэмшил дор оршдог. Хүмүүс Өөрийг нь мэдэж, улмаар Сатаныг ялж, Түүний дайснуудыг бүрмөсөн ялан дийлэг гэсэндээ Бурхан Өөрийн үйл хэргийг бүх зүйлд илчлэхийг хүсдэг. Өөрийн үйл хэргийг илчилснээр энэ ажлыг бүхэлд нь гүйцэлдүүлдэг. Өөрийнх нь бүх бүтээл Сатаны эзэмшил дор байдаг тул Бурхан тэдэнд Өөрийн төгс хүчийг илчилж, улмаар Сатаныг ялахыг хүсдэг. Хэрвээ Сатан байгаагүй бол Тэр Өөрийн үйл хэргийг илчлэх хэрэггүй байх байв. Сатаны хөндлөнгийн оролцоо байгаагүй бол Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээгээд Еден цэцэрлэгт амьдруулах байсан юм. Сатаны урвалтаас өмнө Бурхан яагаад Өөрийн бүх үйл хэргийг тэнгэрэлчүүд юм уу тэргүүн тэнгэрэлчид хэзээ ч илчлээгүй юм бэ? Хэрвээ тэнгэрэлчүүд болон тэргүүн тэнгэрэлч Бурханыг мэддэг, Түүнд дуулгавартай байдаг байсан бол Бурхан тэдгээр утга учиргүй ажлыг хэрэгжүүлэх хэрэггүй байх байлаа. Сатан болон чөтгөрүүдийн оршин тогтнолын улмаас хүмүүс ч бас Бурханыг эсэргүүцэж, тэрслүү зан чанараар бялхдаг. Тиймээс Бурхан Өөрийн үйл хэргийг илчлэхийг хүсдэг. Тэр Сатантай дайн хийхийг хүсдэг учраас Сатаныг ялахын тулд Өөрийн эрх мэдэл болон бүх үйл хэргийг ашиглах ёстой; ийм маягаар, хүмүүсийн дунд Түүний явуулдаг авралын ажил нь хүмүүст Түүний мэргэн ухаан, төгс хүчийг харуулна. Бурханы өнөөдөр хийж байгаа ажил утга учиртай бөгөөд “Таны хийдэг ажил зөрчилдөөнтэй бус уу? Ажлын энэ дэс дараалал чинь зүгээр л Өөртөө төвөг удсан хэрэг биш үү? Та Сатаныг бүтээсэн, тэгээд Танаас урваж, Таныг эсэргүүцэх боломжийг үүнд олгосон. Та хүмүүсийг бүтээгээд дараа нь тэднийг Сатанд гардуулан өгч, Адам Ева хоёрыг уруу таталтад өртүүлсэн. Та энэ бүх зүйлийг зориуд хийчхээд яагаад хүн төрөлхтнийг жигшсээр байдаг юм бэ? Яагаад Та Сатаныг үзэн яддаг юм бэ? Энэ бүхэн нь Таны хийсэн зүйл биш гэж үү? Танд үзэн ядах юм юу байгаа юм бэ?” гэж зарим хүний хэлдэгтэй яавч адилгүй. Нэлээд олон мунхаг хүн тийм зүйл хэлнэ. Тэд Бурханыг хайрлахыг хүсдэг боловч сэтгэлийнхээ гүнд Бурханы талаар гомдоллодог. Хэчнээн зөрчилдөөнтэй вэ! Чи үнэнийг ойлгодоггүй, хэтэрхий олон ер бусын бодолтой байдаг ба тэр ч байтугай Бурхан алдаа гаргасан гэдэг—чи ямар хөгийн юм бэ! Үнэнээр тоглодог хүн бол чи; харин Бурхан алдаа гаргасан юм биш! Зарим хүн бүр ахин дахин гомдоллож, “Та Сатаныг бүтээсэн, Та Сатаныг хүмүүсийн дунд шидэж, тэднийг Сатанд өгсөн. Хүмүүс сатанлаг зан чанартай болмогц Та тэднийг уучлаагүй; харин оронд нь тодорхой хэмжээнд тэднийг үзэн ядсан. Эхэндээ Та тэднийг тодорхой хэмжээнд хайрласан, гэтэл одоо тэднийг жигшдэг. Та хүн төрөлхтнийг үзэн ядсан, гэхдээ Та бас хүн төрөлхтнийг хайрласан. Яг юу болоод байгаа юм бэ? Энэ нь зөрчилдөөн бус уу?” гэдэг. Та нар үүнийг хэрхэн харахаас үл хамааран, энэ нь тэнгэрт болсон зүйл; ийм байдлаар тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урваж, хүн төрөлхтөн завхарсан ба хүмүүс ингэж өнөөг хүртэл үргэлжлүүлсэн. Та нар үүнийг яаж илэрхийлэхээс үл хамааран бүхий л түүх бол энэ. Гэвч, та нарыг аврахын тулд, Сатаныг ялахын тулд Бурханы өнөөдөр хийж буй ажлын цаад зорилгыг та нар ойлгох ёстой.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бүх хүн төрөлхтөн өнөөг хүртэл хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих