Өдөр тутмын Бурханы үг | “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой” | Эшлэл 150

2020-07-16

Эхлээд Бурхан Адам, Еваг бүтээсэн ба Тэр мөн могойг бүтээсэн. Бүх зүйлийн дотроос могой хамгийн хортой нь байсан; үүний бие хорыг агуулж байсан ба үүнийг эдлэхийн тулд Сатан хороо ашигласан. Еваг нүгэл үйлдэхэд уруу татсан зүйл нь могой байсан юм. Адам Евагийн дараа нүгэл үйлдсэн, дараа нь тэр хоёр сайн мууг ялган таних чадвартай болсон. Хэрвээ, могой Еваг уруу татаж, Ева Адамыг уруу татна гэдгийг Ехова мэдэж байсан бол, Тэр яагаад тэднийг бүгдийг нь цэцэрлэгийн дотор байрлуулсан юм бэ? Хэрвээ Тэр эдгээр зүйлсийг урьдчилан мэдэх чадвартай байсан бол, Тэр яагаад могойг бүтээж, үүнийг Едений Цэцэрлэг дотор тавьсан бэ? Яагаад Едений Цэцэрлэг, сайн мууг таньж мэдэх модны жимсийг агуулж байсан бэ? Тэр тэдэнд жимсийг идүүлэх гээгүй гэж үү? Еховаг ирэхэд, Адам ч, Ева ч аль аль нь Түүнтэй нүүр тулж зүрхлээгүй ба зөвхөн тэр үед л, тэдний сайн мууг таньж мэдэх модны жимсийг идэж, могойн арга залинд автсаныг Ехова мэдсэн. Эцэст нь Тэр могойг хараасан ба Адам, Еваг хараасан. Тэр хоёрыг сайн мууг таньж мэдэх модны жимсийг идэж байх үед Ехова мэдээгүй байсан. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэй бөгөөд бэлгийн амьдрал нь замбараагүй болох хэмжээнд завхарсан ба тэр ч байтугай тэдний зүрх сэтгэлдээ өвөрлөсөн бүхэн нь бүгд нүгэлт муу, шударга бус болох хүртэл хэмжээнд очсон; тэд бүгд бузар бохир байсан. Тиймээс Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээсэндээ харамссан. Үүний дараа Тэр дэлхийг үерээр устгах Өөрийн ажлаа хэрэгжүүлсэн ба Ноа болон түүний хөвгүүд амьд үлдсэн. Зарим зүйлс нь үнэндээ хүмүүсийн төсөөлж байгаа шигээр тийм ч дэвшилттэй, ер бусын байгаагүй. Зарим хүмүүс: Тэргүүн тэнгэрэлч Түүнээс урвана гэдгийг Бурхан мэдэж байсан байж яагаад Тэр үүнийг бүтээсэн юм бэ? гэж асуудаг. Эдгээр нь бодит баримт: газар дэлхий хараахан оршин тогтноогүй байх үед, тэргүүн тэнгэрэлч нь тэнгэрийн тэнгэрэлчүүдээс хамгийн агуу нь байсан юм. Энэ нь тэнгэр дэх бүх тэнгэрэлчүүдийг захирч байсан; энэ нь Бурханы олгосон эрх мэдэл байсан. Бурханыг оролцуулахгүйгээр, энэ нь тэнгэрэлчүүдийн хамгийн агуу нь байсан. Дараа нь Бурхан хүмүүсийг бүтээх үед, тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эсрэг хамгийн том урвалтыг газар дээр хийсэн. Энэ нь хүмүүсийг удирдаж, Бурханы эрх мэдлийг давахыг хүссэн учраас энэ нь Бурханаас урвасан гэж Би хэлдэг. Энэ нь Еваг нүгэлд уруу татсан тэргүүн тэнгэрэлч байсан; энэ нь өөрийн хаант улсыг газар дээр байгуулж, хүн төрөлхтнийг Бурханаас урвуулж, оронд нь тэднийг өөртөө дуулгавартай байлгахыг хүссэн учраас ингэж хийсэн юм. Түүнийг дуулгавартай дагадаг олон зүйл байгааг тэр харсан; тэнгэрэлчүүд үүнийг дуулгавартай дагаж байсан, газар дээрх хүмүүс ч бас тэгж байсан. Араатан, шувууд, модод, ой, уулс, гол болон газар дээрх бүх зүйл хүний буюу Адам, Евагийн халамжинд байсан—харин тэгэхэд Адам, Ева хоёр түүнд дуулгавартай байсан. Тиймээс тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эрх мэдлийг давж, Бурханаас урвахыг хүссэн. Дараа нь тэр олон тэнгэрэлчүүдийг Бурханаас урвахад хүргэсэн ба тэгээд тэд янз бүрийн бохир сүнснүүд болсон. Өнөөдрийг хүртэлх хүн төрөлхтний хөгжил нь тэргүүн тэнгэрэлчийн завхралаас үүдээгүй гэж үү? Тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урваж, хүн төрөлхтнийг завхруулсан учраас л хүн төрөлхтөн өнөөдөр ийм байдалд байгаа юм. Энэхүү алхам алхмаар хийгдэх ажил нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг хийсвэр бөгөөд энгийн биш юм. Сатан тодорхой учир шалтгаантайгаар урвалтаа явуулсан, гэсэн ч хүмүүс ийм энгийн зүйлийг ч ойлгох чадваргүй. Яагаад Бурхан тэнгэр газрыг болоод бүх зүйлийг бүтээсэн мөн яагаад Сатаныг бүтээсэн юм бэ? Бурхан Сатаныг маш их жигшдэг учраас Сатан бол Түүний дайсан тэгвэл яагаад Тэр Сатаныг бүтээсэн юм бэ? Сатаныг бүтээснээрээ Тэр дайсныг бүтээсэн биш гэж үү? Бурхан үнэндээ дайсныг бүтээгээгүй; үүний оронд Тэр тэнгэрэлчийг бүтээсэн ба дараа нь тэнгэрэлч Түүнээс урвасан юм. Түүний байр суурь нь маш агуу байсан учраас тэр Бурханаас урвахыг хүссэн. Энэ нь тохиолдлын зүйл байсан гэж хүн хэлж болох юм, гэхдээ мөн энэ нь зайлшгүй чиг хандлага байсан. Энэ нь хүн зохих насанд хүрвэл гарцаагүй үхдэгтэй адилхан юм; бүх зүйлс аль хэдийн тэрхүү шатанд хүртэл хөгжсөн. Дараах зүйлсийг хэлдэг гажуу хүмүүс байдаг: Нэгэнт Сатан Таны дайсан учраас, Та яагаад үүнийг бүтээсэн юм бэ? Тэргүүн тэнгэрэлч Танаас урвана гэдгийг Та мэдээгүй юу? Та мөнхөөс мөнхөд эн тэнцүү байхгүй юу? Та түүний угийн чанарыг мэдээгүй юу? Энэ нь Танаас урвана гэдгийг Та тодорхой мэдэж байсан байж, Та яагаад үүнийг тэргүүн тэнгэрэлч болгосон юм бэ? Үүний урвалтын асуудлыг хүн үл хайхарсан ч, энэ нь хүн төрөлхтнийг завхруулахын тулд олон тэнгэрэлчүүдийг удирдан хүний ертөнцөд бууж ирсэн; өнөөдрийг хүртэл, Та Өөрийн зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө дуусгаж чадахгүй байгаа. Тийм биз дээ? Та шал дэмий зүйлээр өөртөө түвэг удаж байгаа биш үү? Харин бусад нь ингэж хэлдэг: Өнөөдрийг хүртэл Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулаагүй бол, Бурхан хүн төрөлхтнийг ингэж аврахгүй байх байсан. Энэ тохиолдолд, Бурханы мэргэн ухаан болоод төгс хүчит байдал нь үл харагдах байсан; Түүний мэргэн ухаан хаана илэрч гарах юм бэ? Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтнийг Сатаны төлөө бүтээсэн; ирээдүйд Бурхан Өөрийн төгс хүчит байдлыг илчлэх болно—тэгэхгүй бол, хүн Бурханы мэргэн ухааныг хэрхэн мэдэж авах юм бэ? Хэрвээ хүн Түүнийг эсэргүүцээгүй, Түүний өмнө тэрслүү зан гаргаагүй бол, Түүний үйл хэрэг илэрхийлэгдэх хэрэггүй байсан. Хэрвээ бүх бүтээл Түүнийг хүндлэн биширч, Түүнд дуулгавартай байсан бол, Түүнд хийх ажил байхгүй байх байсан. Энэ нь бодит байдлаас бүр ч илүү хол хөндий бөгөөд учир нь Бурханд ямар ч бохир зүйл байхгүй учраас Тэр бохир завааныг бүтээж чадахгүй юм. Тэр Өөрийн дайснаа ялж, Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг аварч, Түүнийг үзэн яддаг, Түүнээс урваж, Түүнийг эсэргүүцдэг бөгөөд хамгийн анх Түүний ноёрхол дор байж, Түүнд харьяалагдаж байсан чөтгөрүүд болоод Сатаныг ялахын тулд үйл хэргээ илчилдэг; Тэр эдгээр чөтгөрүүдийг ялахыг хүсдэг ба ингэснээр Өөрийн төгс хүчийг бүх зүйлд илчилдэг. Хүн төрөлхтөн болоод газар дээрх бүх зүйлс нь одоо Сатаны эзэмшил дор буюу хорон санаатны эзэмшил дор байгаа. Бурхан Өөрийн үйл хэргийг бүх зүйлд илчлэхийг хүсэж байгаа ба ингэснээр хүмүүс Түүнийг мэдэж авч, тэгснээр Сатаныг ялж эцэст нь Өөрийн дайснаа дарна. Энэ ажил нь бүхэлдээ, Өөрийн үйл хэргийг илчилснээр дамжуулан хийгдэх болно. Түүний бүх бүтээлүүд Сатаны эзэмшил дор байгаа ба Тэр тэдэнд Өөрийн төгс хүчийг илчилж, ингэснээр Сатаныг ялахыг хүсдэг. Хэрвээ Сатан байдаггүй байсан бол, Тэр Өөрийн үйл хэргээ илчлэх хэрэггүй байх байсан. Сатаны доромжлол байгаагүй бол, Тэр хүн төрөлхтнийг бүтээгээд тэднийг Едений Цэцэрлэгт амьдруулах байсан юм. Сатаны урвалтаас өмнө Тэр яагаад Өөрийн үйл хэргээ тэнгэрэлчүүд болоод тэргүүн тэнгэрэлчид хэзээ ч илчлээгүй юм бэ? Хэрвээ тэнгэрэлчүүд болоод тэргүүн тэнгэрэлч Түүнийг мэдэж, анх Түүнд дуулгавартай байсан бол, Тэр тэдгээр утга учиргүй ажлаа хэрэгжүүлэх хэрэггүй байх байсан. Сатан болон чөтгөрийн оршин тогтнолын улмаас хүмүүс Түүнийг эсэргүүцэж, тэрслүү зан чанараар дүүрсэн, иймээс Бурхан Өөрийн үйл хэргийг илчлэхийг хүссэн юм. Тэр Сатантай дайн хийхийг хүссэн учраас, Сатаныг ялахын тулд Тэр эрх мэдлээ ашиглах ёстой ба Сатаныг ялахын тулд Өөрийн үйл хэргийг ашиглах ёстой; ийм байдлаар, хүн төрөлхтний дунд явуулж байгаа Түүний авралын ажил нь хүмүүст Түүний мэргэн ухаан болон төгс хүчит байдлыг харуулна. Бурханы өнөөдөр хийж байгаа ажил бол утга учиртай бөгөөд зарим хүмүүсийн ингэж хэлдэгтэй огт адилгүй: “Таны хийж байгаа ажил зөрчилдөөнтэй биш гэж үү? Ажлын энэ дэс дараалал чинь зүгээр л Өөртөө түвэг удсан зүйл биш гэж үү? Та Сатаныг бүтээсэн, тэгээд үүнийг Өөрөөсөө урвуулж, Өөрийгөө эсэргүүцүүлсэн. Та хүн төрөлхтнийг бүтээсэн, тэгээд дараа нь үүнийг Сатанд гардуулж өгсөн ба Адам Ева хоёрыг уруу татагдахыг Та зөвшөөрсөн. Нэгэнт Та энэ бүхнийг санаатайгаар хийсэн учраас Та яагаад хүн төрөлхтнийг жигшиж байгаа юм бэ? Яагаад Та Сатаныг жигшдэг юм бэ? Энэ бүхэн нь Таны хийсэн зүйлс биш гэж үү? Танд үзэн ядах юм юу байгаа юм бэ?” Олон хөгийн хүмүүс тэгж хэлэх болно. Тэд Бурханыг хайрлахыг хүсдэг боловч зүрх сэтгэлдээ тэд Бурханд гомдоллодог—хэчнээн зөрчилдөөнтэй вэ! Чи үнэнийг ойлгодоггүй, чамд хэтэрхий олон ер бусын бодол байдаг ба тэр ч байтугай чи энэ нь Бурханы алдаа гэж заргалддаг—чи хэчнээн инээдтэй вэ! Үнэнээр тоглодог хүн бол чи; энэ нь Бурханы алдаа биш! Зарим хүмүүс бүр дахин дахин гомдоллосоор байдаг: Та Сатаныг бүтээсэн ба Та хүн төрөлхтнийг Сатанд өгсөн. Хүн төрөлхтөн сатаны зан чанартай; тэднийг уучлахын оронд Та тодорхой хэмжээнд тэднийг жигшдэг. Эхэндээ Та хүн төрөлхтнийг тодорхой хэмжээнд хайрласан. Та Сатаныг хүний ертөнц рүү буулгасан ба одоо Та хүн төрөлхтнийг жигшдэг. Та хүн төрөлхтнийг жигшдэг ба хайрладаг—үүний тайлбар юу вэ? Энэ нь зөрчилдөөнтэй байдал биш гэж үү? Та нар үүнийг хэрхэн харахаас үл хамааран, энэ нь тэнгэрт болсон зүйл; ийм байдлаар тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урвасан ба хүн төрөлхтөн ийм байдлаар завхруулагдаж, ийм байдлаар өнөөдрийг хүртэл үргэлжлүүлсэн. Та нар үүнийг ямар үгээр илэрхийлэхээс үл хамааран энэ нь бүхий л түүх юм. Гэсэн хэдий ч, Бурхан та нарыг аврахын тулд, Сатаныг ялахын тулд өнөөдрийн ажлаа хийж байгаа гэдгийг та нар ойлгох ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах