Бурханы үг | “Хаанчлалын эрин үе нь үгийн эрин үе юм” (I хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах