Бурханы үг | “Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг” (I хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах