Бурханы үг | “Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг” (II хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах