Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ардуудын залбирал” | Бурханы хайранд амьдарья

Хаанчлалын цуврал клипүүд   656  

Танилцуулга

Бурханы ардуудын залбирал

Бурханы ардуудыг Түүний сэнтийн өмнө аваачдаг,

зүрх сэтгэлд нь олон залбирал байдаг.

Бурхан Өөр лүү нь ирсэн бүхнийг ерөөдөг;

тэд бүгд гэрэлд амьдардаг.

Ариун Сүнс Бурханы үгийг гэгээрүүлж,

бид Бурханы хүслийг бүрэн мэдээсэй гэж залбир.

Бүх хүн Бурханы үгийг нандигнаж,

Бурханыг мэдэхээр эрж хайх болтугай.

Бурхан бидэнд нигүүлслээ ихээр хайрлаж,

бидний зан чанар өөрчлөгдөх болтугай.

Бурхан биднийг Өөртэй нь нэг сэтгэл, нэг санаатай болгож

төгс болгох болтугай.

Бурхан биднийг сахилгажуулснаар

бид Түүнд хүлээсэн үүргээ биелүүлэх болтугай.

Ариун Сүнс биднийг өдөр бүр замчилж,

Бурханыг гэрчлэх болтугай.

Бүх хүн сайныг муугаас ялгаж,

үнэнийг хэрэгжүүлэх болтугай.

Бурхан мууг үйлдэгчдийг шийтгэж,

Түүний чуулган амгалан байх болтугай.

Бүх хүн хамгийн таатай, аятай Бурханд

жинхэнэ хайрыг өргөх болтугай.

Бурхан бүх бартааг арилгаснаар

бид байгаа бүхнээ Бурханд өгөх болтугай.

Бурхан бидний зүрх сэтгэлийг Бурханыг хайрлаж,

орхихгүй байлгах болтугай.

Бурханаар урьдаас тодорхойлогдсон бүхэн

Түүний өмнө эргэн ирэх болтугай.

Алдрыг олж авсан Бурханыг

бүх хүн магтан дуулах болтугай.

Бурхан ардуудтайгаа байж,

биднийг Бурханы хайранд амьдруулсаар байх болтугай.

Бурхан ардуудтайгаа байж,

биднийг Бурханы хайранд амьдруулсаар байх болтугай.

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номноос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.