Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” | Эшлэл 37

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” | Эшлэл 37

140 |2020-08-31

Бурхан Өөрийн ажлыг бүхий л орчлон ертөнц дээр хийдэг. Түүнд итгэдэг бүх хүмүүс Түүний үгийг хүлээн авч, Түүний үгийг идэж уух ёстой; Бурханы үзүүлдэг тэмдэг, гайхамшгийг харснаар дамжуулан хэн ч Бурханаар хүлээн авахуулж чадахгүй. Эрин үеүдийн туршид хүнийг төгс болгохын тулд Бурхан үргэлж үг ашиглаж ирсэн, тиймээс та нар хамаг анхаарлаа тэмдэг, гайхамшигт хандуулах ёсгүй, харин Бурханаар төгс болгуулахаар зорих ёстой. Хуучин гэрээний Хуулийн эрин үед, Бурхан зарим нэг үг хэлсэн ба Нигүүлслийн эрин үед Есүс ч бас олон үг хэлсэн. Есүс энэ олон үгээ хэлж дууссаны дараа хожим ирсэн элчүүд болон эш үзүүлэгчид, Есүсийн тогтоосон хууль, тушаалын дагуу хэрэгжүүлэхэд хүмүүсийг хүргэсэн бөгөөд Есүсийн хэлсэн зарчмуудын дагуу туршлагажихад тэднийг хүргэсэн. Эцсийн өдрүүдийн Бурхан нь хүнийг төгс болгохын тулд үндсэндээ үг ашигладаг. Тэр хүнийг дарангуйлахын тулд эсвэл хүнийг итгүүлэхийн тулд тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй; энэ нь Бурханы хүч чадлыг ил болгож чадахгүй. Хэрвээ Бурхан зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсэн бол Бурханы бодит байдлыг илэрхий болгох боломжгүй байх байсан ба тэгснээр хүнийг төгс болгох ч боломжгүй байх юм. Бурхан тэмдэг, гайхамшгаар хүнийг төгс болгодоггүй, харин хүнийг усалж, хариулахын тулд үгийг ашигладаг, зөвхөн үүний дараа л хүн бүрэн дуулгавартай болж, Бурханы талаар мэдлэгтэй болно. Энэ бол Түүний хийдэг ажил болон Түүний хэлдэг үгний зорилго юм. Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх арга барилыг ашигладаггүй—Тэр үг ашигладаг ба хүнийг төгс болгохын тулд ажлын олон өөр арга барилыг ашигладаг. Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт эсвэл үгийн хангалт ч бай, хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан болон гайхалтай байдлын талаар хүнд илүү их мэдлэг өгөхийн тулд Бурхан олон өөр өнцгөөс ярьдаг. Бурхан эцсийн өдрүүдэд эрин үеийг төгсгөх мөчид бүрэн дүүрэн болгуулах үедээ хүн тэмдэг, гайхамшгийг харах эрхтэй байх болно. Бурханы талаар мэдлэгтэй байж, Бурханыг юу ч хийсэн дуулгавартай дагаж чадаж байх үедээ чи тэмдэг, гайхамшгийг харах болно, учир нь чамд Бурханы бодит байдлын талаар ямар ч үзэл байхгүй байх юм. Энэ мөчид чи ялзарсан байгаа ба Бурханд бүрэн дуулгавартай байх чадваргүй—чи тэмдэг, гайхамшиг харах эрхтэй гэж үү? Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг цаг үе нь Бурхан хүнийг шийтгэх үе мөн эрин үе солигдох үе, цаашлаад эрин үе дуусах үе байдаг. Бурханы ажил хэвийн явагдаж байх үед Тэр тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэггүй. Тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх нь туйлын амархан боловч тэр нь Бурханы ажлын зарчим биш, мөн Бурхан хүнийг удирдахын зорилго ч биш. Хэрвээ хүн тэмдэг, гайхамшиг харсан бол, хэрвээ Бурханы сүнслэг бие хүнд харагдсан бол бүх хүн Бурханд итгэхгүй гэж үү? Асар их гай гамшиг дундаас гарч ирсэн бүлэг ялагчдыг Зүүн зүгээс олж авсан гэдгийг Би өмнө нь хэлсэн. Иймэрхүү үгний утга учир нь юу вэ? Бурханы хүлээн авсан энэ хүмүүс шүүлт, гэсгээлт, харьцалт засалт болон бүх төрлийн цэвэршүүлэлтийг туулсны дараа л жинхэнээсээ дуулгавартай болсон гэсэн үг юм. Ийм хүмүүсийн итгэл нь тодорхойгүй, хийсвэр бус, харин бодитой. Тэд ямар нэг тэмдэг, гайхамшиг эсвэл ямар нэгэн хүчит үйлсийг хараагүй; тэд учир нь олдохгүй захиа, хоосон номлол эсвэл гүн гүнзгий мэдлэг ухааныг ярьдаггүй; харин үүний оронд тэдэнд бодит байдал, Бурханы үгс болон Бурханы бодит байдлын тухай жинхэнэ мэдлэг байдаг. Ийм бүлэг хүмүүс Бурханы хүчийг илэрхий болгох чадвартай байхгүй гэж үү? Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил нь бодитой ажил юм. Есүсийн эрин үед, Тэр хүнийг төгс болгохоор ирээгүй, харин хүнийг золин аврахаар ирсэн, иймээс Тэр хүмүүсээр Өөрийгөө дагуулахын тулд зарим нэг хүчит үйлсийг үзүүлсэн. Учир нь Тэр үндсэндээ цовдлолын ажлыг гүйцээхээр ирсэн ба тэмдэг үзүүлэх нь Түүний үйлчлэлийн ажлын нэг хэсэг байгаагүй. Тийм тэмдэг гайхамшгууд нь зүгээр л Түүний ажлыг илүү үр нөлөөтэй болгохын тулд хийгдсэн; тэдгээр нь нэмэлт ажил байсан ба бүхий л эрин үеийн ажлыг төлөөлөөгүй. Хуучин Гэрээний Хуулийн эрин үед Бурхан мөн тэмдэг, гайхамшгийг үзүүлсэн—гэхдээ Бурханы өнөөдөр хийдэг ажил нь бодитой ажил бөгөөд Тэр одоо тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэхгүй нь лавтай. Түүнийг тэмдэг, гайхамшиг үзүүлмэгц Түүний бодитой ажил нь эмх замбараагаа алдах ба Тэрбээр ажлаа цаашид хийх боломжгүй болох байсан. Хэрвээ Бурхан хүнийг төгс болгоход үгийг ашиглана гэж хэлчихээд мөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсэн бол хүн Түүнд үнэхээр итгэдэг эсэх нь илэрхий болж чадах байсан уу? Тиймээс Бурхан тиймэрхүү зүйл хийдэггүй. Хүний дотор шашны зүйл маш их бий; Бурхан, хүний дотор байгаа шашны бүх үзэл болон ер бусын зүйлүүдийг хөөн зайлуулж, хүнд Бурханы бодитой байдлыг мэдэгдэхийн тулд эцсийн өдрүүдэд ирсэн. Тэрээр хийсвэр, бодит бус Бурханы дүрийг буюу өөрөөр хэлбэл ерөөсөө оршин байдаггүй тэр л дүрийг арилгахаар ирсэн юм. Иймээс чиний хувьд үнэ цэнэтэй цорын ганц зүйл бол бодит байдлын тухай мэдлэгтэй байх явдал! Үнэн бүхнийг дийлдэг. Чамд өнөөдөр хэр их үнэн байна вэ? Тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг бүхэн нь Бурхан юм уу? Муу ёрын сүнснүүд ч бас тэмдэг гайхамшиг үзүүлж чадна; тэд бүгд Бурхан мөн үү? Бурханд итгэх итгэлээрээ хүний эрж хайдаг зүйл нь үнэн, түүний эрэлхийлдэг зүйл нь амь болохоос тэмдэг, гайхамшиг биш билээ. Тэр нь Бурханд итгэдэг бүх хүмүүсийн зорилго байх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Үгийн ажлаар дамжуулан хүмүүс Бурханыг илүү их мэддэг

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг төгс болгохдоо голчлон үг ашигладаг, хүнийг дарангуйлж, итгүүлэхээр тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй. Эдгээр нь Бурханы хүч чадлыг тайлбарлаж чадахгүй. Хэрэв Бурхан тэмдэг, гайхамшиг л үзүүлсэн бол, Бурханы бодит байдлыг ил болгож, хүнийг төгс болгох боломжгүй байх байлаа. Бурхан тэмдэг, гайхамшгаар хүнийг төгс болгодоггүй, харин үг ашиглан хүнийг усалж, хариулж, хүнийг дуулгавартай, Бурханы тухай мэдлэгтэй болгодог. Энэ бол Түүний ажил ба үгийн зорилго. Бурхан хүнийг төгс болгохдоо тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй. Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт, үгийн хангалт гэх мэт олон янзын ажил болон үг ашигладаг. Хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан, гайхалтай байдлын талаар илүү их мэдлэг өгөхийн тулд өөр өөр өнцгөөс Бурхан ярьдаг.

Бурханы өнөөдөр хийсэн ажил нь бодит ажил, одоо тэмдэг, гайхамшиг гэж үгүй, эдгээр нь Түүний бодит ажлыг эмх замбараагүй болгон, Түүнийг ажиллах боломжгүй болгох байсан. Хүнийг төгс болгохдоо үг ашиглана гэж Тэр хэлээд хүнд тэмдэг, гайхамшиг харуулсан бол хүний итгэл үнэн эсэхийг энэ нь харуулж чадах байсан уу? Иймээс, Бурхан тийм зүйл хийдэггүй. Бурхан хүнийг төгс болгохдоо тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй. Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт, үгийн хангалт гэх мэт олон янзын ажил болон үг ашигладаг. Хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан, гайхалтай байдлын талаар илүү их мэдлэг өгөхийн тулд өөр өөр өнцгөөс Бурхан ярьдаг.

Хүний дотор шашны зүйл маш их бий. Бурхан эцсийн өдрүүдэд хүний шашны үзэл, ер бусын зүйлсийг зайлуулж, хүнд Бурханы бодит байдлыг мэдүүлэхээр ирсэн. Хийсвэр, бодит бус Бурханы дүрийг, хэзээ ч байдаггүй тэр дүрийг арилгахаар ирсэн. Иймээс үнэ цэнэтэй цорын ганц зүйл чинь бодит байдлын тухай мэдлэгтэй байх юм. Бурханд итгэх итгэлдээ үнэнийг хайх нь тэмдэг, гайхамшгаас илүү амийг эрэлхийлэх нь Бурханд итгэдэг бүхний зорилго байх ёстой. Бурхан хүнийг төгс болгохдоо тэмдэг, гайхамшиг ашигладаггүй. Цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалт, үгийн хангалт гэх мэт олон янзын ажил болон үг ашигладаг. Хүнийг төгс болгож, Бурханы ажил, мэргэн ухаан, гайхалтай байдлын талаар илүү их мэдлэг өгөхийн тулд өөр өөр өнцгөөс Бурхан ярьдаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах