Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип-Бурханы бүх ажил болон үг Библид байдаг уу?

Кино клипүүд   714  

Танилцуулга

Шашны ертөнц даяар бүгд л Бурханы ажил болон үг бүгд Библид байдаг, Библиэс гадна, Бурханы хэлсэн үг болон Түүний ажил байдаггүй гэж итгэдэг. Тиймээс чи Библид үнэнч байгаа цагт тэнгэрийн хаанчлал руу орох нь баталгаатай. Энэ санаанууд Бурханы ажлын баримттай нийцдэг үү? Библиэс гадна Бурханы үг байдаг уу? Яг юу хүнийг тэнгэрийн хаанчлал руу ороход хөтлөх вэ? Библийг мөрдөх нь үү эсвэл Хурганы мөрийг дагах нь уу? Энэ клип бүх хариултыг танд илчилнэ!