Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 29

Бурхан солонгыг хүмүүстэй хийсэн Өөрийн гэрээний тэмдэг болгосон нь (Сонгосон хэсгүүд)

(Эхлэл 9:11–13) Би та нартай гэрээ байгуулах ба бүх мах цустай бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; мөн газар дэлхийг сүйрүүлэх үер цаашид дахин болохгүй. Тэгээд Бурхан “Миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь гэвэл: Би үүлэнд солонго татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондох гэрээний тэмдэг байх болно” гэв.

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн; тэд ялзарсан эсэхээс эсвэл тэд Түүнийг дагадаг эсэхээс үл хамааран Бурхан хүмүүст, Өөрийн хайртай хүмүүс гэж ханддаг—эсвэл хүмүүсийн хэлдгээр Түүний хувьд хамгийн эрхэм хүмүүс гэж үздэг болохоос тэднийг Өөрийн тоглоом гэж үздэггүй. Бурхан Өөрийгөө Бүтээгч, хүнийг Өөрийн бүтээл гэж хэлдэг нь тэдний хооронд зэрэг зиндааны бага зэрэг ялгаа байгаа мэт сонсогдож болох боловч бодит байдал дээр Бурханы хүн төрөлхтний төлөө хийсэн бүхэн нь ийм төрлийн харилцаанаас хавьгүй илүү давсан байдаг. Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрлаж, хүн төрөлхтөнд санаа тавьж, тэдэнд халамжаа үзүүлэхээс гадна мөн хүн төрлөхтнийг тогтмол, тасралтгүй хангаж байдаг. Зүрх сэтгэлдээ Тэр хэзээ ч үүнийг нэмэлт ажил эсвэл маш их гавъяатай зүйл гэж боддоггүй. Мөн Тэр хүн төрөлхтнийг аварч, тэднийг хангаж, тэднийг бүх зүйл дээр тэтгэж байгаа нь хүн төрөлхтөнд асар их хувь нэмэр оруулж байгаа гэж боддоггүй. Тэр зүгээр л хүн төрөлхтнийг Өөрийн арга замаар, Өөрийн мөн чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохоороо дамжуулан сэмхэн чимээгүй хангаж байдаг. Хүн төрөлхтөн Түүнээс хэчнээн ч их хангамж, тусламж авч байх нь хамаагүй Бурхан хэзээ ч гавъяа зүтгэлийн тухай бодож хүртэхийг оролдож байгаагүй. Энэ нь Бурханы мөн чанараар тодорхойлогддог ба мөн энэ нь Бурханы зан чанарын үнэн илэрхийлэл юм. Ийм учраас Библи болон бусад номын алинаас ч бид Бурхан хүн төрөлхтнийг Өөртөө талархуулж эсвэл Өөрийгөө магтуулахын тулд Өөрийн бодлоо илэрхийлснийг болон Бурхан хүмүүст яагаад эдгээр зүйлсийг хийснээ эсвэл Тэр яагаад хүн төрөлхтний төлөө ингэж их санаа тавьдгаа тайлбарласныг болон зарласан илэрхийллийг хэзээ ч олохгүй. Тэр шархалж, Түүний зүрх сэтгэл хүчтэй өвдөж байсан ч Тэр хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн хариуцлагаа эсвэл хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг хэзээ ч мартдаггүй ба энэ бүх хугацаанд Тэр энэ өвчин шаналлаа ганцаараа чимээгүйхэн тэсвэрлэж байдаг. Эсрэгээрээ, Бурхан Өөрийн үргэлж хийдгээрээ хүн төрөлхтөнийг хангасаар байдаг. Хүн төрөлхтөн Бурханыг байнга магтан дуулж эсвэл Түүнд гэрчлэл хийдэг боловч эдгээр зан авирын нэгийг нь ч Бурхан шаарддаггүй юм. Учир нь Бурхан Өөрийн хүн төрөлхтөнд зориулан хийдэг сайн зүйлсийнхээ нэгийг нь ч талархлаар солих эсвэл хариу авах санаагүй байдаг. Нөгөө талаар Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг, Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагадаг, Түүнийг сонсож, Түүнд үнэнч байдаг болон Түүнд дуулгавартай байдаг бүх хүмүүс байнга Бурханы ерөөлийг хүлээн авах ба Бурхан ийм ерөөлийг юу ч үлдээлгүйгээр хайрлах болно. Цаашлаад хүмүүсийн Бурханаас авч байгаа ерөөл нь тэдний төсөөллөөс давсан байдаг ба мөн хүмүүс хийсэн зүйлээрээ эсвэл төлсөн төлөөсөөрөө сольж авч чадахааргүй байдаг. Хүн төрөлхтөн Бурханы ерөөлийг эдэлж байхад Бурхан юу хийж байгаа талаар анхаардаг хүн байна уу? Бурхан юу мэдэрч байгаа талаар анхаарал тавьдаг хүн байдаг уу? Бурханы өвдөлтийг ойлгохоор хичээдэг хүн байдаг уу? Эдгээр асуултын тодорхой хариулт нь: Үгүй! Тэр үед Бурханы мэдэрч байсан өвдөлтийг ойлгох чадвартай ямар нэг хүн Ноаг оруулаад, бий юу? Бурхан яагаад тийм гэрээ байгуулсныг ойлгож чадах хүн байна уу? Тэд чадахгүй! Тэд Бурханы өвдөлтийг ойлгодоггүйгээс болж, мөн Бурхан хүн хоёрын хоорондох зайнаас эсвэл тэдний байр суурийн ялгаанаас болж хүн төрөлхтөн Бурханы өвдөлтийг үнэлдэггүй юм биш; харин энэ нь, хүн төрөлхтөн Бурханы ямар ч мэдрэмжийн талаар санаа тавьдаггүйгээс болдог. Хүн төрөлхтөн Бурхан бол бие даасан—Түүнийг халамжилж, Түүнийг ойлгож, Түүнд анхаарлаа хандуулах хүмүүс Бурханд хэрэггүй гэж боддог. Бурхан бол Бурхан, иймд Тэр өвддөггүй, сэтгэл хөдлөл байдаггүй; Тэр гуниглахгүй, Тэр уй гашууг мэдэрдэггүй, Тэр бүр уйлдаггүй. Бурхан бол Бурхан, иймд Түүнд сэтгэл хөдлөлийн ямар ч илэрхийлэл хэрэггүй бөгөөд Түүнд сэтгэл санааны тайвшрал хэрэггүй. Хэрэв ямар нэг байдлаар Түүнд эдгээр нь хэрэгтэй болбол Тэр үүнийг Өөрөө шийдэх ба хүн төрөлхтний ямар ч тусламж шаардлагагүй. Эсрэгээрээ сул дорой, төлөвшөөгүй хүмүүст л Бурханы тайтгарал, хангамж, зоригжуулалт хэрэгтэй байдаг ба Бурхан тэдний сэтгэл хөдлөлийг хэзээ ч, хаана ч тайвшруулах хэрэгтэй байдаг. Ийм бодол хүн төрөлхтний зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдаж байдаг: Хүн бол сул дорой; тэднийг Бурхан бүх талаар харж байх ёстой, тэдэнд Бурханаас хүлээн авч байгаа халамж хэрэгтэй байдаг ба тэд өөрсдийнх гэж бодож байгаа бүхнээ Бурханаас шаардах ёстой байдаг. Бурхан бол хүчтэй; Түүнд бүх юм байдаг, Тэр хүн төрөлхтний хамгаалагч, мөн ерөөл хүртээгч байх учиртай. Тэрээр аль хэдийн Бурхан болохоор бүхнийг чадагч бөгөөд хүн төрөлхтний юу ч Түүнд хэрэггүй.

Хүн Бурханы ямар нэг илчлэлд анхаарал хандуулдаггүйтэй адил тэр Бурханы гуниг, өвдөлт болон баяр баясгаланг хэзээ ч мэдэрч байгаагүй. Харин эсрэгээрээ, Бурхан хүний бүх илэрхийллийг Өөрийн алган дээрээ тавьсан юм шиг мэддэг. Бурхан хүн бүрийн хэрэгцээг цаг тухай бүрд нь, хэрэгтэй газарт нь хангаж, хүн бүрийн өөрчлөгдөж буй бодлыг ажиглаж, ингэснээр тэднийг тайтгаруулан ухуулж, тэднийг чиглүүлэн гэрэлтүүлж байдаг. Бурханы хүн төрөлхтөнд хийсэн бүх зүйл, тэдний төлөө Түүний төлсөн бүх төлөөсийг авч үзвэл хүмүүс, Библийн бичвэрүүд болон Бурханы одоог хүртэл хэлсэн зүйлсээс Бурхан хүнээс ямар нэг зүйл шаардах болно гэж тодорхой бичсэн зүйлийг олж чадах уу? Үгүй! Эсрэгээрээ хүмүүс Бурханы бодлыг хэчнээн ч үл тоож байсан Тэрээр хүн төрөлхтнийг дахин дахин замчилж, байн байн хүн төрөлхтнийг хангаж тэдэнд тусалж, тэдний төлөө Өөрийн бэлтгэсэн гайхалтай сайхан хүрэх газарт очиход нь зориулан тэднийг Бурхан замаар дагуулдаг. Харин Бурханы тухайд бол Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох, Түүний нигүүлсэл, Түүний өршөөл, Түүний бүх шагнал нь юу ч үлдээлгүйгээр Түүнийг хайрладаг, дагадаг хүмүүст өгөгдөх болно. Гэвч Тэр Өөрийн амсаж байгаа өвдөлтөө эсвэл Өөрийн сэтгэл санааны байдлаа хэнд ч, хэзээ ч үзүүлдэггүй ба Тэр, Түүнд анхаарлаа хандуулахгүй байна гэж эсвэл Түүний хүслийг мэдэхгүй байна гэж хэнд ч, хэзээ ч гомдоллодоггүй. Тэр зүгээр л энэ бүгдийг чимээгүй үүрч, хүн төрөлхтөн үүнийг ойлгож чадах өдрийг хүлээж байдаг.

Би яагаад энд эдгээр зүйлсийг хэлж байна вэ? Миний хэлсэн зүйлээс та нар юу харж байна вэ? Бурханы мөн чанар болон зан чанар дотор хялбар орхигдож болох зүйл байдгийг зөвхөн Бурхан эзэмшдэг бөгөөд бусдын агуу хүмүүс, сайн хүмүүс, өөрсдийнх нь төсөөллийн Бурхан гэж боддог хүмүүсийг оролцуулаад ямар ч хүн үүнийг эзэмшиж чаддаггүй. Энэ ямар зүйл вэ? Энэ бол Бурханы хувиа хичээдэггүй байдал юм. Хувиа хичээдэггүй байдлын талаар ярихад чи хүүхдүүдтэйгээ хэзээ ч наймаалцдаггүй, тэдэнд үргэлж өгч байдаг учраас өөрийгөө хувиа хичээдэггүй хүн гэж бодож магад бөгөөд бас эцэг, эхийнхээ тухайд гэвэл чи өөрийгөө үнэхээр хувиа хичээдэггүй гэж боддог. Чи юу ч гэж бодож байсан чамд дор хаяж “хувиа хичээдэггүй” гэдэг үгийн тухай ухагдахуун байдаг ба чи үүнийг эерэг үг гэж, мөн өөрийгөө бодохгүй байх нь нэр төртэй хэрэг гэж боддог. Чи хувиа хичээхгүй байхдаа өөрийгөө агуу гэж боддог. Гэвч бүх зүйлс, хүмүүс, үйл явдлууд, юмсын дунд болон Бурханы ажлаар дамжуулан Бурханы хувиа хичээдэггүй байдлыг олж харж чадах нэг ч хүн байхгүй. Яагаад ийм байна вэ? Яагаад гэвэл хүн хэтэрхий хувиа хичээсэн! Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Хүн төрөлхтөн материаллаг ертөнцөд амьдардаг. Чи Бурханыг дагаж болох боловч чи Бурхан яаж чамд хангамж өгч, чамайг хайрлаж байгааг болон чамд анхаарал тавьж байгааг хэзээ ч харж эсвэл ухаарч чаддаггүй. Чи юу харж байна вэ? Чи, чамайг хайрладаг эсвэл чамайг ухаангүй хайрладаг цусан төрлийнхнийгөө харж байгаа. Чи өөрийн мах цусанд хэрэгтэй зүйлсийг хардаг ба чи өөрийн хайрладаг хүмүүс болон зүйлсэд л санаа тавьдаг. Энэ бол хүний хувиа хичээдэггүй байдал гэж нэрлэгддэг зүйл юм. Ийм “хувиа хичээдэггүй” хүмүүс гэхдээ тэдэнд амь өгдөг Бурханыг хэзээ ч анхаардаггүй. Бурханы эсрэгээр, хүний хувиа хичээдэггүй байдал нь хувиа хичээсэн, зэвүүцмээр болж хувирдаг. Хүмүүсийн итгэдэг хувиа хичээхгүй байдал нь хоосон, бодит бус, хуурамч, Бурхантай зохицолгүй, Бурхантай холбоогүй зүйл юм. Хүний хувиа хичээдэггүй байдал нь өөрийнх нь төлөө байдаг бол Бурханы хувиа хичээдэггүй байдал нь Түүний мөн чанарын жинхэнэ илчлэл юм. Бурханы хувиа хичээдэггүй байдлын улмаас л хүн Түүнээс тасралтгүй хангалтын урсгалыг авч байдаг. Та нарт Миний өнөөдрийн ярьж буй энэ сэдэв тийм ч гүн нөлөөлөөгүй, зүгээр л зөвшөөрсөн мэт толгойгоо дохиж байж болох боловч чи өөрийн зүрх сэтгэлдээ Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгохоор оролдвол өөрийн мэдэлгүй дараахыг олж мэдэх болно: Энэ дэлхий ертөнц дээр чиний мэдэрч чадах бүх хүн, асуудал болон юмсын дундаас зөвхөн Бурханы хувиа хичээдэггүй байдал л бодитой агаад тодорхой, учир нь чиний төлөө гэсэн Бурханы хайр нь нөхцөлгүй бөгөөд өө сэвгүй байдаг. Бурханаас өөр хэний ч хувиа хичээдэггүй байдал гэж нэрлэгддэг зүйл нь бүгд хуурамч, өнгөцхөн, чин сэтгэлээсээ бус байдаг; үүнд зорилго, тодорхой санаа байдаг бөгөөд тохиролцоог агуулж, туршилтыг давж чадахааргүй байдаг. Та нар үүнийг бүр бохир, жигшүүртэй гэж хэлж болох юм. Та нар зөвшөөрч байна уу?

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих